Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 43-13 om sygedagpenge - varighedsbegrænsning - arbejdsskadesag - hjemvisning

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal forlænge sygedagpengeperioden efter varighedsbegrænsningens indtræden, hvis der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade. Det betyder overordnet set, at sygedagpengeperioden skal forlænges, så snart der er rejst sag om anerkendelse af en arbejdsskade, men ikke forlænges, hvis arbejdsskadesagen alene handler om godtgørelse for varigt men.

Det er en betingelse for at fortsætte udbetalingen af sygedagpengene, at lovens øvrige betingelser – f.eks. kravet om uarbejdsdygtighed - er opfyldt. Det er dog ikke en betingelse, at der er tale om fuld uarbejdsdygtighed.

Det er endvidere en betingelse, at sygemeldingen helt eller delvis har forbindelse med den verserende arbejdsskadesag.

Verserende arbejdsskadesag

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i flere situationer har taget stilling til, hvornår en arbejdsskadesag må anses for verserende, således at sygedagpengeudbetalingen skal forlænges.

Sygedagpengeperioden skal forlænges, hvis blot anmeldelse af arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen eller forsikringsselskabet er sket, inden dagpengene faktisk er standset.

Hvis Arbejdsskadestyrelsen ikke kan nå at træffe afgørelse om spørgsmålet om anerkendelse af arbejdsskaden inden for de i loven fastsatte tidsfrister, træffer Arbejdsskadestyrelsen en foreløbig afgørelse, men behandler sagen videre i umiddelbar forlængelse af afgørelsen. I den situation anses sagen fortsat for verserende, og sygedagpengeperioden skal forlænges.

Der er ikke ret til at forlænge dagpengeperioden på grundlag af anmodning til Arbejdsskadestyrelsen om at genoptage sag om afslag på anerkendelse af en arbejdsskade. En anmodning om genoptagelse kan ikke sidestilles med en anmeldelse af arbejdsskade, når Arbejdsskadestyrelsen har taget stilling til spørgsmålet om anerkendelse af den anmeldte arbejdsskade i en tidligere afgørelse.

Der kan ikke ske forlængelse, hvis sagen er henlagt i Arbejdsskadestyrelsen, idet sagen således ikke længere er under behandling.

Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erhvervsevnetab

Der er ikke hjemmel til at forlænge udbetalingen af sygedagpenge udover tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab. Det forhold, at Ankestyrelsen hjemviser sagen om godtgørelse for varigt mén, giver ikke ret til forlængelse af sygedagpengeperioden.

Sygedagpengene skal standses efter Arbejdsskadestyrelsens første afgørelse om erhvervsevnetab. Det giver ikke ret til forlængelse af udbetalingen af sygedagpenge, at der er fastsat revision, at sagen er anket, at der er anmodet om genoptagelse, eller at sagen faktisk er under revision i Arbejdsskadestyrelsen på tidspunktet for kommunens afgørelse.

Hvis Ankestyrelsen ophæver Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne og hjemviser sagen til ny afgørelse i Arbejdsskadestyrelsen, skal kommunen genoptage udbetalingen af sygedagpenge fra standsningstidspunktet.

Forlængelse af sygedagpengeperioden kan ikke fortsætte efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab, selv om afgørelsen er foreløbig og kun er truffet, fordi Arbejdsskadestyrelsen skal træffe afgørelse på grund af lovbestemte tidsfrister.

Lov:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012 - § 27, stk. 1, nr. 6

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle den konkrete sag

Vi har behandlet sagen for at afklare, hvorvidt en sag om godtgørelse for varigt mén, der verserer i

Arbejdsskadestyrelsen, giver ret til forlængelse af retten til sygedagpenge, jf. § 27, stk. 1, nr. 6 i

sygedagpengeloven

2. Reglerne

Lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 6 fastslår, at der kan ske forlængelse af sygedagpengeperioden, hvis der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelse gælder stadig:

D–9-03: Der var ret til forlængelse af dagpengeudbetalingen efter varighedsbegrænsningens indtræden, allerede fordi ansøger ikke af kommunen var gjort bekendt med brev fra Arbejdsskadestyrelsen, hvoraf det fremgik, at der ikke var sket anmeldelse af arbejdsskaden.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at det tidligt i forløbet af sagsbehandlingen fremgik af både ansøgers og arbejdsgivers oplysninger, at der var tale om en arbejdsskade.

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasseret. Praksis er indarbejdet i denne afgørelse:

D-28-95: Bestemmelsen om forlængelse har kun betydning efter varighedsbegrænsningens indtræden. (Sag nr. 1). Dagpengene kunne standses efter Arbejdsskadestyrelsens første afgørelse om erhvervsevnetab. Det var uden betydning, om der var fastsat revision (Sag nr. 2), om sagen var anket (Sag nr. 3), om der var anmodet om genoptagelse (Sag nr. 4), eller om sagen faktisk var under revision i Arbejdsskadestyrelsen på tidspunktet for kommunens afgørelse (Sag nr. 5).

Dagpengeperioden kunne forlænges, hvis blot anmeldelse af arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen var sket, inden dagpengene faktisk var standset (Sag nr. 6). Ved anmeldelse efter dagpengestop, kunne bestemmelsen ikke bruges (Sag nr. 7).

D-16-97: En lønmodtager, der var sygemeldt som følge af en arbejdsskade, havde ret til forlængelse af dagpengeperioden, selv om han kun var delvis uarbejdsdygtig, idet det ikke er en betingelse for at forlænge dagpengeperioden, at der er tale om fuld uarbejdsdygtighed. Dagpengeudvalget lagde vægt på, at Arbejdsskadestyrelsen ikke havde truffet afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne, og på at lønmodtageren opfyldte betingelsen om delvis uarbejdsdygtighed på grund af sygdom.

D-28-97: Forlængelse af dagpengeperioden kunne ikke fortsætte efter Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetab, selv om afgørelsen var foreløbig og kun var truffet, fordi Arbejdsskadestyrelsen ifølge lov om forsikring mod følger af en arbejdsskade skal træffe afgørelse i sagen inden 2 år.

D-12-00: Der var ret til yderligere forlængelse af dagpengeperioden, idet spørgsmålet om anerkendelse af en ryglidelse var under behandling i Arbejdsskadestyrelsen, inden dagpengeudbetalingen blev standset.

Ankestyrelsen lagde vægt på oplysningerne i Arbejdsskadestyrelsens foreløbige afgørelse, der kun var truffet fordi Arbejdsskadestyrelsen ifølge lov om sikring mod følger af arbejdsskade skal træffe afgørelse i sagen inden 2 år, hvorefter styrelsen straks fortsætter sagsbehandlingen af sagen om anerkendelse af den anmeldte lidelse, hvorefter der vil blive truffet en ny afgørelse.

D-6-03:Dagpengeperioden kunne forlænges indtil Arbejdsskadestyrelsen havde truffet afgørelse om erhvervsevnetab i forbindelse med, at der var indgivet en ny anmeldelse på et nyt grundlag, før dagpengeudbetalingen blev standset.

D-18-03: Der var ikke ret til forlængelse af dagpengene med henvisning til, at der verserede en arbejdsskadesag, idet den aktuelle sygemelding ikke havde sammenhæng med den verserende arbejdsskadesag.

D-22-04: Der var ikke ret til forlængelse af dagpengeperioden på grundlag af anmodning til Arbejdsskadestyrelsen om at genoptage sag om afslag på anerkendelse af arbejdsskade.

En anmodning om genoptagelse kunne ikke sidestilles med en anmeldelse af arbejdsskade, når Arbejdsskadestyrelsen havde taget stilling til spørgsmålet om anerkendelse af den anmeldte arbejdsskade.

D-6-07: Kommunen skulle genoptage udbetalingen af dagpengene med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for standsningen af sygedagpenge, da det efterfølgende blev oplyst, at der på tidspunktet for standsningen af dagpenge verserede sag om erstatning for arbejdsskade.

D-16-07: Kommunen skulle genoptage udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft fra tidspunktet for standsningen af sygedagpengene, da lønmodtager havde anmeldt arbejdsskaden til arbejdsgivers forsikringsselskab forud for standsningen af sygedagpengene. Det var tilstrækkeligt, at anmeldelse var sket til forsikringsselskabet.

Der kunne ikke stilles krav om, at anmeldelse skulle ske til Arbejdsskadestyrelsen.

D-11-08: Dagpengeperioden kunne ikke forlænges, selv om der var foretaget anmeldelse af arbejdsskade til Arbejdsskadestyrelsen. Begrundelsen var, at sagen var henlagt i Arbejdsskadestyrelsen og således ikke længere var under behandling.

35-09: En kommune kunne pålægges at genoptage udbetalingen af en kvindes sygedagpenge fra standsningstidspunktet, selvom Arbejdsskadestyrelsen havde truffet afgørelse i hendes arbejdsskadesag om erstatning for varigt mén og erhvervsevnetab før dagpengene blev standset.

Begrundelsen var, at Ankestyrelsen efterfølgende havde ophævet Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erstatning og hjemvist sagen til fornyet afgørelse efter indhentelse af nye oplysninger.

105-09: En borger var berettiget til at få forlænget sygedagpengeperioden, da der var rejst arbejdsskadesag, inden kommunen traf en endelig afgørelse om ophør af sygedagpenge. Det forhold, at anmeldelsen skete efter, at kommunen havde sendt en påtænkt afgørelse om ophør af sygedagpenge til borgeren til partshøring, havde ikke betydning, idet borgeren fortsat modtog sygedagpenge.

4. Den konkrete afgørelse

Afgørelse i NNs sag om sygedagpenge

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i

NNs sag om, hvorvidt en sag om godtgørelse for

varigt mén, der verserer i Arbejdsskadestyrelsen, giver ret til forlængelse

af retten til sygedagpenge, jf. § 27, stk. 1, nr. 6 i sygedagpengeloven.

Resultatet er

• NN har ikke ret til at få genoptaget sin

sygedagpengesag

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Der var enighed på mødet.

På de næste sider kan du læse om begrundelse, retsregler med videre.

Begrundelsen for afgørelsen

Beskæftigelsesudvalget finder, at beskæftigelsesankenævnet ikke har været berettiget til at pålægge kommunen at genoptage NNs sygedagpengesag.

Beskæftigelsesudvalget har lagt vægt på, at Arbejdsskadestyrelsen den 10. juni 2011 traf afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne i NNs arbejdsskadesag, og at der efter sygedagpenge-lovens § 27, stk. 1, nr. 6 ikke er hjemmel til at forlænge udbetalingen af sygedagpenge udover tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om erstatning for tab af erhvervsevne.

Beskæftigelsesudvalget finder det uden betydning for afgørelsen, at Ankestyrelsen den 8. september 2011 har hjemvist sagen vedrørende spørgsmålet om godtgørelse for varigt mén, da Arbejdsskadestyrelsen den 10. juni 2011 har truffet afgørelse om erhvervsevnetabet. Udvalget skal i den forbindelse henvise til bemærkningerne til loven, hvor af det fremgår, at udbetalingen af dagpengene kan forlænges indtil Arbejdsskadestyrelsen har truffet afgørelse om erhvervsevnetabet.

Udbetalingen af sygedagpenge ophører efter udløbet af en kalender-måned, når der er udbetalt sygedagpenge, herunder nedsatte sygedagpenge, eller løn under sygdom for mere end 52 uger i de 18 forudgående kalendermåneder. Udbetalingen kan dog fortsætte, blandt andet hvis der er rejst sag om ret til erstatning efter lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 21. juni 2012

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 22. juni 2012

• Nævnets genvurdering

• Kommunens brev af 5. juli 2012 til beskæftigelsesankenævnet

• Nævnets brev af 6. juli 2012 til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 18. september 2019, da den er erstattet af principafgørelse 45-19.