Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 31-13 om økonomisk støtte - forældremyndighed - biologisk - forsørgelsespligt - værge

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En moster og onkel, som havde påtaget sig forældremyndigheden over deres nevøer, var omfattet af den økonomiske trangsvurdering efter § 52 a, også selvom de ikke havde en forsørgelsesforpligtelse for drengene.

Udgangspunktet er, at servicelovens § 52 a om økonomisk støtte er målrettet personer, der er indehavere af forældremyndigheden over det barn eller den unge, der har et særligt behov for støtte.

Ved trangsbedømmelsen er det forældremyndighedsindehaverens egne økonomiske forhold, der skal lægges til grund ved vurderingen af, om betingelserne for økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a er opfyldt.

Serviceloven giver mulighed for at yde økonomisk støtte til personer, der har fået tillagt forældremyndighed uden at have en lovmæssig forsørgelsespligt. Spørgsmålet, om der foreligger forsørgelsespligt eller ej, indgår således ikke i vurderingen af forældremyndighedsbegrebet i servicelovens § 52 a.

Forældremyndighedsbegrebet

At have forældremyndigheden over et barn indebærer en pligt til at drage omsorg for barnet og træffe beslutninger om barnets personlige forhold ud fra barnets interesser.

Denne omsorgspligt er ikke sammenfaldende med en egentlig lovmæssig pligt til at forsørge barnet. Det er alene biologiske forældre og adoptivforældre, der har forsørgelsespligten over for deres børn.

Fortolkning af servicelovens § 52 a

Der kan alene ydes økonomiske støtte til forældremyndighedsindehaveren. Forældremyndighedsbegrebet er ikke nærmere defineret i serviceloven.

Det fremgår af lovens forarbejder, at bestemmelsen om økonomisk støtte primært tager udgangspunkt i barnets eller den unges særlige behov for støtte.

Det fremgår endvidere af lovens forarbejder, at hensigten med bestemmelsen er en fleksibel mulighed for økonomisk støtte til familier, der ud fra en konkret trangsvurdering ikke selv har tilstrækkelige økonomiske midler.

Det kan ikke udledes af lovens forarbejder, at forældremyndighedsbegrebet i bestemmelsen skal fortolkes indskrænkende, alene omfattende biologiske forældre med forsørgelsespligt.

Forældremyndighedsindehavere uden forsørgerpligt

I de tilfælde, hvor forældremyndigheden er tillagt andre, der ikke har forsørgelsespligt over barnet, kan kommunen anvende aktivlovens § 84.

Bestemmelsen giver kommunen mulighed for at yde hjælp til udgifterne ved forsørgelse af et barn, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet.

Hjælpen ydes uafhængigt af indtægter og formue hos dem, som har forældremyndigheden, men baseres udelukkende på barnets indtægter (særligt børnetilskud og børnebidrag).

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 - § 52, a

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om alle forældremyndighedsforhold skal indgå i trangsvurderingen efter servicelovens § 52 a, eller, om der skal foretages en sondring mellem forældremyndighed på baggrund af biologisk forældreskab og forældremyndighed uden forsørgelsespligt.

2. Reglerne

Lov om social service

Servicelovens § 52 a giver adgang til at yde forældremyndighedsindehaveren økonomisk støtte, når støtten er af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte jfr. servicelovens § 52 a, stk. 1.

Efter servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 1-2 er der både mulighed for få dækket udgifter, der er en direkte følge af en foranstaltning efter servicelovens § 52, stk. 3, udgifter, der er en del af foranstaltningen, samt udgifter, der er en mere indirekte følge af en foranstaltning. Endvidere gives støtte til konsulentbistand efter servicelovens § 11, stk. 3.

Der kan træffes afgørelse om at yde økonomisk støtte efter § 52 uden en forudgående børnefaglig undersøgelse og udarbejdelse af handleplan efter § 140.

Hjælpen i medfør af servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 1-2 er endeligt trangsbestemt, jfr. servicelovens § 52 a, stk. 2. Dette indebærer, at der alene kan ydes økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren i det omfang, denne ikke selv har midler til at afholde udgifterne. Det afgørende for trangsbedømmelsen er, om udgifterne vil bringe et i øvrigt rimeligt budget ud af balance, men det er op til kommunen at fastlægge, hvordan beregningen skal foretages.

Lov om aktiv social politik

Aktivlovens § 84 giver kommunen adgang til at yde hjælp til udgifterne ved at forsørge et barn, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i jeres sag om økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a

Resultatet er

Jeres økonomiske forhold skal lægges til grund ved vurderingen af, om betingelserne for økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a er opfyldt

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i X.

Vi er enige i Det Sociale Nævns afgørelse om hjemvisning af kommunens afgørelse efter aktivlovens § 84.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Servicelovens § 52 a er målrettet personer, der juridisk set er indehavere af forældremyndigheden over det barn eller den ung, der har et særligt behov for støtte. Loven giver ikke mulighed for særskilt at tilgodese personer, der efter de familieretlige regler har fået tillagt forældremyndigheden over et barn eller en ung uden at have forsørgerpligt.

Det kan ikke udledes af lovens forarbejder, at lovgiver har haft til hensigt, at forældremyndighedsbegrebet skal fortolkes indskrænkende og alene omfatte biologiske forældre med forsørgerpligt.

Serviceloven § 52 a giver adgang til at yde forældremyndighedsindehaveren økonomisk støtte i en række forskellige situationer, herunder efterskoleophold.

Vi henviser til, at den økonomiske støtte skal være af væsentlig betydning af hensyn til barnets eller den unges særlige behov for støtte.

Vi henviser endvidere til, at der alene ydes økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a, stk. 1, nr. 1-2 til forældremyndighedsindehaveren, såfremt denne ikke selv har midlerne til at afholde udgifterne. Støtten er således trangsbestemt.

Eftersom I har forældremyndigheden over NN og NI skal jeres økonomiske forhold derfor lægges til grund efter servicelovens § 52 a, stk. 2.

Det skal bemærkes, at der lovgivningsmæssigt er taget højde for forhold, hvor forældremyndigheden er tillagt andre, der ikke har forsørgelsespligt over et barn eller en ung.

Aktivlovens § 84 åbner subsidiært op for, at kommunen kan yde hjælp til udgifterne ved forsørgelse af et barn, når forældremyndigheden ved forældremyndighedsindehaverens død er tillagt en anden eller andre, der ikke har forsørgelsespligt over for barnet. Hjælpen ydes uafhængigt af indtægter og formue hos dem, der har forældremyndigheden.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

De oplysninger, som forelå da Det Sociale Nævn i X traf afgørelse i sagen

Det Sociale Nævns afgørelse

Klagen til Ankestyrelsen

Nævnets genvurdering

Sagsfremstilling:

Det fremgår af sagen, at I er moster og onkel til NN og NI. I fik tillagt forældremyndigheden over drengene efter deres mors død.

Da drengenes mor døde, gik de i 9. klasse på efterskole. Y Kommune havde ydet økonomisk støtte til opholdet, og drengene havde også været tilknyttet en aflastningsfamilie.

Den 27. april 2010 rettede I henvendelse til A Kommune med henblik på ansøgning om økonomisk støtte til drengenes fortsatte efterskoleophold.

Den 16. juni 2010 gav kommunen afslag på støtte efter aktivlovens § 84. I ankede sagen til Det Sociale Nævn, som hjemviste afgørelsen til kommunen, da der først skulle foreligge en afgørelse efter servicelovens kapitel 11.

A Kommune gav den 29. august 2011 afslag på økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a. Kommunen begrundede afslaget ud fra jeres økonomiske forhold.

I klagede over afgørelsen og gjorde gældende, at I ikke havde forsørgerpligten over drengene, og at jeres økonomiske forhold derfor ikke burde lægges til grund, men derimod alene drengenes.

Det Sociale Nævn stadfæstede den 26. januar 2012 kommunens afgørelse. Nævnet lagde vægt på, at I havde forældremyndigheden over NN og NI, og at jeres økonomiske forhold efter lovens direkte ordlyd skulle lægges til grund for den økonomiske trangsvurdering.

I har den 14. februar 2012 klaget over nævnets afgørelse.

I klagen til Ankestyrelsen er det anført, at I er tillagt forældremyndigheden over NN og NI i form af et værgemål. I mener, at der bør sondres mellem et forældremyndighedsbegreb på baggrund af biologisk forældreskab med forsørgerpligt og et forældremyndighedsbegreb, hvor forældremyndigheden er blevet overdraget uden forsørgerpligt. Eftersom I ikke har forsørgerpligten over NN og NI mener I, at jeres økonomiske forhold ikke bør lægges til grund ved trangsvurderingen efter servicelovens § 52 a.

Det Sociale Nævn har ved genvurdering bemærket, at der alene ydes økonomisk støtte efter servicelovens § 52 a på baggrund af forældremyndighedsindehaverens økonomiske forhold, når forældremyndighedsindehaverens ikke selv har tilstrækkelige midler til at dække udgifterne. Det gøres gældende, at bestemmelsen ikke sondrer mellem forskellige forældremyndighedsbegreber, og at jeres økonomiske forhold derfor skal lægges til grund.

Nævnet bemærker endvidere, at nævnet den 25. november 2010 har hjemvist kommunen afgørelse efter aktivlovens § 84.