Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Sundheds- og Forebyggelsesudvalget den 28. november 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af sundhedsloven

(Styrkelse af sundhedsaftaler samt regionsråds muligheder for at samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder m.v.)

[af ministeren for sundhed og forebyggelse (Astrid Krag)]:

1. Ændringsforslag

Ministeren for sundhed og forebyggelse har stillet 4 ændringsforslag til lovforslaget.

2. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 31. oktober 2013 og var til 1. behandling den 7. november 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 2 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og ministeren for sundhed og forebyggelse sendte den 22. august 2013 dette udkast til udvalget, jf. SUU alm. del – bilag 433 (2012-13). Den 31. oktober 2013 sendte ministeren for sundhed og forebyggelse de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget. Den 5. november sendte ministeren for sundhed og forebyggelse et høringsudkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler til udvalgets orientering.

3. Indstillinger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse med de stillede ændringsforslag.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

4. Ændringsforslag med bemærkninger

Ændringsforslag

Til § 1

Af ministeren for sundhed og forebyggelse, tiltrådt af udvalget:

1) I det under nr. 1 foreslåede § 78, stk. 3, indsættes efter »har tilknytning hertil,«: »og«.

[Sproglig korrektion]

2) I det under nr. 1 foreslåede § 78, stk. 7, 1. pkt., ændres »stk. 3 og 4,« til: »stk. 3,«.

[Sproglig korrektion]

3) I det under nr. 1 foreslåede § 78, stk. 7, 2. pkt., ændres »stk. 4« til: »stk. 5«, og »stk. 5« ændres til: »stk. 4«.

[Sproglig korrektion]

Til § 2

4) I stk. 1 ændres »stk. 2 og 3« til: »stk. 2«.

[Sproglig korrektion]

Bemærkninger

Til nr. 1

Der foreslås en sproglig korrektion af bestemmelsen, således at det klart fremgår, at et regionsråd kan samarbejde med offentlige myndigheder og private virksomheder, herunder i selskabsform, om løsningen af fælles opgaver efter sundhedslovens afsnit VI, XI, XII og XIV-XVI og opgaver, der har tilknytning hertil, og som regionsrådet lovligt kan varetage efter anden lovgivning, samt påtage sig dermed forbundne udgifter.

Til nr. 2

Den foreslåede ændring, om at henvisningen til stk. 4 i § 78, stk.7, 1. pkt., udgår, er en ordensmæssig ændring, og forslaget indebærer ikke materielle ændringer.

Til nr. 3

Den foreslåede ændring er en ordensmæssig korrektion og indebærer ikke materiel ændring af bestemmelsen.

Til nr. 4

Der er tale om en ordensmæssig korrektion af den foreslåede ikrafttrædelsesbestemmelse i § 2, stk. 1, idet der henvisning til overgangsbestemmelsen i stk. 3 ikke er nødvendig.

Annette Lind (S) fmd. Flemming Møller Mortensen (S) Poul Andersen (S) Karen J. Klint (S) Jeppe Bruus (S) Daniel Toft Jakobsen (S) Orla Hav (S) Camilla Hersom (RV) Marlene Borst Hansen (RV) Liv Holm Andersen (RV) Jonas Dahl (SF) Eigil Andersen (SF) Özlem Sara Cekic (SF) Stine Brix (EL) Per Clausen (EL) Hans Andersen (V) nfmd. Martin Geertsen (V) Jane Heitmann (V) Sophie Løhde (V) Hans Christian Schmidt (V) Eyvind Vesselbo (V) Finn Thranum (V) Liselott Blixt (DF) Jens Henrik Thulesen Dahl (DF) Karina Adsbøl (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Simon Emil Ammitzbøll (LA) Thyra Frank (LA) Benedikte Kiær (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 59

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og høringsnotat, fra ministeren for sundhed og forebyggelse
2
Høringsudkast til revideret bekendtgørelse og vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, fra ministeren for sundhed og forebyggelse
3
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
5
Udkast til betænkning
6
Ændringsforslag fra ministeren for sundhed og forebyggelse
7
2. udkast til betænkning