Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 39-13 om kontanthjælp - uddannelse - SU - kursus - AMU

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Ikke ret til kontanthjælp under uddannelse

En borger under uddannelse har som hovedregel ikke ret til kontanthjælp.

Hvis der er meget lidt studieaktivitet forbundet med uddannelsen, afhænger det af, om studieaktiviteten reelt er ophørt, om borgeren må anses for at være under uddannelse.

En borger, der selv havde tilmeldt sig på AMU-kursus for at tage stort kørekort, blev anset for at være under uddannelse, uanset at kursets undervisningsdel var afsluttet. Beskæftigelsesudvalget vurderede, at der forelå studieaktivitet som følge af manglede prøver, som borgeren skulle forberede sig til og gennemføre.

En universitetsstuderende blev derimod ikke anset for at være under uddannelse fra det tidspunkt, hvor der forelå en forhåndsgodkendelse af det afsluttende speciale. Studieaktiviteten måtte anses for ophørt fra tidspunktet for forhåndsgodkendelsen. Vurderingen forudsætter, at den studerende ikke skal foretage sig andet end at afvente en karakter for specialet.

Hvis borgeren modtager SU eller elevløn vil han ikke samtidig kunne modtage kontanthjælp, se Principafgørelse 212-10.

Selv om en uddannelse ikke er SU-berettigende eller giver adgang til elevløn, kan borgeren anses for at være under uddannelse.

Ret til kontanthjælp

En borger har dog ret til kontanthjælp under uddannelse, hvis den pågældende er omfattet af undtagelsesreglerne i aktivlovens § 12 eller reglerne i bekendtgørelsen om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. Det er en betingelse, at borgeren i øvrigt opfylder betingelserne for ret til kontanthjælp.

En borger under uddannelse kan have ret til kontanthjælp, hvis han på grund af sygdom eller samlivsophør ikke kan forsørge sig selv på anden måde, herunder med SU.

Borgeren kan også have ret til kontanthjælp, hvis han før ledigheden uddannede sig i sin fritid, hvis borgeren er under revalidering/forrevalidering, eller hvis borgeren deltager i uddannelsestilbud efter beskæftigelsesindsatsloven eller integrationsloven.

En borger, der har orlov fra uddannelsesinstitutionen, kan have ret til kontanthjælp. Det er dog en betingelse, at borgeren ikke har uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, herunder adgang til forlænget støttetid i forbindelse med fødsel og adoption samt til at optage slutlån.

Der var ikke uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte under en pædagogstuderendes orlov fra en lønnet praktikperiode. Der kunne derfor ikke gives afslag på kontanthjælp med henvisning til uudnyttede muligheder for støtte. Ankestyrelsen lagde vægt på, at pædagoguddannelsen var opbygget af såvel SU-støttede perioder som lønnede praktikperioder, og at den pædagogstuderende ikke ville have været berettiget til støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte i den lønnede praktikperiode, hvis han ikke havde søgt orlov.

En borger, der modtager kontanthjælp, kan, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt, deltage i undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin, i HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer om ugen samt anden undervisning, som ikke er SU-berettigende.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 12, stk. 1

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Vi har behandlet sagen for at afklare betingelserne for kontanthjælp under uddannelse, herunder om en person, der er ved at tage stort kørekort på AMU-kursus, må anses for at være under uddannelse, og om han derfor ikke er berettiget til kontanthjælp.

2. Reglerne

Lov om aktiv socialpolitik

Det fremgår af § 12, stk. 1, at personer under uddannelse som udgangspunkt ikke har ret til kontanthjælp, jf. dog §§ 37 og 38 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller efter integrationslovens § 23 a, stk. 6.

Beskæftigelsesministeren kan herudover fastsætte regler om, at der i særlige tilfælde kan ydes hjælp til personer under uddannelse.

Bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde

Det fremgår af § 1, stk. 1, at hvis lovens betingelser i øvrigt er opfyldt, kan der ydes hjælp efter §§ 25 og 34 til en uddannelsessøgende, herunder en uddannelsessøgende udlænding, der er berettiget til at modtage statens uddannelsesstøtte, og

1) som på grund af sygdom eller ophør af samlivet med ægtefællen er afskåret fra at skaffe det nødvendige til sin egen eller familiens forsørgelse, såfremt behovet ikke kan dækkes gennem andre ydelser, herunder statens uddannelsesstøtte,

2) som før arbejdsledighed har haft fuldtidsbeskæftigelse og har uddannet sig i sin fritid,

3) som efter § 47, stk. 2, i lov om aktiv socialpolitik er under revalidering med revalideringsydelse, under revalidering på nedsat arbejdstid med helt eller delvis løntilskud, eller som deltager i en uddannelsesmæssig foranstaltning som led i forrevalidering,

4) som deltager i et uddannelsestilbud med løn efter § 32, stk. 1, nr. 1, jf. § 38, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

5) som deltager i et uddannelsestilbud til en SU-berettigende uddannelse efter § 32, stk. 1, nr. 1, jf. § 37, stk. 2, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, eller

6) som deltager i et tilbud om vejledning og opkvaliificering i form af studie- og erhvervskompetencegivende uddannelse efter integrationslovens § 23 a, stk. 6.

Det fremgår af § 1, stk. 2, at til en uddannelsessøgende, der har orlov fra uddannelsesinstitutionen, kan der kun ydes hjælp, såfremt pågældende godtgør, at vedkommende ikke har uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, herunder adgang til forlænget støttetid i forbindelse med fødsel og adoption samt til at optage slutlån.

Det fremgår desuden af § 2, stk. 1, at en person, der modtager hjælp efter §§ 25 og 34, kan med kommunens godkendelse deltage i undervisning svarende til folkeskolens 8.-10. klassetrin, i HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer om ugen samt i anden undervisning, som ikke er godkendt som støtteberettigende efter lov om statens uddannelsesstøtte, og som ikke er led i en uddannelse, der berettiger til optagelse i en arbejdsløshedskasse, jf. § 41 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Endelig fremgår det af § 2, stk. 2, at det er en forudsætning for deltagelse i undervisning efter stk. 1, at modtageren af hjælp er indstillet på at afbryde undervisningen for at udnytte et tilbud om arbejde, tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning.

3. Andre Principafgørelser om aktivlovens § 12

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

Om ret til kontanthjælp under afbrydelser af uddannelse:

1-13: En borger under uddannelse har som udgangspunkt ikke ret til kontanthjælp. En uddannelse kan ikke anses for afbrudt i relation til retten til kontanthjælp, hvis afslutningen af en grunduddannelse forventes efterfulgt af et praktikforløb.

200-10: En ansøger havde ikke ret til kontanthjælp i perioden fra afslutning af HF til afslag på optagelse på videregående uddannelse. Uddannelsesforløbet ansås først for afbrudt i relation til retten til kontanthjælp fra dette tidspunkt. Ansøgeren havde derfor ret til kontanthjælp med virkning for fremtiden. Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg forudsatte, at ansøgeren ikke i stedet for påbegyndte en anden uddannelse.

A-11-07: En ansøger havde ikke ret til kontanthjælp i perioden, fra hun afsluttede grunduddannelsen på teknisk skole og indtil påbegyndelsen af skolepraktik, i alt ca. 2 måneder. Uddannelsen kunne ikke betragtes som afbrudt i relation til retten til kontanthjælp, når hun efter at have afsluttet grundforløbet kunne forvente at påbegynde en uddannelsesaftale i løbet af ca. 2 måneder.

A-13-04: Ansøger var berettiget til kontanthjælp for juli måned. Begrundelsen var, at han af helbredsgrunde havde afbrudt en kompetencegivende uddannelse som kok. Han begyndte at læse til studentereksamen fra 1. august. Ankestyrelsen fandt at han ikke kunne anses for at være i et ubrudt uddannelsesforløb. Sagen skulle derfor ikke behandles efter reglerne om hjælp til personer under uddannelse.

A-53-02: Ansøger var berettiget til kontanthjælp i perioden, fra hun afsluttede grunduddannelsen på teknisk skole den 31. december 2001, og indtil hun skulle påbegynde skolepraktik den 1. april 2002, da hun ikke på tidspunktet for grundforløbets afslutning havde fået en uddannelsesaftale med en praktikvirksomhed. Uddannelsen måtte derefter anses for afbrudt under hensyn til længden af den periode, der ville gå fra grundforløbets afslutning og dermed ophør af SU, til hun kunne påbegynde skolepraktik.

Om undtagelsesvis ret til kontanthjælp under uddannelse:

40-13: om under hvilke betingelser kommunen skal godkende deltagelse i undervisning efter § 2 i bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp, og om en godkendelse kan indebære, at kommunen skal betale udgifter i forbindelse med uddannelsen.

162-09: En ung med diagnosen infantil autisme havde ret til at få tilbudt et uddannelsesforløb, som han havde fået efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, som et tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Der kunne endvidere ydes kontanthjælp under uddannelsesforløbet, idet ungdomsudddannelsen for unge med særlige behov ikke var SU-berettigende. Der var i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov ikke taget stilling til, hvilken forsørgelsesydelse, der kunne ydes under uddannelsesforløbet.

159-09: Hovedreglen om, at der ikke kan ydes hjælp til personer under uddannelse, er fraveget ved bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp i særlige tilfælde. Det var derfor muligt for en kvinde at modtage kontanthjælp samtidig med, at hun deltog i HF-enkeltfagsundervisning under 23 timer om ugen. Kvinden havde på grund af sygdom nedsat sin tilmelding på uddannelsesstedet til 12 timer ugentligt, hvilket betød, at hendes SU var ophørt.

Om ret til kontanthjælp under orlov:

A-23-06: Der var ikke uudnyttede muligheder for støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte under en persons orlov fra en lønnet praktikperiode i pædagoguddannelsen. Det betød at, kommunen ikke med denne begrundelse kunne meddele afslag på kontanthjælp. Pædagoguddannelsen var opbygget af såvel SU-støttede perioder som lønnede praktikperioder, og manden ville ikke have været berettiget til støtte efter lov om statens uddannelsesstøtte, såfremt han ikke havde søgt orlov i ovennævnte periode.

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

O-44-94: Principafgørelsen er indarbejdet i denne Principafgørelse.

O-26-97: Principafgørelsen kasseres, da reglerne om uddannelsesorlov er ændret.

O-134-97: Principafgørelsen er indarbejdet i denne Principafgørelse

O-12-98: Principafgørelsen kasseres, da den er udtryk for samme princip, som fremgår af Principafgørelsen A-23-06.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om betingelserne for kontanthjælp under uddannelse, herunder om en person, der er ved at tage stort kørekort på AMU-kursus, må anses for at være under uddannelse, og om han derfor ikke er berettiget til kontanthjælp.

Resultatet er

• NN må anses for at være under uddannelse på ansøgningstidspunktet for kontanthjælp den 10. februar 2012

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y.

Vi går ud fra, at NN har fået udbetalt kontanthjælp som følge af nævnets afgørelse, og han skal ikke tilbagebetale denne hjælp.

Vi finder derfor ikke grundlag for at hjemvise spørgsmålet om, hvorvidt han har ret til kontanthjælp efter en af undtagelsesbestemmelserne i aktivlovens § 12 eller bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde, til behandling og afgørelse i kommunen.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at NN må anses for at være under uddannelse efter aktivlovens § 12 på ansøgningstidspunktet for kontanthjælp den 10. februar 2012.

Vi har lagt vægt på, at han den 2. januar 2012 påbegyndte et AMU-kursus i form af uddannelse til buschauffør og erhvervelse af stort kørekort til bus.

Vi har endvidere lagt vægt på, at han ved ansøgning om kontanthjælp af 10. februar 2012 oplyste, at han havde gennemført AMU-kurset, men at han stadig manglede teori-, køre- og EU-prøven.

Vi har desuden lagt vægt på oplysningerne om, at det egentlige kursus sluttede den 10. februar 2012, at han tog teoriprøven den 14. februar 2012, og at han skulle til praktisk køreprøve den 6. marts 2012.

Vi har også lagt vægt på, at der må forventes at være studieaktivitet i forhold til de afsluttende prøver, som NN manglede.

Vi bemærker, at hvorvidt uddannelsen er SU-berettigende/giver adgang til elevløn ikke i sig selv er afgørende for, om en borger kan anses for at være under uddannelse.

Da NN må anses for at være under uddannelse, har han som udgangspunkt ikke ret til kontanthjælp.

Han kan dog have ret til kontanthjælp, hvis han opfylder undtagelsesreglerne i aktivlovens § 12 eller bekendtgørelse om uddannelsessøgendes ret til kontanthjælp efter lov om aktiv socialpolitik i særlige tilfælde. Det er en betingelse, at han i øvrigt opfylder betingelserne for ret til kontanthjælp.

Vi går som nævnt ud fra, at NN har fået udbetalt kontanthjælp som følge af Beskæftigelsesankenævnets afgørelse, og han skal ikke tilbagebetale denne hjælp. Vi finder derfor ikke grundlag for at hjemvise spørgsmålet om, hvorvidt han har ret til kontanthjælp efter undtagelsesbestemmelserne, til behandling og afgørelse i kommunen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 31. maj 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 25. juni 2012

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering