Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 41-13 om fleksjob - selvstændig virksomhed - tilskud

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Det en betingelse for fortsat udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed, at virksomheden drives som hovedbeskæftigelse. Det er desuden en betingelse, at overskud og underskud fra virksomheden oplyses til SKAT, og at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag.

Tilskuddet skal kompensere økonomisk for den nedsatte arbejdsevne, således, at pågældende kan fastholde virksomheden. Det betyder, at tilskud og den pågældendes arbejdsindsats i den selvstændige virksomhed tilsammen skal sikre den pågældende en rimelig indkomst.

For at vurdere, om den selvstændigt erhvervsdrivende udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i den selvstændige virksomhed, skal kommunen følge op, når der er gået 6 måneder fra afgivelsen af tilbud om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og herefter hver gang, der er gået 12 måneder fra sidste opfølgning.

Fra 1. januar 2013 skal kommunen følge op, hver gang den pågældende har modtaget tilskud til selvstændig virksomhed i 2 ½ år.

Ved opfølgningen skal kommunen blandt andet undersøge, om der er sket ændringer i den pågældendes arbejdsevne og skånebehov, herunder om der er behov for at ændre tilskuddet fra f.eks. ½ til 2/3 af den mindste overenskomstmæssige løn på området. Hvis den selvstændigt erhvervsdrivendes indkomst (overskud) fra virksomheden falder år for år eller bliver negativ, skal det vurderes, om den pågældende driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i et sådant omfang, at driften medvirker til at skabe et rimeligt forsørgelsesgrundlag for den selvstændigt erhvervsdrivende. I denne vurdering skal inddrages dels virksomhedens resultat overskud/underskud), dels den selvstændigt erhvervsdrivendes arbejdsindsats i virksomheden.

Lov:

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats - lovbekendtgørelse nr. 706 af 28. juni 2012 - § 75

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagerne for at afklare, om der fortsat kan ydes tilskud

til fleksjob i egen virksomhed efter § 75 i beskæftigelsesindsatsloven, selvom virksomhederne i flere år

har haft en lav omsætning, og at resultaterne har været enten underskud eller et beskedent overskud.

2. Reglerne

Det fremgår af § 75, stk. 1, i beskæftigelsesindsatsloven, at kommunen giver tilbud om støtte i form af tilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæftigelsen i den selvstændige virksomhed.

Det fremgår af § 75, stk. 3, i beskæftigelsesindsatsloven, at beskæftigelsesministeren fastsætter regler om betingelser for og beregning af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende.

Det fremgår af § 3, stk. 1, i bekendtgørelsen om fleksjob, at støtte i form af tilskud efter § 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan udbetales til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Det fremgår af bekendtgørelsens § 7, stk. 2, at det er en forudsætning for forsat udbetaling af støtte i form af tilskud til selvstændige erhvervsdrivende, at overskud og underskud fra virksomheden oplyses til SKAT, og at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag.

3. Andre Principafgørelser

Følgende principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig

N-16-06: Det var en betingelse for bevilling af fleksjob i egen virksomhed, at virksomheden måtte forventes at udgøre et forsørgelsesgrundlag fremover. I den konkrete sag vurderede Ankestyrelsen, at mandens tiltagende fysiske problemer meget vel kunne være årsagen til underskuddet de foregående år, ligesom underskuddet kunne skyldes sæsonudsving m.m. Driften af landbruget kunne derfor udgøre et forsørgelsesgrundlag.

N-5-07: En kommune var berettiget til at afslå fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud til en klager, der var selvstændig erhvervsdrivende, og som ikke på foranledning af kommunens opfølgningsforpligtelse havde indsendt de af kommunen ønskede regnskabsoplysninger. Først ved indsendelse af virksomhedsregnskabet til skat kunne den selvstændige erhvervsdrivende anses at opfylde betingelsen for fortsat udbetaling af støtte i form af tilskud.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at kravet om, at den selvstændige erhvervsdrivende skulle oplyse skattevæsenet om virksomhedens overskud eller underskud, ville være opfyldt ved anvendelse af de af skattemyndighedernes foreskrevne regler for selvangivelse af selvstændig virksomhed.

179-10: En person, der var bevilget tilskud til fleksjob i egen virksomhed, mistede ikke retten til ydelsen for den periode, hvor dokumentationen ikke blev afleveret rettidigt.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg vurderede, at der kunne ske efterbetaling af det tilskud, som der var ret til, efter at personen havde afleveret den nødvendige dokumentation.

Det var en forudsætning for fortsat udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed, at overskud og underskud fra virksomheden blev oplyst til told- og skatteforvaltningen. Oplysningspligten ville først være opfyldt ved anvendelse af de af skattemyndighedernes foreskrevne regler for selvangivelse af selvstændig virksomhed.

4. De konkrete afgørelser

Sag nr. 1 (j.nr. 2200111-12):

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i XX sag om, hvorvidt der fortsat kan ydes

tilskud til fleksjob i egen virksomhed efter § 75 i beskæftigelsesindsatsloven, selvom virksomheden i flere

år har haft en lav omsætning, og at resultatet har været enten underskud eller et beskedent overskud.

Resultatet er

• XX har ikke ret til tilskud til fleksjob i egen virksomhed efter den 1. februar 2011

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

Vores afgørelse medfører ikke, at XX skal tilbagebetale ydelser modtaget på baggrund af nævnets afgørelse.

På de næste sider kan I læse om begrundelse, retsregler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Kommunen havde grundlag for at bringe XX ret til tilskud til den selvstændige virksomhed til ophør, idet XX ikke længere kunne anses at drive virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Beskæftigelsesudvalget har lagt vægt på, at XX virksomhed i perioden 2008 til 2011 har haft en lav omsætning, og at virksomhedens indtjening i perioden har været meget lille eller negativ.

Udvalget har herved lagt vægt på, at virksomheden i 2008 havde et underskud på 2603 kr., at virksomheden i 2009 havde et overskud på 9335 kr., at virksomheden i 2010 havde et overskud på 3315 kr. og at virksomheden i 2011 havde et underskud på 21.099 kr.

Det er udvalgets opfattelse, at aktiviteten i virksomheden er blevet så begrænset, at den ikke fremover sammen med tilskuddet fra kommunen kan skabe et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag for XX.

Det er endvidere udvalget opfattelse, at XX forsørgelsesgrundlag i ovennævnte periode hovedsageligt er blevet dækket af det tilskud, hun har modtaget i tilskud til fleksjob.

Det forhold, at XX arbejdsindsats har været midlertidigt forringet på grund hendes samlevers langvarige sygdomsforløb og hendes egen deltagelse i et langvarigt tandbehandlingsforløb, kan ikke føre til et andet resultat. Det er udvalgets vurdering, at virksomheden sammen med tilskuddet ikke kan udgøre et forsørgelsesgrundlag fremover, idet indtjeningen må forventes at være meget ringe fremover. I denne vurdering er indgået, at varesalget efter det oplyste alene var på 70.742 kr. i 2010 og 10.027 kr. i 2011.

Udvalget har lagt vægt på, at der ikke er sket ændringer i XX arbejdsevne, og at hun hele perioden har

modtaget 2/3 i tilskud til fleksjob i egen virksomhed. Tilskuddet udgjorde i 2011 16.529 kr. om måneden.

Det fremgår af bemærkningerne til beskæftigelsesindsatsloven, at for at fremme den selvstændigt

erhvervsdrivendes muligheder for at blive fastholdt i den selvstændige virksomhed, når den pågældende

har en varigt nedsat arbejdsevne, er der med forslaget givet mulighed for, at kommunen kan give et

tilskud, som kompenserer økonomisk for den nedsatte arbejdsevne, således at den pågældende kan

opretholde den selvstændige erhvervsvirksomhed.

Det betyder, at tilskuddet skal kompensere økonomisk for den nedsatte arbejdsevne, således, at pågældende

kan fastholde virksomheden. Det betyder endvidere, at tilskud og den pågældendes arbejdsindsats i

den selvstændige virksomhed tilsammen skal sikre den pågældende en rimelig indkomst. Hvis den

selvstændigt erhvervsdrivendes indkomst (overskud) fra virksomheden falder år for år eller bliver negativ,

skal det vurderes, om den pågældende driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i et

sådant omfang, at driften medvirker til at skabe et rimeligt forsørgelsesgrundlag for den selvstændigt

erhvervsdrivende.

I denne vurdering skal inddrages dels virksomhedens resultat (overskud/underskud), dels den selvstændigt erhvervsdrivendes arbejdsindsats i virksomheden.

Efter udvalgets opfattelse skal der også ses på, om den selvstændigt erhvervsdrivendes forsørgelses-grundlag i en længere periode hovedsageligt eller helt dækkes af det tilskud, der ydes til virksomheden.

Det er en betingelse for fortsat udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed, at virksomheden drives som hovedbeskæftigelse.

Det er desuden en betingelse, at overskud og underskud fra virksomheden oplyses til SKAT, og at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag.

For at vurdere, om den selvstændigt erhvervsdrivende udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i den selvstændige virksomhed, skal kommunen, jf. de før den 1. januar 2013 gældende regler følge op, når der er gået 6 måneder fra afgivelsen af tilbud om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og herefter hver gang, der er gået 12 måneder fra sidste opfølgning.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 26. januar 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 21. februar 2012

• Uddybende klage til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 16. april 2012

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering

• XX brev til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 8. januar 2013 vedlagt årsopgørelser og årsregnskaber for 2010 og 2011

• Brev af 31. januar 2013 fra Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Kommunen træffer afgørelse om, at tilskuddet skal stoppe med virkning fra 1. februar 2011.

Kommunen begrunder afgørelsen med, at indtjeningen i virksomheden har været så lille, at XX reelt har levet af tilskuddet og ikke af driften af egen virksomhed.

Kommunen bemærker, at tilskuddet overvejende skal anvendes til at kompensere for den ekstra udgift den selvstændige har ved at udføre de opgaver, pågældende ikke selv vil kunne udføre.

Nævnet ophæver kommunens afgørelse.

Nævnet begrunder afgørelsen med, at virksomhedens årlige resultater efter reglerne er blevet indberettet til SKAT, og at XX gennem flere år har været i stand til at forsørge sig selv via virksomheden og tilskuddet.

Nævnet har ikke fundet grundlag for at fastslå, at aktiviteten i virksomheden er droslet så langt ned, at den ikke fremover sammen med tilskuddet fra kommunen kan skabe et tilstrækkeligt forsørgelses-grundlag for XX.

Kommunen klager.

I klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har kommunen blandt andet anført, at offentlige tilskud efter beskæftigelsesindsatsloven ikke må være konkurrenceforvridende for sammenlignelige virksomheder, og at der i sagen kan stilles tvivl om rimeligheden i at en fleksjobgodkendt i egen virksomhed i det væsentlige lever af offentligt tilskud.

Sag nr. 2 (j.nr. 2200214-12):

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i XX sag om, hvorvidt der fortsat

kan ydes tilskud til fleksjob i egen virksomhed efter § 75 i beskæftigelsesindsatsloven, selvom

virksomheden i flere år har haft en lav omsætning, og at resultatet har været enten underskud eller et

beskedent overskud.

Resultatet er

• XX havde ret til tilskud til fleksjob i egen virksomhed efter den 30. november 2012

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

På de næste sider kan I læse om begrundelse, retsregler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Kommunen havde ikke grundlag for at bringe XX ret til tilskud til den selvstændige virksomhed til

ophør, idet XX på tidspunktet for kommunens afgørelse forsat drev selvstændig frisørvirksomhed som hovedbeskæftigelse.

Udvalget har herved lagt vægt på, at XX indtægt ved overskud fra selvstændig frisørvirksomhed i 2007,2008, 2009, 2010 og 2011 var på henholdsvis 77.273 kr., 78.868 kr., 88.501 kr., 61.509 kr. og

79.643 kr., og at den årlige omsætning i årene har været på henholdsvis 124.052 kr., 150.404 kr., 150.319 kr. , 150.177 kr. og 140.907 kr.

Udvalget har desuden lagt vægt på, at XX gennem flere år har været i stand til at forsørge sig selv via overskuddet fra virksomheden og tilskuddet.

Udvalget finder på denne baggrund ikke grundlag for at fastslå, at aktiviteten i virksomheden er blevet så begrænset, at den ikke fremover sammen med tilskuddet fra kommunen kan skabe et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag for XX.

Udvalget har videre lagt vægt på, at der ikke er sket ændringer i XX arbejdsevne, og at hun i hele perioden har modtaget 1/2 i tilskud til fleksjob i egen virksomhed. Tilskuddet udgjorde i 2012 ca. 11.220 kr. om måneden.

Det fremgår af bemærkningerne til beskæftigelsesindsatsloven, at for at fremme den selvstændigt

erhvervsdrivendes muligheder for at blive fastholdt i den selvstændige virksomhed, når den pågældende

har en varigt nedsat arbejdsevne, er der med forslaget givet mulighed for, at kommunen kan give et

tilskud, som kompenserer økonomisk for den nedsatte arbejdsevne, således at den pågældende kan

opretholde den selvstændige erhvervsvirksomhed.

Det betyder, at tilskuddet skal kompensere økonomisk for den nedsatte arbejdsevne, således, at pågældende

kan fastholde virksomheden. Det betyder endvidere, at tilskud og den pågældendes arbejdsindsats i

den selvstændige virksomhed tilsammen skal sikre den pågældende en rimelig indkomst. Hvis den

selvstændigt erhvervsdrivendes indkomst (overskud) fra virksomheden falder år for år eller bliver negativ,

skal det vurderes, om den pågældende driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i et

sådant omfang, at driften medvirker til at skabe et rimeligt forsørgelsesgrundlag for den selvstændigt

erhvervsdrivende.

I denne vurdering skal inddrages dels virksomhedens resultat (overskud/underskud), dels den selvstændigt erhvervsdrivendes arbejdsindsats i virksomheden.

Efter udvalgets opfattelse skal der også ses på, om den selvstændigt erhvervsdrivendes forsørgelses-grundlag i en længere periode hovedsageligt eller helt dækkes af det tilskud, der ydes til virksomheden.

Det er en betingelse for fortsat udbetaling af tilskud til fleksjob i egen virksomhed, at virksomheden drives som hovedbeskæftigelse.

Det er desuden en betingelse, at overskud og underskud fra virksomheden oplyses til SKAT, og at virksomheden leverer varer eller ydelser mod vederlag.

For at vurdere, om den selvstændigt erhvervsdrivende udnytter sin arbejdsevne fuldt ud i den selvstændige virksomhed, skal kommunen, jf. de før den 1. januar 2013 gældende regler følge op, når der er gået 6 måneder fra afgivelsen af tilbud om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende og herefter hver gang, der er gået 12 måneder fra sidste opfølgning.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 3. oktober 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 29. oktober 2012

• Nævnets genvurdering

• ZZ Retshjælps brev af 30. november 2012 til

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

• Nævnets brev af 6. december 2012 til Ankestyrelsens

Beskæftigelsesudvalg

• Samtalenotat af 7. januar 2012

• Styrelsen for Fastholdelse og Rekrutterings brev af 31. januar 2013

til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Kommunen træffer afgørelse om, at tilskuddet til den selvstændige virksomhed skal stoppe efter den 30. november 2012.

Kommunen begrunder afgørelsen med, at virksomheden ikke drives i væsentligt omfang.

Kommunen lægger herved vægt på, at virksomheden over en 5-årig periode fra 2007 til 2011 alene præsterer et årsresultat på ca. 75.000 kr., hvilket efter kommunens vurdering må betegnes som en hobby-virksomhed.

Nævnet ophæver kommunens afgørelse.

Nævnet finder, at XX fortsat har ret til tilskuddet efter den 30. november 2011.

Nævnet begrunder afgørelsen med, at der ikke er grundlag for at fastslå at virksomheden er droslet så langt ned, at den ikke fremover – sammen med tilskuddet fra kommunen kan skabe et tilstrækkeligt forsørgelsesgrundlag for XX.

Nævnet har ved vurderingen heraf lagt vægt på, at XX på tidspunktet for kommunens afgørelse fortsat drev selvstændig frisørvirksomhed, og at der efter det oplyste i sagen ikke er sket nogen ændringer heri i forhold til bevillingstidspunktet.