Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 42-13 om tilbagebetaling - sygedagpenge - erstatning for løn - dobbelt forsørgelse - bortvisning

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Det er et ulovbestemt retsprincip, at der skal ske tilbagebetaling af ydelser i tilfælde af dobbeltforsørgelse.

Dobbeltforsørgelse forudsætter, at to ydelser dækker samme forsørgelsesbehov eller er en følge af samme begivenhed. Ydelserne skal desuden dække samme tidsrum, og hvis ydelserne var blevet udbetalt på samme tidspunkt, skulle den ene ydelse udelukke eller nedsætte den anden.

Hvis en borger ud over sygedagpenge modtager en ydelse, som kan sidestilles med løn, skal borgeren betale sygedagpengene tilbage efter dobbeltforsørgerprincippet.

I det tilfælde, hvor en lønmodtager bliver bortvist fra sit arbejde, men hvor det ikke er fastslået ved domstolene eller i det fagretlige system, at der er tale om uberettiget bortvisning, skal kommunen tage konkret stilling til, om det beløb, som efterfølgende udbetales efter et forlig, skal sidestilles med løn eller erstatning.

Lov:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012 -

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Sagen er antaget for at afklare, hvornår der skal ske tilbagebetaling med henvisning til dobbeltforsørgelsesprincippet, når der indgås forlig efter bortvisning, og borgeren herefter får udbetalt et beløb fra arbejdsgiver.

2. Reglerne

Sagen er behandlet på baggrund af det ulovbestemte dobbeltforsørgelsesprincip.

3. Andre Principafgørelser

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse.

Principafgørelse D-13-06: En lønmodtager, der var bortvist fra sin arbejdsplads og havde fået sygedagpenge fra kommunen, indgik efterfølgende forlig med arbejdsgiver, hvorefter der blandt andet udbetaltes erstatning for løn i opsigelsesperioden svarende til 6 måneders løn.

Kommunen havde ikke krav på tilbagebetaling efter dagpengelovens regel om tilbagebetaling, da det forudsatte, at udbetalingen af dagpenge var sket med urette og modtaget mod bedre vidende.

Der var heller ikke tilstrækkeligt grundlag for krav om tilbagebetaling af de udbetalte dagpenge på ulovbestemt grundlag som følge af dobbeltforsørgelse, der forudsatte, at der var tale om 2 ydelser, der dækkede samme forsørgelsesbehov/var en følge af samme begivenhed. Der var ikke i forligsteksten tilstrækkeligt klare holdepunkter for at antage, at den udbetalte erstatning eller en del deraf kunne sidestilles med løn. Der forelå som følge heraf ikke tilstrækkelig dokumentation for, at erstatningen udelukkende havde samme formål som sygedagpengene.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i din sag, som er antaget for at afklare, hvornår der skal ske tilbagebetaling med henvisning til dobbeltforsørgelsesprincippet, når der indgås forlig efter bortvisning, og borgeren herefter får udbetalt et beløb fra arbejdsgiver.

Resultatet er

• Du skal tilbagebetale sygedagpengene modtaget for perioden 1. januar til 31. april 2012

Vi er således kommet til det samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at du skal tilbagebetale sygedagpenge for perioden 1. januar til 31. april 2012.

Vi finder, at tilbagebetaling skal ske på ulovbestemt grundlag efter dobbeltforsørgelsesprincippet.

Reglerne om tilbagebetaling efter sygedagpengeloven finder ikke anvendelse, da du ikke har modtaget udbetalingen mod bedre vidende.

Vi finder, at det beløb, som du modtog fra din tidligere arbejdsgiver, skal sidestilles med løn, og dermed dækker samme forsørgelsesbehov i den anførte periode.

Ifølge retspraksis anses løn i en opsigelsesperiode efter uberettiget bortvisning for en erstatning, der ydes uafhængigt af, om funktionæren har lidt noget tab.

Afgørelsen af, om der er tale om en uberettiget bortvisning foretages af det fagretlige system eller ved domstolene.

Der foreligger ikke i din sag en afgørelse af, om bortvisningen var uberettiget eller ej. Vi finder herefter, at vurderingen af karakteren af det beløb, som du modtog fra din arbejdsgiver i forbindelse med indgået forlig, skal ske på baggrund af ordlyden af forliget.

Du blev bortvist af din arbejdsgiver, og modtog i forbindelse med det efterfølgende indgåede forlig kr. 84.000,-.

Ifølge forligsteksten udgjorde beløbet ”løn for månederne januar – april 2011”, hvilket svarede til løn i opsigelsesperioden på 4 måneder.

Vi vurderer på ovennævnte baggrund, at det udbetalte beløb skal sidestilles med løn.

Vi vurderer således, at udbetalingen af forligsbeløbet ville udelukke eller nedsætte udbetalingen af sygedagpengene, hvis de var blevet udbetalt på samme tidspunkt.

Vi finder derfor, at du ikke havde ret til at modtage sygedagpenge samtidig med, at du fik udbetalt et beløb, der kunne sidestilles med løn, fra din arbejdsgiver.

Vi henviser til principafgørelse D-13-06, hvor en borger, der modtog sygedagpenge, blev bortvist fra sin arbejdsplads, og efterfølgende indgik forlig med sin arbejdsgiver. Der skulle ikke ske tilbagebetaling, da der ikke i forligsteksten var tilstrækkeligt klare holdepunkter for at antage, at forligsbeløbet kunne sidestilles med løn.

Bemærkninger til klagen

Din advokat har oplyst, at dit ansættelsesforhold ophørte endeligt på bortvisningstidspunktet, og at det ikke senere er genoptaget.

Hun har desuden anført, at et ansættelsesforhold ophører endegyldigt ved en bortvisning, og enhver betaling fra den tidligere arbejdsgiver vedrørende perioden efter en bortvisning derfor ikke er løn, men erstatning for mistet løn i opsigelsesperioden.

Din advokat bemærker herudover, at det følger af gældende praksis, at en medarbejder der bortvises, ikke skal tilbagebetale sygedagpenge oppebåret efter bortvisningen, selvom medarbejderen efterfølgende opnår kompensation for den løn, som medarbejderen mistede ved at gå glip af den ordinære opsigelsesperiode hos sin tidligere arbejdsgiver i anledning af den uberettigede bortvisning.

Vi bemærker, at vi har inddraget din advokats oplysninger og henviser til vores begrundelse for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen Y afgørelse af 31. maj 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 27. juni 2012

• Underinstansens genvurdering