Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 80-13 om sygedagpenge - beskæftigelseskrav - arbejdsskade - anmeldelse - afgørelse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En person, der pådrager sig en arbejdsskade, og som ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, har ret til sygedagpenge fra kommunen efter sygedagpengelovens § 34, selvom personen ikke opfylder det almindelige beskæftigelseskrav i sygedagpengelovens § 32 eller det skærpede beskæftigelseskrav i lovens § 26.

En arbejdsskade skal være anerkendt af arbejdsskademyndighederne, for at der kan udbetales sygedagpenge efter § 34.

Når arbejdsskaden er anerkendt af arbejdsskademyndighederne, har en person ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, uanset om 1. fraværsdag ligger før eller efter tidspunktet for anerkendelsen af arbejdsskaden.

Retten til sygedagpenge ved arbejdsskade gælder også, selv om sygemeldingen ikke sker i direkte tilslutning til arbejdsskaden, eller selv om personen i perioder kan genoptage arbejdet, når fraværet klart har sammenhæng med arbejdsskaden.

Det er en betingelse for at få sygedagpenge efter § 34, at personen i øvrigt opfylder sygedagpengelovens betingelser for ret til sygedagpenge.

Lov:

Lov om sygedagpenge - lovbekendtgørelse nr. 653 af 26. juni 2012 - § 26 og § 32

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare fra hvilket tidspunkt, der kan udbetales dagpenge efter sygedagpengelovens § 34.

2. Reglerne

Det fremgår af sygedagpengelovens § 26, stk. 1, at hvis retten til sygedagpenge er opbrugt under en sammenhængende sygeperiode på mere end 52 uger, jf. § 24, stk. 1, kan der på ny udbetales sygedagpenge, når den sygemeldte godtgør at have været arbejdsdygtig i mindst 13 uger efter varighedsbegrænsningens indtræden. Ved arbejdsdygtighed i mindre end 13 uger kan den sygemeldte på ny få udbetalt sygedagpenge fra kommunen, når beskæftigelseskravet i § 32 eller i § 42 er opfyldt. Det er endvidere et krav, at en af betingelserne i § 27 for at forlænge sygedagpengeperioden er opfyldt.

Det fremgår endvidere af lovens § 32, stk. 1, at en lønmodtager har ret til sygedagpenge fra kommunen, når den pågældende

1) har været tilknyttet arbejdsmarkedet uafbrudt i de seneste 26 uger før sygdommens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 240 timer samt ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold,

2) hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.,

3) inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed,

4) er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov, eller

5) er ansat i fleksjob, jf. kapitel 13 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Endelig fremgår det af lovens § 34, at en person, der pådrager sig en arbejdsskade omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade, og som ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, har ret til sygedagpenge fra kommunen fra 1. fraværsdag, uanset at personen ikke opfylder beskæftigelseskravet efter § 32.

3. Andre Principafgørelser

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

231-11: Praksis om, at en arbejdsskade skal være anerkendt af Arbejdsskademyndighederne, for at den sygemeldte har ret til sygedagpenge efter lovens § 34, er indarbejdet i denne Principafgørelse.

D-8-08: Praksis om, at Beskæftigelsesankenævnet ikke har kompetence til at træffe afgørelse om, hvorvidt en sygemeldt har pådraget sig en arbejdsskade, er indarbejdet i denne Principafgørelse.

D-7-03: Praksis om, at fraværet skal have en klar sammenhæng med arbejdsskaden, er indarbejdet i denne Principafgørelse.

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag om fra hvilket tidspunkt, der kan udbetales dagpenge efter sygedagpengelovens § 34.

Resultatet er

• NN har ret til sygedagpenge fra den 24. september 2012, hvis han i øvrigt opfylder sygedagpengelovens betingelser for ret til sygedagpenge

Vi er således kommet til samme resultat som Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at NN har ret til sygedagpenge fra den 24. september 2012.

Vi har lagt vægt på, at han havde første fraværsdag den 24. september 2012.

Vi har endvidere lagt vægt på, at Arbejdsskadestyrelsen den 21. december 2012 anerkendte det ulykkestilfælde, som han var udsat for den 26. april 2012, som en arbejdsskade.

Vi har desuden lagt vægt på, at hans fravær fra den 24. september 2012 har en tilstrækkelig klar sammenhæng med den arbejdsskade, han pådrog sig den 26. april 2012, jf. Principafgørelse D-7-03.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på, at hans revalideringsydelse ophørte den 24. september 2012, da jobcenteret vurderede, at jobplanen ikke længere var realistisk af helbredsmæssige årsager. NN oplyste på ansøgning om sygedagpenge af 24. september 2012, at hans fravær skyldes et ulykkestilfælde, ligesom han på ansøgning om sygedagpenge af 3. januar 2013 oplyste, at hans fravær fra 24. september 2012 skyldes en arbejdsskade.

Vi finder, at en person, der pådrager sig en arbejdsskade omfattet af lov om arbejdsskadesikring eller lov om sikring mod følger af arbejdsskade, og som ikke har ret til sygedagpenge fra arbejdsgiveren, har ret til sygedagpenge efter sygedagpengelovens § 34, selvom personen ikke opfylder det almindelige beskæftigelseskrav i sygedagpengelovens § 32 eller det skærpede beskæftigelseskrav i lovens § 26.

En arbejdsskade skal være anerkendt af arbejdsskademyndighederne for, at der kan udbetales sygedagpenge efter § 34, jf. Principafgørelse 231-11.

Vi finder endvidere, at når arbejdsskaden er anerkendt af arbejdsskademyndighederne, har en person ret til sygedagpenge fra 1. fraværsdag, uanset om 1. fraværsdag ligger før eller efter tidspunktet for anerkendelsen af arbejdsskaden.

Retten til sygedagpenge ved arbejdsskade gælder også, selv om sygemeldingen ikke sker i direkte tilslutning til arbejdsskaden, eller selv om personen i perioder kan genoptage arbejdet, når fraværet klart har sammenhæng med arbejdsskaden.

Det er en betingelse for ret til sygedagpenge efter § 34, at personen i øvrigt opfylder sygedagpengelovens betingelser for ret til sygedagpenge.

Bemærkninger til klagen

A Kommune finder ikke, at sygedagpengelovens § 34 kan henføres til § 26 i sygedagpengeloven, eller at § 34 har forrang frem for generelle bestemmelser.

Hvis § 34 kan henføres til § 26, finder kommunen ikke, at NN har ret til sygedagpenge, da der ikke er søgt og truffet afgørelse om arbejdsskade på ansøgningstidspunktet for sygedagpenge.

Vi henviser til begrundelsen for afgørelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• Beskæftigelsesankenævnets afgørelse af 5. februar 2013

• Klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 28. februar 2013

• Beskæftigelsesankenævnets genvurdering