Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 38-13 om kontanthjælp - uddannelse - elevforløb - læreplads

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En borger under uddannelse har som udgangspunkt ikke ret til kontanthjælp.

En uddannelse kan ikke anses for afbrudt i relation til retten til kontanthjælp, hvis en gymnasial eller grunduddannelse forventes efterfulgt af en elev-, lære- eller praktikplads, også selvom ansøgeren ikke har indgået aftale om elev-, lære- eller praktikplads.

Dette gælder uanset om elev-, lære- eller praktikpladsen er en fastlagt del af en uddannelse (grundforløb og praktik) eller elev-, lære- eller praktikpladsen er et selvstændigt videre uddannelsesforløb.

Det afgørende er, at ansøgeren har til hensigt at følge et videre uddannelsesforløb efter afslutningen af den gymnasiale uddannelse eller grunduddannelsen, og at ansøgeren har en forventning om, at finde en elev-, lære- eller praktikplads inden for en kortere periode.

Det er således ikke et krav, at ansøgeren er garanteret en elev-, lære- eller praktikplads eller har krav på at komme i skolepraktik.

Hvis ansøgeren ikke har fundet en elev-, lære- eller praktikplads cirka to måneder efter afslutningen af en gymnasial eller grunduddannelse, anses uddannelsen for afbrudt i relation til retten til kontanthjælp, og ansøgeren har ret til kontanthjælp, hvis de øvrige betingelser herfor er opfyldt.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 12

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare, hvornår en person er under uddannelse, og dermed ikke berettiget til kontanthjælp, i perioden fra afslutningen af en gymnasial uddannelse og indtil påbegyndelsen af en ansøgt elev- eller læreplads. Herunder betydningen af, at personen ikke er garanteret en elev- eller læreplads efter en vis tid.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik § 12 fastslår, at personer under uddannelse som udgangspunkt ikke har ret til kontanthjælp.

Socialministeren kan efter § 12, stk. 1, 2. pkt., fastsætte nærmere regler for, i hvilke særlige tilfælde, der kan ydes kontanthjælp til uddannelsessøgende. Sådanne regler er fastsat i bekendtgørelse nr. 148 af 27. februar 2012 om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter aktivloven i særlige tilfælde.

3. Andre Principafgørelser

Kasserede:

Følgende Principafgørelser er kasseret. Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse:

A-53-02: En ansøgeren var berettiget til kontanthjælp i perioden fra hun afsluttede grunduddannelsen på teknisk skole, og indtil hun skulle påbegynde skolepraktik. Ankestyrelsen lagde vægt på, at ansøgeren den 1. april 2002 skulle starte i skolepraktik, fordi hun ikke på tidspunktet for grundforløbets afslutning med udgangen af december 2001 havde opnået en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed.

Uddannelsen måtte derfor anses for afbrudt under hensyn til længden af den periode, der ville gå fra grundforløbets afslutning og dermed ophør af udbetaling af SU, til hun kunne påbegynde skolepraktik.

A-11-07: Ansøger havde ikke ret til kontanthjælp i en periode på cirka to måneder, fra hun afsluttede grundforløbet på teknisk skole, og indtil hun påbegyndte skolepraktik.

200-10: Ansøgers uddannelse kunne ikke betragtes som afbrudt i relation til retten til kontanthjælp, da hun efter afslutning af HF den 23. juni 2009 forventede at påbegynde uddannelsen til sygeplejerske den 25. august 2009. Det ændrede ikke noget, at ansøgeren faktisk fik afslag på optagelse på sygeplejerskeuddannelsen.

1-13: En grunduddannelse kunne først anses for afbrudt i relation til retten til kontanthjælp ca. 2 måneder efter afslutningen af grundforløbet, i en situation hvor ansøgeren ikke var garanteret en praktikplads eller havde mulighed for skolepraktik. Begrundelsen var, at ansøgeren måtte have en forventning om, at han kunne påbegynde praktik inden for en kortere periode.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i ansøgers sag om kontanthjælp, som er antaget for at afklare, hvornår en person er under uddannelse, og dermed ikke berettiget til kontanthjælp, i perioden fra afslutningen af en uddannelse og indtil påbegyndelsen af ansøgt elev/læreplads. Herunder betydningen af, at personen ikke er garanteret en elev/læreplads efter en vis tid.

Resultatet er

• Ansøgers uddannelse anses ikke for afbrudt den 23. juli 2012 i relation til retten til kontanthjælp, og hun har derfor ikke har ret til kontanthjælp fra denne dato

Det betyder, at ansøger først har ret til kontanthjælp ca. 2 måneder efter afslutningen af hendes HHX studie, hvis ikke hun har fundet en elev/læreplads, og hun i øvrigt opfylder betingelserne for ret til kontanthjælp.

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderer, at ansøger ikke har ret til kontanthjælp fra ansøgningstidspunktet den 23. juli 2012, da vi ikke anser hendes uddannelse for afbrudt på denne dato i relation til retten til kontanthjælp.

Efter lov om aktiv socialpolitik kan der ikke ydes kontanthjælp til personer under uddannelse.

Vi finder, at ansøgers uddannelse først kan anses for afbrudt i relation til retten til kontanthjælp ca. 2 måneder efter afslutningen af hendes HHX studie den 30. juni 2012. Vi har således ændret Beskæftigelsesankenævnets afgørelse, og finder ikke grundlag for at tilsidesætte kommunens afgørelse om, at ansøger først vil være berettiget til kontanthjælp fra den 31. august 2012.

Vi har lagt vægt på, at ansøger umiddelbart efter afslutningen af sit HHX studiet 30. juni 2012 søgte elev/læreplads, og derfor måtte have en forventning om, at hun kunne påbegynde en læreplads inden for en kortere periode.

Det forhold, at ansøger ved afslutningen af sit HHX studie ikke havde fået en elev/læreplads, kan ikke føre til andet resultat.

Vi finder derfor, at hun fortsat er under uddannelse ca. 2 måneder efter afslutningen af sit HHX studie.

Vi har lagt vægt på, at der som udgangspunkt ikke kan ydes kontanthjælp til personer under uddannelse i sommerferien efter afslutningen af en ungdomsuddannelse.

Vi har desuden lagt vægt på, at personer under uddannelse ofte holder ferie/pause i en periode på ca. 2 måneder mellem afslutning af en uddannelse og påbegyndelse af det videre uddannelsesforløb.

I Principafgørelse 200-10 kunne ansøgerens uddannelse ikke betragtes som afbrudt i relation til retten til kontanthjælp, da hun efter afslutning af HF den 23. juni 2009 forventede at påbegynde uddannelsen til sygeplejerske den 25. august 2009. Ansøgeren havde i denne sag ansøgt om optagelse på sygeplejerskeuddannelsen, men havde ikke fået besked om, hvorvidt hun var blevet optaget eller afvist på tidspunktet for kommunens afgørelse.

I Principafgørelse 1-13 kunne en grunduddannelse først kunne anses for afbrudt i relation til retten til kontanthjælp ca. 2 måneder efter afslutningen af grundforløbet, i en situation hvor ansøgeren ikke var garanteret en praktikplads eller havde mulighed for skolepraktik. Begrundelsen var, at ansøgeren måtte have en forventning om, at han kunne påbegynde praktik inden for en kortere periode.

Ved sagens vurdering har vi lagt vægt på principperne i ovennævnte Principafgørelser.

Bemærkninger til klagen

I har henvist til Socialministeriets skrivelse af 15. juni 2001, hvoraf det blandt andet fremgår, at en uddannelse som udgangspunkt ikke kan betragtes som afbrudt i relation til retten til kontanthjælp, hvis personen efter at have afsluttet grundforløbet kan forventes at påbegynde en uddannelsesaftale inden for en kortere periode.

Vi bemærker, at Socialministeriets skrivelse nr. 11978 af 15. juni 2001 omhandler kontanthjælp til personer, der har afsluttet grundforløbet i en erhvervsuddannelse. Der er i den konkrete sag tale om en person, som har afsluttet HHX, dvs. en gymnasial uddannelse.

I har herudover henvist til vores Principafgørelse 200-10, som vi har refereret til i vores begrundelse for afgørelsen.

Desuden finder I, at en ansøger, der er praktikpladssøgende efter afslutning af en grunduddanne, fortsat er i et uddannelsesforløb og ikke berettiget til kontanthjælp, med mindre praktikplads eller skolepraktik først kan opnås efter en længere periode. I henviser i den forbindelse til vores Principafgørelser A-53-02 og A-11-07.

Vi har inddraget jeres bemærkninger og henviser til vores begrundelse for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y afgørelse af 4. september 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 1. oktober 2012 med uddybning af 2. oktober 2012

• Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Ys genvurdering