Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 55-13 om behandlingsmæssigt fripladstilskud - merudgiftsydelse - sektoransvar

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Merudgifter til egenbetaling til SFO

Der kan efter en konkret vurdering ydes hjælp til betaling af udgift til SFO som merudgift, i det omfang udgiften ikke kan dækkes efter dagtilbudsloven, og der er tale om en udgift, som er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

Når barnet har en alder, hvor man normalt ikke vil have udgifter til pasning i SFO, kan der være tale om en merudgift ved forsørgelsen af barnet, som forældre med ikke handicappede børn på samme alder ikke har.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 - § 41

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011 - § 43

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om udgifterne til SFO for et større barn med nedsat funktionsevne kan dækkes som en merudgift.

2. Reglerne

Lov om social service § 41 fastslår, at kommunen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelsen i hjemmet af et barn under 18 år med betydelig og varigt nedsat funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse. Det er en forudsætning, at merudgifterne er en konsekvens af den nedsatte funktionsevne.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området

Afgørelse:

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af, om udgifterne til SFO for et større barn med nedsat funktionsevne kan dækkes som en merudgift.

Resultatet er

• Du har ret til at få dækket udgifter til SFO efter servicelovens § 41 fra 1. januar 2012 i det omfang disse ikke kan dækkes efter reglerne i dagtilbudsloven.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Det betyder, at afgørelsen fra nævnet ikke gælder.

Afgørelsen fra kommunen gælder heller ikke.

Nævnet skal træffe en ny afgørelse, om du kan få bevilget merudgifter til SFO med tilbagevirkende kraft.

Nævnet vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at der i servicelovens § 41 er hjemmel til at yde hjælp til udgifter til SFO for et større barn med nedsat funktionsevne i det omfang disse udgifter ikke kan bevilges efter reglerne om fripladstilskud i dagtilbudsloven.

Vi finder efter en konkret vurdering, at udgiften til SFO til NNs søn kan anses som en nødvendig merudgift.

Vi har lagt til grund, at han er omfattet af personkredsen i servicelovens § 41.

Vi har lagt vægt på, at han, der er 14 år, på grund af sin funktionsevnenedsættelse har et pasningsbehov, som jævnaldrende, ikke-handicappede børn ikke har.

I har således en udgift til pasning, som forældre til ikke-handicappede børn ikke har.

Vi finder, at reglerne i dagtilbudslovens § 43 ikke har gjort endelig op med i hvilket omfang, der kan kompenseres i forhold til et handicappet barn, som har en alder, hvor der normalt ikke vil være et pasningsbehov.

De forskellige refusionsregler kan ikke begrunde en anden vurdering af sagen.

Sagen hjemvises derfor til nævnet, der skal tage stilling til, hvorvidt du vil være berettiget til at få dækket merudgifter til SFO med tilbagevirkende kraft, herunder om kommunen havde tilsidesat sin oplysningspligt. Der kan i denne forbindelse henvises til Principafgørelse 65-10.

Bemærkninger til klagen

I klagen er det anført, at NNs søn ikke har fået behandlingsmæssig friplads, samt at I aldrig er blevet vejledt om, at I betalte den høje SFO takst. I havde fået besked om, at I skulle betale den høje takst, da I havde behov for at få ham passet i nogle dage af skolens ferier.

Endvidere har du anført, at din søn ikke kan klare at være alene en hel dag. På indankningstidspunktet var han dog begyndt at opholde sig i sin klasse om morgenen, da han ikke kunne rumme de andre børn i institutionen.

Vi henviser til vores begrundelse for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 22. februar 2012

• Klagen til Ankestyrelsen af 16. marts 2012

• Nævnets genvurdering

Kommunen meddelte den 20. december 2011, at hele udgiften til SFO til NNs søn pr. 1. januar 2012 blev betragtet som en merudgift, idet et barn på samme alder ikke vil have benyttet SFO.

Kommunen meddelte samtidig afslag på hjælp til betalingen for SFO i perioden fra 11. august 2008 til 31. december 2011.

Nævnet ændrede kommunens afgørelse. Forældrene havde ikke ret til hjælp til udgifter til dagtilbud til deres søn som en merudgift som følge af hans nedsatte funktionsevne. Nævnet vurderede, at der var fastsat særlige regler om egenbetaling. Der kunne derfor ikke ydes hjælp dertil som merudgifter på grund af hans nedsatte funktionsevne.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 29. marts 2019, da den ikke længere har vejledningsværdi.