Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Cirkulære om opslag, besættelse af og ansættelse i præste- og provstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis

(Til biskopper, provster og præster)

Dette cirkulære er en sammenskrevet og opdateret udgave af henholdsvis Cirkulære om opslag, besættelse af og ansættelse i præstestillinger og Cirkulære om forberedelse af sager om ansættelse i præstestillinger og om udfærdigelse af ansættelsesbeviser. Cirkulæret er senest ændret og opdateret i forbindelse med ændringer af reglerne vedrørende besættelse af provstestillinger. Cirkulæret beskriver de opgaver biskoppen m.fl. varetager i forbindelse med præste- og provsteansættelser.

Opslag og besættelse m.m. af præstestillinger

Opslag af præstestillinger

§ 1. Når en præstestilling bliver ledig, skal biskoppen vurdere, om den skal opslås i uændret form, eller om der skal ske omdannelse af stillingen. Biskoppen skal også vurdere, om der er budgetmæssig dækning for besættelse af præstestillingen. Dette gælder uanset, om der er tale om ansættelse i en varig tjenestemands- eller overenskomstansat sognepræstestilling, i en midlertidig overenskomstansat sognepræstestilling eller ved ansættelse i en stilling i op til et års varighed.

Stk. 2. Som udgangspunkt skal alle stillinger opslås. Undtaget herfra er dog stillinger, der besættes i medfør af § 3 i bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m., samt besættelse af stillinger med indtil 6 måneders varighed. For så vidt angår proceduren for besættelse af ansættelser med indtil 6 måneders varighed og i op til et år henvises til § 11.

Stk. 3. Opslaget udarbejdes af biskoppen.

Det skal fremgå af opslaget, i hvilket pastorat stillingen er ledig.

Hvis der er tale om en stilling, som er oprettet med henblik på betjening af en institution eller en gruppe af personer, for hvilken der ikke er oprettet menighedsråd, skal dette fremgå af opslaget.

Er der tale om en stilling, som både betjener en institution og et pastorat, skal dette fremgå af opslaget. Det bør fremgå med hvilken kvote, henholdsvis institutionen og pastoratet betjenes.

Det skal fremgå af opslaget, om der er knyttet en bistandsforpligtelse til stillingen således at den, der ansættes, er forpligtet til at yde bistand ved betjeningen af et andet pastorat eller en institution efter et af biskoppen fastsat regulativ.

Det skal også fremgå af opslaget, om der er knyttet forpligtelse som begravelsesmyndighed og kirkebogsfører til stillingen, om der er knyttet tjenestebolig til stillingen, hvordan stillingen er klassificeret, hvortil og inden hvilken frist ansøgningen skal indsendes.

Rekruttering til folkekirken skal henvende sig ligeligt til mænd og kvinder. Derfor bør det ved opslag af ledige præstestillinger fremgå, at både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ledige stillinger skal så vidt muligt først slås op, når der er klarhed over, hvornår en evt. tjenestebolig er til rådighed. Tjenesteboligen bør være til rådighed fra ansættelsestidspunktet.

Stk. 4. Ansøgningsfristen er tre uger med start tirsdag og udløb mandag kl. 15 tre uger senere. Falder udløbsdagen på en helligdag eller i ugen mellem jul og nytår, udløber ansøgningsfristen førstkommende hverdag herefter.

Stk. 5. Opslag sker i Præsteforeningens Blad, på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside (www.km.dk) og på www.jobnet.dk.

Stiftsadministrationen sender opslag til Den danske Præsteforening (ddp@praesteforening.dk) med anmodning om optagelse i Præsteforeningens Blad.

Præsteforeningens Blad udkommer om fredagen, og opslaget bringes i bladet i den uge, hvor stillingen er opslået. Af hensyn til trykning af bladet skal opslaget være Den danske Præsteforening i hænde senest mandag i ugen før.

Opslag på jobnet.dk sker ved, at stiftet selv indtaster opslaget på hjemmesiden via sit arbejdsgiver-login med angivelse af navn, adresse og cvr-nummer. Nærmere oplysning om fremgangsmåden kan findes på www.ams.dk og www.jobnet.dk.

Opslaget skal kunne ses på Ministeriet for Ligestilling og Kirkes hjemmeside og www.jobnet.dk fra den dag, hvor stillingen er slået op. Ansvaret for, at opslaget kommer på hjemmesiden, og for at det fjernes ved ansøgningsfristens udløb, påhviler den enkelte stiftsadministration.

Stk. 6. Stiftsadministrationen meddeler Folkekirkens IT, hvilke to medarbejdere, der skal kunne lægge opslag på hjemmesiden. Såfremt der sker ændringer, skal dette tillige meddeles Folkekirkens IT. Det skal påregnes, at it-kontoret skal bruge op til 5 arbejdsdage på sådanne ændringer. Instruktion om, hvordan opslag lægges på nettet, gives i form af en skriftlig vejledning, der kan ses på Intranettet.

Stk. 7. Ministeriet for Ligestilling og Kirke skal have meddelelse om opslaget. Meddelelsen sendes til km@km.dk jf. Vejledning om oprettelse og ekspeditioner af sager vedrørende præster og præsteansættelser, samtidig med, at opslagene sendes til Den danske Præsteforening.

Eksempel

En stilling skal opslås tirsdag den 3. marts 2009 med ansøgningsfrist mandag den 23. marts 2009.

Opslag bringes i det nr. af Præsteforeningens Blad, der udkommer fredag den 6. marts 2009, og opslaget skal derfor være Den danske Præsteforening i hænde senest mandag den 23. februar 2009.

Opslaget skal kunne ses på www.km.dk og www.jobnet.dk fra tirsdag den 3. marts 2009.

Genopslag

§ 2. Biskoppen bemyndiges med dette cirkulære til at godkende genopslag af stillinger frem til at biskoppen indsender sin indstilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Genopslaget sendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Genopslag skal også ske i Præsteforeningens Blad.

Stk. 2. Ministeriet for Ligestilling og Kirke kan efter at have modtaget biskoppens indstilling om ansættelse beslutte, at der skal ske genopslag.

Indgivelse af ansøgning

§ 3. Det skal fremgå af opslaget, at ansøgninger skal stiles til Ministeriet for Ligestilling og Kirke, men indsendes til biskoppen i det stift, hvor stillingen er opslået.

Stk. 2. Ansøgninger kan indsendes elektronisk eller pr. post. Opslaget skal således oplyse både stiftsadministrationens postadresse og mailadresse.

Gennemgang af ansøgninger

§ 4. Når ansøgningsfristen er udløbet kvitterer stiftsadministrationen for modtagelse af ansøgningen.

Stk. 2. Biskoppen vurderer, om ansøgningen er rettidigt modtaget, og om ansøgerne opfylder ansættelsesbetingelserne for at søge den ledige præstestilling. Er betingelserne ikke opfyldt, giver biskoppen ansøgeren en begrundet meddelelse.

Ansættelsesbetingelserne fremgår af kapitel 1 i lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013 om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Vurderingen af, om ansøgeren opfylder ansættelsesbetingelserne, foretages som udgangspunkt på baggrund af ansøgningen med bilag.

Stk. 3. Om ansættelsesbetingelsen i lovens § 1, stk. 1, nr. 1, bemærkes, at teologistuderendes adgang til at søge præstestilling i folkekirken, før kandidateksamen er bestået, er således:

Det er en betingelse for at kunne søge præstestilling i den danske folkekirke, at den samlede uddannelse – teologisk kandidateksamen og Pastoralseminariet – er afsluttet senest tre måneder efter ansøgningsfristens udløb.

Stk. 4. Hvis ansøgeren er cand.theol. , men endnu ikke har afsluttet undervisningen på Pastoralseminariet, skal biskoppen i forbindelse med, at ansøgningerne sendes til menighedsrådet, gøre rådet opmærksom på, at ansættelse først kan ske, når undervisningen på Pastoralseminariet er afsluttet.

Indstillingen skal først sendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke, når den endelige attest fra Pastoralseminariet foreligger.

Stk. 5. En ansøger, der ikke er cand.theol. , kan – jf. ansættelseslovens § 1, stk. 1, nr. 2 – 3, ansættes i folkekirken, hvis:

vedkommende har virket som præst i den grønlandske kirke og har bestået den af Landstinget i Grønland forordnede videregående uddannelse i kristendomskundskab samt behersker det danske sprog eller

vedkommende i mindst 7 år har virket som præst for evangelisk-lutherske frimenigheder, der opfylder betingelserne for at få folkekirkens kirker overladt til brug. Biskoppen i det stift, hvor vedkommende senest har virket som frimenighedspræst, skal anbefale ansættelsen.

Stk. 6. Ministeren for ligestilling og kirke kan undtagelsesvis give en person, der ikke opfylder betingelserne i ansættelseslovens § 1, stk. 1, tilladelse til at søge præstestilling, jf. ansættelseslovens § 2. Det fremgår af de af Ministeriet for Ligestilling og Kirke (tidligere Kirkeministeriet) givne tilladelser, at der ved ansøgning om præsteembede skal henvises til tilladelsens journalnr. /dokumentnr. /sagsnr.

Tilsvarende gælder for ansøgere, som er særuddannede (lov nr. 97 af 17. marts 1971 om afhjælpning af præstemanglen), eller som har fået tilladelse til at søge stilling i medfør af de tidligere gældende regler – primært akademikerparagraffen (lov nr. 218 af 16. juni 1962, som ændret ved lov nr. 137 af 27. marts 1985, om adgang til præsteembeder i folkekirken).

Stk. 7. Ifølge ansættelseslovens § 3, stk. 1, kan en person, der ikke opfylder betingelserne i ansættelseslovens § 1, stk. 1, ansættes i præstestillinger ved brug af den såkaldte kåringsbestemmelse (ansættelseslovens § 12), såfremt dette tiltrædes af biskoppen. Tilsvarende gælder ved ansættelse af præst for en valgmenighed, såfremt det vedtages på et menighedsmøde (generalforsamling) i valgmenigheden med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, jf. ansættelseslovens § 3, stk. 2.

Præster, der er ansat efter § 3, kan søge forflyttelse efter 7 års ansættelse som præst i folkekirken, såfremt dette anbefales af biskoppen i det stift, i hvilket præsten er ansat. Brug af denne bestemmelse forudsætter, at vedkommende har været ansat 7 år som kåret sogne-/ overenskomstansat sognepræst eller valgmenighedspræst. Opfyldelse af 7 års kravet kan ske ved at kombinere flere ansættelser som kåret sognepræst eller valgmenighedspræst. Derimod kan 7 års kravet ikke opfyldes ved at kombinere en ansættelse som valgmenighedspræst med fx en ansættelse som frimenighedspræst.

Stk. 8. For så vidt angår præstestillinger for de tyske menigheder i Aabenraa, Sønderborg og Tønder samt ved Vor Frue Kirke i Haderslev og ved Skt. Petri Kirke i København bemærkes, at disse stillinger også kan søges af personer, der har bestået teologisk kandidateksamen fra en tysk evangelisk-luthersk læreanstalt, jf. ansættelseslovens § 6.

Stk. 9. Ansøgerlister for tjenestemandsstillinger, i medfør af tjenestemandslovens § 5, stk. 3, udarbejdes og udleveres af stiftsadministrationen.

Stk. 10. Ansøgerne til en tjenestemandsstilling er efter tjenestemandslovens § 5, stk. 3, berettigede til på begæring efter ansøgningsfristens udløb at få udleveret en liste over samtlige ansøgere til stillingen.

Tilsvarende gælder fagforeninger, og biskoppen skal sørge for, at Den danske Præsteforening får kopi af samtlige ansøgerlister til tjenestemandsstillinger.

Stk. 11. Såfremt en ansøger beder om det, må der, i henhold til tjenestemandslovens § 5, stk. 4, ikke ske offentliggørelse af ansøgerne. Dette skal fremgå af ansøgerlisten.

Udtalelse fra hidtidig biskop (tjenestemandslovens § 8, stk. 1, jf. § 40, stk. 3)

§ 5. Præster, der ønsker det, kan bede biskoppen om en udtalelse til medsendelse med en ansøgning.

Stk. 2. Såfremt en præst i stilling ikke medsender en udtalelse fra sin tilsynsførende biskop, kan biskoppen i det stift, der har en stilling til besættelse, udbede sig en sådan udtalelse fra præstens hidtidige biskop.

Udtalelsen sendes i kopi til ansøgeren samtidig med, at den sendes til biskoppen i det stift, hvor præsten søger embede.

Stk. 3. Biskoppen i det stift, hvor præsten søger embede, sørger for, at menighedsrådet/ene bliver bekendt med udtalelsen.

Ansøgningerne sendes til menighedsrådet

§ 6. Ansøgningerne sendes til formanden for menighedsrådet eller direkte til hele menighedsrådet/ene. Hvis der er tale om et flersognspastorat, kan ansøgningerne sendes til formanden for hovedsognets menighedsråd. Er præstestillingen oprettet for flere pastorater, kan ansøgningerne sendes til formanden for hovedsognet i det pastorat, der har det største folketal.

Stk. 2. Hvis stillingen helt eller overvejende er oprettet med henblik på betjening af en institution eller en gruppe af personer, for hvilken der ikke er oprettet menighedsråd, sender biskoppen ansøgningerne til institutionens ledelse/repræsentanter for persongruppen.

Stk. 3. Ved ansættelse i en stilling, som betjener både en institution og et pastorat, sender biskoppen også ansøgningerne til menighedsrådet/menighedsrådene i pastoratet.

Stk. 4. Ansøgningerne kan sendes elektronisk.

Stk. 5. Samtidig med at ansøgningerne sendes til formanden for menighedsrådet, orienteres provsten om ansøgerne. Dette kan ske ved fremsendelse af ansøgerlisten.

Stk. 6. Når ansøgningerne sendes til menighedsrådet, skal det fremgå af følgebrevet, om menighedsrådet skal afgive en indstilling eller en udtalelse om, hvem der skal ansættes i stillingen.

Tilsvarende skal det fremgå af brevet til en institutionsledelse/repræsentanter for en persongruppe, som i medfør af ansættelseslovens § 8, stk. 3, og bekendtgørelsens § 10 skal medvirke ved stillingens besættelse, at disse skal udtale sig om, hvem der skal ansættes i stillingen.

Stk. 7. Reglerne om menighedsrådets medvirken fremgår af kapitel 2 i ansættelseslovens samt af bekendtgørelsen om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. og er nærmere beskrevet i ministeriets vejledning om menighedsråds, provstiudvalg og stiftsråds medvirken ved ansættelse i henholdsvis præste- og provstestillinger m.m.

Stk. 8. Menighedsrådet skal således afgive indstilling om:

ansættelse i stilling som sognepræst bortset fra stillinger som sognepræst, der er forbundet med stilling som, provst, domprovst eller værnsprovst (bekendtgørelsens § 1, stk. 1).

ansættelse i stilling som overenskomstansat sognepræst, når ansættelse har en varighed af 1 år eller mere, og beskæftigelsesgraden mindst svarer til halvtidsbeskæftigelse (bekendtgørelsens § 2, stk. 1, 1. pkt.)

ved konstitution af 1 års varighed eller mere i sognepræstestillinger (bekendtgørelsens § 2, stk. 2, 1. pkt.).

Stk. 9. Menighedsrådet skal udtale sig om:

ansættelse i stilling som overenskomstansat sognepræst, når ansættelsen har en varighed på mindre end 1 år, eller beskæftigelsesgraden er mindre end halvtidsbeskæftigelse (bekendtgørelsens § 2, stk. 1, 2. pkt.)

konstitution af under 1 års varighed i en tjenestemandsansat- eller overenskomstansat sognepræstestilling (bekendtgørelsens § 2, stk. 2, 2. pkt.)

Stk. 10. Hvis stillingen som tjenestemands- eller overenskomstansat sognepræst helt eller overvejende – dvs. mere end 50 pct. - er oprettet med henblik på betjening af institutioner eller grupper af personer, for hvilke der ikke er oprettet menighedsråd, foretages ansættelsen af Ministeren for ligestilling og kirke efter indstilling fra biskoppen.

Stk. 11. Før biskoppen afgiver indstilling, skal institutionsledelsen/repræsentanter for persongruppen samt menighedsrådet i pastoratet hver for sig afgive en skriftlig udtalelse til biskoppen om ansøgerne, jf. ansættelseslovens § 8, stk. 3, og bekendtgørelsens § 10. Her bør ansættelsesforløbet tilrettelægges sådan, at menighedsrådet har kendskab til institutionens udtalelse, før menighedsrådet afgiver sin indstilling eller udtalelse.

Stk. 12. I tilfælde, hvor 50 pct. eller derover af ansættelsen er tilknyttet et menighedsråd, skal ansættelsen finde sted efter reglerne om menighedsrådets medvirken ved ansættelse i præstestillinger, dvs. på baggrund af en indstilling fra menighedsrådet.

Biskoppens rådgivning af menighedsråd og institutionsledelse samt indstilling og udtalelse

§ 7. Afholdelse af orienteringsmøde, indstillingsmøde/afgivelse af udtalelse samt proceduren for indstillingens eller udtalelsens fremsendelse til biskoppen sker i henhold til bekendtgørelsens §§ 4-9.

Ansættelse

§ 8. Ansættelse i stillingerne foretages af ministeren for ligestilling og kirke, jf. dog § 11 om ansættelse i op til et år. Ansættelseslovens § 11 om ministerens valg mellem flere ansøgere og om mindretalshensyn gælder fortsat.

Stk. 2. For ansættelser foretaget af ministeren for ligestilling og kirke gælder følgende procedure:

Biskoppen skal i forbindelse med sin indstilling kontrollere, at reglerne om menighedsråds medvirken er overholdt, herunder om der har været indkaldt stedfortrædere for medlemmer med forfald.

Biskoppens indstilling skal være vedlagt:

menighedsrådets indstilling/udtalelse,

provstens udtalelse

ansøgninger med bilag fra ansøgere, der er omfattet af menighedsrådets indstilling/udtalelse.

ansøgning fra de to ansøgere menighedsrådet indstiller henholdsvis som nr. 1 og nr. 2. Ved bindende indstillinger er det kun nødvendigt at indsende ansøgning for den, der er indstillet som nr. 1.

såfremt der er tale om en stilling, som helt eller delvist er oprettet med henblik på at betjene en institution eller en persongruppe, for hvilken der ikke er oprettet menighedsråd, skal der også foreligge en udtalelse fra institutionsledelsen m.v.

For den ansøger, menighedsrådet indstiller som nr. 1, skal desuden vedlægges:

attest for teologisk kandidateksamen

attest for gennemførelse af Pastoralseminariet

børneattest

Stk. 3. Eksamensbevis og attest fra Pastoralseminariet, indhentes kun ved førstegangsansættelse. Ved førstegangsansættelse forstås første gang den indstillede udnævnes af ministeren for ligestilling og kirke – altså ikke i de situationer, hvor den pågældende har været ansat direkte af en biskop, da ministeriet ikke har fået forelagt de relevante dokumenter i disse tilfælde.

Stk. 4. Hvis der kan blive tale om at inddrage hensyn til mindretal i pastoratet ved udnævnelse, jf. ansættelseslovens § 11, stk. 3, skal de ovenfor nævnte oplysninger og attester vedlægges for samtlige ansøgere, der opnåede stemmer i første afstemningsrunde på indstillingsmødet.

Stk. 5. Tilsvarende gælder, hvis menighedsrådet/institutionsledelsen og biskoppen ikke er enige om, hvem der bør udnævnes. I denne situation vedlægges de ovenfor nævnte oplysninger og attester for samtlige ansøgere, der er omfattet af menighedsrådets/institutionsledelsens indstilling/udtalelse og biskoppens indstilling.

Stk. 6. Biskoppen skal sørge for, at det fremgår, hvornår ansøgeren kan tiltræde. Endvidere skal det oplyses, om og hvornår ansøgeren skal ordineres, eller hvilken præstestilling ansøgeren eventuelt pt. er ansat i. For at sikre at den indstillede ikke har to ansættelser samtidig skal det fremgå af biskoppens indstilling, om præsten allerede er i ansættelse som præst, herunder hvornår dette ansættelsesforhold ophører.

Stk. 7. Biskoppen skal endvidere oplyse om andre forhold vedrørende en allerede bestående ansættelse som præst, som skønnes at have betydning for det kommende ansættelsesforhold.

Stk. 8. For så vidt angår børneattesten, skal denne altid indhentes, medmindre den, der ansættes, aktuelt er ansat i en præstestilling i folkekirken. Der henvises til § 2, stk. 1, og § 3, stk. 4, bekendtgørelse nr. 492 af 30. maj 2012 om indhentelse af børneattest ved ansættelse og beskæftigelse af personer i myndigheder og anerkendte og godkendte trossamfund/menigheder m.fl. indenfor Ministeriet for Ligestilling og Kirkes ressortområde.

Børneattesten skal indhentes hos Rigspolitichefen af stiftsadministrationen og indsendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke sammen med sagens øvrige dokumenter. Blanketten til brug ved indhentelse af børneattest er ændret sådan, at ansøgeren samtykker i, at oplysningerne:

indhentes af stiftsadministrationen og

videregives til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

Blanketten er tilgængelig på intranettet intranettet under ”Håndbøger” / ”Præsteansættelser, KM”.

Sagen fremsendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke

§ 9. I medfør af tjenestemandslovens § 9, stk. 1, skal tjenestemanden modtage et ansættelsesbrev med angivelse af stillingsbetegnelse og ansættelsesområde.

Stk. 2. Når sagen er klar til at blive sendt til Ministeriet for Ligestilling og Kirke, udfærdiger biskoppen ansættelsesbrevet til ministerens underskrift. Brevet paraferes af stiftskontorchefen eller i dennes fravær af en anden ansat efter stiftskontorchefens bemyndigelse.

Stk. 3. I tilfælde, hvor en lokalfinansieret præstestilling oprettes som supplement til eller erstatning for en eksisterende stilling, skal der ikke udfærdiges et nyt ansættelsesbrev, men alene et nyt ansættelsesbevis.

Stk. 4. Ansættelsessager indsendes i god tid inden ansættelse til Ministeriet for Ligestilling og Kirkes på kmpraest@km.dk, dog senest ½ måned før ansættelse, det betyder, at ansættelsessagen skal være fremsendt til Ministeriet for Ligestilling og Kirke inden den 1. og den 15. i måneden.

Stk. 5. Ansættelsesbrevene er tilgængelige på intranettet under »Håndbøger« / »Præsteansættelser, KM«.

Stk. 6. For at sikre ensartet standard ved sagernes forelæggelse for ministeren for ligestilling og kirke skal biskoppen udfylde et forelæggelsesdokument, et såkaldt forklæde, til sagen.

Det anvendes kun, når sagen skal forelægges for ministeren for ligestilling og kirke, og således ikke i de tilfælde, hvor biskoppen ved delegation har adgang til at foretage ansættelse i stillingen.

Da reglerne om menighedsrådenes medvirken varierer alt efter, hvilken type ansættelse der er tale om, anvendes følgende standardforklæder:

ansættelse af sognepræst i et pastorat med flere sognepræstestillinger

ansættelse af sognepræst i et pastorat med en sognepræstestilling

ansættelse af overenskomstansat sognepræst i et pastorat for 1 år eller mere, hvor beskæftigelsesgraden er mere end 50pct.

øvrige ansættelser af overenskomstansatte sognepræster

konstitutioner i sognepræstestillinger i et pastorat med flere sognepræstestillinger, hvor ansættelsen har en varighed af mere end et år

konstitutioner i en sognepræstestilling i et pastorat med en sognepræstestilling, hvor ansættelsen har en varighed af mere end et år

andre konstitutioner

ansættelse i en stilling som helt eller overvejende er oprettet med henblik på institutionsbetjening

Der må ikke indsættes yderligere tekst i rubrikken med overskriften »Fra biskoppen over ……Stift«. Øvrige bemærkninger fra biskoppen skal derfor enten anføres i indstillingen eller i rubrikken »Biskoppens evt. bemærkninger«. De grå felter skal udfyldes eller fjernes, hvis de ikke har relevans for udnævnelsen. Forklædet må ikke fylde mere end en A4-side.

Pilene øverst på forklædet bruges kun i departementet.

Forklæderne er tilgængelige på intranettet under »Håndbøger« / »Præsteansættelser, KM«.

Stk. 7. Sagen (forklæde, ansættelsesbrev og øvrige dokumenter) skal fremsendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke via ESDH-systemet.

Stk. 8. Samtidig med at biskoppen sender sin indstilling til Ministeriet for Ligestilling og Kirke, sender stiftsadministrationen afslag/tilbagesender ansøgningerne til de ansøgere, der ikke er omfattet af menighedsrådets indstilling eller udtalelse.

Stk. 9. Når ministeren for ligestilling og kirkes udnævnelse foreligger sender stiftsadministrationen afslag til den af de indstillede ansøgere, der ikke er udnævnt i stillingen, men omfattet af menighedsrådets indstilling eller udtalelse.

Stk. 10. Endvidere fremsender stiftsadministrationen blanketten til Præsternes Efteruddannelsen elektronisk. Blanketten er tilgængelig på intranettet under »Håndbøger« / »Præsteansættelser, KM«.

Ansættelsesbevis

§ 10. Biskoppen modtager kopi af ansættelsesbrevet, når det er blevet underskrevet af ministeren for ligestilling og kirke.

Stk. 2. Herefter sørger biskoppen for, at der udfærdiges ansættelsesbevis. Biskoppen underskriver ansættelsesbeviset, der sendes til den ansatte i 2 eksemplarer. Ansættelsesbeviset skal sendes til den ansatte inden en måned efter ansættelsesforholdets start.

Stk. 3. Den ansatte underskriver ansættelsesbeviset og sender det ene eksemplar tilbage til biskoppen. Det underskrevne ansættelsesbevis er tilgængeligt for Ministeriet for Ligestilling og Kirke via ESDH-systemet.

Stk. 4. Ministeriet for Ligestilling og Kirke har udarbejdet to standardansættelsesbeviser for henholdsvis tjenestemandsansættelse og overenskomstansættelse, som skal bruges.

Standardansættelsesbeviserne er tilgængelige på intranettet under »Håndbøger« / »Præsteansættelser, KM«.

Stk. 5. Efter aftale og ansættelsesbevisloven skal følgende forhold oplyses i ansættelsesbeviset:

Arbejdsgivers og arbejdstagers identitet.

Arbejdsstedets beliggenhed eller i mangel af et fast arbejdssted eller et sted, hvor arbejdet hovedsagligt udføres, oplysning om, at arbejdstageren er beskæftiget på forskellige steder, samt om arbejdsgivers adresse.

Titel, rang, stilling eller job-kategori.

Ansættelsesforholdets begyndelsestidspunkt.

Varighed ved tidsbegrænsning.

Rettigheder med hensyn til betalt ferie, herunder om der udbetales løn under ferie.

Varighed af arbejdstagers og arbejdsgivers opsigelsesvarsel eller reglerne herom.

Begyndelsesløn, pensionsbidrag og udbetalingsterminer.

Den normale daglige eller ugentlige arbejdstid.

Angivelse af, hvilke aftaler, overenskomster eller regler der regulerer arbejdsforholdet.

Stk. 6. Det indskærpes i ansættelsesbeviset, at den, der ansættes, er undergivet de regler, der til enhver tid er gældende for tjenestemænd, samt de regler, der særligt gælder for stillingen. Det påhviler vedkommende samvittighedsfuldt at opfylde de pligter, som er forbundet med stillingen. Endvidere skal tjenestemanden efter samme bestemmelses stk. 2 have oplysning om aktuel lønramme og tjenestested.

Stk. 7. Ved ændring af ovennævnte forhold skal den ansatte have skriftlig besked. Dette gælder dog ikke, hvis oplysningen er givet med henvisning til love, administrative bestemmelser, vedtægtsmæssige bestemmelser eller overenskomst mv., og ændringen skyldes ændringer i disse bestemmelser.

Ansættelse i op til et år

§ 11. Ifølge ansættelseslovens § 8, stk. 1, og § 13 medvirker menighedsråd ved ansættelse i stillinger som tjenestemandsansat - og overenskomstansat sognepræst.

Stk. 2. Bekendtgørelsen om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. indeholder i § 2, stk. 1, 2. pkt. en bestemmelse om menighedsrådets og biskoppens medvirken ved ansættelse i stillinger i op til et års varighed og i § 2, stk. 2, 2. pkt. en bestemmelse om menighedsrådets og biskoppens medvirken ved konstituering i stillinger i op til et års varighed.

Stk. 3. Ansættelseskompetencen ved besættelse af ansættelse i op til et år er med dette cirkulære delegeret til biskoppen.

Stk. 4. Ansættelser indtil 6 måneders varighed kan besættes uden opslag. Det er en forudsætning, at biskoppen inden ansættelsen indhenter en udtalelse fra menighedsrådet, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, 2. pkt. og § 2, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 5. Ansættelser på mellem 6 måneder og 1 år besættes efter opslag og indhentet udtalelse fra menighedsrådet, jf. bekendtgørelsens § 2, stk. 1, 2. pkt. og § 2, stk. 2, 2. pkt.

Stk. 6. Barselsvikariater besættes efter de regler, der gælder for ansættelse i op til et år - mellem 6 måneder og 1 år – dvs. efter opslag og efter indhentet udtalelse fra menighedsrådet, jf. bekendtgørelsen § 2, stk. 2, 2. pkt. Dette gælder, selv om barselsvikariatet ifølge opslaget har en varighed på under 6 måneder – evt. med mulighed for forlængelse.

Stk. 7. Opslag samt den øvrige procedure for disse ansættelser i op til et år er beskrevet i §§ 1 – 10.

Stk. 8. Særlige konstitueringer af et års varighed eller mere besættes som hidtil af ministeren for ligestilling og kirke og procedure for disse ansættelser er beskrevet i §§ 1 - 10.

Stk. 9. Ved forlængelse af ansættelse af en overenskomstansat sognepræst, som er ansat i henhold til den almindelige ansættelsesprocedure og hvor ansættelsen iflg. opslaget har været tidsbegrænset for foreløbig 1 år med mulighed for forlængelse, bemyndiges biskoppen herved til at gennemføre forlængelsen ved udfærdigelse af nyt, tilrettet ansættelsesbevis til sognepræsten.

Stk. 10. Menighedsråd, provst og sognepræst skal skriftligt erklære sig indforstået med forlængelsen inden denne foretages.

Ordination

§ 12. Tilladelse til ordination af en kandidat, som ikke allerede er ordineret, ligger i ministeren for ligestilling og kirkes udnævnelse. Det betyder, at der ikke kan afholdes ordinationer inden ministeren for ligestilling og kirkes udnævnelse foreligger.

Stk. 2. I tilfælde hvor biskoppen besætter en stilling, herunder også fleksjobs- og jobtræningsordninger, af op til et års varighed, med en kandidat, der ikke er ordineret, skal biskoppen i henhold til sin bemyndigelse tilse, at samtlige betingelser for ansættelse og ordination er opfyldt.

Opslag og besættelse m.m. af provsterstillinger

Opslag af provste- og domprovstestillinger

§ 13. Ansættelse som provst sker efter opslag. Opslaget udarbejdes af biskoppen.

Stk. 2. Til en provstestilling er tillige knyttet en stilling som sognepræst.

Stk. 3. Såfremt biskoppen overvejer at flytte provstestillingen i forbindelse af opslag af en ledig provstestilling, drøfter biskoppen den endelige afgørelse om placeringen af stillingen med stiftsrådet inden stillingen opslås.

Stk. 4. Forinden biskoppen træffer endelig afgørelse om placeringen af en ledig provstestilling og inden den ledige stilling opslås, gives provstiudvalget mulighed for at udtale sig om placeringen.

Stk. 5. Biskoppen træffer den endelige afgørelse om hvor provstestillingen skal placeres.

Stk. 6. Inden den ledige stilling som provst opslås udarbejder biskoppen en stillingsbeskrivelse for den ledige provstestilling. Stillingsbeskrivelsen indgår som bilag til stillingsopslaget.

Stk. 7. Det skal fremgå af opslaget, at ansøgninger stiles til Dronningen, men indsendes elektronisk eller pr. post direkte til biskoppen i det stift, hvor stillingen er ledig. Opslaget skal således oplyse både stiftsadministrationens postadresse og mailadresse. Opslaget skal desuden oplyse, hvilken paragraf i ansættelsesloven stillingen opslås i henhold til.

Stk. 8. Opslag sker i henhold til reglerne i § 1, stk. 5-7.

Stk. 9. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest på opslagets udløbsdag kl. 15.00.

Stk. 10. Når ansøgningsfristen er udløbet kvitterer stiftsadministrationen for modtagelse af ansøgningen.

Stk. 11. Biskoppen vurderer, om ansøgningen er rettidigt modtaget, og om ansøgerne opfylder ansættelsesbetingelserne for at søge den ledige provstestilling. Er betingelserne ikke opfyldt, giver biskoppen ansøgeren en begrundet meddelelse.

Ansættelsesbetingelserne fremgår af kapitel 1 i lovbekendtgørelse nr. 297 af 14. marts 2013 om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Vurderingen af, om ansøgeren opfylder ansættelsesbetingelserne, foretages som udgangspunkt på baggrund af ansøgningen med bilag.

Stk. 12. I henhold til reglerne i bekendtgørelse nr. 1315 af 21. november 2013 om menighedsråds medvirken ved ansættelse i præste- og provstestillinger m.m. §§ 11-17 og bekendtgørelse nr. 1314 af 21. november 2013 om stiftsråds og provstiudvalgs medvirken ved ansættelse i provstestillinger m.m. §§ 5-17, fremsender biskoppen herefter ansøgningerne til formændene for henholdsvis provstiudvalg og menighedsråd samt berammer og afholder møder om ansøgere og udtalelser med samme parter. I forbindelse med ansættelser jf. § 14 a i ansættelsesloven og jf. § 10 i bekendtgørelsen om stiftsråd og provstiudvalgs medvirken ved ansættelse i provstestillinger m.v. fremsender biskoppen ansøgningerne fra de af menighedsrådet prioriterede ansøgere til formanden for provstiudvalget.

Stk. 13. I henhold til reglerne i ansættelseslovens § 14, stk. 2, § 14 a, stk. 2, eller § 14 b, stk. 2, afgiver biskoppen herefter sin egen udtalelse vedrørende besættelse af stillingen. Udtalelsen skal endvidere indeholde en henvisning til hvilken paragraf udtalelsen afgives efter.

Stk. 14. Biskoppens udtalelse samt udtalelserne fra henholdsvis provstiudvalg og menighedsråd fremsendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke i god tid på kmpraest@km.dk. Sammen med udtalelserne fremsendes en liste over samtlige ansøgere til stillingen, ansøgningerne fra de ansøgere omfattet af biskoppens udtalelse samt biskoppens forslag til tiltrædelsesdato.

Stk. 15. Når endelig udnævnelse foreligger, giver Ministeriet for Ligestilling og Kirke besked til alle relevante modtagere, og stiftsadministrationen sender derefter afslag til alle øvrige ansøgere.

Besættelse af stilling som værnsprovst

§ 14. Der er tale om tre stillinger, nemlig stillingerne som orlogsprovst, som tillige er provst for Holmens provsti, hærprovst og flyverprovst.

Stk. 2. Stillingen som hærprovst er varigt knyttet til sognepræsten ved Kastels Kirke, og stillingen som flyverprovst er varigt knyttet til sognepræsten ved Viborg Domkirke.

Stk. 3. Biskoppen over Københavns Stift opslår stillingerne som orlogsprovst og hærprovst, og biskoppen over Viborg Stift opslår, efter drøftelse med biskoppen over Københavns Stift, stillingen som flyverprovst, jf. reglerne i § 13, stk. 8 og 9.

Stk. 4. Det skal fremgå af opslaget, at ansøgninger stiles til Dronningen og indsendes direkte til den biskop der har opslået stillingen (henholdsvis biskoppen over Københavns Stift og biskoppen over Viborg Stift)

Stk. 5. Ansøgninger skal være biskoppen i hænde senest på opslagets udløbsdag kl. 15.00.

§ 15. Ved besættelse af stillingen som hærprovst eller orlogsprovst vurderer biskoppen, om ansøgningen er rettidigt modtaget, og om ansøgerne opfylder ansættelsesbetingelserne for at søge den ledige værnsprovstestilling. Er betingelserne ikke opfyldt, giver biskoppen ansøgeren en begrundet meddelelse.

Ansættelsesbetingelserne fremgår af kapitel 1 i lovbekendtgørelse nr. 864 af 25. juni 2013 om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Vurderingen af, om ansøgeren opfylder ansættelsesbetingelserne, foretages som udgangspunkt på baggrund af ansøgningen med bilag.

Stk. 2. Biskoppen fremsender herefter ansøgningerne til Forsvarsministeriet og anmoder samtidig om en udtalelse vedrørende stillingens besættelse.

Stk. 3. Biskoppen afgiver herefter indstilling vedrørende besættelse af stillingen.

Stk. 4. Biskoppens indstilling samt udtalelsen fra Forsvarsministeriet fremsendes til Ministeriet for Ligestilling og Kirke. Ansøgningerne indsendes sammen med indstillingen på kmpraest@km.dk.

Stk. 5. Når endelig udnævnelse foreligger, giver Ministeriet for Ligestilling og Kirke besked til alle relevante modtagere, og stiftsadministrationen sender derefter afslag til alle øvrige ansøgere.

§ 16. Ved besættelse af stillingen som flyverprovst vurderer biskoppen over Viborg Stift, om ansøgningen er rettidigt modtaget, og om ansøgerne opfylder ansættelsesbetingelserne jf. § 15.

Stk. 2. Biskoppen over Viborg Stift fremsender herefter ansøgningerne til biskoppen over Københavns Stift samt Forsvarsministeriet.

Stk. 3. Biskoppen over Københavns Stift drøfter ansøgningerne med Forsvarsministeriet og orienterer biskoppen over Viborg Stift herom.

Stk. 4. Biskoppen over Viborg Stift afholder møder med menighedsråd i det pastorat, hvortil stillingen er knyttet jf. reglerne i § 13, stk. 12.

Stk. 5. Biskoppen over Viborg Stift fremsender udtalelsen fra pastoratets menighedsråd sammen med sin egen udtalelse til biskoppen over Københavns Stift.

Stk. 6. Biskoppen over Københavns Stift drøfter endnu engang ansøgningerne med Forsvarsministeriet og fremsender Forsvarsministeriets udtalelse, biskoppen over Viborg Stifts og pastoratets menighedsråds udtalelse sammen med sin egen udtalelse og ansøgningerne til Ministeriet for Ligestilling og Kirke på kmpraest@km.dk

Stk. 7. Når endelig udnævnelse foreligger, giver Ministeriet for Ligestilling og Kirke samt stiftsadministrationen orientering herom, jf. § 15, stk. 5.

Ikrafttrædelse

§ 17. Cirkulæret træder i kraft den 1. december 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves cirkulære nr. 65 af 21. juni 2010 om opslag, besættelse af og ansættelse i præstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis.

Ministeriet for Ligestilling og Kirke, den 21. november 2013

Steffen Brunés
afdelingschef

/ Christa Hector Knudsen


Bilag 1

Handicappedes fortrinsadgang ved ansættelse hos offentlige arbejdsgivere

Efter lovbekendtgørelse nr. 727 af 7. juli 2009 om kompensation til handicappede i erhverv m.v. har en person, der på grund af et handicap har vanskeligt ved at få beskæftigelse på det almindelige arbejdsmarked, fortrinsadgang til ledige stillinger hos offentlige arbejdsgivere, hvis vedkommende er lige så kvalificeret som de øvrige ansøgere.

Loven indeholder en bemyndigelsesbestemmelse for beskæftigelsesministeren til at fastsætte nærmere regler om fortrinsadgangen, herunder om den handicappede persons ret til en ansættelsessamtale og arbejdsgiverens pligt til at forhandle med arbejdsformidlingen, hvis den handicappede ansøger ikke ansættes. Disse er fastsat i Arbejdsmarkedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 545 af 19. juni 2003 om kompensation til handicappede i erhverv m.v.

Folkekirkens præstestillinger er omfattede af reglerne.

Fortrinsadgangen sikres ved retten til en ansættelsessamtale samt ved arbejdsgiverens forpligtelse til at forhandle med arbejdsformidlingen.

En handicappet ansøger til en præstestilling, som opfylder betingelserne for at være omfattet af reglerne, har altså ret til en personlig ansættelsessamtale, før en ledig stilling besættes. Det er arbejdsformidlingen, der beslutter, om en person opfylder betingelser for at være omfattet af reglerne.

Hvis ansøgeren med handicap ikke ansættes i den ledige stilling, skal arbejdsgiveren vente med at besætte stillingen, indtil arbejdsgiveren

1) har givet arbejdsformidlingen en skriftlig redegørelse for, hvorfor ansøgeren ikke ønskes ansat, og

2) på baggrund af redegørelsen har forhandlet med arbejdsformidlingen om, hvorvidt ansøgeren alligevel vil kunne ansættes i stillingen. Arbejdsformidlingen skal udarbejde et skriftligt referat af forhandlingen.

Hvis der er en handicappet ansøger til en præstestilling i et pastorat, skal biskoppen i forbindelse med gennemgangen af ansøgningerne orientere menighedsrådet om den handicappede ansøgers ret til at komme til ansættelsessamtale hos menighedsrådet. Hvis menighedsrådet tilrettelægger ansættelsesproceduren sådan, at ansøgerne indbydes til prøveprædiken forud for samtalen, skal den handicappede ansøger også have adgang til at prøveprædike.

Hvis ansøgeren ikke bliver omfattet af menighedsrådets indstilling eller udtalelse, skal biskoppen begrunde afslaget over for både ansøgeren og arbejdsformidlingen, ligesom biskoppen skal gennemføre den obligatoriske forhandling med arbejdsformidlingen.

Hvis der er tale om en særpræstestilling – evt. kombineret med ansættelse i et pastorat – hvor institutionsledelsens og eventuelt menighedsrådet skal udtale sig forud for biskoppens indstilling, er biskoppen forpligtiget til at gennemføre en ansættelsessamtale med den handicappede ansøger. Hvis ansøgeren ikke bliver omfattet af biskoppens indstilling, skal biskoppen begrunde dette over for både ansøgerne og arbejdsformidlingen, ligesom biskoppen skal gennemføre den obligatoriske forhandling med arbejdsformidlingen.

Hvis der skal forhandles med arbejdsformidlingen, må biskoppen først fremsende sin indstilling til Kirkeministeriet, når den nævnte forhandling er gennemført.


Bilag 2

Eksempel på stillingsbeskrivelse:

Stillingsbeskrivelse for stillingen som provst, xx Provsti.

Fakta

Stillingen som provst i xx Provsti er ledig til besættelse den 1. februar 20xx.

Stillingen er en tjenestemandsstilling klassificeret i lønramme 36/37 med et årligt tillæg på kr. XX.

Det forventes, at den administrative/ledelsesmæssige del af stillingen udgør 50 pct..

Der bor 86.949 personer i provstiet, og procenten for medlemskab af folkekirken er 80.

I provstiet er der 22 sogne og 24 kirker.

Der er 29 præster i provstiet fordelt på 24 tjenestemænd, 4 OK-ansatte og 1 ulønnet hjælpepræst. Provstikontoret ligger i tilknytning til provsteboligen:

Algade 18, xxxx by.

Der er kirkegårde ved 18 af kirkerne, medens 6 kirker er fælles om centralkirkegården i -----.

Se i øvrigt provstehåndbog.

Provstiet er sammenfaldende med x kommune, som udgør ligningsområdet.

Det samlede ligningsbeløb for den lokale kirkeskat udgjorde i 20xx ----- mio. kr.

Der er ansat y kirkefunktionærer ved kirkerne.

Til provstiet og provstiudvalgets administration er tilknyttet en provstisekretær på fuld tid

Karakteristik af provstiet

Provstiet består af den kommunale hovedby xx med forstæder, hvor knap halvdelen af befolkningen bor, og en række mindre byer, som enten er opland for hovedbyen eller landsbyer omgivet af landbrug og mindre servicevirksomheder.

Der er 5 kommuneskoler i xx og 4 kommuneskoler til og med 7 klassetrin i de omgivende byer samt 1 friskole.

Skolestrukturen er til debat i kommunen, og skolelukninger kan forudses.

Der er 3 plejecentre i provstiet, som hospitalsbetjenes af y centralsygehus.

Den ene af provstiets præster har en 25 pct. sygehuspræstefunktion der.

Det kirkelige liv i provstiet er kendetegnet ved stor bredde fra klassiske landmenigheder, hvor kirkens plads og betydning er selvfølgelig, over menigheder med mange unge og børnefamilier med disses særlige behov, til sogne i midtbyen, hvor der er stor forskel på dagbefolkningen og weekendbefolkningen.

Der er en aktiv valgmenighed i xx med ca. 300 medlemmer, som benytter A kirke og B menighedshus.

Spejderbevægelsen har traditionelt haft et stærkt tag i ungdommen i området, og de grønne spejdere er fortsat den største ungdomsorganisation på stedet.

Der er i forhold til landsgennemsnittet forholdsmæssig høj arbejdsløshed, ligesom der i byerne ___ og ___ er tale om afvandring og vækst i antallet af ældre beboere.

Særlige opgaver og udfordringer

De særlige opgaver og udfordringer for provsten i XX Provsti er set fra bispeembedets synspunkt følgende:

At virke som inspirator og samlingspunkt for provstiets præster, som i alder og erfaring er meget forskellige.

At tilføre ressourcer gennem teamsamarbejde til særlig forstæderne til xx, hvor præsterne har meget at se til.

At medvirke til, at kirkerne ud over deres daglige virke også deltager aktivt i at møde de sociale udfordringer, der er i området.

At forholde sig til den økonomiske afmatning, der sker i området som følge af arbejdsløshed og afvandring, og sammen med provstiudvalget at træffe de nødvendige foranstaltninger til at afbøde mulige negative konsekvenser for det kirkelige arbejde i området.

At hjælpe og inspirere menighedsrådene i forhold til nødvendige tilpasninger, herunder tilpasninger af strukturel karakter.

Naboprovst NN, som har passet embedet under vakance, har lovet at være til rådighed til kollegial sparring og sidemandsoplæring.