Den fulde tekst

Lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love

(Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag i ejendomsværdiskatten m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I fusionsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1120 af 14. november 2012, som ændret ved § 4 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, § 2 i lov nr. 1255 af 18. december 2012, § 2 i lov nr. 1402 af 23. december 2012 og § 19 i lov nr. 600 af 12. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 6, stk. 4, ændres », andelskasser og sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om finansiel virksomhed« til: »og andelskasser«.

2. I § 14, nr. 3, udgår »og sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om finansiel virksomhed«.

3. I § 14 g, stk. 1, udgår »og sammenslutninger heraf«.

4. I § 14 g, stk. 2, 1. pkt., udgår »eller medlemsandelskassernes«.

5. I § 14 g, stk. 2, 1. pkt., udgår to steder »eller sammenslutningen«.

6. I § 14 g, stk. 4, 1. pkt., ændres »andelskasser m.v.« til: »andelskasser.«

7. I § 15, stk. 4, 6. pkt., ændres »EU« til: »EU/EØS«.

8. I § 15 indsættes efter stk. 4 som nyt stykke:

»Stk. 5. Stk. 3 og 4 finder tilsvarende anvendelse, hvis det indskydende eller det modtagende selskab eller begge selskaber er hjemmehørende i EU/EØS, er registreret i en stat, der er medlem af EØS og ikke samtidig medlem af EU, er et selskab, som svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, og den kompetente myndighed i den stat, hvor selskabet er hjemmehørende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.«

Stk. 5 og 6 bliver herefter stk. 6 og 7.

9. I § 15, stk. 5, 1. pkt., der bliver stk. 6, 1. pkt., indsættes efter »stk. 4«: »og 5«.

10. I § 15 a, stk. 1, 10. pkt., ændres »EU« til: »EU/EØS«.

11. I § 15 a indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:

»Stk. 7. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis det indskydende eller det modtagende selskab eller begge selskaber er hjemmehørende i EU/EØS, er registreret i en stat, der er medlem af EØS og ikke samtidig medlem af EU, er et selskab, som svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, og den kompetente myndighed i den stat, hvor selskabet er hjemmehørende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.«

Stk. 7 bliver herefter stk. 8.

12. I § 15 c indsættes efter stk. 7 som nye stykker:

»Stk. 8. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver, der foretages af Energinet.dk, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 g, dog under forudsætning af at det modtagende selskab beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.

Stk. 9. Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse, hvis det indskydende eller det modtagende selskab eller begge selskaber er hjemmehørende i EU/EØS, er registreret i en stat, der er medlem af EØS og ikke samtidig medlem af EU, er et selskab, som svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, og den kompetente myndighed i den stat, hvor selskabet er hjemmehørende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.

Stk. 10. Bestemmelserne i dette kapitel finder tilsvarende anvendelse ved tilførsel af aktiver, der foretages af Danpilot, jf. selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2 j, dog under forudsætning af at det modtagende selskab beskattes i henhold til selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 1.«

Stk. 8 bliver herefter stk. 11.

§ 2

I selskabsskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1082 af 14. november 2012, som ændret bl.a. ved § 10 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, § 2 i lov nr. 923 af 18. september 2012, § 17 i lov nr. 1354 af 21. december 2012 og § 17 i lov nr. 600 af 12. juni 2013 og senest ved § 1 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, nr. 2 a, udgår », sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om finansiel virksomhed«.

2. I § 1, stk. 1, nr. 2 h, 1. pkt., ændres »behandler og transporterer« til: »behandler eller transporterer«.

3. I § 3, stk. 1, nr. 17, ændres »Industrialiseringsfonden for Udviklingslandene, Investeringsfonden for Østlandene og Investeringsfonden for Vækstmarkeder« til: »Investeringsfonden for Udviklingslande og Investeringsfonden for Østlandene«.

4. § 8, stk. 7, affattes således:

»Stk. 7. For Energinet.dk som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 2 g, og for Energinet.dk’s datterselskaber gælder yderligere reglerne i §§ 13 D og 13 E.«

5. § 13 D, stk. 1 og 2, affattes således:

»Energinet.dk og virksomhedens datterselskaber opgør hver især en særskilt skattepligtig indkomst for de aktiviteter, der er omfattet af deres særskilte regnskaber for elektricitetsrelaterede aktiviteter i medfør af § 12 i lov om Energinet.dk.

Stk. 2. Energinet.dk og virksomhedens datterselskaber opgør hver især en særskilt skattepligtig indkomst for de øvrige aktiviteter, der ikke er omfattet af stk. 1.«

6. I § 13 E ændres »Energinet.dk’s elektricitetsrelaterede« til: »Energinet.dk’s og virksomhedens datterselskabers elektricitetsrelaterede«.

7. Efter § 13 H indsættes:

»§ 13 I. Et vandforsyningsselskab m.v., der er omfattet af § 1, stk. 1, nr. 2 h, eller § 1, stk. 1, nr. 1, jf. § 2, stk. 1, i lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, og som ved en sammenlægning med et vandforsyningsselskab m.v., der er omfattet af § 3, stk. 1, nr. 4 a, modtager formuen i dette vandforsyningsselskab m.v., kan vælge ikke at medregne den modtagne formue ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst.

Stk. 2. Hvis det modtagende vandforsyningsselskab m.v. efter stk. 1 har valgt, at den formue, som vandforsyningsselskabet m.v. har modtaget ved sammenlægningen, ikke skal medregnes ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst, fastsættes det modtagende vandforsyningsselskab m.v.’s indgangsværdier for modtagne afskrivningsberettigede aktiver til 0 kr. Indgangsværdierne for modtagne aktiver og passiver, der ikke omfattes af 1. pkt., fastsættes efter reglerne i § 5 D, stk. 8-10.«

§ 3

I lov om skattefri virksomhedsomdannelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 963 af 19. september 2011, som ændret ved § 12 i lov nr. 433 af 16. maj 2012, foretages følgende ændringer:

1. I § 1, stk. 1, indsættes som 3. pkt.:

»2. pkt. finder tilsvarende anvendelse, hvis virksomheden omdannes til et selskab, der er hjemmehørende i EU/EØS, er registreret i en stat, der er medlem af EØS og ikke samtidig medlem af EU, er et selskab, som svarer til et dansk aktie- eller anpartsselskab, og den kompetente myndighed i den stat, hvor selskabet er hjemmehørende, skal udveksle oplysninger med de danske myndigheder efter en dobbeltbeskatningsoverenskomst, en anden international overenskomst eller konvention eller en administrativt indgået aftale om bistand i skattesager.«

2. I § 5, stk. 2, 1. pkt., ændres »2. pkt.,« til: »2. og 3. pkt.,«.

3. I § 6, stk. 5, 2. pkt., ændres »2. pkt.,« til: »2. og 3. pkt.,«.

§ 4

I ejendomsværdiskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 486 af 14. maj 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 8, stk. 1, 4. pkt., ophæves.

2. I § 8 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:

»Stk. 2. For personer, som ikke er omfattet af kildeskattelovens § 1 eller i medfør af en indgået dobbeltbeskatningsoverenskomst anses for hjemmehørende i fremmed stat, i Grønland eller på Færøerne, er det en betingelse for nedslag efter stk. 1, at den skattepligtige meddeler told- og skatteforvaltningen de oplysninger om egne og samlevende ægtefælles indkomstforhold, som er nødvendige for beregningen af nedslaget. Det er endvidere en betingelse, at told- og skatteforvaltningen gennem administrativt samarbejde med skattemyndigheder i fremmede stater, i Grønland eller på Færøerne kan indhente oplysninger om den skattepligtiges og samlevende ægtefælles indkomstforhold.«

Stk. 2 bliver herefter stk. 3.

3. I § 8, stk. 2, 1. pkt., der bliver stk. 3, 1. pkt., ændres »Nedslaget efter stk. 1« til: »Nedslaget efter stk. 1 og 2«.

§ 5

I ligningsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 405 af 22. april 2013, som ændret senest ved § 7 i lov nr. 792 af 28. juni 2013, foretages følgende ændring:

1. I § 5, stk. 4, nr. 8, 1. pkt., udgår »og sammenslutninger af andelskasser efter §§ 89-96 i lov om finansiel virksomhed«.

§ 6

I lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot foretages følgende ændring:

1. § 19, nr. 2, ophæves.

§ 7

Stk. 1. Loven træder i kraft den 6. december 2013, jf. dog stk. 8.

Stk. 2. § 1, nr. 7-11, og fusionsskattelovens § 15 c, stk. 9, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, har virkning for omstruktureringer med fusionsdato den 1. januar 2013 eller senere.

Stk. 3. Fusionsskattelovens § 15 c, stk. 8, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 12, har virkning for tilførsel af aktiver, der vedtages den 1. januar 2014 eller senere.

Stk. 4. § 2, nr. 4-6, har virkning fra og med den 1. januar 2014.

Stk. 5. § 2, nr. 7, har virkning for sammenlægninger, der sker pr. 1. januar 2014 eller senere.

Stk. 6. § 3 har virkning for skattefri virksomhedsomdannelse med omdannelsesdato den 1. januar 2013 eller senere.

Stk. 7. § 4 har virkning fra og med indkomståret 2013.

Stk. 8. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttræden af fusionsskattelovens § 15 c, stk. 10, som indsat ved § 1, nr. 12.

Givet på Amalienborg, den 3. december 2013

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

I Dronningens Navn:
FREDERIK
Kronprins

/ Holger K. Nielsen