Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 19-13 om kontanthjælp - sanktioner - afvisning af tilbud - tidspunkt - ophør af hjælp

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Hvornår kontanthjælp skal ophøre ved manglende udnyttelse af arbejdsmuligheder m.v. (sanktion)

En kontanthjælpsmodtager, der alene modtager kontanthjælp på grund af arbejdsledighed, kan miste sin ret til kontanthjælp eller få kontanthjælpen nedsat, hvis modtageren uden rimelig grund afslår arbejde, afviser eller udebliver fra tilbud, ikke møder til samtale m.v.

Kriterier for, at kommunen kan træffe afgørelse om en sanktion over for ansøgeren / kontanthjælpsmodtageren

Det er en betingelse, at kommunen samtidig med henvisning til arbejde, afgivelse af tilbud, indkaldelse til samtale m.v. skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren af hjælp om hvilken konsekvens, det har for hjælpen, hvis en person uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt han skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Informationen kan for eksempel fremgå af en jobplan, hvis kontanthjælpsmodtageren har modtaget den inden, han afslår arbejde, afviser eller udebliver fra tilbud, ikke møder til samtale m.v.

Hvornår kontanthjælp skal ophøre i forhold til tidspunktet for afgørelsen

Når kommunen har opfyldt reglen om skriftlig information til borgeren, sker fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen med virkning fra den dag, hvor ansøgeren eller modtageren af hjælp uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter efter §§ 8 a, 13 eller 13 a. Det har ikke betydning, hvornår kommunen meddeler afgørelsen om sanktion.

Fradrag og nedsættelser i hjælpen skal ske inden for tre hele kalendermåneder efter hændelsestidspunktet. Opgørelse af omfanget af udeblivelse fra tilbud efter § 36 kan ske som en samlet opgørelse for en måned.

Det er en betingelse, at kommunen foretager partshøring i forbindelse med den samlede månedlige opgørelse. Der skal ske partshøring forud for afgørelse om sanktion.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 35, stk. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare, hvornår borgerens ret til kontanthjælp ophørte på baggrund af, at han ikke mødte i det tilbud, som skulle begynde den 30. maj 2011.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik (aktivloven) § 35, stk. 1, fastslår, at fradrag i eller nedsættelse eller ophør af kontanthjælpen er betinget af, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren af hjælp om konsekvensen for hjælpen, hvis en person uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt en person, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Det fremgår videre af § 35, stk. 2, at fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen sker med virkning fra den dag, hvor ansøgeren eller modtageren af hjælp uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter efter §§ 8 a, 13 eller 13 a (ansøgeren skal melde sig arbejdssøgende i jobcentret, hvis ansøgeren alene er begrundet i arbejdsledighed, samt regler om udnyttelse af arbejdsmulighed).

Det fremgår af § 41, at hjælpen blandt andet ophører, hvis en person uden rimelig grund afviser tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, herunder foranstaltninger som led i sygeopfølgning. Hjælpen til personen ophører, så længe personen afviser tilbud m.v.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Ankestyrelsen har i flere Principafgørelser konkret taget stilling til betingelserne for vejledning i § 35, bl.a.:

5-11: Kommunens vejledning i forbindelse med indkaldelse til jobsamtale var ikke tilstrækkelig til at opfylde betingelserne for at foretage fradrag i borgerens hjælp.

Kommunens vejledning om, at udeblivelsen kunne få konsekvenser for borgerens udbetaling af ydelser, var uklar.

Kommunen havde i brev om indkaldelse til jobsamtale givet vejledning med følgende ordlyd:

”Du har mødepligt.

Udebliver du fra samtalen uden rimelig grund, vil det få betydning for udbetalingen af din kontanthjælp/starthjælp på én eller flere af følgende måder:

- din hjælp bortfalder i perioden fra udeblivelsen og til vi igen hører fra dig

- din hjælp nedsættes

- det kan besluttes, at du skal tilbagebetale din hjælp”

Denne vejledning var utilstrækkelig, fordi kommunen i jobplanen havde angivet 3 forskellige konsekvenser af udeblivelse fra jobsamtalen uden rimelig grund, selv om der i reglerne ikke er nogen valgmulighed.

Angivelse af alternativer medførte uklarhed om, hvilken konsekvens en udeblivelse rent faktisk ville have og var dermed utilstrækkelig.

Da kommunen ikke havde vejledt borgeren tilstrækkeligt, kunne kommunen ikke foretage fradrag i borgerens kontanthjælp for perioden fra hans udeblivelse fra jobsamtalen til kontakten til jobcenteret var genoprettet.

6-11: En kommune havde ikke ved indkaldelse til jobsamtale i tilstrækkelig grad vejledt borgeren om konsekvensen af at udeblive fra jobsamtalen, og om hvilke skridt han ved udeblivelse skulle tage for igen at være berettiget til hjælp.

Kommunen havde i brev om indkaldelse til jobsamtale givet vejledning med følgende ordlyd:

”Hvis du udebliver fra jobsamtalen vil det medføre en vurdering af, om du står til rådighed for arbejdsmarkedet, jf. Lov om Aktiv Socialpolitik § 13.

Borgerservice vil blive orienteret om udeblivelse fra jobsamtalen og udeblivelse kan dermed få konsekvenser for fremtidig udbetaling af ydelse jfr. Lov om Aktiv Socialpolitik § 37 g § 41. ”

Kommunens vejledning indeholdt ikke tilstrækkelig præcis anvisning om, at udeblivelsen ville få konsekvenser for borgerens udbetaling af ydelser, og borgeren var ikke vejledt om, at han ved udeblivelse skulle genoprette kontakten til jobcentret for igen at blive berettiget til hjælp.

Da kommunen ikke havde vejledt borgeren tilstrækkeligt præcist, kunne kommunen ikke foretage fradrag i borgerens kontanthjælp for perioden fra hans udeblivelse fra jobsamtalen til kontakten til jobcenteret var genoprettet.

132-11: Kommunen skal vejlede konkret og præcist om konsekvensen af arbejdsophør uden rimelig grund, når kommunen har anledning til det.

I denne sag havde kommunen imidlertid ikke en sådan anledning til at vejlede borgeren, idet kommunen ikke havde oplysninger om, at borgeren ville opsige sit arbejde.

134-11: Den skriftlige vejledning, som borgeren havde modtaget ved indkaldelse til en jobsamtale, var tilstrækkelig, selvom jobsamtalen blev flyttet til dagen efter på foranledning af borgeren.

Det var afgørende, at det kun var mødetidspunktet, der var ændret, at ændringen skyldtes borgerens forhold, at ændringen kom i stand dagen inden det oprindeligt aftalte møde, og det nye mødetidspunkt lå kort tid efter samtalen om ændring af tidspunktet

Følgende Principafgørelse er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

A-16-07: Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke var berettiget til at stoppe kontanthjælpen, uanset om den pågældende kontanthjælpsmodtager havde udvist negativ adfærd ved ansættelsessamtalen. Begrundelse var, at der ikke forelå et åbent tilbud om arbejde.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at manden i forbindelse med jobsamtalen havde oplyst, at han søgte stillingen ufrivilligt, hvorefter arbejdsgiveren ikke ønskede at ansætte ham.

Kasserede

Følgende Principafgørelse er kasseret og gælder ikke længere:

A-36-06: Historisk, gælder ikke længere. Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen, der er antaget for at afklare, hvornår NNs ret til kontanthjælp ophørte på baggrund af, at han ikke mødte i det tilbud, som skulle begynde den 30. maj 2011.

Resultatet er

• A Kommune har ret til at standse kontanthjælpen for NN den 31. maj 2011.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Vores afgørelse medfører ikke, at NN skal tilbagebetale kontanthjælp, som han eventuelt har fået udbetalt som følge af nævnets afgørelse af 24. maj 2012.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at A Kommune har ret til at standse kontanthjælpen for NN fra den 31. maj 2011.

Det fremgår, at NN skulle være mødt i tilbud den 30. maj 2011. Han mødte ikke i tilbuddet, og kommunen sendte partshøringsbrev dateret 6. juni 2011 til NN. NN kommenterede ikke partshøringsbrevet, og den 15. juni 2011 traf A Kommune afgørelse om ophør af kontanthjælp pr. 31. maj 2011.

Vi har lagt vægt på, at der foreligger en jobplan i sagen, hvoraf det fremgår, at NN skulle møde i tilbud den 30. maj 2011, og hvor NN var vejledt om konsekvenserne ved udeblivelse, og hvordan han skulle genoprette kontakten til tilbuddet.

Vi har lagt vægt på, at A Kommune har oplyst, at jobplanen er sendt til NN den 24. maj 2011. Uanset, at NN først har underskrevet jobplanen den 1. juni 2011, vurderer Beskæftigelsesudvalget, at jobplanen er kommet NN i hænde inden tilbuddets start den 30. maj 2011.

På dette grundlag vurderer vi, at kommunen kunne træffe afgørelse om ophør af kontanthjælp efter § 41. Efter reglerne kan sanktionen få virkning fra den dag, hvor hændelsen er sket, når der er vejledt senest samtidig med tilbuddet, og når borgeren er partshørt om hændelsen og har fået lejlighed til at udtale sig inden afgørelsen.

Det fremgår af aktivlovens § 35, stk. 1, at fradrag i eller nedsættelse eller ophør af kontanthjælpen er betinget af, at kommunen samtidig med henvisningen til arbejde, afgivelsen af tilbud, indkaldelsen til samtale m.v. skriftligt har informeret ansøgeren eller modtageren af hjælp om konsekvensen for hjælpen, hvis en person uden rimelig grund afslår arbejdet, afviser eller udebliver fra tilbuddet, ikke møder til samtalen m.v., og om, hvilke skridt en person, der afslår m.v., skal tage for igen at blive berettiget til hjælp.

Endvidere fremgår det af § 35, stk. 2, at fradrag i eller nedsættelse eller ophør af hjælpen sker med virkning fra den dag, hvor ansøgeren eller modtageren af hjælp uden rimelig grund har undladt at opfylde sine pligter efter §§ 8 a, 13 eller 13 a.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY traf afgørelse i sagen.

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 24. maj 2012.

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 18. juni 2012.

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering.

• Telefonisk kontakt til A Kommune angående hvornår jobcentret sendte jobplanen til NN.