Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m.

I medfør af § 8, stk. 3, § 9, stk. 3 og § 14 e i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013, fastsættes:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Reglerne i denne bekendtgørelse anvendes på stillinger som sognepræst, provst og domprovst bortset fra stillinger som sognepræst, der er forbundet med stilling som værnsprovst.

Stk. 2. Reglerne i §§ 4-9 anvendes ikke på præstestillinger, der helt eller overvejende er oprettet med henblik på betjening af institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsråd. På disse præstestillinger anvendes alene reglerne i § 10 og §§ 18-21.

Stk. 3. Bekendtgørelsen omfatter ikke præstestillinger for menigheder, for hvilke der er oprettet menighedsråd i henhold til menighedsrådslovens § 5.

§ 2. Bestemmelserne i denne bekendtgørelse anvendes også ved ansættelser af et års varighed eller mere af overenskomstansat sognepræst med en beskæftigelsesgrad mindst svarende til halvtidsbeskæftigelse. Ved ansættelse i andre stillinger som overenskomstansat sognepræst, indstiller biskoppen en eller flere ansøgere efter udtalelse fra vedkommende menighedsråd og provst.

Stk. 2. Bestemmelserne i bekendtgørelsen anvendes ligeledes ved konstitution af et års varighed eller mere i sognepræstestillinger. Ved konstitution i op til et års varighed indstiller biskoppen en eller flere ansøgere efter udtalelse fra vedkommende menighedsråd og provst.

Stk. 3. Ansættelseskompetencen af ansættelser i op til et års varighed kan delegeres til biskoppen.

Ansættelse i præstestilling i et pastorat med flere præstestillinger

§ 3. En ledig præstestilling i et pastorat med flere præstestillinger kan besættes uden opslag med en præst, der allerede er ansat i pastoratet, såfremt præsten er ansat efter indstilling fra menighedsrådet/ene efter reglerne i §§ 9, 10, 11 og 13 i lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v. eller efter § 12 i samme lov.

Stk. 2. Ved ansættelse efter stk. 1 finder reglerne i §§ 4-9 ikke anvendelse. Det er en forudsætning for ansættelse efter stk. 1, at menighedsrådet ved en beslutning på et menighedsrådsmøde tilslutter sig denne ansættelse, at præsten skriftligt samtykker i ansættelsen, og at biskoppen anbefaler ansættelsen.

Stk. 3. Er der flere menighedsråd i pastoratet, træffer det enkelte menighedsråd den i stk. 2 nævnte beslutning på et menighedsrådsmøde.

Stk. 4. Såfremt der er et teologisk retningsbestemt mindretal i menighedsrådet, som efter § 8, stk. 7, kunne påberåbe sig bestemmelsen om mindretalsbeskyttelse i ansættelseslovens § 11, stk. 3, kan stk. 1 ikke finde anvendelse. Såfremt menighedsrådet enstemmigt tilslutter sig ansættelse, kan stk. 1 alligevel finde anvendelse.

Ansættelse i sognepræstestillinger

Orienterende møde med biskoppen om ansøgningerne

§ 4. Efter ansøgningsfristens udløb sender biskoppen de indkomne ansøgninger til menighedsrådets formand. Samtidig orienteres provsten om ansøgningerne. Skal flere menighedsråd medvirke ved ansættelsen, sendes ansøgningerne til formanden for hovedsognets menighedsråd. Er en præstestilling oprettet for flere pastorater, sendes ansøgningerne til formanden for hovedsognet i det pastorat, der har det største folketal. Biskoppen berammer et orienterende møde med menighedsrådet/ene. Mødet bør finde sted snarest muligt efter ansøgningernes fremsendelse.

Stk. 2. Efter modtagelsen af ansøgningerne giver formanden straks de øvrige menighedsrådsmedlemmer lejlighed til at gennemse ansøgningerne.

Stk. 3. Er der i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, fremsat anmodning om, at ansøgernes navne ikke gengives offentligt, må ansøgerlisten eller dele deraf ikke offentliggøres. Overtrædelse straffes med bøde, jf. tjenestemandslovens § 5, stk. 5. Menighedsrådets indstilling må i så fald heller ikke offentliggøres.

Stk. 4. På det orienterende møde, der ledes af biskoppen eller af provsten på biskoppens vegne, gennemgår biskoppen (provsten) de indkomne ansøgninger. Provsten deltager i mødet sammen med biskoppen, såfremt biskoppen ønsker det.

§ 5. Hvis et eller flere menighedsrådsmedlemmer anmoder om det, eller hvis biskoppen anser det for ønskeligt, afholdes der endnu et orienterende møde, eventuelt i forbindelse med indstillingsmødet.

Indstillingsmødet

§ 6. Indstillingsmødet skal afholdes senest 6 uger efter, at formanden for menighedsrådet har modtaget ansøgningerne. Denne frist kan i særlige tilfælde forlænges af biskoppen.

Stk. 2. Før indstillingsmødet gennemgår biskoppen eller provsten på biskoppens vegne reglerne for stillingens besættelse. Om denne del af mødet foretages særskilt tilførsel til beslutningsprotokollen, der underskrives af samtlige mødedeltagere.

Stk. 3. Indstillingen foretages derefter i et møde uden biskoppens eller provstens deltagelse. Heller ikke præster kan deltage i dette møde.

§ 7. Er der flere menighedsråd i pastoratet, afholdes indstillingsmødet som et fællesmøde for menighedsrådene. Fællesmødet ledes af formanden for hovedsognet.

Stk. 2. Er en præstestilling oprettet for flere pastorater, afgives indstilling af disse pastoraters menighedsråd på et fællesmøde. I så fald ledes mødet af formanden for hovedsognet i det pastorat, der har det største folketal.

Stk. 3. Stemmeafgivningen er skriftlig og hemmelig. Der må kun anføres ét navn på hver stemmeseddel. Medvirker flere menighedsråd, og har biskoppen bestemt, at det af afstemningsresultatet skal fremgå, hvorledes stemmerne er faldet inden for hvert enkelt af menighedsrådene, mærkes stemmesedlerne før udleveringen med vedkommende menighedsråds navn.

Stk. 4. Hvis et medlem ikke ønsker at stemme på nogen af ansøgerne, afleverer den pågældende blank stemmeseddel. Dette gælder både ved første afstemning og ved de følgende. Blanke stemmesedler medregnes som afgivne stemmer.

§ 8. Indstillingen skal omfatte to af de ansøgere, der er faldet stemmer på ved første afstemning. Er der ved første afstemning kun faldet stemmer på en ansøger, afgøres det ved de følgende afstemninger, hvem der yderligere skal indstilles. En ansøger, der ved første afstemning har opnået flere end halvdelen af de afgivne stemmer, er dermed indstillet som nr. 1.

Stk. 2. Har en ansøger ved første afstemning fået samtlige stemmer, og vurderer menighedsrådet, at der ikke er andre ansøgere, det ønsker at indstille til stillingen, kan menighedsrådet undtagelsesvist beslutte kun at indstille én ansøger. Beslutningen skal træffes ved enstemmighed. Trækker ansøgeren sig fra stillingen inden ansættelse har fundet sted, skal stillingen opslås på ny og ansættelsesproceduren efter reglerne i denne bekendtgørelse indledes igen.

Stk. 3. Ved anden afstemning kan der afgives stemmer på alle ansøgere, der har fået stemmer ved første afstemning, dog ikke på en ansøger, der allerede ved første afstemning er indstillet som nr. 1. Hvis der ved første afstemning kun er faldet stemmer på én ansøger, kan der ved anden afstemning, også stemmes på ansøgere, som ikke har fået stemmer ved første afstemning.

Stk. 4. I pastorater med kun én præstestilling kan der ved anden afstemning stemmes på samtlige ansøgere, dog ikke på den som nr. 1 indstillede.

Stk. 5. Den, der ved anden afstemning opnår flest stemmer, er derved indstillet som nr. 1 eller hvis nr. 1 er udpeget allerede ved første afstemning som nr. 2. Ved stemmelighed indstilles de pågældende sideordnet som nr. 1 henholdsvis nr. 2. Såfremt to ansøgere indstilles sideordnet som nr. 1 eller som nr. 2, foretages ikke yderligere afstemning.

Stk. 6. Ved tredje afstemning, jf. dog stk. 5, sidste punktum, stemmes der efter samme regler som angivet i stk. 3-5 for at udpege nr. 2. Sådan afstemning foretages, selvom der kun kan afgives stemme på én ansøger.

Stk. 7. Hvis et teologisk retningsbestemt mindretal i menighedsrådet påberåber sig bestemmelsen i ansættelseslovens § 11, stk. 3, omfatter menighedsrådets indstilling foruden de ansøgere, som i medfør af stk. 1-6 bliver indstillet som nr. 1 og 2, de øvrige ansøgere, som har opnået stemmer i første afstemningsrunde. Ethvert af mindretallets medlemmer kan ved ansøgningernes fremsendelse ledsage disse med en begrundelse for påberåbelsen af lovens § 11, stk. 3.

Stk. 8. Indstillingsmødets resultat, herunder de ved alle afstemninger faldne stemmetal, tilføres beslutningsprotokollen, som underskrives af samtlige mødedeltagere. Ved hver underskrift skal tydeligt navn angives. Udskrift af protokollen vedrørende de i § 6, stk. 2, og § 8 omtalte møder sendes umiddelbart efter det sidste mødes afslutning sammen med sagens akter og alle ansøgningerne via provsten til biskoppen.

Biskoppens indstilling

§ 9. Efter modtagelsen af protokollatet og provstens udtalelse afgiver biskoppen sin indstilling til ministeren for ligestilling og kirke. Er der flere præstestillinger i pastoratet, skal biskoppen udtale sig om, hvorvidt der er grundlag for, at hensyn til mindretal i pastoratet inddrages i overvejelserne, jf. ansættelseslovens § 11, stk. 3.

Stk. 2. Forinden biskoppen afgiver den i stk. 1, 2. pkt., nævnte udtalelse, skal pastoratets menighedsråd gøres bekendt med dens indhold og have lejlighed til at fremkomme med en udtalelse herom. Biskoppen kan fastsætte en frist for afgivelse af menighedsrådets udtalelse.

Særlige præstestillinger

§ 10. Ansættelse i præstestillinger, der helt eller overvejende er oprettet med henblik på betjening af institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsråd, foretages af ministeren for ligestilling og kirke efter indstilling fra biskoppen.

Stk. 2. Før biskoppen afgiver indstilling efter stk. 1, skal biskoppen gøre vedkommende institutions ledelse eller repræsentanter for den persongruppe, der er tale om, bekendt med de ansøgninger, der er indkommet ved opslaget. Hvis stillingen er oprettet som en tjenestemandsansat sognepræst- eller overenskomstansat sognepræst i et pastorat, gør biskoppen ligeledes pastoratets menighedsråd bekendt med ansøgningerne. Biskoppen berammer møder med henholdsvis institutionsledelse m.v. og menighedsrådet/ene til drøftelse af stillingens besættelse.

Stk. 3. Efter afholdelsen af de i stk. 2 omtalte møder afgiver institutionsledelsen m.v. og menighedsrådet/ene hver for sig skriftlige udtalelser til biskoppen om ansøgningerne. Biskoppen fremsender disse udtalelser til ministeren for ligestilling og kirke sammen med sin indstilling om ansættelse i stillingen.

Stk. 4. Ministeren for ligestilling og kirke kan, hvor forholdene taler for det, fravige den fremgangsmåde, der er fastsat i stk. 1-3.

Ansættelse i provstestillinger

§ 11. Efter ansøgningsfristens udløb sender biskoppen de indkomne ansøgninger til menighedsrådets formand. Skal flere menighedsråd medvirke ved ansættelsen, sendes ansøgningerne til formanden for hovedsognets menighedsråd. Er en provstestilling oprettet som en præstestilling for flere pastorater, sendes ansøgningerne til formanden for hovedsognet i det pastorat, der har det største folketal. Biskoppen berammer et orienterende møde med menighedsrådet/ene. Mødet bør finde sted snarest muligt efter ansøgningernes fremsendelse.

Stk. 2. Efter modtagelsen af ansøgningerne giver formanden straks de øvrige menighedsrådsmedlemmer lejlighed til at gennemse ansøgningerne.

Stk. 3. Er der i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 4, fremsat anmodning om, at ansøgernes navne ikke gengives offentligt, må ansøgerlisten eller dele deraf ikke offentliggøres. Overtrædelse straffes med bøde, jf. tjenestemandslovens § 5, stk. 5. Menighedsrådets udtalelse må i så fald heller ikke offentliggøres.

Stk. 4. På det orienterende møde, der ledes af biskoppen, gennemgår biskoppen de indkomne ansøgninger.

§ 12. Hvis et eller flere menighedsrådsmedlemmer anmoder om det, eller hvis biskoppen anser det for ønskeligt, afholdes der endnu et orienterende møde, eventuelt i forbindelse med mødet, hvor menighedsrådet afgiver sin udtalelse.

§ 13. Senest 3 uger efter afholdelse af det orienterende møde afholdes et møde med pastoratets menighedsråd, hvor menighedsrådet afgiver udtalelse vedrørende besættelse af stillingen.

Stk. 2. Før mødet i stk. 1 gennemgår biskoppen reglerne for stillingens besættelse. Om denne del af mødet foretages særskilt tilførsel til beslutningsprotokollen, der underskrives af samtlige mødedeltagere.

Stk. 3. Udtalelsen afgives derefter i et møde uden biskoppens deltagelse. Heller ikke præster kan deltage i dette møde.

§ 14. Er der flere menighedsråd i pastoratet, afholdes det i § 13, stk. 1 nævnte møde som et fællesmøde for menighedsrådene. Fællesmødet ledes af formanden for hovedsognet.

Stk. 2. Er en provstestilling oprettet som en præstestilling for flere pastorater, afgiver disse pastoraters menighedsråd udtalelse på et fællesmøde. I så fald ledes mødet af formanden for hovedsognet i det pastorat, der har det største folketal.

Stk. 3. Stemmeafgivningen er skriftlig og hemmelig. Der må kun anføres ét navn på hver stemmeseddel. Medvirker flere menighedsråd, og har biskoppen bestemt, at det af afstemningsresultatet skal fremgå, hvorledes stemmerne er faldet inden for hvert enkelt af menighedsrådene, mærkes stemmesedlerne før udleveringen med vedkommende menighedsråds navn.

Stk. 4. Hvis et medlem ikke ønsker at stemme på nogen af ansøgerne, afleverer den pågældende blank stemmeseddel. Dette gælder både ved første afstemning og ved de følgende. Blanke stemmesedler medregnes som afgivne stemmer.

Menighedsråds medvirken ved besættelse af provstestillinger, der er tilknyttet et pastorat med 3 eller flere præstestillinger og hvor provstearbejdet udgør 50 pct. eller derunder af stillingens indhold eller ved besættelse af en stilling som domprovst

§ 15. Udtalelsen fra pastoratets menighedsråd skal omfatte mindst 3 ansøgere i prioriteret rækkefølge. Hvis der er færre end 3 ansøgere til stillingen, afgives der alene udtalelse om disse ansøgere.

Stk. 2. Den ansøger, der får flest stemmer ved 1. afstemning, er prioriteret som nr. 1. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet. I disse tilfælde bortfalder afstemningen i henhold til stk. 3 og eventuelt stk. 4.

Stk. 3. Den ansøger, der får flest stemmer ved 2. afstemning, er prioriteret som nr. 2. Der kan afgives stemmer på samtlige ansøgere undtaget den ansøger, der fik flest stemmer ved 1. afstemning. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet. I disse tilfælde bortfalder afstemningen i henhold til stk. 4.

Stk. 4. Den ansøger, der får flest stemmer ved 3. afstemning, er prioriteret som nr. 3. Der kan afgives stemmer på samtlige ansøgere undtaget de ansøgere, der fik flest stemmer ved 1. og 2. afstemning. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet.

Stk. 5. Hvis pastoratets menighedsråd ønsker at afgive udtalelse for flere ansøgere, kan der gennemføres flere afstemninger, jf. stk. 2-4.

Menighedsråds medvirken ved besættelse af provstestillinger, der er tilknyttet et pastorat med 2 eller færre præstestillinger og hvor provstearbejdet udgør 50 pct. eller derunder af stillingens indhold

§ 16. Udtalelsen fra pastoratets menighedsråd skal omfatte 3 ansøgere i prioriteret rækkefølge. Hvis der er færre end 3 ansøgere til stillingen, afgives der alene udtalelse om disse ansøgere.

Stk. 2. Den ansøger, der får flest stemmer ved 1. afstemning, er prioriteret som nr. 1. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet. I disse tilfælde bortfalder afstemningen i henhold til stk. 3 og eventuelt stk. 4.

Stk. 3. Den ansøger, der får flest stemmer ved 2. afstemning, er prioriteret som nr. 2. Der kan afgives stemmer på samtlige ansøgere undtaget den ansøger, der fik flest stemmer ved 1. afstemning. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet. I disse tilfælde bortfalder afstemningen i henhold til stk. 4.

Stk. 4. Den ansøger, der får flest stemmer ved 3. afstemning, er prioriteret som nr. 3. Der kan afgives stemmer på samtlige ansøgere undtaget de ansøgere, der fik flest stemmer ved 1. og 2. afstemning. Hvis ingen af ansøgerne får flest stemmer, afholdes endnu en afstemning. Hvis denne afstemning heller ikke giver én ansøger flere stemmer end de øvrige ansøgere, prioriteres ansøgerne med flest stemmer sideordnet.

Menighedsråds medvirken ved besættelse af provstestillinger, hvor provstestillingen udgør mere end 50 pct. af stillingens indhold eller ved besættelse af stillinger som særprovst

§ 17. Udtalelsen fra pastoratets menighedsråd skal omfatte samtlige ansøgere. Hvis pastoratets menighedsråd ønsker at afgive udtalelse om ansøgerne i prioriteret rækkefølge kan dette ske efter reglerne i § 15, stk. 2-5.

Inhabilitet

Indkaldelse af stedfortræder

§ 18. Præster må ikke deltage i andre møder vedrørende ansættelse i præstestilling i pastoratet end de møder, der er omtalt i § 4, stk. 4, § 5, § 6, stk. 2, § 11, stk. 4, § 12 og § 13, stk. 2.

§ 19. Stedfortræder skal indkaldes for valgte medlemmer, der er forhindret i at deltage i møder, hvor der foretages bindende afstemning i forbindelse med præsteansættelse. Stedfortræderen skal endvidere indkaldes, hvis et medlem har forfald til et menighedsrådsmøde, hvor menighedsrådet træffer beslutning i medfør af § 3.

Stk. 2. Ethvert af menighedsrådets valgte medlemmer, kan forlange, at også vedkommendes stedfortræder indkaldes til forberedende møder, herunder forhandlinger med ansøgere. Bestemmelsen i § 4, stk. 3, gælder også for stedfortrædere.

Stk. 3. De almindelige regler om menighedsrådets beslutningsdygtighed i § 24 i lov om menighedsråd finder også anvendelse.

Særlige bestemmelser

§ 20. Hvis formanden for et menighedsråd er forhindret i at deltage i et møde, varetager næstformanden de forpligtelser, der er tillagt formanden ved foranstående bestemmelser.

§ 21. Ansøgere, der af menighedsrådet/ene er anmodet om at prædike eller bedt til en samtale, er berettiget til dækning af rejseudgifter efter de laveste satser, der gælder for tjenesterejser for statens tjenestemænd. Udgifterne afholdes af kirkekassen.

Ikrafttræden

§ 22. Denne bekendtgørelse træder i kraft den 1. december 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 60 af 20. januar 2010 om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præstestillinger m.m.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 21. november 2013

Manu Sareen

/ Christa Hector Knudsen