Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 til BL 9-15 Reguleringsmodel for fastsættelse af lufthavnstakster efter den incitamentsskabende model i relation til Københavns Lufthavne A/S, jf. BL 9-15, pkt. 4.2.4
Den fulde tekst

Bestemmelser om ændring af BL 9-15, 3. udgave af 12. marts 2011, Bestemmelser om betaling for benyttelse af lufthavne (lufthavnstakster) (BL 9-15 A)1)

(Udgave 1, 20. november 2013)

I medfør af § 1 a, § 71, stk. 1 og 3, og § 149, stk. 10 i lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 1036 af 28. august 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 152:

1. Bilag 1 affattes som vedlagt

2. Ikrafttræden

Denne BL træder i kraft den 20. november 2013.

Trafikstyrelsen, den 20. november 2013

Carsten Falk Hansen

/ Niels Remmer


Bilag 1 til BL 9-15

Reguleringsmodel for fastsættelse af lufthavnstakster efter den incitamentsskabende model i relation til Københavns Lufthavne A/S, jf. BL 9-15, pkt. 4.2.4

1. Formål

Formålet med takstreguleringen af Københavns Lufthavne A/S er at skabe incitamentsstrukturer til sikring af følgende:

a) Investeringer i lufthavnens infrastruktur, således at kapaciteten i lufthavnen til enhver tid opfylder Danmarks behov for nationale og internationale, herunder interkontinentale trafikforbindelser.

b) At lufthavnen kan opfylde samfundets – herunder erhvervssektorens – behov og fortsat vil være en betydelig hub i Nordeuropa og dermed tilbyde et stort udbud af point-to-point forbindelser i Europa og væsentlige interkontinentale forbindelser.

c) At lufthavnen har et højt serviceniveau.

d) Et takstniveau, der er konkurrencedygtigt.

e) At lufthavnens afkast på luftfartsmæssige anlæg og ydelser ikke overstiger et rimeligt afkast.

f) At takstfastsættelsen i videst muligt omfang sker i samarbejde mellem lufthavnen og lufthavnsbrugerne (luftfartsselskaber mv.).

2. Anvendelsesområde

2.1 Reguleringsmodellen fastsætter de normale vilkår for takstfastsættelsen på Københavns Lufthavn, Kastrup, og Roskilde Lufthavn.

2.2 Hvis der på Roskilde Lufthavn sker en udvidelse af trafikmønstret til også at omfatte rute- eller chartertrafik, der vurderes at konkurrere med tilsvarende trafik på Københavns Lufthavn, Kastrup, skal anvendelsesområdet revurderes.

3. Overordnet beskrivelse af modellen

3.1 Ved fastsættelsen af taksterne skal forhandlingsparterne som er defineret i pkt. 4.1.1 først ved forhandling søge at opnå enighed om taksterne for den kommende reguleringsperiode, jf. pkt. 4. Hvis dette ikke er muligt, fastsætter Trafikstyrelsen årlige indtægtsrammer, som udgør det maksimale samlede beløb, som lufthavnen for hvert af årene i reguleringsperioden kan anvende som grundlag for fastsættelsen af takster for benyttelse af de luftfartsmæssige anlæg og ydelser.

3.2 I begge tilfælde udarbejder Københavns Lufthavne A/S forslag til takstregulativer, som fremsendes til Trafikstyrelsen, der foretager høring af alle lufthavnsbrugerne og efterfølgende tager stilling til godkendelse af taksterne, jf. BL 9-15, afsnit 8.

3.3 Hvis takstfastsættelsen aftales mellem parterne, skal disse også aftale længden af den kommende reguleringsperiode. Reguleringsperioden er 4 år, hvis takstfastsættelsen ikke aftales mellem parterne.

3.4 Forud for forhandlingerne om taksterne skal lufthavnen først indkalde til et møde med alle lufthavnsbrugere for at orientere om forhandlingsprocessen og tidsplanen. Lufthavnsbrugerne har her mulighed for at kommentere proceduren og komme med forslag til de kommende forhandlinger. Endvidere har de lufthavnsbrugere, der ikke selv har et forhandlingsmandat, mulighed for at gruppere sig med henblik på at opnå et forhandlingsmandat, jf. kriterierne i pkt. 4.1.1.

3.5 Ved afslutningen af forhandlingerne skal lufthavnen, hvis der er opnået et forhandlingsresultat, indkalde til et møde med lufthavnsbrugerne for at orientere om de påtænkte ændringer. Lufthavnsbrugerne har her mulighed for at kommentere forhandlingsresultatet.

3.6 Hvis der ikke er indgået en forhandlet aftale, skal lufthavnen indkalde til et møde med lufthavnsbrugerne for at orientere om og begrunde de påtænkte ændringer. Lufthavnsbrugerne har her mulighed for at kommentere forslagene. Lufthavnen skal efterfølgende udarbejde en begrundelse for de påtænkte ændringer set i forhold til lufthavnsbrugernes synspunkter.

3.7 De møder, der er omtalt i pkt. 3.4, pkt. 3.5 og pkt. 3.6, skal finde sted på en sådan måde, at bestemmelserne i BL 9-15, afsnit 8 om godkendelse af lufthavnstakster, respekteres.

3.8 For at sikre en sammenhæng mellem takstniveau og serviceniveau skal lufthavnen og lufthavnsbrugerne, uanset om der kan opnås enighed ved forhandling, jf. pkt. 3.1, indgå en særlig aftale om serviceniveauer på udvalgte områder af betydning for passagerernes og luftfartøjernes flow gennem lufthavnen. Aftalen skal indeholde en kvantificering af målepunkter (KPI’er) for hvert af de udvalgte områder og principper for indregning i taksterne.

Aftalen om serviceniveauer og målepunkter skal revideres hvert 4. år eller i overensstemmelse med aftalens bestemmelser om revision.

Hvis parterne ikke kan blive enige, fastsætter Trafikstyrelsen målepunkter og principper for indregning i taksterne. I givet fald er parterne forpligtede til at meddele Trafikstyrelsen de oplysninger, som Trafikstyrelsen har behov for inden for frister fastsat af Trafikstyrelsen. Aftalen og senere ændringer heraf skal godkendes af Trafikstyrelsen. Trafikstyrelsen kan til enhver tid efter konsultation med parterne stille krav om nye specifikationer til aftalens udformning og indhold.

4. Takstfastsættelse ved forhandling

4.1 Parter i forhandlingerne

4.1.1 Københavns Lufthavne A/S, faste lufthavnsbrugere, som defineret i BL 9-15, afsnit 2, samt luftfartsselskaber, der har enten 5 % af lufthavnens samlede starter eller passagerer, kan deltage i forhandlingerne. Alle parter har mulighed for at medtage rådgivere. Det henstilles, at parterne begrænser deltagelsen af rådgivere mest muligt.

4.1.2 Det er Københavns Lufthavne A/S, der indkalder parterne til forhandlingerne og i givet fald konstaterer, om - og i givet fald hvornår - forhandlingerne ikke fører til noget resultat og meddeler dette til Trafikstyrelsen.

4.2 Trafikstyrelsens rolle i forhandlingsforløbet

4.2.1 Trafikstyrelsen kan med rådgivere deltage som observatør i forhandlingerne.

4.2.2 Trafikstyrelsen kan på eget initiativ eller på anmodning fra en af parterne i forhandlingerne, beslutte at indtræde som mægler i forhandlingerne.

4.3 Tidsramme

Forhandlingerne indledes den 1. marts i året forud for indeværende reguleringsperiodes afslutning og skal være afsluttet senest den 1. september samme år. Københavns Lufthavne A/S skal herefter senest den 1. december samme år fremsende forslag til nye takstregulativer til Trafikstyrelsen, jf. pkt. 3.2. Takstregulativerne træder i kraft den 1. april i det første år i hver reguleringsperiode.

4.4 Informationer

For at sikre en ligeværdig og transparent proces, hvor alle parter har et tilstrækkeligt grundlag at forhandle ud fra, og hvor Trafikstyrelsen ved eventuelt sammenbrud i forhandlingerne har et relevant materiale til rådighed til fastsættelse af indtægtsrammen, skal parterne forud for forhandlingerne ud over de krav til information, der fremgår af BL 9-15, præsentere følgende informationer.

4.4.1. Københavns Lufthavne A/S skal senest 1. marts i året forud for reguleringsperiodens udløb fremlægge følgende informationer:

a) 10-års plan for udvikling af lufthavnen både for trafik og investeringer.

b) Årlig opgørelse af merafkast på henholdsvis de luftfartsmæssige og kommercielle ydelser, herunder størrelsen af indtægter, driftsomkostninger, afskrivninger og forrentning af investeret kapital. Opgørelsen skal omfatte referenceåret og de 3 år forud for dette. Opgørelsen skal vise sammenhæng til reviderede årsrapporter og angive de principper som er anvendt for fordeling af indtægter, driftsomkostninger og afskrivninger mellem luftfartsmæssige og kommercielle aktiviteter.

c) Dokumentation for budgetterede afskrivninger på luftfartsmæssige aktiver i det seneste år forud for den kommende reguleringsperiode og for hvert af de fire år i den kommende reguleringsperiode.

d) Dokumentation for størrelsen af budgetteret investeret kapital for luftfartsmæssige aktiver i den kommende reguleringsperiode, opgjort ultimo i hvert af de fire år i reguleringsperioden.

e) Dokumentation af effektivitetsgevinster, herunder relevante nøgletal.

f) Dokumentation af myndighedsbestemte omkostninger.

g) Dokumentation for opfyldelse af målepunkter for serviceniveau, jf. pkt. 3.4.

h) Redegørelse for kendte fremtidige ændringer i lufthavnens omkostningsniveau.

i) Lufthavnens forslag til nye takster inklusive begrundelse for den metode, der er anvendt til beregning af lufthavnstakster.

4.4.2 De luftfartsselskaber, der, jf. pkt. 4.1.1, kan deltage i forhandlingerne, skal senest 1. januar i året forud for reguleringsperiodens udløb fremlægge den information, der er nødvendig for fremskaffelse af de informationer, Københavns Lufthavne A/S skal fremlægge, jf. pkt. 4.4.1, herunder

a) 3-årig trafik-prognose (EU, non-EU, Schengen, non-Schengen, indenrigs),

b) 10-årig flåde-prognose,

c) redegørelse for kapacitets og kvalitetsdimensionerede servicemål og

d) specifikke behov for nye faciliteter.

4.4.3 Der skal underskrives en fortrolighedserklæring af parterne forud for deltagelse i forhandlingerne, jf. pkt. 4.1.1, samt modtagelse af information, jf. pkt. 4.4.1 og pkt. 4.4.2.

4.5 Omkostninger til myndighedskrav

4.5.1 Eksisterende omkostninger i relation til opfyldelse af myndighedskrav, herunder vedrørende security-, safety- og miljøforhold, indgår på lige vilkår med andre omkostninger ved fastsættelse af taksterne ved forhandling mellem parterne.

4.5.2 En forhandlingsløsning skal indeholde bestemmelser om, hvordan væsentlige omkostninger til myndighedskrav, der måtte fremkomme i den kommende reguleringsperiode, skal håndteres.

5. Takstfastsættelsen aftales ikke mellem parterne (fall back)

5.1 Fall back model

5.1.1 Hvis takstfastsættelsen ikke sker ved forhandling mellem parterne, fastsættes indtægtsrammer af Trafikstyrelsen. Indtægtsrammerne fastsættes som årlige rammer for hvert af årene i indtægtsrammeperioden. Indtægtsrammerne fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, afskrivninger og forrentning ved en effektiv drift af lufthavnen. Københavns Lufthavne A/S udarbejder på baggrund af indtægtsrammerne forslag til takster for reguleringsperioden. Forslaget godkendes af Trafikstyrelsen, jf. pkt. 3.2 og BL 9-15, afsnit 8.

5.1.2 De årlige indtægtsrammer for de luftfartsmæssige anlæg og ydelser består af summen af følgende beløb:

a) En omkostningsramme, som fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger korrigeret for eventuelle effektiviseringskrav, jf. pkt. 5.2.3, og myndighedskrav, jf. pkt. 5.2.4.

b) En omkostningsramme som fastsættes med henblik på dækning af af- og nedskrivning på anlægsaktiver.

c) Et beløb til forrentning af egen- og fremmedkapital.

d) En overførsel af merafkast fra det kommercielle område (fradrages indtægtsrammen).

5.1.3 Ikke-udmøntede dele af indtægtsrammen kan overføres til den efterfølgende reguleringsperiode.

5.2 Fastsættelse af omkostningsrammen for de luftfartsmæssige anlæg og ydelser

5.2.1 Den del af omkostningsrammen, der fastsættes med henblik på dækning af driftsomkostninger, fastsættes som lufthavnens driftsomkostninger i referenceåret, idet der korrigeres for eventuelle anormale omkostninger i referenceåret. De opgjorte driftsomkostninger fremskrives med et gennemsnit af pristalsudviklingen fra og med 2. kvartal i året efter referenceåret og 4 år tilbage. Pristalsudvikling opgøres på baggrund af et sammenvejet indeks med 70 % lønandel og 30 % materialeandel. Lønindekset er Danmarks Statistiks lønindeks for den private sektor (ILON2). Materialeindekset er Danmarks Statistiks prisindeks for indenlandsk vareforsyning (PRIS10).

5.2.2 Den del af omkostningsrammen, som fastsættes med henblik på dækning af omkostninger til af- og nedskrivninger, fastsættes som de forventede årlige af- og nedskrivninger på anlægsaktiver i indtægtsrammeperioden. Afskrivninger beregnes på grundlag af de bogførte anskaffelsespriser. Bogførte anskaffelsespriser opgøres eksklusive eventuelle regnskabsmæssige opskrivninger. Afskrivninger på aktiver, som planlægges idriftsat i løbet af indtægtsrammeperioden, indregnes i omkostningsrammen med virkning fra den forventede idriftsættelse.

5.2.3 Trafikstyrelsen kan stille krav om effektivisering af omkostningsrammen. Effektiviseringskrav fastsættes som en procent af omkostningsrammen. Ved vurdering af nødvendigheden og i givet fald størrelsen af effektiviseringskravet vil Trafikstyrelsen inddrage en vurdering af skønnet effektiviseringspotentiale, hvori kan indgå sammenligninger med andre europæiske lufthavne.

5.2.4 Hvor kendte myndighedskrav i den kommende reguleringsperiode medfører forøgede eller reducerede omkostninger i forhold til referenceåret korrigeres omkostningsrammen for det enkelte år i reguleringsperioden. Omkostninger til væsentlige og uforudsete myndighedskrav der eventuelt opstår i en reguleringsperiode behandles i henhold til bestemmelserne i pkt. 6.

5.3 Fastsættelse af et beløb til forrentning af investeret kapital (rimeligt afkast) for de luftfartsmæssige anlæg og ydelser

5.3.1 Den forrentning, som indregnes i indtægtsrammen, fastsættes på grundlag af forrentningsgrundlaget, som består af den budgetterede investerede kapital i indtægtsrammeperioden. Budgetteret investeret kapital opgøres med udgangspunkt i den bogførte værdi af anlægsaktiver pr. 31.december i referenceåret med tillæg af forventede investeringer og fradrag af forventede afskrivninger i det efterfølgende år og budgetterede investeringer og afskrivninger i indtægtsrammeperioden. Bogført værdi af anlægsaktiver samt budgetterede afskrivninger opgøres ekskl. eventuelle regnskabsmæssige opskrivninger. Aktiver under opførelse kan kun medregnes i den investerede kapital, såfremt der ikke indregnes finansieringsomkostninger i aktiverede anlægsomkostninger. Den investerede kapital opgøres for hvert enkelt år i indtægtsrammeperioden. Forrentningen beregnes på baggrund af den beregnede gennemsnitlige investerede kapital i det enkelte år (gennemsnit af primo og ultimo).

5.3.2 Trafikstyrelsen fastsætter den forrentningssats, der anvendes på forrentningsgrundlaget. Forrentningssatsen fastsættes som kapitalomkostningen baseret på CAPM-metoden, herunder hensyntagen til de risici, som er gældende for lufthavnens luftfartsmæssige aktiviteter.

5.4 Fastsættelse af overførsel af merafkast fra det kommercielle område

5.4.1 Overførslen af merafkast fra det kommercielle område fastsættes som en andel af det faktiske merafkast fra det kommercielle område. Andelen fastsættes under hensyn til at fastholde lufthavnens relative takstniveau for de luftfartsmæssige aktiviteter i forhold til sammenlignelige europæiske lufthavne, samt til at udvikle lufthavnens luftfartsmæssige aktivitet. Der overføres som minimum 10 % af merafkastet dog maksimalt 50 % af merafkastet.

5.4.2 Opgørelsen af faktisk merafkast foretages på baggrund af referenceåret, idet der korrigeres for eventuelle anormale indtægter og omkostninger i referenceåret.

5.4.3 Ved opgørelse af det faktiske merafkast indregnes indtægter ved eventuelt salg af forretningsområder fordelt over en årrække.

5.4.4 Overførslen må ikke være større end at lufthavnen opnår et rimeligt afkast af de kommercielle aktiviteter. Ved opgørelsen af det rimelige afkast anvendes som forrentningsgrundlag den investerede kapital pr. 31. december i referenceåret. Trafikstyrelsen fastsætter den forrentningssats, der anvendes ved opgørelsen. Forrentningssatsen fastsættes som kapitalomkostningen baseret på CAPM-metoden under hensyntagen bl.a. til ønsker om investeringer i udviklingen af det kommercielle område og den skønnede risiko forbundet med de pågældende investeringer.

5.5 Fastsættelse af takster

Københavns Lufthavne A/S udarbejder forslag til takster med udgangspunkt i indtægtsrammerne og den forventede trafikudvikling i indtægtsrammeperioden. Forslaget til takster skal som minimum indeholde følgende:

a) Angivelse af takster for hvert takstområde for hvert af de 4 år i takstreguleringsperioden.

b) Dokumentation for, at de samlede forventede indtægter fra de luftfartsmæssige ydelser ikke overstiger indtægtsrammen i de enkelte år.

c) En konkret begrundelse, hvis der foreslås anvendt en forskellig procentvis udvikling for de enkelte takstområder og/eller en ændring i takststrukturen i øvrigt.

5.6 Tidsramme

Hvis Københavns Lufthavne A/S som forhandlingsleder har konstateret, at der ikke kan opnås en forhandlingsløsning for takstfastsættelsen for den kommende reguleringsperiode, skal Trafikstyrelsen senest den 1. november i samme år fastsætte indtægtsrammerne for hvert af årene i den kommende indtægtsrammeperiode, jf. pkt. 5.1. Københavns Lufthavne A/S skal herefter senest den 1. december samme år fremsende forslag til nye takstregulativer til Trafikstyrelsen, jf. pkt. 3.2. Takstregulativerne træder i kraft den 1. april i det første år i hver reguleringsperiode.

6. Eventuel ændring af taksterne i reguleringsperioden

Ud over de situationer, som er reguleret i BL 9-15, afsnit 9, kan Trafikstyrelsen af egen drift eller på foranledning af enten Københavns Lufthavne A/S eller lufthavnsbrugerne til enhver tid godkende eller forlange ændringer i lufthavnstaksterne, hvis der i reguleringsperioden indtræder ændringer i forudsætningerne for parternes aftale om takstfastsættelsen eller for Trafikstyrelsens fastsættelse af indtægtsrammen efter fall back-modellen, herunder men ikke begrænset til væsentlige og uforudsete ændringer i

a) lufthavnens aktivitetsniveau eller driftsomkostninger,

b) behovet for investeringer i lufthavnens infrastruktur, servicefaciliteter og udvikling i øvrigt og

c) lufthavnens opfyldelse af investeringsplaner.

Ændringer af lufthavnstaksterne i henhold til ovenstående fastsættes efter høring af parterne.

7. Vurdering af modellen

Reguleringsmodellen, herunder de fastsatte vilkår, kan evalueres af Trafikstyrelsen, således at resultatet heraf kan indgå i relation til den efterfølgende reguleringsperiode. I forbindelse med denne evaluering foretages høring af luftfartsselskaber og lufthavnen.

Officielle noter

1) BL’en indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/12/EF af 11. marts 2009 om lufthavnsafgifter (Den Europæiske Unions Tidende L 70/11 af 14. marts 2009).