Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 77-13 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - udlænding - arbejde i Danmark - flytning til hjemlandet - udenlandsk lønniveau

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Udlændinge, som i en periode arbejder i Danmark, og efter en arbejdsskade flytter tilbage til deres hjemland, skal have vurderet deres erhvervsevnetab ud fra forholdene, i det land, hvor de har taget ophold.

Erhvervsevnetabet udgør således ikke forskellen mellem, hvad skadelidte ville have kunnet tjene i Danmark uden arbejdsskaden, og det skadelidte vil kunne tjene i hjemlandet med arbejdsskaden. Denne sammenligning ville mest være udtryk for forskellen i generelt lønniveau mellem Danmark og det pågældende land, og ikke et udtryk for den nedsatte evne til at tjene penge ved arbejde. Erhvervsevnetabet skal derfor i sådanne situationer fastsættes skønsmæssigt.

I den konkrete sag fik en filippinsk kvinde, der arbejdede på et dansk indregistreret skib, en skade i sit knæ, der hindrede hende i at tage lignende arbejde på et skib. Kvinden tog efterfølgende ophold i sit hjemland, Filippinerne.

Lov:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 17, stk. 1 og § 17, stk. 2

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, om hvordan man skal vurdere erstatning for tab af erhvervsvene for udlændinge, som i en periode arbejder i Danmark, herunder dansk indregistreret skib, og efter en arbejdsskade tager ophold i deres hjemland, hvor det generelle lønniveau typisk er lavere end i Danmark.

2. Reglerne

Lov om arbejdsskadesikring § 17, stk. 1 fastslår, at en skadelidt har ret til erstatning for tab af erhvervsvene, hvis en arbejdsskade har nedsat pågældende evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Følgende Principafgørelser er brugt ved afgørelsen og gælder stadig:

U-2-03: En dansker, som efter en arbejdsskade var blevet revalideret til dykkerinstruktør, kunne ikke få erstattet det tab han led ved, at han efter endt revalidering flyttede til et land med et lavere lønniveau, hvor han arbejdede på fuld tid som dykkerinstruktør.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om tab af erhvervsevne som følge af hændelsen den 5. oktober 2009, hvor du faldt og slog dit højre knæ. Vi har også truffet afgørelse om årsløn.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af vurderingen af erstatning for tab af erhvervsevne til udlændinge, der i en periode arbejder i Danmark eller på dansk indregistreret skib, og efter en arbejdsskade tager ophold i deres hjemland

Resultatet er

• Du har ret til erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent. Vi nedsætter derfor erstatningen fra 40 til 15 procent

• Erstatningen for tab af erhvervsevne skal beregnes på baggrund af en årsløn på 98.000 kr. Vi forhøjer således årslønnen fra 92.000 kr. til 98.000 kr.

Vi ændrer således Arbejdsskadestyrelsens afgørelse.

Du vil høre fra Arbejdsskadestyrelsen, som nu beregner den nye erstatning for tab af erhvervsevne. Forsikringsselskabet vil herefter udbetale beløbet.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne

Vi vurderer, at du skønsmæssigt har et erhvervsevnetab på 15 procent.

Vi har lagt vægt på, at du har pådraget dig en meniskskade i dit højre knæ. Denne skade har medført, at du har måttet opgive dit arbejde med servering og rengøring på et dansk indregistreret skib. Vi vurderer, at skaden hindrer dig i at tage lignende arbejde på et skib igen.

Du opholder dig nu i X (land), hvor du står til rådighed for arbejdsmarkedet i X. Du er statsborger i X.

Din knæskade med smerter og let nedsat bøjeevne medfører et lettere skånebehov i forhold til ufaglært arbejde med stående og gående arbejde, som f.eks. stuepige, rengøringsassistent og lignende. På den baggrund har vi vurderet, at du skønsmæssigt har et tab af erhvervsvene på 15 procent.

Vi er opmærksomme på, at du på det dansk indregistrerede skib tjente ca. 100.000 kr. om året, og at den løn du vil kunne tjene i X er væsentligt lavere. Hvis denne indtjening ses i forhold til mindstelønnen i X, har du efter dit fagforbunds beregninger en lønnedgang på 84 procent. Det er dog efter vores opfattelse uklart, om du alene vil kunne tjene mindstelønnen. Hovedparten af denne lønnedgang er under alle omstændigheder ikke en direkte følge af arbejdsskaden, men er en direkte konsekvens af forskellen på det generelle lønniveau i Danmark (dansk indregistreret skib) og det generelle lønniveau i X. Enhver, der flytter fra Danmark til X vil således opleve en lønnedgang, uanset om man har en arbejdsskade eller ej. Vi har i principafgørelse U-2-03 afgjort, at en dansker, der efter en arbejdsskade var blevet revalideret til dykkerinstruktør, og efterfølgende flyttede til fjernøsten, ikke kunne få erstattet det tab han led, fordi han flyttede til et land med et lavere lønniveau.

Oplysningerne fremgår særligt af anmeldelsen, Funktionsattest af 25. november 2010, din besvarelse af spørgeskema, modtaget i Arbejdsskadestyrelsen den 14, juni 2011, vedlagt lønsedler, arbejdsgivers besvarelse af spørgeskema af 20. juni 2011, brev/klage af 18. oktober 2011 fra dit forbund, brev af 19. januar 2012 fra dit forbund, mail af 18. september 2012 fra forsikringsselskabet, samt brev af 7. januar 2013 fra dit forbund.

Begrundelsen for afgørelsen om årsløn:

Din årsløn er 98.000 kr.

Vi har lagt vægt på, at din arbejdsgiver har oplyst, at du i 12 måneder forud for skaden havde tjent 14.820,58 US Dollars. Arbejdsskadestyrelsen har oplyst, at vekselkursen på skadedatoen var 509,33 (100 US Dollars svarer til 509,33 danske kroner, eller 1 US dollar svarer til 5,0933 danske kroner)

Din løn kan derfor omregnes til danske kroner på følgende måde: 14.820,58 X 5,0933 = 75.482 kr.

Din arbejdsgiver betalte 58 US dollars om måneden i pensionsbidrag. Dette skal lægges til. Du arbejdede i 9 ud af 12 måneder og det samlede pensionsbidrag i perioden er derfor 58 x 9 x 5,0933 = 2.659 kr.

Du fik endvidere fri kost. Værdien heraf har Arbejdsskadestyrelsen beregnet til 20.313 kr. Dit fagforbund er enig i dette. Vi har derfor lagt dette beløb til grund.

Din samlede årsløn er derfor 75.482 kr. + 2.659 kr. + 20.313 kr. = 98.454 kr., hvilket afrundes til 98.000 kr.

Vi har lagt vægt på de samme oplysninger, som oplyst under afgørelsen om erstatning for tab af erhvervsevne.

Bemærkninger til klagen

Forsikringsselskabet har anført, at din beskedne skade næppe kan udløse et adækvat varigt tab af erhvervsevne. Dit forbund har anført, at årslønnen er udregnet forkert, og at Arbejdsskadestyrelsen har glemt at medtage arbejdsgivers pensionsbidrag. Dit forbund har endvidere givet oplysninger om mindsteløn i X, og beregnet din lønnedgang. Denne lønnedgang er senest i brev af 7. januar 2013 beregnet til 84 procent.

Vi bemærker, at vi har foretaget en ny vurdering af årslønnen, idet vi er enige i de synspunkter, som forbundet har anført. Vi har derfor forhøjet årslønnen fra 92.000 kr. til 98.000 kr. Vi henviser til begrundelsen ovenfor. Vedrørende erhvervsevnetab finder vi ikke, at den beregnede lønnedgang på 84 procent kan sidestilles med et erhvervsevnetab. Vi finder dog konkret, at skaden har medført et mindre skønsmæssigt tab af erhvervsevne. Vi henviser til begrundelsen ovenfor.

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret, da den er erstattet af Østre Landsrets dom af 4. november 2014.