Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 32-13 om hjælpemiddel - ernæringspræparat - fortykningsmiddel - synkebesvær - luftveje - sektoransvar

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Generelle betingelser for et hjælpemiddel:

Der kan ydes støtte til et hjælpemiddel, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller hjælpemidlet i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Ved vurderingen af, om hjælpemidler kan lette den daglige tilværelse i hjemmet, kan der efter en konkret og individuel vurdering bl.a. lægges vægt på hjælpemidlets funktion og vigtighed, herunder bl.a. om hjælpemidlets betydning for borgerens mulighed for så vidt muligt at klare sig selv uden hjælp fra andre.

Det er en betingelse, at hjælpemidlet opfylder hjælpemiddelbeskrivelse efter serviceloven, og det kan ikke tillægges afgørende betydning, om hjælpemidlet har en ernæringsmæssig værdi for borgeren.

Fortykningsmidlet A opfyldte hjælpemiddelbeskrivelsen efter serviceloven, idet det efter en konkret og individuel vurdering i væsentlig grad afhjalp de varige følger af borgerens nedsatte funktionsevne, og i væsentlig grad lettede hendes daglige tilværelse i forbindelse med synkebesvær/risiko for fejlsynkning.

Sektoransvar

Fortykningsmidlet var ikke et lægemiddel og det var heller ikke et ernæringspræparat.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 - § 112, stk. 1

Vejledninger:

Socialministeriets vejledning nr. 7 af 15. februar 2011 om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare, om fortykningsmidler til væske og flydende fødevarer kan være omfattet af hjælpemiddelbegrebet, når det anvendes på grund af synkebesvær/risiko for fejlsynkning og ikke på grund af næringsværdi, herunder om der kan ydes støtte hertil såfremt betingelserne i servicelovens § 112 i øvrigt er opfyldt.

2. Reglerne

Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne jf. § 112, stk. 1.

Støtte til hjælpemidlet ydes, når det i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne, det i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet eller det er nødvendigt for, at den pågældende kan udøve et erhverv jf. § 112, stk. 1 nr. 1-3.

Det findes vejledning til vurderingen af hjælpemidlets væsentlighed og om hjælpemidlet kan lette den daglige tilværelse i hjemmet i nr. 9-10 i vejledning om hjælpemidler, biler, boligindretning m.v.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

259-10: En gåsefjer skabte fri passage for luftvejene og sikrede korrekt respiration for borgeren. Gåsefjeren kunne således betragtes som et hjælpemiddel, der sikrede borgerens luftveje.

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i NNs sag om afklaring af, om fortykningsmiddel til væske og flydende fødevarer kan være omfattet af hjælpemiddelbegrebet, når det anvendes på grund af synkebesvær/risiko for fejl-synkning og ikke på grund af næringsværdi, herunder om, der kan ydes støtte hertil såfremt betingelserne i serviceloven § 12 i øvrigt er opfyldte.

Resultatet er

• A er et hjælpemiddel, der i væsentlig grad afhjælper de varige følger af NNs nedsatte funktionsevne og i væsentlig grad letter hendes daglige tilværelse

Det betyder, at kommunen skal yde støtte til de løbende udgifter til A, såfremt betingelserne i serviceloven § 12 i øvrigt er opfyldte.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at A er et hjælpemiddel, der i væsentlig grad afhjælper de varige følger af NNs nedsatte funktionsevne, og i væsentlig grad letter hendes daglige tilværelse i forbindelse med synkebesvær/risiko for fejlsynkning.

Vi finder, at det ikke skal tillægges afgørende betydning om A har en næringsværdi, idet A fungerer som et hjælpemiddel for NN. A hjælper hende med indtag af væske og flydende fødevarer og sikre samtidig hendes luftveje.

Vi henviser til vores praksis på området, der bl.a. fremgår af vores principafgørelse 259-10.

I principafgørelsen 259-10 skabte en gåsefjer fri passage for luftvejene og sikrede korrekt respiration for borgeren. Gåsefjeren kunne således betragtes som et hjælpemiddel, der sikrede borgerens luftveje.

Vi har taget udgangspunkt i, at A ikke er omfattet af sundhedsloven, da det ikke er et lægemiddel, og at det heller ikke er et tilskudsberettiget ernæringspræparat, og ikke træder i stedet for fødevarer.

Støtte til hjælpemidler ydes til personer med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, når hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe de varige følger af den nedsatte funktionsevne eller i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse i hjemmet.

Det kan dog kun ydes støtte til et hjælpemiddel efter servicelovens regler, hvis der ikke kan ydes støtte efter andre regler.

Bemærkninger til klagen

Kommunen har anført, at A ikke kan bevilges som et hjælpemiddel.

Vi har fundet, at A kan anses for et hjælpemiddel efter servicelovens regler. Vi henviser til ovenstående begrundelse for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 8. december 2012

• Klagen til Ankestyrelsen af 15. december 2012

• Nævnets genvurdering

Kommunen traf den 4. marts 2011 afgørelse om, at NN ikke kunne bevilges støtte til A, da kommunen fandt, at der var tale om et næringspræparat og ikke et hjælpemiddel.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse. Nævnet fandt, at A er et hjælpemiddel, der gør borgeren i stand til at indtage væske i nødvendigt omfang på en mere naturlig og rimelig måde, og uden at skulle underkaste sig egentlig behandling i form af drop eller sonde. Der er hverken tale om et lægemiddel eller et ernæringspræparat

Kommunen klagede over nævnets afgørelse, idet kommunen ikke var enig i, at der er tale om et hjælpemiddel.