Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00572

Resumé

Der er klaget over udsendelsen ”DMA – Danish Music Awards”, men klager hverken medvirker eller er omtalt i udsendelsen. Pressenævnet afviser herefter klagen på grund af manglende retlig interesse.

Pressenævnets stedfortrædende formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, at man har en generel interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke er direkte eller indirekte omtalt eller afbilledet i udsendelsen, har han ikke en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen. Det kan ikke føre til andet resultat, at [Klager] har oplyst, at han er byrådsmedlem for Venstre.

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 2.

[Klager] har klaget til Pressenævnet over udsendelsen ”DMA – Danish Music Awards” bragt den 9. november 2013 på TV 2, idet klager mener, at god presseskik er tilsidesat.

Klager rettede den 10. november 2013 henvendelse til TV 2’s Seernes Redaktør og klagede over udsendelsens fremstilling af højrefløjen i dansk politik.

TV 2’s Seernes Redaktør afviste ved e-mail af 12. november 2013 [Klager]s klage. Af e-mailen fremgik bl.a. følgende:

”Der var – som det også fremgik af deltagernes mimik og betoning – tale om et indslag, som skulle opfattes med et vist mål af humor.

Det fremgår, at TV 2s etiske retningslinjer, at TV 2 har ”vide rammer for humor og satire, som både kan provokere, bryde med vedtagne normer og udfordre grænser. Et kendetegn ved satire er, at den tager udgangspunkt i noget allerede eksisterende, som parodieres, forstørres eller karikeres”.

Jeg finder på den baggrund ikke anledning til kritik.

[…]

Jeg har for god ordens skyld orienteret TV 2s underholdningschef om din kritik.”

[Klager] har til støtte for klagen bl.a. anført, at værterne på TV 2’s DMA-show i et forsøg på at være sjove fremstiller højrefløjen i dansk politik som værende svin, ligesom det antydes, at højrefløjen er nazistisk og homofobisk.

[Klager] har i forbindelse med klagen oplyst, at han er byrådsmedlem for Venstre.

Pressenævnets stedfortrædende formand udtaler:

Det er en betingelse for at klage til Pressenævnet, at klageren har retlig interesse i det forhold, der klages over. Det indebærer, at man selv som person, organisation, virksomhed eller lignende skal være omtalt, afbilledet eller på anden måde identificeret i mediet. Det er ikke tilstrækkeligt, at man har en generel interesse i det emne, der er behandlet.

Da [Klager] ikke er direkte eller indirekte omtalt eller afbilledet i udsendelsen, har han ikke en sådan interesse i sagen, at der er grundlag for at behandle klagen. Det kan ikke føre til andet resultat, at [Klager] har oplyst, at han er byrådsmedlem for Venstre.

Klagen afvises herefter, jf. medieansvarslovens § 43, stk. 2, nr. 2.

Afgjort den 25. november 2013