Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kørekort

§ 1

I bekendtgørelse nr. 12 af 10. januar 2013 om kørekort, som ændret ved bekendtgørelse nr. 292 af 15. marts 2013, foretages følgende ændringer:

1. I fodnoten til bekendtgørelsens titel indsættes efter »EU-tidende 2011, nr. L 314, side 31«: », og ved Rådets direktiv 2013/22/EU af 13. maj 2013 om tilpasning af visse direktiver vedrørende transportpolitik på grund af Republikken Kroatiens tiltrædelse, EU-tidende 2013, nr. L 158, side 356, «.

2. Indledningen affattes således:

»I medfør af §§ 56-57, §§ 59-61, § 63, stk. 5, § 64, stk. 5, § 66, stk. 5, § 88 a, stk. 1, § 118, stk. 7, § 124 q, § 130, stk. 1, § 134 b og § 134 c i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1055 af 9. november 2012, som ændret ved lov nr. 622 af 12. juni 2013, lov nr. 626 af 12. juni 2013 og lov nr. 627 af 12. juni 2013, fastsættes:«

3. I § 67, stk. 1, nr. 5, ændres »§ 125, stk. 2« til: »§ 125, stk. 3«.

4. § 85 ophæves, og i stedet indsættes:

»Duplikatkørekort

§ 85. Bortkommer et kørekort, eller bliver det beskadiget eller slidt i et sådant omfang, at tekst, nummer, stempler, foto eller lignende ikke kan kontrolleres på stedet, eller beskadiges kørekortet i øvrigt, skal indehaveren anmode om at få udstedt duplikatkørekort, såfremt der fortsat skal gøres brug af førerretten eller retten til at føre lille knallert. Dette gælder dog ikke ved navneændringer.

Stk. 2. Ansøgning om duplikatkørekort indgives til kommunen ved anvendelse af den digitale løsning, som kommunen efter Rigspolitiets godkendelse stiller til rådighed. Ansøgninger, der ikke indgives ved den digitale løsning efter 1. pkt., afvises af kommunen, jf. dog stk. 3 og 4. Ansøgningen kan indleveres til enhver kommune, uanset hvor ansøgeren har bopæl.

Stk. 3. Hvis kommunen finder, at der foreligger særlige forhold, der gør, at borgeren ikke må forventes at kunne anvende digital selvbetjening, skal kommunen tilbyde, at ansøgningen kan indgives på anden måde end ved digital selvbetjening efter stk. 2.

Stk. 4. Kommunen kan helt ekstraordinært ud over de i stk. 3 nævnte tilfælde undlade at afvise en ansøgning, der ikke er indgivet ved digital selvbetjening, hvis der ud fra en samlet økonomisk vurdering er klare fordele for kommunen ved at modtage ansøgningen på anden måde end digitalt.

Stk. 5. En digital ansøgning om duplikatkørekort anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for kommunen.

Stk. 6. Ansøgningen skal vedlægges et fotografi, jf. § 3, stk. 2. I de tilfælde, hvor kommunens ansøgningsprocedure understøtter digital indlevering, skal fotografiet indleveres digitalt. Ansøgeren skal endvidere godtgøre sin identitet, jf. § 4, stk. 1-5. Bestemmelserne i § 3, stk. 3, og stk. 6, 1. pkt., samt § 5 finder tilsvarende anvendelse. Ansøgeren skal efter kommunens nærmere anvisning afgive en underskrift, som skal fremgå af kørekortet. Er kørekortet bortkommet, afgiver ansøgeren ved indleveringen af sin ansøgning under strafansvar efter straffelovens § 163 erklæring herom. Beskadigede kørekort, der skal erstattes af duplikatkørekort, skal afleveres til kommunen.

Stk. 7. Personer, der har sædvanlig bopæl i Danmark, og som er indehavere af et kørekort udstedt i et EU- eller EØS-land, kan få udstedt duplikatkørekort, jf. dog § 2, stk. 3. Bestemmelsen i § 3, stk. 6, 2. pkt., finder i disse tilfælde tilsvarende anvendelse. Er det kørekort, der skal erstattes, udstedt på baggrund af en ombytning af et kørekort, der oprindeligt ikke er udstedt i et EU- eller EØS-land, kan der kun udstedes duplikatkørekort, hvis den pågældende består en kontrollerende køreprøve. Der skal dog ikke bestås en kontrollerende køreprøve, hvis det oprindelige kørekort er udstedt i et land eller en delstat, som i henhold til § 125, stk. 1, er undtaget fra kravet om kontrollerende prøve i forbindelse med ombytning til dansk kørekort, eller hvis betingelserne i § 125, stk. 2, er opfyldt. Kommunen forsyner duplikatkørekortet med en påtegning om det oprindelige udstedelsesland. Ved enhver senere fornyelse eller ombytning af kørekortet skal påtegningen gentages.«

5. I § 119, stk. 3, indsættes efter 2. pkt.:

»Justitsministeren kan efter indstilling fra Rigspolitiet træffe nærmere bestemmelser om udvidelse af fristen for ombytning af kørekort udstedt af visse lande, jf. 1. pkt.«

6. § 125 affattes således:

»§ 125. Justitsministeren kan efter indstilling fra Rigspolitiet fastsætte bestemmelser om, at kravet om kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytning til dansk kørekort ikke finder anvendelse, hvis kravene til erhvervelse af kørekort i et land eller en delstat ikke er klart lempeligere end i Danmark, og såfremt det pågældende lands eller delstats trafikmæssige forhold i øvrigt berettiger dertil, jf. dog stk. 3. Der kan efter en konkret vurdering stilles krav om, at ansøgeren dokumenterer ikke at have været frakendt sin førerret i de seneste 5 år.

Stk. 2. Justitsministeren kan efter indstilling fra Rigspolitiet fastsætte bestemmelser om, at kravet om kontrollerende køreprøve i forbindelse med ombytning til dansk kørekort ikke finder anvendelse, hvis det pågældende lands eller delstats trafikmæssige forhold og generelle færdselssikkerhedsniveau berettiger dertil. Ansøgeren skal i forbindelse med ansøgningen afgive erklæring om at have haft og gjort brug af sin førerret til samme type køretøj i de seneste 2 år samt dokumentere ikke at have været frakendt førerretten i de seneste 5 år.

Stk. 3. Politiet kan kræve, at kontrollerende køreprøve bestås forud for ombytning af et udenlandsk kørekort omfattet af stk. 1 eller 2 eller et færøsk kørekort til et tilsvarende dansk kørekort, hvis

1) kørekortindehaveren tidligere har aflagt en køreprøve i Danmark, som på grund af manglende kørefærdighed, manglende kendskab til vigtige færdselsregler eller manglende forståelse for hensynet til andre trafikanter ikke er bestået,

2) det kørekort, der ønskes ombyttet, er erhvervet før det fyldte 18. år, og den pågældende i en periode forud for ansøgningen om ombytning ikke har ført motorkøretøj, eller

3) førerretten tidligere har været inddraget af politiet eller har været betinget eller ubetinget frakendt i Danmark.«

7. I § 129 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. Kommunens afvisning af at modtage en ansøgning efter § 85, stk. 2, under henvisning til, at ansøgningen ikke er indgivet ved digital selvbetjening, kan ikke påklages til Rigspolitiet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2013.

Justitsministeriet, den 25. november 2013

Morten Bødskov

/ Christian Hesthaven