Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om forbud mod erhvervsmæssig indførsel og
produktion af samt handel med skind og skindprodukter
fra hunde og katte 1)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1. Erhvervsmæssig indførsel og produktion af samt handel med skind, herunder pelsskind, fra hunde (Canis familiaris) og katte (Felis catus) samt produkter, hvori sådanne skind indgår, er forbudt.

Stk. 2. Justitsministeren kan meddele undtagelse fra bestemmelsen i stk. 1 og fastsætte nærmere regler herom.

§ 2. Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder § 1, stk. 1. Forsøg kan straffes.

Stk. 2. Er overtrædelsen begået forsætligt eller groft uagtsomt, kan straffen under skærpende omstændigheder stige til fængsel i 4 måneder.

Stk. 3. I forskrifter efter lovens § 1, stk. 2, kan der fastsættes straf af bøde eller, under skærpende omstændigheder og når overtrædelsen er begået forsætligt eller groft uagtsomt, fængsel indtil 4 måneder.

Stk. 4. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 3. Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§ 4. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland.

Givet på Christiansborg Slot, den 28. maj 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen

Officielle noter

1) Loven har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet) som ændret ved direktiv 98/48/EF.