Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 9-13 om reelt enlig - ægteskabslignende forhold - fælles husførelse - facebook - partshøring

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En kvinde, der modtog børnetilskud, boligstøtte og økonomisk fripladstilskud, kunne - ud fra de i sagen foreliggende oplysninger - ikke betragtes som samlevende i den periode på otte måneder, hvor hun havde været kæreste med en mand, som hun siden flyttede sammen med.

Oplysningerne i sagen var ikke tilstrækkelige til at sandsynliggøre, at parterne havde levet sammen i et ægteskabslignende forhold, og at manden havde haft fast ophold på kvindens bopæl i perioden. Der kunne derfor ikke på det foreliggende grundlag træffes afgørelse om tilbagebetaling af boligstøtte, børnetilskud og økonomisk fripladstilskud.

Ved vurderingen af, om der forelå et ægteskabslignende forhold, lagde Ankestyrelsen i overensstemmelse med tidligere praksis vægt på boligforholdene hos den formodede samlever, og på karakteren af parternes indbyrdes forhold, herunder at der var tale om et par, som ikke tidligere havde levet sammen.

Der blev navnlig lagt vægt på parternes egne forklaringer om deres boligforhold og indbyrdes forhold, idet der ikke var forhold i sagen, som kunne sandsynliggøre, at parternes forklaringer ikke var korrekte.

Formålet med forhøjede ydelser til enlige

Formålet med forhøjede ydelser til enlige er at yde en kompensation for de fordele som gifte og samlevende har. Det er navnlig en kompensation af de økonomiske fordele i forbindelse med betaling af faste udgifter og udgifter til dagligt forbrug, men også en kompensation for den manglende praktiske hjælp i hverdagen med opgaver såsom at hente, bringe og passe børn, indkøb, madlavning og rengøring m.v.

Ægteskabslignende forhold

Der foreligger et ægteskabslignende forhold, når der er fælles husførelse og tale om et samlivsforhold, der generelt set kan føre til ægteskab efter dansk ret.

Parterne i sagen ville kunne indgå ægteskab.

Fælles husførelse

Ved vurderingen af, om parterne har fælles husførelse, skal der lægges vægt på, om ydelsesmodtageren opnår fordele ved at have et forhold til en anden person. Det afgørende ved vurderingen er, om fordelene samlet set har et omfang, der kan sidestilles med de fordele, som gifte og samlevende personer har.

Fordelene kan være økonomiske, i forbindelse med betaling af faste udgifter og udgifter til dagligt forbrug, eller ikke-økonomiske, i form af praktisk hjælp i hverdagen med opgaver såsom at hente, bringe og passe børn, at gøre indkøb, madlavning og rengøring mv.

Der blev ved afgørelsen lagt vægt på, at alle relevante forhold i sagen ikke var undersøgt, herunder navnlig ydelsesmodtagerens økonomiske forhold.

Den formodede samlever havde bidraget med praktisk hjælp i ikke ubetydeligt omfang, herunder indkøb. Oplysningen blev sammenholdt med, at hjælpen var ydet i forbindelse med ydelsesmodtagerens sygdomsperioder, og indgik derfor ikke med betydelig vægt ved den samlede vurdering af sagens oplysninger.

Den bevismæssige vurdering af anonym anmeldelse

Den anonyme anmeldelse i sagen var ukonkret og havde ringe bevismæssig betydning. Ankestyrelsen tilkendegav, at troværdigheden af og motiverne bag en anonym anmeldelse typisk er svære at bedømme. Anonyme anmeldelser vil derfor oftest kun kunne bruges som en anledning til at undersøge en sag nærmere.

Partshøring

Ankestyrelsen fandt, at det ikke var udtryk for en partshøring, at kommunen i forbindelse med et møde med ydelsesmodtageren havde spurgt ind til forhold i sagen. Ankestyrelsen havde lagt vægt på, at formålet med partshøringen bedst opnås skriftligt.

Ankestyrelsen fandt således, at kommunen ikke havde partshørt ydelsesmodtageren over oplysninger, som fremgik af sagen - herunder en anonym anmeldelse, oplysninger fra parternes facebookprofiler og oplysninger fremkommet i forbindelse med en samtale i kommunen. Det kunne ikke afkræftes, at den manglende partshøring havde haft betydning for afgørelsens resultat, hvorfor nævnet burde have ophævet kommunens afgørelse som følge af ugyldighed.

Facebook

Ankestyrelsen fandt endeligt, at kommunen ikke kunne kritiseres for at have anvendt oplysninger fra parternes facebookprofiler, fordi profilerne var åbne og tilgængelige for alle facebookbrugere.

Lov:

Lov om individuel boligstøtte - lovbekendtgørelse nr. 663 af 14. juni 2011 - § 6, § 7 og § 47

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - lovbekendtgørelse nr. 856 af 23. august 2012 - § 2, § 3, § 12 og § 24

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge - lovbekendtgørelse nr. 668 af 17. juni 2011 - § 43 og § 93

Forvaltningsloven - lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012 - § 19

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at belyse, hvornår det kan anses for tilstrækkelig godtgjort, at der foreligger ægteskabslignende forhold med fælles husførelse, og om der uberettiget er modtaget boligstøtte, børnetilskud og økonomisk friplads mod bedre vidende.

2. Reglerne

Reglerne om børnetilskud findes i børnetilskudsloven, børnetilskudsbekendtgørelsen og børnetilskudsvejledningen

Det fremgår af § 2, stk. 1, nr. 1, at ordinært børnetilskud ydes, når den, der alene har forældremyndigheden, eller som har del i forældremyndigheden over et barn, er enlig forsørger.

Det fremgår af § 2, stk. 2, at personer, der lever i samlivsforhold, ikke betragtes som enlige ved ydelse af ordinært børnetilskud jf. bl.a. stk. 1, nr. 1.

Det fremgår af § 3, at der ydes et ekstra børnetilskud, hvis der ydes ordinært børnetilskud efter bl.a. § 2, stk. 1, nr. 1, og indehaveren af forældremyndigheden har barnet hos sig.

Det fremgår af § 24, stk. 1, at den, der får udbetalt ydelser efter loven, efter § 11, stk. 2, i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område har pligt til at oplyse kommunalbestyrelsen om ændringer i sine forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af ydelserne.

Det fremgår af § 24, stk. 1, at hvis nogen mod bedre vidende uberettiget har modtaget ydelser efter loven, skal det beløb, der med urette er modtaget, tilbagebetales.

Det fremgår af § 6, stk. 2, 2. pkt., i børnetilskudsbekendtgørelsen, at hvis der ud over modtageren af børnetilskud i folkeregisteret er tilmeldt personer over 18 år på modtagerens adresse og modtageren ikke efter kommunens anmodning afgiver oplysninger så kommunen finder, at betingelsen om at være enlig forsørger er opfyldt, skal det lægges til grund, at modtageren ikke er enlig forsørger.

Det fremgår af § 7 i børnetilskudsbekendtgørelsen, at hvis kommunen i øvrigt finder det overvejende sandsynligt, at en ansøger eller modtager af ordinært og ekstra børnetilskud ikke opfylder betingelsen om at være enlig forsørger, må kommunen anmode pågældende om dokumentation på konkrete områder, der kan ændre kommunens opfattelse.

Det fremgår af punkt 13 i vejledningen, at en person, der ikke er gift, kun anses for enlig, hvis pågældende ikke lever i et ægteskabslignende forhold med den anden af forældrene eller en anden person. Det fremgår endvidere, at der foreligger et ægteskabslignende forhold, når der er fælles husførelse og tale om et samlivsforhold, der kan føre til ægteskab eller registreret partnerskab efter dansk ret.

Reglerne om økonomisk friplads findes i dagtilbudsloven, dagtilbudsbekendtgørelsen og dagtilbudsvejledningen

Det fremgår af § 43, stk. 1, nr. 2, at der ydes økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold.

Det fremgår af § 93, stk. 1, at modtaget ydelse skal tilbagebetales, hvis den er modtaget uberettiget og mod bedre vidende.

Det fremgår af § 26 i dagtilbudsbekendtgørelsen, at er den af forældrene, der har retten til dagtilbudspladsen og til fripladstilskuddet gift eller lever i et ægteskabslignende samlivsforhold, skal ægtefællens eller samleverens indtægt medregnes i den aktuelle indtægt ved beregningen af fripladstilskud.

Det fremgår af dagtilbudsvejledningen pkt. 2.2, at en person, der ikke gift, anses som enlig forsørger, medmindre pågældende lever i et samlivsforhold med en anden person. Det fremgår endvidere, at der ved samlivsforhold forstås et forhold mellem to parter, som lever sammen på samme måde som ægtefæller, men uden at være gift eller have indgået registreret partnerskab.

Reglerne om boligstøtte findes i boligstøtteloven og boligstøttevejledningen

Det fremgår af § 6, at beregningen af boligstøtte sker på grundlag af husstandsindkomsten.

Det fremgår af § 7, at som medlemmer af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeværende børn og andre, der har fast ophold i lejligheden uden at være logerende.

Det fremgår af § 43, stk. 3, at ansøgerne skal oplyse kommunalbestyrelsen om alle forhold, der kan medføre nedsættelse eller bortfald af boligstøtten.

Det fremgår af § 47, stk. 7, at hvis modtageren af boligstøtte uberettiget og mod bedre vidende modtaget boligstøtte, skal støtten tilbagebetales.

Det fremgår af boligstøttevejledningen pkt. 17, at som medlemmer af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeværende børn og andre, der har fast ophold i boligen uden at være logerende, jf. § 7, stk. 1.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

B-3-05: om at anerkendt skattefradrag for indbetalt børnebidrag kan indgå som moment ved vurderingen af, om en person er reelt enlig forsørger

B-5-05: om at en kvinde, der modtog børnetilskud - ud fra de i sagen foreliggende oplysninger – ikke kunne betragtes som samlevende

B-3-07: om tilbagebetaling af børnetilskud, fordi modtageren ikke kunne betragtes som reelt enlig, bl.a. efter pantefogedens besigtigelse af hjemmet.

Følgende Principafgørelser er endvidere gældende på området:

10-13, 11-13

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

B-2-91, B-6-96, B-1-99, B-4-00, B-3-02. Praksis er indarbejdet i denne Principafgørelse.

Afgørelse:

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvornår det kan anses for tilstrækkelig godtgjort, at der foreligger ægteskabslignende forhold med fælles husførelse, og ved vurderingen af, om der uberettiget er modtaget boligstøtte, børnetilskud og økonomisk friplads mod bedre vidende.

Resultatet er

• Du var berettiget til børnetilskud, økonomisk friplads og boligstøtte forud for den 1. april 2011.

Det betyder, at du ikke skal tilbagebetale de ydelser, som kommunen og Det Sociale Nævn har vurderet, du skulle tilbagebetale.

Vi ændrer således afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y.

Vi skal bede A Kommune om at kontakte dig i den forbindelse, således at de ydelser, du eventuelt allerede har tilbagebetalt, tilbageføres til dig.

A Kommune vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Fælles husførelse

Ankestyrelsen vurderer, at det ikke i tilstrækkelig grad kan anses for godtgjort, at du og M boede på samme bopæl eller levede i et ægteskabslignende forhold - hvorved forstås, at I gennem kontante bidrag, arbejde i hjemmet eller på anden måde har bidraget til den fælles husførelse - i perioden fra den 1. juli 2010 og frem til den 1. april 2011, hvor I officielt flyttede sammen.

Vi har lagt vægt på, at alle relevante forhold ikke er undersøgt, og de foreliggende oplysninger i sagen indikerer, at det ikke i fornødent omfang ville kunne godtgøres, at du har levet i et ægteskabslignende forhold.

Det er indgået i vurderingen, at den anonyme anmeldelse til kommunen om, at du og M havde boet på samme bopæl siden den 1. juli 2010, er ukonkret og bevisværdien heraf er således tvivlsom. Vi skal i den forbindelse bemærke, at myndighederne bør være varsomme med uden videre at lægge anonyme oplysninger til grund for deres afgørelser. Troværdigheden af en anonym anmelder - samt motiverne bag anmeldelsen - er typisk svære at bedømme. En anonym anmeldelse vil typisk alene kunne give anledning til at undersøge en sag nærmere.

Vi vurderer, at oplysningerne fra M’s Facebook-profil samt oplysningerne fra mødet i kommunen alene understøtter, at I havde et forhold til hinanden, samt at du og M havde handlet ind sammen i byen. Oplysningerne understøtter ikke oplysningen fra den anonyme anmeldelse om, at I havde boet på samme bopæl siden den 1. juli 2010.

Det er i den forbindelse indgået med særlig vægt, at de oplysninger, du gav under mødet i kommunen, sammenholdt med oplysningerne fra dine klager til henholdsvis Det Sociale Nævn og Ankestyrelsen, burde have givet kommunen anledning til at undersøge yderligere forhold, herunder dine og M’s boligforhold, dine sygdomsperioder, som efter dine oplysninger gav anledning til en ikke ubetydelig hjælp til dig fra M’s side. Derudover burde kommunen have undersøgt dine økonomiske forhold, for eksempel via oplysninger fra din bank.

Vi har i tidligere afgørelser taget stilling til spørgsmålet om, hvornår personer kan anses for at have et ægteskabslignende forhold. Vi kan særligt henvise til Principafgørelse B-3-07. Det fremgår blandt andet heraf, at vi i Principafgørelse B-1-99 havde præciseret, hvilke kriterier, der skulle lægges vægt på ved bedømmelsen af, om en person var reelt enlig forsørger eller ej. Der skal lægges vægt på:

- karakteren af de involveredes indbyrdes forhold,

- boligforholdene hos den person, som menes at leve sammen med modtageren af ydelserne,

- om der er tale om tidligere ægtefæller eller samlevende, der fortsat har hyppig kontakt, og om de har fået børn sammen efter samlivets ophør,

- de involverede personers egne forklaringer om det indbyrdes forhold.

Det blev samtidig slået fast, at der altid skal foretages en selvstændig, konkret og individuel prøvelse af, om betingelserne for at standse udbetalingen eller kræve tilbagebetaling er opfyldt. Det afgørende er, om det på baggrund af de samlede oplysninger kan anses for tilstrækkeligt godtgjort, at der foreligger et ægteskabslignende forhold med fælles husførelse.

Det følger endvidere af reglerne i bekendtgørelsen til børnetilskudsloven, at hvis kommunen i øvrigt finder det overvejende sandsynligt, at en ansøger eller modtager af ordinært og ekstra børnetilskud ikke opfylder betingelsen om at være enlig forsørger, må kommunen anmode pågældende om dokumentation på konkrete områder, der kan ændre kommunens opfattelse.

Partshøring

Vi er opmærksomme på, at kommunen og til dels nævnet ikke var i besiddelse af alle de oplysninger, vi har været i besiddelse af. Vi skal i den forbindelse bemærke, at dette til dels er en konsekvens af, at partshøringsreglerne ikke blev overholdt fra kommunens side.

Det fremgår således af sagen, at kommunen under et møde med dig spurgte dig uddybende ind til flere forhold, til dels med udgangspunkt i oplysningerne fra den anonyme anmeldelse og M’s Facebook-profil. Det fremgår ikke af notatet, at kommunen bad dig forholde dig til de konkrete oplysninger med henblik på at korrigere eventuelle fejl, gøre opmærksom på huller eller selvmodsigelser i de indhentede oplysninger, pege på bevismæssig usikkerhed osv. Det fremgår heller ikke af sagen, at kommunen efterfølgende har sendt dig oplysningerne i sagen til partshøring, herunder kommunens journalnotat fra mødet.

Formålet med partshøringsreglerne i forvaltningsloven er, at parten får mulighed for at korrigere eventuelle fejl, gøre opmærksom på huller eller selvmodsigelser i de indhentede oplysninger, pege på bevismæssig usikkerhed osv. Dette formål opnås oftest bedst ved, at partshøringen gennemføres skriftligt. Det er efter vores opfattelse ikke i overensstemmelse med formålet, at en partshøring gennemføres i forbindelse med et møde hos kommunen, samtidig med, at kommunen spørger parten uddybende ind til forholdene i sagen eller ligefrem indskærper oplysningspligten over for parten.

Det er på den baggrund vores opfattelse, at kommunen ikke har opfyldt forvaltningslovens regel om partshøring. Da partshøringsreglen er en såkaldt garantiforskrift - det vil sige, at manglende overholdelse af reglen skaber en formodning for, at det har haft betydning for afgørelsens resultat – er en afgørelse ugyldig, såfremt reglen ikke er overholdt.

Formodningen kan afkræftes, såfremt det senere viser sig, at det konkret ikke har haft betydning for resultatet af afgørelsen, f.eks. ved senere partshøring i forbindelse med ankeinstansens behandling af sagen, eller partens bemærkninger til sagen i forbindelse med klagen. Vi finder dog, at formodningen i din sag ikke kan afkræftes, idet dine bemærkninger i klagen netop efter vores opfattelse har vist, at de oplysninger, kommunen har lagt til grund for sin afgørelse, ikke i tilstrækkelig grad godtgør, at der har været tale om et ægteskabslignende forhold.

Facebook

Vi vurderer, at kommunen kunne anvende oplysninger fra en åben Facebook-profil.

Vi henviser til principperne i Folketingets Ombudsmands udtalelse med sagsnr. 2011 15-1. Ombudsmanden udtalte blandt andet, at hvis en person har en så åben profil på Facebook, at alle brugere af Facebook kan se de oplysninger der ligger om personen, er der i realiteten tale om, at oplysningerne er offentligt tilgængelige. Det samme kan efter omstændighederne være tilfældet, hvis en person som i øvrigt har begrænset tilgængelighed til sin Facebook, har et meget stort antal ”venner” på Facebook. Også i dette tilfælde kan oplysningerne om personen blive offentligt tilgængelige.

Ombudsmanden kunne i den konkrete sag ikke kritisere at SKAT havde indsamlet oplysninger via en medarbejders private Facebook-profil. Medarbejderen anvendte nemlig ikke en falsk profil og behøvede ikke, således som den pågældende kvinde havde etableret sin Facebook-profil, give sig til kende over for hende for at få oplysningerne.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 23. september 2011

• Klagen til Ankestyrelsen af 26. september 2011

• Nævnets genvurdering

• Lejekontrakt vedrørende lejemålet

Det fremgår i øvrigt af sagen, at du den 1. juli 2010 flyttede til en ny adresse, og du søgte i den forbindelse om ordinært og ekstra børnetilskud, økonomisk friplads til din datter samt boligstøtte. I ansøgningsskemaerne erklærede du dig som enlig.

Der foreligger en lejekontrakt vedrørende lejemålet på adressen med dig som eneste lejer.

Du har efterfølgende over for kommunen erklæret, at du stadig havde status af enlig.

A Kommune modtog i september 2010 en anonym anmeldelse fra en person, som fortalte, at du og M havde boet sammen på den nye adresse siden den 1. juli 2010. Ifølge anmeldelsen blev I set meget i bybilledet, hvor I blandt andet handlede ind sammen. Adspurgt af kommune oplyste vedkommende ikke at have tilknytning til dig og M, men at kende nogen, der igen kendte nogen, der igen kendte jer.

Kommunen indhentede efterfølgende oplysninger fra M’s Facebook-profil. Det fremgår heraf, at du og M var i forhold samt at I havde årsdag den 24. april 2010.

Den 25. februar 2011 skrev M således: ”stem på min prinsesse for hun er i sandhed Danmarks skønneste barn”. Nedenunder var der et billede at din datter og en opfordring til at stemme på hende i konkurrencen om at blive Danmarks skønneste barn.

Den 10. marts 2011 skrev M således: ”Det er døtrenes uge! Hvis du har en dejlig datter, som du elsker mere end du kan beskrive, så kopier dette og sæt det på din status”.

Den 13. marts 2011 spurgte en veninde til M, om han havde en datter, hvortil han skrev ”ja, en pap-datter”.

Kommunen konstaterede derudover, at din og M’s mødre var ”venner” på Facebook, samt at du var blevet ”venner” med M’s mor på Facebook i maj 2010.

Kommunen indkaldte dig til et møde i marts 2011. Det fremgår af kommunens journalnotat, at mødet var ment som en partshøring.

Ifølge kommunens notat fra mødet fik du oplyst, hvilken funktion kommunens kontrolgruppe havde, samt at du var blevet indkaldt på baggrund af den anonyme anmeldelse.

Ifølge notatet forklarede du, at det var korrekt, at du og M var kærester. I boede dog ikke sammen, idet M boede hos din far, og M var flyttet dertil, for at være tættere på dig. Du forklarede yderligere, at du havde dårlig ryg, hvorfor M hjalp dig med at købe ind. M kom hjem til dig hver dag, og I handlede ind sammen.

Du fortalte videre under mødet, at M var rigtig meget hos dig, og din datter kaldte også M for ”far”, og de havde et rigtig godt forhold til hinanden.

Adspurgt om oplysningerne på Facebook fortalte du, at det var helt rigtigt, at du og M havde årsdag den 24. marts 2010. Du forklarede videre, at du og M mødtes til din mors fødselsdag den 23. marts 2010, hvor I således blev kærester med årsdag dagen efter. Det var din far, der introducerede jer for hinanden.

Adspurgt, hvorfor I ikke rent formelt flyttede sammen svarede du, at du før havde haft dårlige oplevelser i den forbindelse, og du ønskede ikke at flytte fra din lejlighed, i fald det ikke gik mellem dig og M.

Du sagde til sidst under mødet at du ikke havde tænkt over, at du måske ikke var enlig, da du og M ikke havde samme adresse, men du kunne godt se, at du nok ikke var enlig, da M alligevel altid var der samt hjalp med mange forskellig ting.

Mødet sluttede med, at du modtog nye skemaer til ansøgning om friplads samt boligstøtte, og det blev aftalt, at M skulle påføres disse skemaer.

Den 28. marts 2011 træf kommunen afgørelse om stop for ydelserne samt krav om tilbagebetaling af ydelser modtaget fra den 1. juli 2010.

Kommunen lagde vægt på, at du ifølge den anonyme anmeldelse havde boet sammen med en person ved navn M siden du flyttede ind på den nye adresse den 1. juli 2010. Derudover blev der lagt vægt på oplysningerne fra Facebook, hvor M kalder dit barn for sin ”datter”, samt nævner, at han er i et forhold med årsdag den 24. april 2010. Endelig lagde kommunen vægt på dine oplysninger fra et møde i kommunen.

I et brev til kommunen korrigerede du nogle oplysninger i kommunen afgørelse. Du anførte blandt andet - at det var din mor, der havde inviteret M til din fødselsdag - at M ikke flyttede til A Kommune for at være tættere på dig, men blev smidt ud af dem han boede hos i B Kommune, og han blev tilbudt at bo hos din far - at du boede alene med din datter og klarede tingene selv, bortset fra at handle ind, når det var nødvendigt, hvorfor du var af den opfattelse, at du var enlig mor og derfor berettiget til ydelserne. Det var først under samtalen i kommunen, du forstod, hvordan reglerne er, og at du ikke var så enlig som du troede, hvorfor du ikke var i ond tro, idet du opfattede dig som enlig.

Du anførte til sidst i brevet, at du godt kunne forstå at du havde modtaget nogle penge, som du ”åbenbart” ikke var berettiget til og derfor var nødt til at betale dem tilbage. Du var blevet informeret af kontrolgruppen i kommunen om, at det første halve år i et forhold ikke gjaldt, da det er den tid, man har til at finde ud af, om det virkelig skal være et vedvarende forhold, og at din enlig-status derfor først oprindeligt ophørte på halvårsdagen den 24. oktober 2010.

I en efterfølgende e-mail til kommunen meddelte du, at den 1. juli 2010 ikke skulle gælde, eftersom M først begyndte at komme og hjælpe dig hver dag i slutningen af oktober måned, da du gik igennem en psykisk og fysisk svær tid, og det var først fra det tidspunkt, I begyndte at lære mere om hinanden og se rigtig meget til hinanden som et par. Du skrev videre, at du kunne se, der havde været misforståelser fra begges sider, og du beklagede, hvis du ikke havde udtrykt dig klart nok.

Kommunen sendte i april 2011 sagen til Det Sociale Nævn og vedlagde følgende oplysninger:

- kommunens afgørelse af 28. marts 2011

- dit brev modtaget den 31. marts 2011

- kommunens brev af 5. april

- kopi af den efterfølgende mail korrespondance

- ansøgningerne om boligstøtte, friplads samt ordinært og ekstra børnetilskud

- erklæringen fra dig om stadig at være enlig, modtaget i kommunen den 17. januar 2011.

Det Sociale Nævn stadfæstede kommunens afgørelse og træf afgørelse på ovenstående grundlag.

I din klage over nævnets afgørelse anførte du blandt andet følgende:

M havde ikke hjulpet dig med daglige indkøb, rengøring eller børnepasning helt tilbage fra juli 2010. Det var først fra den 5. januar 2011, da du faldt og forstuvede dit haleben, at M besøgte dig hver dag for at hjælpe med de ”daglige gøremål”.

I slutningen af oktober / begyndelsen af november gennemgik du en abort, og M besøgte dig derfor yderligere for at støtte dig.

Det faktum at din datter begyndte at kalde M for ”far” kom af, at han en dag hørte hende spørge efter sin rigtige far. Du kunne ikke give din datter et ordentligt svar, hvorfor M valgte at lade hende kalde ham for ”far”. Derudover havde M på sin Facebook-profil også skrevet en ekstra søster på, som ikke var hans rigtige søster, og du havde selv skrevet en ekstra bror på, som ikke var din rigtige bror. Ifølge dig skriver mange personer deres venner på som familie eller i forhold med, men det er meget sjældent, noget af det er sandt. Både du og M følte, at jeres privatliv var blevet krænket ved, at kommunen havde været inde på jeres private Facebook-profiler.

Du anførte videre, at M boede i lang tid hos sin faster i B Kommune, men blev smidt ud, og da du ikke følte, du kendte M godt nok til at lade ham flytte ind hos dig, havde din far tilbudt M, at han kunne bo hos din far, indtil M kunne finde en anden lejlighed. Din far kendte M bedre efter et længere bekendtskab gennem rollespil.

Du anførte endeligt, at du ikke havde erkendt, at du havde modtaget penge, du ikke var berettiget til, idet du siden din flytning til A Kommune den 1. juli 2010 havde været enlig mor, boet alene med dit barn og selv forsørget dit barn uden ”nogen som helst form for økonomisk støtte fra andre end kommunen”.

Nævnet fastholdt sin afgørelse i genvurderingen, og videresendte sagen til Ankestyrelsen.

Ankestyrelsen indhentede i forbindelse med vurderingen af sagen yderligere oplysninger fra kommunen i form af lejekontrakt vedrørende lejemålet i A Kommune, udskrift fra M’s Facebook-profil samt journalnotater fra kommunen, herunder notatet fra partshøringsmødet i kommunen den 24. marts 2011.