Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet

§ 1

I bekendtgørelse nr. 835 af 4. september 2009 om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet, som ændret ved bekendtgørelse nr. 1190 af 14. oktober 2010, bekendtgørelse nr. 215 af 15. marts 2011 og bekendtgørelse nr. 667 af 11. juni 2013, foretages følgende ændringer:

1. § 1, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Den digitale signatur skal endvidere anvendes ved adgang til oplysninger om tidligere foretagne tinglysninger, anmeldelser, opslag mv. (funktionen ”mine tinglysninger”) samt ved opslag i tingbogen. Uanset 1. pkt. kan der opnås adgang til udvalgte summariske tingbogsoplysninger uden anvendelse af digital signatur.«

2. § 37, stk. 1, affattes således:

»Oplysninger fra systemet kan videregives til enhver i overensstemmelse med reglerne i tinglysningsloven og forskrifter fastsat i medfør heraf. Oplysninger om personnumre videregives ikke, jf. tinglysningslovens § 50 c, stk. 1. Har ejer navne- og adressebeskyttelse efter § 28 i Lov om Det Centrale Personregister vil dette endvidere fremgå af tinglysningssystemet.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 8. januar 2014.

Justitsministeriet, den 3. december 2013

Morten Bødskov

/ Rikke-Louise Ørum Petersen