Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 44-13 om sygedagpenge - forlængelse - udsættelse - manglende lægelig dokumentation

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Kommunen skal standse udbetalingen af sygedagpenge, når den generelle varighedsbegrænsning eller varighedsbegrænsningen efter forlængelse indtræder, eller når betingelserne for forlængelse ikke længere er opfyldt.

Kommunen skal dog fortsætte udbetalingen af sygedagpenge, når det er konstateret, at betingelserne for forlængelse af sygedagpengeperioden er opfyldt.

Kommunen kan efter praksis undtagelsesvis udsætte afgørelse om forlængelse af sygedagpengeperioden i et kortere tidsrum, hvis kommunen på udsættelsestidspunktet mangler oplysninger, der inden for en kortere tidshorisont på ikke mere end ca. 1 måned, kan forventes at forbedre afgørelsesgrundlaget væsentligt.

Kommunen skal standse udbetalingen af sygedagpenge, uanset at den udsætter afgørelse om forlængelse.

Tidshorisonten for afgørelse om forlængelse og de nærmere omstændigheder i denne forbindelse skal fremgå af afgørelsen om udsættelse.

Den gældende praksis om undtagelsesvis at udsætte en afgørelse om forlængelse har sit udgangspunkt i det forvaltningsretlige princip om, at en myndighed har pligt til at oplyse sagen og dermed sikre, at kommunen træffer afgørelse på et fyldestgørende og korrekt grundlag.

Udgangspunktet er, at kommunen efter reglerne generelt forventes at have vurderet, om der er behov for andre foranstaltninger i forbindelse med ophøret forud for ophør af sygedagpengeudbetaling, således at kommunen umiddelbart kan træffe afgørelse herom.

Der kan imidlertid forekomme tilfælde, hvor kommunen ikke har kunnet få sagen oplyst tilstrækkeligt til, at de kan træffe afgørelse om forlængelse eller iværksættelse af andre foranstaltninger.

I disse tilfælde vil kommunen kunne udsætte afgørelsen om forlængelse.

Vi finder, at situationen, hvor kommunen ikke har kunnet få sagen oplyst tilstrækkeligt, vil kunne opstå uafhængigt af, om der er tale om ophør efter den generelle varighedsbegrænsning eller ophør af en forlængelsesperiode efter § 27, stk. 1, nr. 1-7.

Praksis, hvorefter kommunen undtagelsesvis kan udsætte afgørelsen om forlængelse i en kortere periode på ikke mere end ca. 1 måned, vil derfor kunne anvendes, både når borgeren befinder sig ved varighedsbegrænsningens indtræden, jf. § 24, ved varighedsbegrænsningens indtræden efter forlængelse, og når betingelserne i øvrigt ikke længere er opfyldt, jf. § 27, stk. 1, nr. 1-7.

Lov:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012 - § 27, stk. 1, nr. 1, § 27, stk. 1, nr. 2, § 27, stk. 1, nr. 3, § 27, stk. 1, nr. 4, § 27, stk. 1, nr. 5, § 27, stk. 1, nr. 6, § 27, stk. 1, nr. 7 og § 28

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Sagen er antaget for at afklare, om administrativ forlængelse på ca. 1 måned også finder anvendelse, når varighedsbegrænsningen indtræder efter en forlængelsesmulighed efter lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, 1-7, er ophørt.

2. Reglerne

Sygedagpengeperioden kan kun forlænges udover den generelle varighedsbegrænsning, hvis en eller flere af forlængelsesbetingelserne i sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 1-7, er opfyldt.

Sygedagpengelovens § 28, retssikkerhedslovens § 7 a og forvaltningsretten fastslår, at en myndighed har pligt til at oplyse sagen og dermed sikre, at der træffes afgørelse på det indholdsmæssigt mest korrekte grundlag.

3. Andre Principafgørelser

Kasserede

Følgende Principafgørelser er indarbejdet i afgørelsen og ophæves derfor:

123-11: En afgørelse om, hvorvidt en af forlængelsesbetingelserne ved den generelle varighedsbegrænsnings indtræden er opfyldt, kan ikke udsættes i 8 uger, men i et kortere tidsrum på 1 måned.

158-09: En kommune har ikke hjemmel til at forlænge udbetalingen af sygedagpenge administrativt efter den generelle varighedsbegrænsnings indtræden udelukkende med henvisning til, at kommunen ikke rettidigt havde anvendt arbejdsevnemetoden og herunder ressourceprofilen.

D-2-08: Kommunens afgørelse om, hvorvidt der kunne ske forlængelse af dagpengene, skulle have været udsat, indtil resultat af operation forelå. Begrundelsen var, at det på tidspunktet for varighedsbegrænsningens indtræden var oplyst, at lønmodtageren var skrevet op til en operation indenfor cirka 1 måned, som ville kunne forventes at forbedre afgørelsesgrundlaget væsentligt.

D-7-95: Afgørelse om forlængelse af dagpengeperioden kunne udsættes, da det på tidspunktet for varighedsbegrænsningens indtræden var oplyst, at lønmodtageren højst 1 måned senere skulle til en undersøgelse, der kunne forventes at forbedre afgørelsesgrundlaget væsentligt.

Alle 4 afgørelser omhandler udsættelse af afgørelsen ved den generelle varighedsbegrænsnings indtræden.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i sagen om, hvorvidt administrativ forlængelse på ca. 1 måned også finder anvendelse, når varighedsbegrænsningen indtræder efter en forlængelsesmulighed efter lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, 1-7, er ophørt.

Resultatet er

• Kommunen kunne udsætte afgørelsen om forlængelse af sygedagpengeudbetalingen

Vi ændrer således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen X.

Beskæftigelsesudvalget finder det kritisabelt, at kommunen ikke i afgørelsen om udsættelse har redegjort for de konkrete forhold i sagen som gør, at kommunen kan fremskaffe de nødvendige nye oplysninger, der kan føre til en afgørelse indenfor ca. 1 måned.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at kommunen kunne udsætte afgørelsen om forlængelse af borgerens sygedagpenge med henblik på at afvente en statusattest fra Yklinikken, X sygehus.

Kommunen sendte samme dag som afgørelsen om udsættelse af forlængelse, den 7. februar 2012, en anmodning om statusattest til Yklinikken.

Vi har lagt vægt på Yklinikkens oplysning om, at der inden for 1-2 uger efter en større undersøgelse af borgeren den 31. januar 2012, kunne gives en endelig vurdering.

Kommunen kunne dermed på udsættelsestidspunktet påregne, at de manglende oplysninger kunne føre til en afgørelse inden for ca. 1 måned. Borgeren har efter den generelle varighedsbegrænsnings indtræden den 31. december 2011 fået forlænget sin udbetaling af sygedagpenge efter lov om sygedagpenge § 27, stk. 1, nr. 7 frem til den 10. februar 2012, da kommunen den 6. februar 2012 meddelte afslag på ansøgning om førtidspension.

En afgørelse kan undtagelsesvis udsættes, hvis kommunen på udsættelsestidspunktet mangler oplysninger, der inden for en kort tidshorisont på ikke mere end ca. 1 måned, kan forventes at forbedre afgørelsesgrundlaget væsentligt, således at der kan træffes afgørelse.

Tidshorisonten for afgørelsen om forlængelse og de nærmere omstændigheder i denne forbindelse skal fremgå af afgørelsen om udsættelse.

Vi henviser til Principafgørelse 123-11, hvor det blev fastslået, at kommunen skulle tage stilling til, om sygedagpengene kunne forlænges ved den generelle varighedsbegrænsnings indtræden, og at den administrative praksis, hvorefter en sag kunne udsættes i et kortere tidsrum, ca. 1 måned, var en undtagelse.

Ovennævnte praksis har sit udgangspunkt i det forvaltningsretlige princip, hvorefter en myndighed har pligt til at oplyse sagen og dermed sikre, at der træffes afgørelse på det indholdsmæssigt mest korrekte grundlag.

Udgangspunktet er, at kommunen efter reglerne forud for ophør af sygedagpengeudbetaling generelt forventes at have vurderet, om der er behov for andre foranstaltninger i forbindelse med ophøret, således at der umiddelbart kan træffes afgørelse herom.

Der kan imidlertid forekomme tilfælde, hvor kommunen ikke har kunnet få sagen oplyst tilstrækkeligt til, at der kan træffes afgørelse, om der kan ske forlængelse/yderligere forlængelse, eller om der skal iværksættes andre foranstaltninger.

I disse tilfælde vil afgørelsen om forlængelse kunne udsættes.

Efter vores opfattelse vil situationen, hvor kommunen ikke har kunnet få sagen oplyst tilstrækkeligt, kunne opstå uafhængigt af, om der er tale om ophør efter den generelle varighedsbegrænsning eller ophør af en forlængelsesperiode efter sygedagpengelovens § 27, stk. 1, nr. 1-7.

Vi finder derfor, at praksis, hvorefter afgørelsen om eventuel forlængelse undtagelsesvis kan udsættes i en kortere periode på ikke mere end ca. 1 måned, også vil kunne anvendes, når borgeren befinder sig ved varighedsbegrænsningens indtræden efter en forlængelsesmulighed efter § 27, stk. 1, nr. 1-7.

Beskæftigelsesudvalget finder det kritisabelt, at kommunen ikke i afgørelsen om udsættelse har redegjort for de konkrete forhold i sagen som gør, at kommunen kan fremskaffe de nødvendige nye oplysninger, der kan føre til en afgørelse indenfor ca. 1 måned.

Bemærkninger til klagen

I anfører, at før der i sagen kan tages stilling til en eventuel forlængelse af sygedagpengeudbetalingen er der behov for indhentelse af statusattest fra Yklinikken, X Sygehus.

Videre anfører I, at en fortsat udbetaling af sygedagpenge forudsætter, at jobcentret hele tiden kan henvise til et udbetalingsgrundlag efter sygedagpengeloven – altså én af de 7 forlængelsesbestemmelser.

I finder, at nævnets afgørelse er i strid med loven og Ankestyrelsens praksis, og I henviser til Principafgørelserne D-10-05, D-1-06 og 158-09.

Oplysningerne er indgået i sagen, og vi skal henvise til ovenstående afgørelse og begrundelse.

Oplysninger i sagen

Beskæftigelsesudvalget har afgjort sagen på grundlag af:

• de oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 7. juni 2012

• klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 11. juni 2012

• nævnets genvurdering

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 14. november 2014, da den ikke længere har vejledningsværdi efter sygedagpengereformen.