Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 11-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En kvinde, der modtog boligstøtte, børnetilskud og økonomisk fripladstilskud, skulle betragtes som samlevende med en mand, navnlig fordi parterne havde sammenblandet økonomi.

Ud fra de foreliggende oplysninger i sagen kunne man dog ikke nå frem til, at manden havde haft fast ophold på kvindens bopæl efter boligstøtteloven.

Oplysningerne i sagen var således tilstrækkelige til at sandsynliggøre, at parterne i sagen havde levet og fortsat levede sammen i et ægteskabslignende forhold, og at kvinden mod bedre vidende havde modtaget børnetilskud og fået for meget i økonomisk fripladstilskud.

Men oplysningerne var ikke tilstrækkelige til at sandsynliggøre, at manden havde fast ophold på kvindens bopæl. Der kunne således ikke på det foreliggende grundlag træffes afgørelse om ophør og tilbagebetaling af boligstøtte.

Ankestyrelsen fandt herved, at der ikke stilles krav om, at parterne har fælles bopæl for at kunne nå frem til, at parterne lever i et ægteskabslignende forhold med fælles husførelse.

Der blev lagt vægt på karakteren af parternes indbyrdes forhold, herunder at der var tale om et tidligere samlevende par, der fortsat havde hyppig kontakt og udpræget sammenblandet økonomi.

Ved vurderingen af, om der forelå et ægteskabslignende forhold, lagde Ankestyrelsen i overensstemmelse med tidligere praksis vægt på boligforholdene hos den formodede samlever, og på parternes forklaringer om deres boligforhold og indbyrdes forhold.

Endelig blev der lagt vægt på, at parterne flyttede sammen igen i forbindelse med kommunens undersøgelse af, om ydelsesmodtageren var reelt enlig.

Formålet med forhøjede ydelser til enlige

Formålet med forhøjede ydelser til enlige er at yde en kompensation for de fordele som gifte og samlevende har. Det er navnlig en kompensation af de økonomiske fordele i forbindelse med betaling af faste udgifter og udgifter til dagligt forbrug, men også en kompensation for den manglende praktiske hjælp i hverdagen med opgaver såsom at hente, bringe og passe børn, indkøb, madlavning og rengøring m.v.

Ægteskabslignende forhold

Der foreligger et ægteskabslignende forhold, når der er fælles husførelse og tale om et samlivsforhold, der generelt set kan føre til ægteskab efter dansk ret.

Parterne i sagen ville kunne indgå ægteskab.

Fælles husførelse

Ved vurderingen af, om der foreligger et ægteskabslignende forhold med fælles husførelse, skal der lægges vægt på, om ydelsesmodtageren opnår fordele ved at have et forhold til en anden person. Det afgørende ved vurderingen er, om fordelene samlet set har et omfang, der kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende personer har.

Fordelene kan være økonomiske, i forbindelse med betaling af faste udgifter og udgifter til dagligt forbrug, eller ikke-økonomiske, i form af praktisk hjælp i hverdagen med opgaver såsom at hente, bringe og passe børn, at gøre indkøb, madlavning og rengøring mv.

Der blev ved afgørelsen navnlig lagt vægt på parternes sammenblandede økonomi, herunder på, at den formodede samlever hver måned overførte et større beløb til dækning af børnenes underhold og til betaling af fælles hæftelser, bank- og forbrugslån optaget af den formodede samlever og indbetalinger til den formodede samlevers pensionsordning.

Der blev endvidere lagt vægt på, at parterne jævnlig spiste sammen og at alt samvær med børnene foregik på ydelsesmodtagerens bopæl.

Forsørgelsespligt og børnebidrag

Reglerne om forsørgelsespligt og børnebidrag, herunder reglerne om skattemæssigt fradrag for bidrag, skal inddrages ved vurderingen af, om et økonomisk bidrag udgør bidrag til den fælles husførelse.

Det skal således inddrages som momenter ved vurderingen, hvordan den formodede samlever opfylder sin forsørgelsespligt, om der er fastsat eller aftalt bidrag, og om der er anerkendt skattemæssigt fradrag for betalt bidrag.

Hvordan momenterne skal vægtes, og hvilken vægt momenterne skal tillægges, afhænger af sagens andre konkrete omstændigheder.

Barnets ret til samvær

Reglerne om barnets ret til samvær og forældreansvar skal inddrages ved vurderingen af, om samarbejde omkring fælles børn udgør bidrag til den fælles husførelse.

Når der er tale om en formodet samlevers egne børn, skal opgaver såsom at hente, bringe og passe børn som udgangspunkt betragtes som samvær og ikke som bidrag til den fælles husførelse. Dette gælder navnlig, når samværet foregår andre steder end på ydelsesmodtagerens bopæl.

Når samværet foregår på ydelsesmodtagerens bopæl, vil spørgsmålet om samvær eller bidrag til den fælles husførelse afhænge af de konkrete omstændigheder i sagen, herunder samværets hyppighed, om ydelsesmodtageren er hjemme eller ej, om den anden forælder bor langt væk mv.

Lov:

Lov om individuel boligstøtte - lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011 - § 6, § 7 og § 47

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - lovbekendtgørelse nr. 856 af 23. august 2012 - § 2, § 3, § 12 og § 24

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011 - § 43 og § 93

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at belyse praksis om, hvornår det kan anses for tilstrækkeligt godtgjort, at der foreligger ægteskabslignende forhold med fælles husførelse og fast ophold. Vi har endvidere taget stilling til, om det er tilstrækkeligt godtgjort, at der uberettiget er modtaget boligstøtte, børnetilskud og økonomisk friplads mod bedre vidende.

2. Reglerne

Reglerne om børnetilskud findes i børnetilskudsloven, børnetilskudsbekendtgørelsen og børnetilskudsvejledningen

Det fremgår af § 2, stk. 1, nr. 1, at ordinært børnetilskud ydes, når den, der alene har forældremyndigheden, eller som har del i forældremyndigheden over et barn, er enlig forsørger.

Det fremgår af § 2, stk. 2, at personer, der lever i samlivsforhold, ikke betragtes som enlige ved ydelse af ordinært børnetilskud jf. bl.a. stk. 1, nr. 1.

Det fremgår af § 3, at der ydes et ekstra børnetilskud, hvis der ydes ordinært børnetilskud efter bl.a. § 2, stk. 1, nr. 1, og indehaveren af forældremyndigheden har barnet hos sig.

Det fremgår af § 24, stk. 1, at den, der får udbetalt ydelser efter loven, efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om ændringer i sine forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af ydelserne.

Det fremgår af § 24, stk. 1, at hvis nogen mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter loven, skal det beløb, der med urette er modtaget, tilbagebetales.

Det fremgår af § 6, stk. 2, 2. pkt., i børnetilskudsbekendtgørelsen, at hvis der ud over modtageren af børnetilskud i folkeregisteret er tilmeldt personer over 18 år på modtagerens adresse og modtageren ikke efter kommunens anmodning afgiver oplysninger så kommunen finder, at betingelsen om at være enlig forsørger er opfyldt, skal det lægges til grund, at modtageren ikke er enlig forsørger.

Det fremgår af § 7 i børnetilskudsbekendtgørelsen, at hvis kommunen i øvrigt finder det overvejende sandsynligt, at en ansøger eller modtager af ordinært og ekstra børnetilskud ikke opfylder betingelsen om at være enlig forsørger, må kommunen anmode pågældende om dokumentation på konkrete områder, der kan ændre kommunens opfattelse.

Det fremgår af punkt 13 i vejledningen, at en person, der ikke er gift, kun anses for enlig, hvis pågældende ikke lever i et ægteskabslignende forhold med den anden af forældrene eller en anden person. Det fremgår endvidere, at der foreligger et ægteskabslignende forhold, når der er fælles husførelse og tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret.

Reglerne om økonomisk friplads findes i dagtilbudsloven, dagtilbudsbekendtgørelsen og dagtilbudsvejledningen

Det fremgår af § 43, stk. 1, nr. 2, at der ydes økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold.

Det fremgår af § 93, stk. 1, at modtaget ydelse skal tilbagebetales, hvis den er modtaget uberettiget og mod bedre vidende.

Det fremgår af § 26 i dagtilbudsbekendtgørelsen, at er den af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet gift eller lever i et ægteskabslignende samlivsforhold, skal ægtefællens eller samleverens indtægt medregnes i den aktuelle indtægt ved beregningen af fripladstilskud.

Det fremgår af dagtilbudsvejledningen pkt. 2.2, at en person, der ikke gift, anses som enlig forsørger, medmindre pågældende lever i et samlivsforhold med en anden person. Det fremgår endvidere, at der ved samlivsforhold forstås et forhold mellem to parter, som lever sammen på samme måde som ægtefæller, men uden at være gift eller have indgået registreret partnerskab.

Reglerne om boligstøtte findes i boligstøtteloven og boligstøttevejledningen

Det fremgår af § 6, at beregningen af boligstøtte sker på grundlag af husstandsindkomsten.

Det fremgår af § 7, at som medlemmer af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeværende børn og andre, der har fast ophold i lejligheden uden at være logerende.

Det fremgår af § 43, stk. 3, at ansøgerne skal oplyse kommunalbestyrelsen om alle forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten.

Det fremgår af § 47, stk. 7, at hvis modtageren af boligstøtte uberettiget og mod bedre vidende modtaget boligstøtte, skal støtten tilbagebetales.

Det fremgår af boligstøttevejledningen pkt. 17, at som medlemmer af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeværende børn og andre, der har fast ophold i boligen uden at være logerende, jf. § 7, stk. 1.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

B-3-05: om at anerkendt skattefradrag for indbetalt børnebidrag kan indgå som moment ved vurderingen af, om en person er reelt enlig forsørger

B-5-05: om at en kvinde der modtog børnetilskud - ud fra de i sagen foreliggende oplysninger – ikke kunne betragtes som samlevende

B-3-07: om tilbagebetaling af børnetilskud, fordi modtageren ikke kunne betragtes som reelt enlig, bl.a. efter pantefogedens besigtigelse af hjemmet.

Følgende Principafgørelser er endvidere gældende på området:

9-13, 10-13

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

B-2-91, B-6-96, B-1-99, B-4-00, B-3-02. Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvornår det kan anses for tilstrækkeligt godtgjort, at der foreligger ægteskabslignende forhold med fælles husførelse samt fast ophold. Vi har endvidere taget stilling til, om det er tilstrækkeligt godtgjort, at der uberettiget er modtaget boligstøtte, børnetilskud og økonomisk friplads mod bedre vidende.

Resultatet er

• Du kan i perioden 1. juli 2007 – 31. marts 2009 ikke anses som værende reelt enlig.

• Du har i perioden uberettiget og mod bedre vidende modtaget ordinært og ekstra børnetilskud og for meget udbetalt økonomisk fripladstilskud

Det betyder, at du har pligt til at tilbagebetale de efter børnetilskudsloven og dagtilbudsloven for meget modtagne ydelser.

• Det er ikke tilstrækkeligt sandsynliggjort, at din tidligere samlever har haft fast ophold hos dig i perioden 1. juli 2007 – 28. februar 2009

Det betyder, at boligstøtte modtaget i denne periode ikke skal tilbagebetales.

Vi er således kommet til samme resultat som Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om ordinært og ekstra børnetilskud samt økonomisk fripladstilskud

Reelt enlig

Vi vurderer på baggrund af sagens samlede oplysninger, at det er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at du i perioden 1. juli 2007 – 31. marts 2009 levede i et samlivsforhold med NNN, der kan sidestilles med ægteskab, og hvor I gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrog til den fælles husførelse.

Vi har lagt vægt på, at du og din tidligere samlever NNN har haft en sammenblandet økonomi, da I ikke ønskede at ændre i de økonomiske arrangementer.

NNN har således efter samlivsophør foranlediget et møde med hans bankrådgiver og dig med henblik på, at I skulle have sammen bank og bankrådgiver. Ved mødet med banken blev der oprettet et fælles banklån til dækning af din gæld i din tidligere bank.

Alle dine indtægter er hver måned blevet indsat på din budgetkonto, hvorfra du betalte alle udgifter, herunder jeres fælles hæftelser, bank- og forbrugslån optaget af NNN, samt NNNs pensionsordning. NNN har derimod månedligt overført et større beløb til dig, som skulle dække en del af udgifterne samt børnenes underhold. NNN har ikke betalt børnebidrag.

Du har endvidere indimellem lånt NNNs bil mod at betale benzin, da du ikke selv har bil.

Vi har endvidere lagt vægt på, at I tidligere har boet sammen på din adresse, men at NNN fraflyttede adressen den 27. juli 2007 og blev tilmeldt folkeregisteret på en c/o adresse hos din bror og svigerinde, hvor han ifølge dine oplysninger boede på et lille værelse, som han ikke skulle betale husleje for.

Der er også indgået i den samlede vurdering, at NNN er kommet meget i dit hjem, da han dagligt har kørt jeres børn til og fra institution i sin bil og ugentligt kørt jeres ældste dreng til og fra fritidsaktivitet. Han har endvidere passet børnene hos dig, når du skulle til banko eller i biografen, og har i øvrigt haft alt samvær med børnene hos dig. Endvidere har NNN spist med hos dig jævnligt og haft nøgle til dit hjem. I forbindelse med kommunens undersøgelse af, om du var reelt enlig, valgte du og NNN at flytte sammen igen.

Det forhold, at I har valgt at samarbejde omkring børnene, og af hensyn til børnene har ønsket at lave så få ændringer som muligt både økonomisk og praktisk, ændrer ikke ved vurderingen.

Formålet med forhøjede ydelser til enlige forsørgere er, at der skal tages højde for, at man som enlig forsørger ikke har de samme økonomiske fordele som gifte par, eller par der lever i ægteskabslignende forhold.

Ved bidrag til den fælles husførelse skal forstås, at der skal være tale om bidrag, som direkte eller indirekte udgør en økonomisk fordel for ydelsesmodtageren.

Tilbagebetaling

Vi vurderer, at du uberettiget og mod bedre vidende har modtaget for meget udbetalt ordinært og ekstra

børnetilskud samt økonomisk fripladstilskud. Du skal derfor tilbagebetale disse ydelser.

Vi har lagt vægt på, at du den 28. juni 2007 søgte om ordinært og ekstra børnetilskud, og den 28. oktober 2008 ansøgte du om økonomisk friplads.

Du har i den forbindelse underskrevet erklæring om, at du var enlig forsørger og ikke levede i et ægteskabslignende forhold.

Du blev informeret om, at samliv foreligger, når en af parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til fælles husførelse. Du blev endvidere informeret om, at du havde pligt til straks at underrette kommunen ved ændringer i samlivsforhold, og at du var forpligtet til at tilbagebetale ydelser modtaget med urette, hvis denne oplysningspligt ikke bliver overholdt.

Vi har endvidere lagt vægt på, at du til brug ved ordinært og ekstra børnetilskud underskrev erklæring om, at du fortsat var enlig forsørger og ikke levede i ægteskabslignende forhold den 6. december 2007 og 10. januar 2009.

Begrundelsen for afgørelsen om boligstøtte

Vi vurderer, at det ikke er tilstrækkeligt sandsynliggjort, at NNN har haft fast ophold hos dig i perioden 1. juli 2007 til 28. februar 2009, og således indgik i boligens husstand.

Vi har lagt vægt, at NNN fraflyttede din adresse den 27. juni 2007. NNN blev folkeregistertilmeldt c/o adresse hos din bror og svigerinde på adressen ? .

Vi har endvidere lagt vægt på dine oplysninger om, at NNN ofte har opholdt sig på din bopæl i forbindelse med afhentning og aflevering af jeres børn, samvær med børnene, børnepasning, og når han lejlighedsvis spiste med, men at han ikke overnattede hos dig. NNN kørte dagligt fra sin bopæl i B til sin arbejdsplads i A.

Vi har endvidere lagt vægt på, at der ikke i øvrigt er oplysninger, som peger på, at NNN har boet fast hos dig. Det forhold, at I har haft en sammenblandet økonomi og et udstrakt samarbejde omkring børnene, kan ikke i sig selv begrunde, at der er tale om fast ophold efter boligstøttelovens forstand.

Det kan ligeledes ikke tillægges selvstændig betydning, at du har levet i et ægteskabslignende samlivsforhold med NNN i børnetilskudslovens og dagtilbudslovens forstand.

Efter boligstøtteloven tages der udgangspunkt i husstandsindkomsten. Husstanden omfatter alle, som har fast ophold i boligen. Folkeregistertilmelding vil normalt være udtryk for, at man har fast ophold i boligen, medminder det kan godtgøres, at folkeregistertilmeldingen ikke stemmer overens med de faktiske forhold.

Ved vurderingen af om der er tale om ægteskabslignende samlivsforhold, er der ikke krav om, at man har fælles bopæl. Afgørende er, om der bidrages til den fælles husførelse.

Bemærkninger

Vi gør kommunen opmærksom på, at klage over kommunens krav om tilbagebetaling af for meget udbetalt boligstøtte har opsættende virkning efter retssikkerhedsloven § 72, stk. 6.

Kommunen burde derfor ikke have indgået en afdragsordning med NN for så vidt angår for meget udbetalt boligstøtte.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Det Social Nævn traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 8. december 2011

• Klagen til Ankestyrelsen af 4. januar 2012

• Nævnets genvurdering

Det fremgår af sagen oplysninger, at du og din tidligere samlever NNN tidligere har boet på adressen A sammen med jeres to fællesbørn i en 5-værelses lejlighed. NNN fraflyttede adressen den 27. juni 2007, og fik c/o adresse hos din bror og svigerinde, hvor han ifølge dine oplysninger boede på et lille værelse. NNN betalte ikke husleje. Du blev boende på A med jeres to børn.

Den 28. juni 2007 søgte du om ordinært og ekstra børnetilskud og den 28. oktober 2008 ansøgte du om økonomisk friplads.

Du erklærede til brug ved ordinært og ekstra børnetilskud en 6. december 2007 og 10. januar 2009, at du fortsat var enlig forsørger.

A Kommune modtog i februar 2009 en anonym anmeldelse om, at NNN reelt fortsat boede sammen med dig og dine børn, og alene havde flyttet sin folkeregisteradresse proforma.

På denne baggrund indkaldte kommunen dig til et møde den 24. februar 2009, hvor du blev bedt om at medbringe bankkontoudtog.

Under mødet oplyste du, at NNN kom ofte på din bopæl og havde nøgle til dit hjem. Efter samlivsophøret ønskede i at samarbejde omkring børnene og ikke lave for mange ændringer i børnenes hverdag.

Hver dag hentede NNN jeres børn hos dig og kørte dem i bil til institution, og om eftermiddagen hentede han børnene og kørte dem hjem. Årsagen hertil var, at busforbindelserne var dårlige, og NNN alligevel skulle på arbejde i A og havde bil. Hver onsdag kørte NNN endvidere din ældste søn til brydning og tilbage, og NNN spiste denne dag aftensmad sammen med dig og børnene i dit hjem.

NNN havde alt samvær med jeres børn hos dig, da han boede på et lille værelse, som ikke var egnet til samvær, og børnene havde alle deres ting derhjemme.

NNN passede endvidere jeres børn i dit hjem, når du skulle til banko eller i biografen, da dette var nemmest, og børnene hermed også kunne passe deres sovetider.

Du og NNN holdt jul sammen, og I har en enkelt gang deltaget i et socialt arrangement sammen på NNNs arbejdsplads. Du har endvidere en enkelt gang sammen med din far og jeres børn stødt til NNNs ferie i X, hvor du overnattede i et separat værelse.

Du oplyste endvidere, at du til tider lånte NNNs bil, mod at du selv betalte benzin.

Du oplyste endvidere, at du og NNN ikke havde indgået nogen bidragsresolution, da involvering af offentlige myndigheder uundgåeligt ville have påvirket jeres børn.

Du medbragte til mødet i kommunen et kontoudtog tilhørende NNN, da du har fået dette tilsendt fra banken.

Du oplyste, at du var registreret i RKI og havde en betydelig gæld i din tidligere bank. Det var derfor et krav fra den nye bank, at I optog et fælles lån, således at NNN også hæftede for lånet. I har endvidere ikke ønsket at lave om på de økonomiske arrangementer. Hele din indtægt blev hver måned sat ind på din budgetkonto, hvorfra alle udgifter har været betalt. NNN betalte hver måned et beløb til dig på cirka 9.600, som svarede til hans del af udgifterne, samt et beløb der ellers skulle have været betalt som børnebidrag.

Efterfølgende kontaktede A Kommune med samtykke fra dig A bank.

A bank oplyste, at oprindeligt var alene NNN kunde. I sensommeren 2007 blev banken kontaktet af NNN, og der blev istandsat et møde mellem dig, NNN og banken, da I ønskede at have samme bankforbindelse.

I forbindelse med mødet i banken den 27. september 2007 blev du kunde i banken, og der blev samtidig oprettet et fælles banklån til dækning af din gæld. Der blev trukket 2000 kroner månedligt fra din budgetkonto til det afdrag af det nye lån.

A bank oplyste endvidere, at NNN herudover samtidig havde stiftet endnu et banklån, som blev afdraget fra din budgetkonto med 4000 kroner månedligt. Endvidere har NNN optaget et forbrugslån i D i januar/februar 2008, som blev afdraget fra din budgetkonto. NNN har endvidere forøget et forbrugslån i E i september 2008, som indtil november 2008 blev afdraget fra NNNs konto, hvorefter det blev afdraget fra din budgetkonto. Endvidere indbetaltes til NNNs pensionsordning I P fra din budgetkonto.

Det blev endvidere oplyst, at der månedligt var faste posteringsoverførsler/træk fra NNNs konto til din budgetkonto og forbrugskonto.

Kommunen har endvidere rettet henvendelse til vandforsyningsselskabet og elforsyningsselskabet, som oplyser, at regningsmodtager ikke er blevet ændret, og at NNN således fortsat stod med på regningerne.

Den 6. april 2009 sendte A Kommune dig et partshøringsbrev, hvor det blev meddelt, at kommunen agtede at træffe afgørelse om tilbagebetaling af for meget modtaget ordinær og ekstra børnetilskud, boligstøtte og økonomisk fripladstilskud. I brevet fremgik de oplysninger som kommunen havde indhentet fra dig, din bank og forsyningsselskaberne.

A Kommune modtog den 22. april 2009 dine bemærkninger til sagen.

Den 18. maj 2009 traf A Kommune afgørelse om, at du skulle tilbagebetale for meget udbetalt børnetilskud 1. juli 2007 – 31. marts 2009, Fripladstilskud for perioden 1. november 2008 – 28. februar 2009

Samt boligsikring 1. juli 2007 – 28. februar 2009.

Kommunen vurderede ud fra de ovenstående oplysninger, at du reelt havde levet i et ægteskabslignende forhold med sammenblandet/fælles økonomi med NNN. Kommunen vurderede endvidere, at du havde modtaget ydelserne uberettiget og mod bedre vidende.

Den 24. juni 2009 modtog A Kommune din anke. Den 28. juli sendte du endnu en klage, hvor du henviste til dit tidligere partshøringssvar af 21. april 2009 med overskriften ”ankeskrivelse”.

Den 18. august 2001 fastholdt A Kommune sin afgørelse og oversendte din sag til Det Sociale Nævn. A Kommune bemærkede i genvurderingen, at du havde erkendt at have modtaget de omhandlede ydelser med urette, da du havde indgået en afdragsordning og var begyndt at tilbagebetale de for meget modtagne ydelser. A Kommune bemærkede endvidere, at du i hele perioden var arbejdsledig og du derfor ikke var bundet af en bestemt mødetid på en arbejdsplads, når børnene skulle afleveres om morgenen i institution.

Din advokat fremsendte den 9. november 2011 til Det Sociale Nævn dine bemærkninger til A Kommunes genvurdering. Du gentog her hvad du tidligere havde oplyst som svar på partshøring. Du afviste samtidig at have vedkendt dig skyld, men du mente ikke at du havde noget valg og indgik derfor et frivilligt forlig med kommunen. Du forklarede endvidere, at årsagen til at NNN havde haft nøgle til din bolig var, at du led af depression og dødsangst, og derfor havde givet din nøgle til flere personer i din omgangskreds.

Du bemærkede endvidere, at NNN altid har stået for økonomien, da du ikke var i stand til at styre økonomien, og du havde depression og dødsangst. I ønskede at alt fortsatte uændret så vidt muligt af hensyn til jeres drenge.

A Kommune bemærkede i brev af 30. november 2011 til Det Sociale Nævn, at der er busforbindelser og hele tiden har været busforbindelse fra dit hjem, da linje 4 kørte 300 – 400 meter fra din adresse.

Nævnet traf afgørelse den 8. december 2011. Nævnet stadfæstede afgørelsen om tilbagebetaling af børnetilskud for perioden 1. juli 2007 – 31. marts 2009 og fripladstilskud for perioden 1. november 2008 – 28. februar 2009.

Nævnet vurderede, at kommunen i tilstrækkelig grad havde sandsynliggjort, at du og NNN i perioden 1. juli 2007 til 31. marts 2009 havde levet i et ægteskabslignende forhold med fælles husførelse. Nævnet lagde vægt på oplysningerne fra dit møde med kommunen, herunder at I havde haft en sammenblandet økonomi.

Nævnet vurderede endvidere, at du burde have indset, at der var tale om ægteskabslignende forhold, da du var gjort bekendt med at der foreligger ægteskabslignende forhold, når en af parterne gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde bidrager til den fælles husførelse. Du var endvidere gjort bekendt med, at du skulle oplyse kommunen om ændringer i samlivsforhold.

Nævnet ophævede samtidig afgørelse om tilbagebetaling af boligsikring 1. juli 2007 – 28. februar 2009, da det ikke var godtgjort, at NNN har haft fast ophold i boligstøttelovens forstand, uanset at der har været sammenblandet økonomi. Nævnet lagde herunder vægt på, at NNN har været folkeregistertilmeldt adressen hos din bror og svigerinde, og ifølge dig ikke har overnattet hos dig. Nævnet lagde endvidere vægt på, at der ikke er oplysninger om konkrete forhold, som peger på, at NNN har boet fast på din adresse i den pågældende periode.

Advokaten har ved brev af 4. januar 2012 på dine vegne klaget over Statsforvaltningen Ys afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at du og NNN af hensyn til børnenes tarv har, har valgt at samarbejde omkring praktiske forhold som at bringe og hente børn, køre til fritidsaktiviteter, spise sammen, hjælpe med børnepasning samt samvær i dit hjem. Der henvises i den forbindelse til forældreansvarsloven. I klagen blev dine tidligere bemærkninger til sagen gentaget og uddybet.

Advokaten henviser til at det er i strid med lovens intention at straffe forældre, som i overensstemmelse med forældreansvarsloven forsøger at varetage børnenes tarv bedst muligt.

Når NNN er meddebitor på lån, skyldes det, at banken ønskede NNN som meddebitor, og at banken nu ikke vil slippe NNN som meddebitor på lånene. Da der ikke er etableret en egentlig ordning om betaling af børnebidrag, betaler NNN et månedligt beløb til dig til børnenes underhold. Endvidere har du lidt af depression og angst, hvorfor du ikke har kunnet håndtere de økonomiske forpligtelser.

Du accepterede alene tilbagebetaling, da du ikke kunne overskue sagen og følte sig truet med tilbageholdelse i ydelser.

Nævnet oversendte ved brev af 17. januar 2012 sagen til Ankestyrelsen. Nævnet fastholdt sin afgørelse.