Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om undtagelse af selskaber fra lov om offentlighed i forvaltningen

I medfør af § 4, stk. 2, i lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen og efter forhandling med justitsministeren og KL fastsættes:

§ 1. Lov om offentlighed i forvaltningen finder ikke anvendelse på følgende selskaber:

1) KommuneKredit.

2) KOMBIT A/S.

3) Ejendomsselskabet Lauritzens Plads 1 A/S.

4) Ejendomsselskabet Lautrupparken 40-42 A/S.

5) Ejendomsselskabet Niels Bohrs Allé 185 A/S.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Økonomi- og Indenrigsministeriet, den 17. december 2013

Margrethe Vestager

/ Christina Ekmann

Omtryksnote
  • 01-04-2014:
  • Bekendtgørelsen er omtrykt den 31. marts 2014 på grund af fejl i medunderskriverens navn. Medunderskriverens navn er rettet fra "Christian Ekmann" til: "Christina Ekmann".