Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om størrelsen pr. 1. januar 2014 af bidrag til Lønmodtagernes Garantifond til dækning af fondens udgifter

I medfør af § 9, stk. 5, i lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr. 686 af 20. juni 2011, fastsættes:

§ 1. Bidraget fra private arbejdsgivere fastsættes for 2014 til 540 kr. for hver gang arbejdsgiveren betaler et beløb, der svarer til et fuldt års ATP-bidrag, jf. § 15 i lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Det for 2014 fastsatte bidrag opkræves første gang på grundlag af ATP-bidrag, der er modtaget i perioden 2. marts - 1. juni 2014.

Lønmodtagernes Garantifond, den 12. december 2013

Jørgen Søndergaard

/ Carsten Stendevad