Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 64-13 om børne- og ungeydelse – børnetilskud – faktisk ophold her i landet – opholdstilladelse - folkeregisteradresse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Forældre har ret til børne- og ungeydelse, når barnet har faktisk ophold her i landet, når det har sin dagligdag her i landet og opholder sig hos en eller begge forældre, der har fast ophold her i landet.

Retten til børne- og ungeydelse er desuden betinget af, at forældremyndighedsindehaveren, eller den person, der har taget barnet i pleje med henblik på adoption, er fuldt skattepligtig her i landet.

Betingelsen om barnets faktiske ophold her i landet anses for opfyldt, selvom barnet ikke har opnået opholdstilladelse eller registrering i Folkeregisteret.

Lov:

Lov om en børnefamilieydelse - lovbekendtgørelse nr. 964 af 19. september 2011 - § 2, stk. 1, nr. 2

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag - lovbekendtgørelse nr. 856 af 23. august 2012 - § 5, stk. 1, nr. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om barnets faktiske ophold her i landet skal forstås således, at betingelsen først er opfyldt, når barnet har opnået opholdstilladelse eller registrering i Folkeregisteret.

2. Reglerne

Lov om en børne- og ungeydelse § 2, stk. 1, nr. 2, fastslår, at retten til børne- og ungeydelse er betinget af, at barnet faktisk opholder sig her i landet.

Lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag § 5, stk. 1 nr. 2, fastslår, at børnetilskud kun kan udbetales, hvis barnet faktisk opholder sig her i landet.

Det fremgår af lovforslag nr. L4 fra 2003, at der ved ophold her i landet, efter lov om en børne- og ungeydelse forstås, at barnet har sin dagligdag her i landet. Opholder barnet sig hos forældrene, og er disse fuldt skattepligtige her i landet, anses barnet for at opholde sig her i landet.

Det fremgår desuden af lovforslag nr. L4 fra 2003, at der ved ophold her i landet, efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag forstås, at barnet har sin dagligdag her i landet. Opholder barnet sig hos forældrene, og disse har fast ophold her i landet, anses barnet for at opholde sig her i landet.

Det fremgår af punkt 6 i vejledningen om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag, at et barn anses for at have bevaret sin bopæl her i landet, når det opholder sig sammen med forældrene, og disse anses for at have bevaret bopæl her i landet.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Afgørelse:

Ankestyrelsen har truffet afgørelse i din sag om børne- og ungeydelse.

Resultatet er

• Du har ret til børne- og ungeydelse

Vi ændrer således afgørelsen fra A Kommune.

Udbetaling Danmark vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen vurderer, at du har ret til børne- og ungeydelse, idet dine børn har faktisk ophold i landet.

Vi har lagt vægt på, at dine børn opholder sig hos dig på din adresse i Danmark, og at dine børn har deres dagligdag her i landet.

Vi har desuden lagt vægt på, at du er fuldt skattepligtig her i landet, og at du således opfylder betingelserne for at modtage børne- og ungeydelse.

Retten til børne- og ungeydelse er betinget af, at barnet faktisk opholder sig her i landet. Ved ophold her i landet forstås, at barnet har sin dagligdag her i landet. Opholder barnet sig hos en forælder eller hos begge forældre, der er fuldt skattepligtige her i landet, anses barnet for at opholde sig her i landet.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da kommunen traf afgørelse i sagen

• kommunens afgørelse af 11. april 2012

• Klagen til Ankestyrelsen

• kommunens genvurdering

Afgørelsen er truffet på møde af to beskikkede medlemmer og en repræsentant fra Ankestyrelsen.