Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Betaling for udlevering af dokumenter ved meddelelse af aktindsigt
Kapitel 2 Betaling for udlevering af dataudtræk og databeskrivelser
Kapitel 3 Andre bestemmelser
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om betaling for udlevering af dokumenter mv. efter lov om offentlighed i forvaltningen

I medfør af § 40, stk. 3, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen fastsættes:

Kapitel 1

Betaling for udlevering af dokumenter ved meddelelse af aktindsigt

§ 1. Som betaling for dokumenter, der i papirkopi udleveres efter anmodning om aktindsigt i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen, kan myndigheden mv. opkræve 10 kr. for første side og 1 kr. for hver påbegyndt følgende side, jf. dog §§ 2-4.

Stk. 2. Udleveres dokumenterne elektronisk, kan myndigheden mv. opkræve 100 kr., hvis der udleveres mere end 100 sider, jf. dog §§ 2-4.

Stk. 3. Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder også i tilfælde, hvor der meddeles aktindsigt i videre omfang, end loven forpligter til, jf. lovens § 14.

§ 2. Der kan ikke kræves betaling første gang, der udleveres dokumenter til den pågældende ansøger, når

1) betalingen for udlevering af dokumenterne er mindre end 100 kr., eller

2) den, der får udleveret dokumenterne, anmodes om en udtalelse til brug ved sagens behandling.

Stk. 2. Der kan ikke kræves betaling, når dokumenterne udleveres i henhold til lovens § 8.

§ 3. Hvis der ved lov eller i henhold til lov er fastsat højere betaling for udlevering af et bestemt dokument, opkræves dette beløb.

§ 4. Hvis udlevering af et dokument på grund af dettes størrelse eller format mv. forudsætter andet end sædvanlig udskrivning, fotokopiering eller scanning, opkræves der betaling svarende til de faktiske omkostninger forbundet med udleveringen.

Kapitel 2

Betaling for udlevering af dataudtræk og databeskrivelser

§ 5. Bestemmelserne i §§ 1-4 finder tilsvarende anvendelse for udlevering af en sammenstilling af oplysninger (dataudtræk), jf. lovens § 11, og en databeskrivelse, jf. lovens § 12, i det omfang udleveringen indebærer udskrift eller kopiering af dokumenter.

Stk. 2. En myndighed kan ved udlevering af dataudtræk i databaser, som føres af andre end den pågældende myndighed, opkræve de omkostninger, som myndigheden skal betale for at få foretaget udtrækket.

Kapitel 3

Andre bestemmelser

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 647 af 18. september 1986 om betaling for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om offentlighed i forvaltningen ophæves. Dog finder de hidtil gældende regler fortsat anvendelse for afskrifter og fotokopier, der udleveres i henhold til lov om aktindsigt i miljøoplysninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 14. juni 2006 med senere ændringer.

Justitsministeriet, den 19. december 2013

Karen Hækkerup

/ Carsten Madsen