Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 76-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - løs tilknytning til ordinært arbejdsmarked - social ydelse - kortvarig ansættelse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Hvis tilskadekomne ikke har haft samme arbejde og indtjening i 12 måneder inden arbejdsskaden og i en længere periode inden skadestidspunktet har haft en løs tilknytning til det ordinære arbejdsmarked, skal tab af erhvervsevne og årsløn fastsættes efter et skøn med udgangspunkt i en fuld erhvervsevne.

Ved årslønsfastsættelsen skal arbejdsskademyndighederne inddrage skønselementer som den faktiske indtjening på skadestidspunktet, ansættelsens varighed og tilskadekomnes tidligere indtjening og tilknytning til arbejdsmarkedet i årene inden arbejdsskaden. Skønselementerne værdiansættes og vægtes indbyrdes. Indtægten fra arbejde indgår med den største vægt.

Hvis tilskadekomne har modtaget sociale ydelser under ledighed inden arbejdsskaden, medregnes de ikke med det faktisk udbetalte beløb, da beløbet ikke er udtryk for evnen til at tjene penge. I stedet inddrages oplysninger om, hvordan den tilskadekomne har stået til rådighed for arbejdsmarkedet, ledighedsperiodens længde og den udviste evne og vilje til at arbejde, herunder om tilskadekomne har deltaget i opkvalificeringsforløb, jobtilbud eller virksomhedspraktik mv.

I to sager har Ankestyrelsen fastsat årslønnen ud fra dette bredere skøn.

I den ene sag lagde vi vægt på, at tilskadekomne havde stået til rådighed for arbejdsmarkedet og i årene inden arbejdsskaden havde modtaget kontanthjælp og aktiveringsydelse af flere gange. Det var desuden oplyst, at tilskadekomne havde været aktivt og bredt jobsøgende og havde været til flere jobsamtaler. Vi fastsatte årslønnen skønsmæssigt til 150.000 kr.

I den anden sag havde tilskadekomne en meget begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet med deltidsansættelser, som ikke kunne anses for at være af midlertidig karakter. Vi fastsatte årslønnen skønsmæssigt til 125.000 kr.

Lov:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 17 og § 24

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagerne for at afklare, hvordan tab af erhvervsevne og årsløn fastsættes for tilskadekomne med en løs tilknytning til arbejdsmarkedet inden en arbejdsskade. Herunder hvordan perioder med ledighed og udbetaling af sociale ydelser værdiansættes og indgår i skønnet over indtjeningsevnen på skadestidspunktet.

2. Reglerne

Lov om arbejdsskadesikring § 17 fastslår, at hvis en arbejdsskade har medført en nedsat evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har tilskadekomne ret til tab af erhvervsevne.

Det fremgår af § 24, at årslønnen udgør tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskadens indtræden. Årslønnen fastsættes efter et skøn, når særlige ansættelsesforhold gør sig gældende.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området.

4. De konkrete afgørelser

Sag 1 (1201288-12)

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden den 24. juni 2008, hvor du fik et kompliceret venstresidigt ankelbrud.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af spørgsmålet om fastsættelse af indtjeningsevne og årsløn, når tilskadekomne i årene inden arbejdsskaden har haft en løs tilknytning til det ordinære arbejdsmarked.

Resultatet er

• Du har ret til erstatning for tab af erhvervsevne på 65 procent, som du allerede er tilkendt

• Erstatningen skal løbe fra den 18. november 2010

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen om erhvervsevneprocenten og tilkendelsestidspunkt.

• Erstatningen skal beregnes på grundlag af en årsløn på 150.000 kroner

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse om årsløn.

Du vil høre fra Arbejdsskadestyrelsen, som nu vil beregne erstatningen for tab af erhvervsevne på baggrund af den fastsatte årsløn.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om tab af erhvervsevne

Vi vurderer, at det er arbejdsskadens følger, som er årsag til din overgang til førtidspension per 1. januar 2011.

Vi vurderer i den forbindelse, at dit tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden er skønsmæssigt 65 procent.

Vi har lagt til grund, at X Kommune på møde den 6. december 2010 har bevilget dig førtidspension per 1. januar 2011 uden forudgående arbejdsprøvning. Bevillingen er ud fra seneste ressourceprofil begrundet i, at du har en varig nedsat funktionsevne, og at du ikke vil kunne bestride et job uanset mulighederne for støtte efter den sociale eller anden lovgivning.

Vi er umiddelbart enige i kommunens vurdering af din funktionsevne.

Vi har lagt vægt på, at arbejdsskaden har medført en væsentlig og varig nedsættelse af din funktionsevne. Du kan ikke klare belastende funktioner med venstre fod, herunder længere tid med benet nedad.

Du er derfor begrænset i alt arbejde, der indeholder længere tids gående, stående eller siddende arbejdsstilling, og du har sammenholdt med dit høje smerteniveau behov for aflastning og pauser.

Du er som følge af arbejdsskaden tilkendt en godtgørelse for varigt mén på 15 procent.

Vi har også lagt vægt på, at det arbejde, som du tidligere har haft, har været inden for chaufførfaget. Et arbejde, som du ikke længere er i stand til at varetage med arbejdsskadens følger.

Du har ingen uddannelse ud over 9. klasse, enkeltfag på HF og kurser på Landtransportskolen samt kørekort til diverse køretøjer. Du har derfor ikke andre erhvervsmæssige kompetencer, som du umiddelbart kan udnytte i andet arbejde, hvor der tages hensyn til dine omfattende skånebehov.

Vi har videre lagt vægt på, at du har haft en løs tilknytning til det ordinære arbejdsmarked i årene inden arbejdsskaden, og at din indtægt fra arbejde har været svingende. Du har også modtaget sociale ydelser fra det offentlige. Du har dog varetaget arbejde, og på skadestidspunktet var du lige blevet fastansat på fuld tid som lastbilchauffør.

Der er ikke oplysninger om, at din funktionsevne var nedsat på skadestidspunktet.

Vi finder derfor, at du havde en fuld indtjeningsevne på skadestidspunktet, som du ikke længere kan oppebære.

Vi vurderer samlet set ud fra arbejdsskadens art og omfang, din erhvervsmæssige erfaring og baggrund samt din aktuelle erhvervssituation, hvor du er førtidspensionist, at du har ret til erstatning for tab af erhvervsevne på skønsmæssigt 65 procent.

Der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden har medført nedsat evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Der gives ikke erstatning, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindre end 15 procent.

Begrundelsen for afgørelsen om tilkendelsestidspunkt

Vi vurderer, at erstatningen skal løbe fra den 18. november 2010.

Vi har lagt vægt på, at kommunen påbegyndte sag om førtidspension denne dato.

Begrundelsen for afgørelsen om årsløn

Erstatningen for tab af erhvervsevne skal beregnes på grundlag af en årsløn på skønsmæssigt 150.000 kroner.

Årslønnen skal afspejle din reelle indtjeningsevne på skadestidspunktet. Det vil sige den indtjening, som du kunne tjene ved arbejde.

Du har ikke haft samme arbejde og indtjening i 12 måneder inden arbejdsskaden. Vi har derfor fastsat din årsløn ud fra et skøn i forhold til din indtjening fra arbejde og tilknytning til arbejdsmarkedet i årene inden arbejdsskaden.

Arbejdsskadestyrelsen har fastsat årslønnen til 124.000 kroner med udgangspunkt i skatteoplysninger om samlet A-indkomst for 2007 og 2008 omregnet til 12 måneder, fordi din indkomst i årene inden arbejdsskaden både har bestået af indtægt fra arbejde og sociale ydelser.

Vi er ikke enige i fastsættelsen heraf.

Vi finder, at der ikke kan tages udgangspunkt i din samlede A-indkomst, da der også indgår sociale ydelser. Den faktiske værdi af udbetalte sociale ydelser siger ikke noget om din indtjeningsevne, da det alene er offentlige bestemte satser.

Vi finder, at din indtægt fra arbejdet som lastbilchauffør i vognmandsforretningen X heller ikke alene kan danne grundlag for en beregning af årslønnen ved at omregne lønnen til 12 måneder, da du kom til skade efter få dages arbejde. Du var i praktik den 20. juni 2008 og blev fastansat på fuld tid samme eftermiddag. Du kom til skade den 24. juni 2008. Der er dermed ikke dokumenteret en fast og vedvarende tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi har derfor fastsat din årsløn ud fra et bredere skøn, hvor vi har inddraget oplysninger om din indtægt fra arbejde og tilknytning til arbejdsmarkedet i årene inden arbejdsskaden. I perioder, hvor du har modtaget sociale ydelser fra kommunen, har vi særligt set på, hvilke ydelser du har modtaget, hvordan du har stået til rådighed for arbejdsmarkedet og din udviste evne og vilje til at arbejde.

Vi finder ikke grundlag for at gå længere end 3 år tilbage fra skadesåret.

Det fremgår af skatteoplysninger, at du i 2005 har haft A-indkomst fra arbejde på 149.562 kroner (2.333 + 14.063 + 108.623 + 24.543), ATP-bidrag på 1.029 kroner (597 + 432) og pension på 14.681,52 kroner (4.150 + 8.320 + 1.037 = 13.507/92x100), således i alt 165.272,5 kroner. Du har også modtaget sociale ydelser fra X Kommune i form af kontanthjælp, aktiveringsydelse og dagpengegodtgørelse på i alt 48.260 kroner (4.703 + 11.897 + 31.660).

I 2006 har du haft A-indkomst fra arbejde på 91.098 kroner (29.111 + 2.850 + 59.137), ATP-bidrag på 718 kroner (118 + 600) og pension på 9.050 kroner (2.082 + 6.244 = 8.326/92x100), således i alt 100.866 kroner. Du har også modtaget sociale ydelser fra X og X Kommune i form af kontanthjælp og aktiveringsydelse på i alt 66.399 kroner (26.218 + 13.627 + 17.526 + 9.028).

I 2007 har du haft en A-indkomst fra arbejde på 8.309 kroner (1.243 + 7.066), ATP-bidrag fra arbejde på 86 kroner og pension på 139,13 kroner (128/92x100), således i alt 8.534,13 kroner. Du har også modtaget sociale ydelser fra X og X Kommune i form af kontanthjælp, aktiveringsydelse og dagpengegodtgørelse på i alt 116.322 kroner (8.856 + 39.262 + 16.437 + 21.418 + 30.349).

I 2008 har du haft en indtægt fra arbejdet som lastbilschauffør på 4.400 kroner og et ATP-bidrag på 42 kroner, således i alt 4.442 kroner. Du har også modtaget sociale ydelser i form af kontanthjælp og aktiveringsydelse fra X Kommune frem til skadestidspunktet på i alt 54.514 kroner (21.114 + 33.400).

Det er derfor indgået i vores vurdering, at du i perioden 2005-2008 har haft en indtægt fra arbejde inklusiv ATP-bidrag og pensionsbidrag svingende fra omkring 165.000 kroner i 2005 ned til 8.500 kroner i 2007 og 4.500 kroner i 2008, hvor du på skadestidspunktet var ansat på fuld tid, men kun havde arbejdet få dage, da skaden skete.

Det er også indgået, at du har modtaget kontanthjælp, hvor du har stået til rådighed for arbejdsmarkedet og har modtaget aktiveringsydelse af flere omgange, herunder at aktiveringsydelse er en ydelse, man modtager under deltagelse i tilbud om aktivering.

Jobforum i X har i brev af 8. september 2011 hertil oplyst, at du var i aktivering hos dem i perioden marts til juni 2008, og at du under aktiveringen var aktivt og bredt jobsøgende og var til flere jobsamtaler. Du fik garanti for et job, men fik ikke bevilget et relevant vagtkursus af jobcentret, hvorfor du ikke fik jobbet. Du blev ansat som lastbilchauffør i vognmandsforretningen X efter en dags praktik den 20. juni 2008.

Vi finder, at du dermed har gjort en aktiv indsats for at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed har udvist evne og vilje til at arbejde.

Vi har således lagt vægt på omfanget af din indtægt fra arbejde i årene inden arbejdsskaden sammenholdt med oplysningerne om dit erhvervsmønster og indsats for at opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Vi vurderer herefter, at der er grundlag for skønsmæssigt at fastsætte årslønnen til 150.000 kroner.

Vi fastsætter årslønnen ud fra den samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskaden. Vi fastsætter årslønnen efter et skøn, hvis der har været tale om særlige ansættelsesforhold, herunder hvis arbejdsskaden sker under et ansættelsesforhold, som lige er påbegyndt.

Vi beregner erstatningen for tab af erhvervsevne på grundlag af årslønnen.

Oplysningerne til sagen fremgår særligt af ortopædisk speciallægeerklæring af 8. marts og 12. august 2010, brev med bevilling af førtidspension af 7. december 2010, kommunale akter modtaget 6. januar 2011 samt skatteoplysninger for årene 2005-2008.

Bemærkninger til klagen

Dit forbund X har anført i klagen, at erhvervsevnetabsprocenten og årslønnen er fastsat for lavt, da du beviseligt havde omlagt dit liv og gjort en stor indsats for at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet inden arbejdsskaden.

Der er henvist til, at du har været aktivt jobsøgende fra 2005, hvor du flyttede til X. Du havde fået garanti for et job, men fik ikke bevilget et relevant vagtkursus. Du fik derfor ikke jobbet. Du har i perioder været forhindret i at søge jobs grundet en brækket hånd og et uheld med en kædesav.

Det er også anført, at udbetalt kontanthjælp udgør en væsentlig del af grundlaget for den fastsatte årsløn, som er cirka 80.000 kroner under dagpenge/sygedagpengesats. Du kunne have tjent over 350.000 kroner årligt, hvis du ikke var kommet til skade.

Med klagen var vedlagt en beregning over forventet fremtidig indtægt fra arbejde samt en udtalelse fra Jobforum i X.

Vi bemærker, at vi har inddraget oplysningerne om, at du reelt havde omlagt dit liv og har været aktivt jobsøgende og stået til rådighed for arbejdsmarkedet siden 2005, herunder at du har været til flere jobsamtaler og havde fået tilsagn om et job, som du ikke fik, da du ikke fik bevilget et relevant kursus af jobcentret.

Vi finder dog, at du derved ikke har dokumenteret en vedvarende højere indtjeningsevne end den skønsmæssigt fastsatte årsløn på 150.000 kroner. Vi bemærker i den forbindelse, at årslønsfastsættelsen er bagudrettet. Vi henviser i øvrigt til begrundelsen ovenfor.

Sag 2 (1202767-12)

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om tab af erhvervsevne som følge af arbejdsskaden den 23. oktober 2008, hvor du beskadigede venstre skulder.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af en skønsmæssig vurdering af indtjeningsevnen på skadestidspunktet samt en skønsmæssig vurdering af årslønnen.

Resultatet er

• Du har ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent. Vi nedsætter derfor erstatningen fra 30 procent til 15 procent.

• Erstatningen skal løbe fra tidspunktet for Arbejdsskadestyrelsens afgørelse

• Arbejdsskadestyrelsen skal beregne erstatningen for tab af erhvervsevne på grundlag af en årsløn på 125.000 kroner

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Arbejdsskadestyrelsen skal straks træffe en ny afgørelse om spørgsmålet om dit erhvervsevnetab igen ved modtagelse af denne afgørelse (straksrevision) efter indhentelse af oplysninger om din ansættelse som kontaktperson ved kommunen samt omfanget af ansættelsen.

Du vil høre fra Arbejdsskadestyrelsen, som nu beregner den nye erstatning for tab af erhvervsevne. Forsikringsselskabet vil herefter udbetale beløbet.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om tab af erhvervsevne

Vi vurderer, at følgerne af arbejdsskaden giver grundlag for et midlertidigt erhvervsevnetab på 15 procent.

Vi har lagt vægt på, at følgerne af arbejdsskaden har medført skånebehov overfor skulderbelastende arbejde og er til hinder for, at du kan fortsætte med rengøringsarbejde samt andet skulderbelastende arbejde i samme omfang som før arbejdsskaden, samt at du er erhvervsmæssigt uafklaret.

Du havde en fuld erhvervsevne på skadestidspunktet, men du var ansat på nedsat tid. Dit indtjeningsniveau på skadestidspunktet skal derfor vurderes efter en indtjening i arbejde på fuld tid.

Arbejdsskadestyrelsen har opreguleret din faktiske indtjening i deltidsansættelsen til fuld tid. Det giver en årlig indtjening på 291.000 kr. i 2008, hvilket svarer til 329.000 kr. i 2012.

Vi finder imidlertid, at du ikke har dokumenteret et indtjeningsniveau på omkring 330.000 kr. forud for arbejdsskaden.

Vi har lagt vægt på, at du har haft en meget begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet forinden arbejdsskaden, og du har ikke oppebåret et tilsvarende indtægtsniveau forud for arbejdsskaden.

Vi finder derimod, at din indtjeningsevne på skadestidspunktet svarer til fuldtids ufaglært arbejde med en årlig indtjening på omkring 220.000 kr. til 240.000 kr.

Vi vurderer videre, at arbejdsskadens følger ikke er til hinder for, at du kan varetage et andet ufaglært arbejde med funktionsbegrænsninger overfor skulderbelastende arbejde, men at du derved kun kan opnå en lavere indtægt end det skønnede indtægtsniveau, du kunnet have oppebåret, hvis arbejdsskaden ikke var sket.

Vi har herunder lagt vægt på, at du efter arbejdsskaden blev sygemeldt, men du blev senere vurderet raskmeldt af kommunen, fordi du arbejdede 20 timer om måneden som støtte/kontaktperson i en aflastningsordning. Du tjener 3.560 kr. om måneden før skat, og du modtager ikke anden offentlig ydelse. Det fremgår endvidere, at der var udsigt til flere timer i aflastningsordningen.

Vi vurderer således, at med hensyn til arbejdsskadens omfang, din erhvervsmæssige erfaring og baggrund samt erhvervsmæssige situation, at du har ret til en midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent.

Arbejdsskadestyrelsen skal se på spørgsmålet om dit erhvervsevnetab igen ved modtagelse af denne afgørelse (straksrevision). Arbejdsskadestyrelsen skal ved deres nye behandling af sagen indhente oplysninger om din ansættelse som kontaktperson ved kommunen samt omfanget af ansættelsen.

Vi har lagt til grund, at det fremgår af de kommunale akter, at du kom til Danmark som flygtning fra X i 1998. I 2001 arbejdede du 8 måneder i en viceværtfunktion, fra 2002 til 2003 var du ansat som privat rengøringsassistent. I 2004 var du 3 måneder i virksomhedspraktik i X og 1 måned hos X. Fra 2005 til 2007 var du ved X med administrativt arbejde. Foreningen X er en social økonomisk virksomhed i X, der tilbyder uddannelse og jobtræning. Du modtog sociale ydelser i den periode.

Det fremgår af Detail-COR, at du fra 30. marts 2008 til 11. oktober 2008 havde arbejde ved X. Det er registreret, at du i denne periode har arbejdet 167 timer, svarende til omkring 30 timer om måneden.

Det fremgår af skatteoplysningerne, at du havde en ansættelse fra 1. april til 31. maj 2008 ved X. Det er registreret, at du i denne periode havde arbejdet 89 timer, svarende til 45 timer om måneden.

Det fremgår af Detail-COR, at du arbejdede på X fra den 2. juni 2008 til 30. november 2008, hvor du var udsat for nærværende arbejdsskade i venstre skulder den 23. oktober 2008.

Arbejdsskadestyrelsen har fastsat det varige mén til 8 procent efter D. 1.5.2.

Du blev den 2. juni 2008 ansat ved X til 15 timer om ugen, fordi du ikke kunne få flere timer, selvom du gerne ville, og du blev fyret den 4. december 2008 på grund af arbejdsskaden.

Der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden har medført nedsat evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Der gives ikke erstatning, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindre end 15 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af lægeerklæring I af 18. august 2009, funktionsattest af 19. oktober 2009, funktionsattest af 10. juni 2010, journaloplysninger for perioden 26. marts 2009 til 25. juni 2009 fra X, ortopædisk speciallægeerklæring af 19. september 2010, spørgeskema af 1. november 2010 udfyldt af dig, spørgeskema af 14. december 2010 udfyldt af dig, skatteoplysninger for perioden 2006 til 2008 samt sociale akter fra X.

Begrundelsen for afgørelsen om årslønnen

Erstatningen for tab af erhvervsevne skal beregnes på grundlag af en årsløn på skønsmæssigt 125.000 kroner.

Vi fastsætter årslønnen ud fra den samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskaden. Vi fastsætter årslønnen efter et skøn, hvis der har været tale om særlige ansættelsesforhold. Vi beregner erstatningen for tab af erhvervsevne på grundlag af årslønnen.

Vi har lagt til grund, at du var ansat på deltid, da du var udsat for nærværende arbejdsskade.

Hvis deltidsansættelse kan anses for at være af midlertidig karakter, skal årslønnen opreguleres til indtjeningen på fuld tid i samme arbejde.

Vi vurderer, at din deltidsansættelse ikke var af midlertidig karakter.

Vi har lagt vægt på, at du havde en meget begrænset tilknytning til arbejdsmarkedet med få deltidsansættelser op til arbejdsskaden, hvorfor vi finder, at der ikke var tale om ansættelse af midlertidig karakter.

Da du ikke havde haft samme arbejde og indtjening i 12 måneder forud for arbejdsskaden skal din årsløn fastsættes ud fra et skøn i forhold til din indtjening i det arbejde, hvor du kom til skade, samt din øvrige indtjening forud for skaden.

Arbejdsskadestyrelsen har taget udgangspunkt i en månedsløn på 8.663 kr. med ATP-bedrag og pensionsbidrag på 12 procent hos X. Det svarer til en årlig indtjening på 118.000 kr.

Det fremgår endvidere af skatteoplysninger, at du i 2008 har tjent 27.181 kr. fra 30. marts til 11. oktober 2008 hos X og 12.832 kr. fra 1. april til 31. maj 2008 hos X. Du modtog desuden 94.604 kr. i sociale ydelser ved kommunen.

Forinden disse ansættelser modtog du blandt andet sociale ydelser i hele 2006 på 134.396 kr. og hele 2007 på 138.164 kr.

Vi vurderer, at da du var stoppet med dine andre korte deltidsansættelser inden arbejdsskadens indtræden, er det mest retvisende at tage udgangspunkt i lønnen i det arbejde, hvor du kom til skade.

Det er indgået i vores vurdering, at du i 2008 havde korte deltidsansættelser og tjent henholdsvis 27.181 kr. og 12.832 kr. i ansættelserne.

Det er endvidere indgået i vores vurdering, at du forud for arbejdsskaden havde en sporadisk tilknytning til arbejdsmarkedet og du har modtaget sociale ydelser ved kommunen.

Vi har herunder lagt vægt på, at du fra 2005 til 2007 var tilknyttet X, hvor du foretog administrativt arbejde. Foreningen X er en social økonomisk virksomhed i X, der tilbyder uddannelse og jobtræning.

Vi har på baggrund af din indtjening i ordinært arbejde, indholdet og tilknytningen til arbejdsmarkedet forud for arbejdsskaden skønsmæssigt fastsat din årsløn til 125.000 kr.

Oplysningerne fremgår særligt af skatteoplysninger for perioden 2006 til 2008.

Bemærkninger til klagen

Forsikringsselskabet har anført, at du ikke har påvist et erhvervsevnetab på 30 procent, idet du efter arbejdsskaden får ansættelse 20 timer om ugen, og at du i 2005 til 2007 havde ansættelse med administrativt arbejde.

I forhold til årslønnen mener forsikringsselskabet, at der ikke er dokumentation for, at den person der står på R75 stammer fra deres kunde, og ikke andre arbejdsgivere i 2008.

Vi bemærker, at oplysningerne er indgået i vores behandling af sagen. Vi henviser til begrundelsen ovenfor.

Vi bemærker endvidere, at det ikke er korrekt, at du fik ansættelse 20 timer om ugen efter arbejdsskaden, men derimod 20 timer om måneden og at indtjeningen hos de forskellige arbejdsgivere fremgår af både R75 og Detail-Cor.