Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1 Regionsrådets fastlæggelse af arealer efter § 6, stk. 1.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fastlæggelse af indsatsområder for den offentlige indsats over for forurenet jord

I medfør af § 6, stk. 3, § 61, stk. 6, og § 64 a, stk. 1, nr. 2, i lov om forurenet jord, jf. lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4. december 2009, som ændret ved lov nr. 446 af 23. maj 2012 og lov nr. 490 af 21. maj 2013, fastsættes:

§ 1. Bekendtgørelsen skal sikre, at regionsrådet fastlægger de arealer for den offentlige indsats, der kan udgøre en risiko for grundvand, overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder.

§ 2. Bekendtgørelsen fastsætter regler for regionsrådenes fastlæggelse af arealer med henblik på en videre offentlig indsats efter jordforureningslovens § 6, stk. 1, nr. 1-3.

§ 3. Bekendtgørelsen finder anvendelse på arealer, der er, eller bliver, kortlagt efter jordforureningsloven på enten vidensniveau 1 eller vidensniveau 2.

§ 4. I denne bekendtgørelse forstås ved screeningsværktøj: It-system til brug for regionsrådenes fastlæggelse af arealer i henhold til lovens § 6, stk. 1, nr. 2, tilgængelig via www.mst.dk.

§ 5. Regionsrådet skal ikke fastlægge arealer efter lovens § 6, stk. 1, nr. 1, når arealerne ligger uden for områder med særlige drikkevandsinteresser og uden for indvindingsoplande for nuværende og fremtidige almene vandforsynsanlæg.

§ 6. Regionsrådet fastlægger de arealer, hvor der er forurening eller forureningskilder, der kan have en skadelig virkning på overfladevand eller internationale naturbeskyttelsesområder, jf. lovens § 6, stk. 1, nr. 2 eller nr. 3, på baggrund af en screening, som beskrevet i bilag 1, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. I særlige situationer kan regionsrådet beslutte at fastlægge kortlagte arealer, der ikke er udvalgt ved hjælp af screeningsværktøjet, til indsatsområde af hensyn til overfladevandsområder eller internationale naturbeskyttelsesområder. For disse arealer skal der være konstateret en forurening af et overfladevandsområde eller internationalt naturbeskyttelsesområde, eller der skal være en konkret mistanke om, at en sådan forurening vil kunne finde sted.

§ 7. Oplysningerne efter § 6 skal indberettes til DKjord.

§ 8. Fastlæggelse af arealer efter § 6 skal være gennemført af regionsrådet inden 1. januar 2019.

§ 9. Bekendtgørelsen træder i kraft den 4. januar 2014.

Stk. 2. § 6 og § 7 træder dog først i kraft den 1. april 2014.

Miljøministeriet, den 17. december 2013

Ida Auken

/ Michel Schilling


Bilag 1

Regionsrådets fastlæggelse af arealer efter § 6, stk. 1.

Til regionsrådets screening efter § 6 bruges screeningsværktøjet.

Screeningsværktøjet kan nås via følgende link: www.mst.dk

Udgangspunktet for screeningen er – jf. § 3 – de arealer, der er, eller bliver, kortlagt efter jordforureningsloven på enten vidensniveau 1 eller vidensniveau 2. Screeningen er rettet mod de overfladevandsområder, hvortil der er knyttet konkrete miljømål i henhold til vandplaner efter miljømålsloven eller lov om vandplanlægning.

Oplysninger om vidensniveau 1- og vidensniveau 2-kortlægninger trækkes fra Danmarks Miljøportals jordforureningsdatabase DKjord.

Screeningen består af en automatisk screening og en manuel bearbejdning.

I den automatiske screening tages der udgangspunkt i en række standardparametre og kriterier, som findes i screeningsværktøjet.

I den manuelle bearbejdning gennemgår regionsrådet parameterværdier og kriterier på de arealer, der er udvalgt ved den automatiske screening. Ved gennemgangen kan regionsrådet justere standardparametrene og kriterierne i forhold til konkret viden.

På baggrund af den automatiske screening og manuelle bearbejdning beslutter regionsrådet, om arealet skal endeligt fastlægges efter § 6.