Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Lov om ændring af færdselsloven

(Motorvejshastighed, skærpet håndhævelse af hastighedsgrænserne og andre initiativer til forbedring af færdselssikkerheden)

 

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 712 af 2. august 2001, som ændret ved lov nr. 217 af 22. april 2002, § 3 i lov nr. 380 af 6. juni 2002 og § 1 i lov nr. 1049 af 17. december 2002, foretages følgende ændringer:

1. § 32, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Kørende skal give tegn før igangsætning fra kanten af vejen og før vending og svingning. Kørende skal endvidere give tegn før vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på motorvej. Ved vognbaneskift eller anden ikke ubetydelig ændring af køretøjets placering til siden på anden vej end motorvej skal kørende give tegn, når det er påkrævet til vejledning for den øvrige færdsel. Tegnet skal gives ved hjælp af blinklys, hvor anbringelse heraf på køretøjet er påbudt eller tilladt, og i øvrigt ved, at en arm rækkes vandret ud til siden.«

2. I § 32 indsættes efter stk. 2 som nyt stykke:

»Stk. 3. Trafikministeren kan fastsætte regler om anvendelse af havariblink, herunder regler om obligatorisk anvendelse af havariblink ved uventet kødannelse eller anden umiddelbar fare på motorvej.«

Stk. 3 og 4 bliver herefter stk. 4 og 5.

3. I § 32, stk. 4, og § 82, stk. 1, ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2 og 4«.

4. I § 35, stk. 1 og 4, § 43, stk. 7, § 55 a, stk. 2, og § 83 ændres »Trafikministeren kan« til: »Justitsministeren kan efter forhandling med trafikministeren«.

5. I § 37, stk. 6 og 7, ændres »Trafikministeren kan efter forhandling med justitsministeren« til: »Justitsministeren kan efter forhandling med trafikministeren«.

6. I § 40 ændres »Trafikministeren kan« til: »Trafikministeren kan efter forhandling med justitsministeren og«.

7. I § 42, stk. 2, ændres »110« til: »130«.

8. § 42, stk. 4, 2. pkt., affattes således:

»På motortrafikveje og motorveje må hastigheden dog ikke overstige henholdsvis 90 km i timen og 130 km i timen.«

9. I § 43, stk. 8, ændres »trafikministeren« til: »justitsministeren efter forhandling med trafikministeren«.

10. I § 44, stk. 4, 2. pkt., § 85, stk. 3, og § 134, stk. 3, ændres »Trafikministeren kan efter forhandling med justitsministeren« til: »Justitsministeren kan«.

11. I § 50, stk. 2, ændres »Trafikministeren kan« til: »Trafikministeren kan efter forhandling med justitsministeren«.

12. I § 53, stk. 4, og § 55, stk. 3, ændres »Trafikministeren fastsætter efter forhandling med justitsministeren« til: »Justitsministeren fastsætter«.

13. I § 60 a, stk. 3, 1. pkt., og § 60 a, stk. 3, nr. 2, ændres »to år« til: »tre år«.

14. I § 73, stk. 1, ændres »Trafikministeren« til: »Justitsministeren, og for så vidt angår nr. 1, justitsministeren og trafikministeren,«.

15. § 73 a, stk. 3, og § 73 b, stk. 2, ophæves.

16. § 86, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Trafikministeren fastsætter bestemmelser om blokvognskørsel. Justitsministeren fastsætter bestemmelser om betaling for politimæssig assistance, der efter politiets skøn er påkrævet ved gennemførsel af sådanne transporter.«

17. § 88 a, stk. 1, affattes således:

»Justitsministeren og trafikministeren kan for at imødekomme særlige behov for personer med handicap dispensere fra reglerne i denne lovs kapitel 1-14, når det findes færdselssikkerhedsmæssigt forsvarligt. Justitsministeren kan endvidere fastsætte regler, der helt eller delvis fritager personer med handicap for at efterkomme bestemmelser om parkering og standsning fastsat i medfør af § 92, stk. 1, nr. 1, og fritager visse personer med handicap for betaling for køreprøver og nummerplader i medfør af kapitel 17 a. Trafikministeren kan fastsætte regler, der fritager visse personer med handicap for betaling for syn i medfør af § 124 g.«

18. I § 92 d indsættes som stk. 3:

»Stk. 3. Kommuner og amtskommuner kan opkræve betaling for certifikater, parkeringstilladelser eller lignende, der udstedes i forbindelse med gennemførelse af forsøg som omhandlet i stk. 1.«

19. I § 118, stk. 1, ændres »jf. dog stk. 4« til: »jf. dog stk. 5«.

20. I § 118 indsættes efter stk. 3 som nyt stykke:

»Stk. 4. Ved fastsættelsen af bøder for overtrædelse af §§ 42 og 43, jf. stk. 3, skal det tillige indgå som en skærpende omstændighed, hvis hastigheden har udgjort 140 km i timen eller derover.«

Stk. 4-8 bliver herefter stk. 5-9.

21. I § 122, stk. 1, 1. pkt., ændres »Trafikministeren kan efter forhandling med justitsministeren« til: »Justitsministeren kan«.

22. I § 124 a, stk. 3, 2. pkt., indsættes efter »i medfør af § 60, stk. 2 eller 3«: », eller § 60 a«.

23. I § 124 q ændres »Trafikministeren« til: » Justitsministeren og trafikministeren«.

24. § 126, stk. 1, nr. 2, affattes således:

»2)   har overskredet de tilladte hastigheder efter §§ 42 og 43 a eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 70 pct. eller har kørt med en hastighed på 160 km i timen eller derover,«.

25. I § 126, stk. 4, 1. pkt., ændres »to år« til: »tre år«.

26. I § 134, stk. 4, ændres »stk. 5« til: »stk. 6«.

27. Efter § 134 a indsættes:

»§ 134 b. Justitsministeren kan bemyndige Rigspolitichefen til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt justitsministeren.

Stk. 2. Justitsministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet i henhold til bemyndigelse efter stk. 1, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for ministeren.«

§ 2

Stk. 1. § 1, nr. 4-6, 9-12, 14-18, 21, 23 og 27, træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.

Stk. 2. § 1, nr. 1-3, 13, 22 og 25, træder i kraft den 1. september 2003.

Stk. 3. § 1, nr. 7, 8, 19, 20, 24 og 26, træder i kraft den 30. april 2004.

Stk. 4. Spørgsmålet om straf og frakendelse af førerret i anledning af hastighedsovertrædelser, som er begået inden den 30. april 2004, afgøres efter de hidtil gældende regler.

Givet på Christiansborg Slot, den 10. juni 2003

Under Vor Kongelige Hånd og Segl

MARGRETHE R.

/Lene Espersen