Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 18-13 om kontanthjælp - tilbagebetaling - kortere tid - formue - bolig

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Kommunen kan udbetale kontanthjælp med tilbagebetalingspligt til en borger, der ejer en andels- eller ejerbolig, som ikke er borgerens bopæl. Andels- eller ejerboligen må forventes at kunne belånes eller sælges, således at borgeren i løbet af kortere tid bliver i stand til at tilbagebetale hjælpen. Kommunen kan også udbetale kontanthjælp med tilbagebetalingspligt i andre lignende situationer, for eksempel hvis borgeren har en realiserbar formue i form af et sommerhus, ferielejlighed eller lignende.

Det fremgår af § 93, stk. 1, i aktivloven, i hvilke situationer en kommune kan træffe afgørelse om, at udbetaling af kontanthjælp til en borger sker mod tilbagebetaling.

Ifølge nr. 4 i bestemmelsen kan kommunen træffe beslutning om udbetaling af kontanthjælp med tilbagebetalingspligt, når der på ansøgningstidspunktet foreligger forhold, der viser, at borgeren i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

Ved vurderingen af om bestemmelsen i § 93, stk. 1, nr. 4, i aktivloven finder anvendelse, lægges der vægt på, om der er et formuekrav, der bevirker, at borgeren vil være i stand til at betale hjælpen tilbage inden for et kortere tidsrum.

Hvis borgeren bor i en andels- eller ejerbolig kan kommunen ikke forlange, at boligen sælges. Kun hvis der er en meget stor friværdi i ejendommen kan kommunen henvise borgeren til at optage lån i ejendommen. Det skal således være muligt for borgeren at blive boende i sin bolig.

Det beror på en konkret vurdering i hver enkelt sag, om borgeren kan betale kontanthjælpen tilbage i løbet af kortere tid.

Det forudsættes, at sagen er tilstrækkelig oplyst, og at borgerens forhold fremstår som afklarede. En hypotetisk fremtidig formue vil ikke kunne føre til krav om tilbagebetaling, ligesom det skal være afklaret, hvor lang tid, der vil kunne gå, inden udbetalingen.

Med hensyn til hvor længe kortere tid kan være, kan det som eksempel nævnes, at Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg i en tidligere afgørelse ud fra en konkret vurdering har fundet, at ¾ år kunne betragtes som kortere tid.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 14, stk. 1 og § 93, stk. 1, nr. 4

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare, om det forhold, at en ansøger om kontanthjælp har formue i form af en ejer - eller andelsbolig, betyder, at kontanthjælpen kan ydes mod tilbagebetalingspligt efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 93, stk. 1, nr. 4, fastslår, at en kommune kan træffe afgørelse om udbetaling af kontanthjælp med tilbagebetalingspligt, når der på det tidspunkt, da der søges hjælp på grund af økonomisk trang, foreligger forhold, der viser, at den pågældende i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

A-4-02: om forståelsen af kortere tid.

Kommunen kunne i denne sag fastholde sin afgørelse om tilbagebetalingspligt, uanset at ansøger først ville få udbetalt arbejdsløshedsdagpenge 2 måneder senere end man forventede, da afgørelsen blev truffet.

Ankestyrelsen henviste til, at begrebet kortere tid går på, hvornår tilbagebetalingen kan påbegyndes samt til, at ansøger efter det oplyste om hans indtægts- og udgiftsforhold ville få et betydeligt rådighedsbeløb efter 4 måneder. Han ville derfor fortsat være i stand til at tilbagebetale den ydede kontanthjælp i løbet af kortere tid.

O-32-98 og 166-09: om formue i ejerbolig, der bruges som bopæl.

Kasserede

Følgende Principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere:

O-13-93: historisk, gælder ikke længere. Praksis om, at ¾ år kunne betragtes som kortere tid, er indarbejdet i denne principafgørelse.

O-70-94: historisk, gælder ikke længere. Praksis om, at der ikke kunne kræves tilbagebetaling, fordi der på udbetalingstidspunktet ikke var sikre holdepunkter for, at der ved bodeling ville komme midler til udbetaling, og bodelingen ikke var nært forestående, er indarbejdet i denne principafgørelse.

A-1-00: historisk, gælder ikke længere. Praksis om, at der kunne kræves tilbagebetaling indtil låneoptagelse eller salg af et gældfrit sommerhus, er indarbejdet i denne principafgørelse. Ved afgørelsen blev lagt vægt på, at et låneprovenue kunne udbetales relativt kort tid efter, at en låneansøgning var indgivet.

A-31-03: historisk, gælder ikke længere. Praksis om at der ikke kan kræves tilbagebetaling, hvis det er uvist, hvornår et beløb, f.eks. en arv, kommer til udbetaling, er indarbejdet i denne principafgørelse. Skifteretten havde i sagen oplyst, at der normalt ville gå ca. et år fra dødsfaldet til arven var opgjort.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag.

Sagen er antaget for at afklare, om det forhold, at en ansøger om kontanthjælp har formue i form af en ejer - eller andelsbolig, betyder, at kontanthjælpen kan ydes mod tilbagebetalingspligt efter reglerne i lov om aktiv socialpolitik.

Resultatet er

• Kommunen har været berettiget til at bevilge dig kontanthjælp med tilbagebetalingspligt

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen A.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at Y Kommune var berettiget til at udbetale dig kontanthjælp med tilbagebetalingspligt fra den 1. august 2011.

Vi har lagt vægt på, at du har søgt om hjælp på grund af økonomisk trang, og at du inden for kortere tid vurderes at ville være i stand til at tilbagebetale hjælpen ved enten at sælge din andelsbolig eller at optage et lån med sikkerhed i værdien af din andelsbolig.

Vi har lagt vægt på, at lejligheden er sat til salg fra den 1. juni 2011, og at den er ubelånt.

Vi finder det sandsynligt, at din andelsbolig med en værdi på cirka 500.000 kr. kan stilles som sikkerhed for et mindre lån, som kan dække dit forsørgelsesgrundlag i en periode.

Vi har videre lagt vægt på, at andelslejligheden på tidspunktet for kommunens afgørelse ikke fungerede som din bolig, idet andelslejligheden er beliggende i X - by, og du på dette tidspunkt boede hos din kæreste i Y - by.

Det fremgår af lov om aktiv socialpolitik, at en kommune kan træffe beslutning om tilbagebetaling af kontanthjælp i flere situationer, herunder når der på det tidspunkt, da der søges hjælp på grund af økonomisk trang, foreligger forhold, der viser, at den pågældende i løbet af kortere tid vil være i stand til at tilbagebetale hjælpen.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at du finder afgørelsen om udbetaling af kontanthjælp med tilbagebetalingspligt urimelig.

Du anfører, at du først efterfølgende har fået meddelt, at udbetaling skete med tilbagebetalingspligt, og at du har manglet information i sagsforløbet.

Vi skal hertil bemærke, at du den 30. august 2011 blev gjort bekendt med kommunens afgørelse om tilbagebetaling med virkning fra den 1. august 2011. Det vil sige, at der var truffet afgørelse inden udbetalingen af kontanthjælp for august måned. Dermed er lovens betingelser opfyldt.

Du redegør videre i klagen for din situation og sygdomsforløbet, som er årsagen til, at du er nødsaget til at søge hjælp fra kommunen. Du klager over, at der ikke tages hensyn til, at din sygdom er af livstruende karakter, at du ikke har haft mulighed for at arbejde, og at du ikke har haft mulighed for at gøre renoveringen af din lejlighed færdig.

Vi bemærker, at det anførte ikke kan føre til et andet resultat. Vi henviser til det under begrundelsen anførte.

Det fremgår, at det desuden er din opfattelse, at din nationale baggrund har haft større betydning for sagen end dit livstruende sygdomsforløb.

Vi skal ligesom Beskæftigelsesankenævnet hertil bemærke, at hvis du føler dig dårligt behandlet i forbindelse med kommunens sagsbehandling, skal klager herover rettes til kommunens ledelse, dvs. borgmesteren.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen A traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 7. marts 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 2. april 2012

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

• Din mail af 20. august 2012 til Ankestyrelsen