Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 16-13 om familiebehandling - økonomisk støtte - tabt arbejdsfortjeneste

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Økonomisk støtte for deltagelse i familiebehandling

I forbindelse med bevilling af familiebehandling efter servicelovens § 52, stk. 3, nr. 3, til et barn, havde kommunen mulighed for at yde forældremyndighedsindehaveren økonomisk støtte for deltagelse i familiebehandlingen for at undgå en anbringelse.

Økonomisk støtte for deltagelse i familiebehandling med eget barn skal bevilges efter principperne for tabt arbejdsfortjeneste.

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 - § 52, a

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare anvendelsen af reglen i servicelovens § 52 a om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller ungs særlige behov for støtte, herunder afklaring af om og i givet fald hvilke principper, der kan ydes hjælp til lønkompensation.

2. Reglerne

Lov om social service § 52 a fastslår, at kommunalbestyrelsen kan yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Der kan ydes økonomisk støtte til udgifter, der bevirker at en anbringelse kan undgås.

Lov om social service § 52, stk. 3 nr. 3, fastslår, at kommunalbestyrelsen kan iværksætte hjælp i form af familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer.

Det fremgår af punkt 317 i vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier, at da det er afgørende for familiearbejdet, at forældrene har praktisk og økonomisk mulighed for at forpligte sig til at deltage i det nødvendige antal hele eller halve dage, kan der ydes økonomisk støtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste, jf. servicelovens § 52 a.

Det fremgår af punkt 332 i vejledningen om særlig støtte til børn og unge og deres familier, når støtten ydes for at undgå en anbringelse, er det en forudsætning, at der er en klar sammenhæng mellem ydelsen af økonomisk støtte og muligheden for at undgå anbringelsen.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om afklaring af anvendelsen af reglen i servicelovens § 52 a om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller ungs særlige behov for støtte, herunder afklaring af om og i givet fald efter hvilke principper, der kan ydes hjælp til lønkompensation.

Resultatet er

· Du kan ikke få yderligere økonomisk støtte i forbindelse med din deltagelse i B’s familiebehandling

Det betyder, at afgørelsen fra Statsforvaltningen C fortsat gælder.

Vi er således kommet til samme resultat som Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen C.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Serviceloven § 52 a giver adgang til at yde forældremyndigheds- indehaveren økonomisk støtte i en række forskellige situationer, herunder i forbindelse med din deltagelse i familiebehandling.

Årsagen til at du ikke kan få yderligere økonomisk støtte i forbindelse med deltagelse i B’s familiebehandling er, at det blandt andet er en betingelse for at få økonomisk støtte, at man kan dokumentere, at man har lidt et tab.

Vi har lagt vægt på, at du ikke har dokumenteret din deltagelse i familiebehandlingen i februar og marts 2011.

Vi henviser til, at du ikke opfylder betingelsen for økonomisk støtte i februar og marts 2011, idet du ikke har kunnet dokumentere at du har lidt et tab eller har dokumenteret din deltagelse i familiebehandlingen.

Vi henviser også til, at A Kommune har oplyst, at du er blevet vejledt om lønkompensationen ud fra en fast dagssats i forbindelse med din henvendelse til kommunen i oktober 2010, hvor det samtidigt blev besluttet, at B kunne begynde i familiebehandling fra november 2010. Du blev her oplyst om, at du skulle aflevere månedssedler for din deltagelse i familiebehandlingen, da du var uden beskæftigelse og ikke kunne dokumentere et tab.

Dine oplysninger om manglende økonomisk støtte ved ferie og sygdom kan ikke føre til et andet resultat.

Vi har ved afgørelsen lagt vægt på ordlyden af servicelovens regel om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren i forbindelse med en foranstaltning samt på principperne for bevilling af tabt arbejdsfortjeneste.

Det fremgår af loven, at kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at yde økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte. Der kan ydes økonomisk støtte til udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås. Da det er afgørende for familiearbejdet, at forældrene har praktisk og økonomisk mulighed for at forpligte sig til at deltage i det nødvendige antal hele eller halve dage, kan der ydes økonomisk støtte til dækning af tabt arbejdsfortjeneste.

Sagsfremstilling

På grund af bekymring for B’s trivsel i november 2010, blev han indskrevet på A Kommunes Familieskole. Det blev i forbindelse med indskrivningen aftalt, at du og B’s far ville aftale indbyrdes, hvem der skulle deltage på hvilke dage. Der blev samtidig bevilliget lønkompensation de dage I deltog, da I var en del af foranstaltningen. Du blev mundtligt orienteret om dette.

Den 7. marts 2011 klagede du over ikke at have modtaget lønkompensation i februar og marts 2011. A Kommune traf den 7. marts 2011 skriftlig afgørelse om, at B skulle i familiebehandling efter § 52, stk. 3, nr. 3. Du skulle deltage i denne behandling med B, dog i deling med B’s far, således at du deltog 3 dage ugentligt i familiebehandlingen. Kommunen havde ved afgørelsen besluttet at yde dig lønkompensation efter en fast dagsats, da du ikke kunne dokumentere et reelt løntab, da du var tidligere selvstændig. Du skulle aflevere måneds sedler, hvoraf det fremgik, hvilke dage du havde deltaget i familiebehandlingen.

I din anke til nævnet skrev du blandt andet, at du klagede over, manglende skriftlig orientering, manglende dækning for B’s sygedage, manglende dækning for egne sygedage samt manglende dækning i skolens ferier. Du henviste også til, at en anden mor på familieskolen ikke skulle indberette noget hver måned.

Du gjorde opmærksom på, at du først i marts 2011 bliver oplyst om, at du ikke ville blive aflønnet, når der var skolefridag eller når B var syg.

Du havde fået samme beløb udbetalt for november og december 2010 og januar 2011 og troede derfor, at du ville få det samme i februar og marts 2011. Du gjorde endvidere gældende, at du dermed blev stillet dårligere, end hvis du havde været på arbejdsmarkedet.

Nævnet begrunder deres afgørelse med, at de vurderer, at du er tilstrækkeligt kompenseret for B’s funktionsnedsættelse ved lønkompensation fastsat ud fra fast dagssats. Der er lagt vægt på din sporadiske tilknytning til arbejdsmarkedet og kompensation er reguleret ud fra løn til SOSU-medhjælper.

Der er endvidere lagt vægt på, at du ikke har dokumenteret et tab i februar og marts 2011 og derfor ikke skal modtage kompensation i disse måneder.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 20. marts 2019, da den er erstattet af principafgørelse 9-19.