Den fulde tekst

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 28. november 2013

Forslag

til

Lov om ændring af lov om fremme af energibesparelser i bygninger

(Godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger)

§ 1

I lov om fremme af energibesparelser i bygninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 636 af 19. juni 2012, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 9 a indsættes:

»Kapitel 9 b

Godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger

§ 24 f. Virksomheder godkendes efter regler fastsat i medfør af § 24 g til at levere

1) kortlægning af en bygnings energibesparelsesmuligheder, herunder afdækning af en energirenoverings konsekvenser for komfort og indeklima i bygningen,

2) udarbejdelse af en plan, herunder udfyldelse af et standarddokument, om energibesparelsesmuligheder og for renovering og

3) tilbudsindhentning og projektstyring vedrørende gennemførelse af energibesparelsestiltag.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af ydelserne efter stk. 1.

Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om markedsføringen af en virksomhed godkendt efter regler fastsat i medfør af § 24 g, om virksomhedens oplysningspligt over for bygningsejeren, om, at virksomhedens ydelser leveres efter Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, om, at virksomheden skal anvende en bestemt beregningsmetode og et bestemt datagrundlag, og om virksomhedens udlevering af beregninger m.v., der ligger bag kortlægningen af en bygnings energibesparelsesmuligheder, til bygningsejeren.

§ 24 g. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om en frivillig godkendelsesordning for virksomheder, der leverer rådgivning og projektstyring m.v. i forbindelse med energirenovering af bygninger, jf. dog stk. 2. Ministeren kan desuden offentliggøre en liste over godkendte virksomheder.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om afgrænsning af, hvilke typer bygninger der er omfattet af en godkendelsesordning efter regler udstedt i medfør af stk. 1.

Stk. 3. Godkendelse efter regler udstedt i medfør af stk. 1 er betinget af, at virksomheden dokumenterer, at relevante medarbejdere i virksomheden opfylder krav om uddannelse, løbende efteruddannelse og erhvervserfaring, jf. stk. 4, og at virksomheden har et kvalitetsstyringssystem, jf. stk. 5.

Stk. 4. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter nærmere krav om uddannelse, løbende efteruddannelse og erhvervserfaring efter stk. 3.

Stk. 5. En virksomheds kvalitetsstyringssystem, jf. stk. 3, skal enten være certificeret af et certificerende organ eller godkendt af en kontrolinstans. Godkendte kvalitetsstyringssystemer skal løbende efterprøves af en godkendt kontrolinstans.

Stk. 6. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om kvalitetsstyringssystemets indhold, omfang, vedligeholdelse og efterprøvelse.

Stk. 7. Omkostninger i forbindelse med godkendelse og efterprøvning eller certificering af en virksomheds kvalitetsstyringssystem afholdes af den enkelte virksomhed.

Stk. 8. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om tilbagekaldelse og bortfald af godkendelser udstedt efter regler fastsat i medfør af stk. 1.

§ 24 h. Klima-, energi- og bygningsministeren kan efter forhandling med erhvervs- og vækstministeren fastsætte regler om en godkendelsesordning for kontrolinstanser og om en akkrediteringsordning for certificerende organer, der kan godkende eller certificere kvalitetsstyringssystemer for virksomheder, der er godkendt efter regler udstedt i medfør af § 24 g. Klima-, energi- og bygningsministeren og erhvervs- og vækstministeren kan offentliggøre en liste over godkendte kontrolinstanser.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan i forbindelse med en godkendelsesordning for kontrolinstanser efter stk. 1 fastsætte regler om, at klima-, energi- og bygningsministeren eller erhvervs- og vækstministeren godkender og efterprøver kontrolinstanserne og træffer afgørelse om tilbagekaldelse eller bortfald af godkendelse for kontrolinstanserne.

Stk. 3. Henlægger erhvervs- og vækstministeren sine beføjelser efter regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2 til en institution under Erhvervs- og Vækstministeriet, kan erhvervs- og vækstministeren fastsætte regler om klageadgang, herunder at klage ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

§ 24 i. Klima-, energi- og bygningsministeren fastsætter regler om midlertidig eller lejlighedsvis levering af tjenesteydelser og nærmere betingelser for udførelse af erhvervet for virksomheder, der er godkendt som kontrolinstanser eller akkrediteret som certificerende organer efter regler udstedt i medfør af § 24 h, stk. 1, og er etableret i et andet EU-land, et EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med herom.«

§ 2

Loven træder i kraft den 5. december 2013.

Folketinget, den 28. november 2013

Anne Baastrup

/ Karen J. Klint