Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Redaktionel note
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 82-13 om kontanthjælp - indtægt - fradrag - modregning

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Der kan kun ske fradrag for en faktisk indtægt.

Der skal normalt ske fradrag for indtægt, som stammer fra frivilligt arbejde, f.eks. et rådighedsvederlag.

Når rådighedsvederlaget ikke længere udbetales, fordi kontanthjælpsmodtageren ophører med sit frivillige arbejde, skal der ikke længere fradrages for beløbet. Der er ikke hjemmel til at foretage fradrag i kontanthjælpen med en fiktiv indtægt svarende til rådighedsvederlaget, når kontanthjælpsmodtageren ikke længere varetager arbejdet. Det har ikke betydning, at der er mulighed for at genoptage arbejdet. Det afgørende er, om der er en faktisk indtægt.

Opsigelse af frivilligt arbejde

Opsigelse af frivilligt arbejde medfører ikke nedsættelse af kontanthjælpen, da der var tale om et arbejde, som borgeren ikke havde pligt til at stå til rådighed for. Dermed kunne reglerne om sanktion for ophør med arbejde ikke anvendes. Borgerens frivillige arbejde foregik i fritiden, herunder aftener, weekender og ferier.

Lov:

Lov om aktiv socialpolitik - lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012 - § 30

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har behandlet sagen for at afklare, om man kan frasige sig en løbende indtægt, som vil kunne genoptages efter eget ønske, herunder indtægt der medfører rådighedsforpligtelse, for derved at få fuld kontanthjælp, og hvad betydningen af en sådan frasigelse er.

2. Reglerne

Aktivlovens § 30 fastslår, at indtægter som udgangspunkt skal trækkes fra i kontanthjælpen.

Det fremgår af aktivlovens § 33, hvilke indtægter der ikke skal medføre fradrag i hjælpen.

Aktivlovens § 39 fastslår, at kontanthjælpen nedsættes, f.eks. hvis en person uden rimelig grund ophører med sit arbejde.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Afgørelse:

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg har i møde truffet afgørelse i NNs sag, som er behandlet for at afklare, om man kan frasige sig en løbende indtægt, som vil kunne genoptages efter eget ønske, herunder indtægt der medfører rådighedsforpligtelse, for derved at få fuld kontanthjælp, og hvad betydningen af en sådan frasigelse er.

Resultatet er:

• Der skal ske fradrag i NNs kontanthjælp frem til det tidspunkt, hvor udbetalingen af rådighedsvederlaget ophørte.

Det betyder, at der skal ske fradrag i hjælpen frem til den 31. maj 2012. Derefter skal der ikke ske fradrag pga. rådighedsvederlaget.

Vi tiltræder således afgørelsen fra Beskæftigelsesankenævnet i Statsforvaltningen YY, dog med et ændret tidspunkt for ophør af fradraget.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg finder, at der skal ske fradrag i NNs kontanthjælp frem til den 31. maj 2012.

Vi har lagt vægt på, at rådighedsvederlaget er en indtægt efter aktivloven, der medfører fradrag i hjælpen.

Vi har videre lagt vægt på Hjemmeværnets oplysninger om, at NN har fået udbetalt rådighedsvederlag frem til den 31. maj 2012, hvor han stoppede med frivilligt arbejde.

Vi finder, at der i reglerne om fradrag for indtægter ikke er hjemmel til at foretage fradrag i kontanthjælpen med en fiktiv indtægt svarende til det opsagte rådighedsvederlag, da reglerne efter vores opfattelse forudsætter en faktisk indtægt, og NN ikke længere fik udbetalt rådighedsvederlaget efter maj måned 2012.

Vi finder endvidere, at der ikke skal ske nedsættelse af kontanthjælpen som følge af, at NN selv opsagde sit frivillige arbejde til udgangen af maj måned 2012.

Vi har lagt vægt på, at der er tale om frivilligt arbejde, og dermed ikke et arbejde, som borgeren har pligt til at stå til rådighed for. Dermed kan reglerne om sanktion for ophør med arbejde ikke anvendes.

Vi har i den forbindelse lagt vægt på Hjemmeværnets oplysninger om, at arbejdet foregår i fritiden, herunder aftener, weekender og ferier.

Vi har endvidere lagt vægt på, at NN har fået et rådighedsvederlag på 3170 kr. indtil 31. januar 2012, hvorefter han fik et rådighedsvederlag på 3276 kr. for februar og marts 2012, og et rådighedsvederlag på 3317 kr. for april og maj 2012.

Vi lægger til grund, at kommunen har foretaget fradrag for rådighedsvederlaget i NNs kontanthjælp frem til og med maj måned 2012, og at NN dermed ikke har modtaget for meget i kontanthjælp.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• de oplysninger, som forelå, da Beskæftigelsesankenævnet traf afgørelse i sagen

• nævnets afgørelse af 6. august 2012

• klagen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg af 6. september 2012

• nævnets genvurdering af 10. oktober 2012

• yderligere oplysninger fra Hjemmeværnet i e-mails af 11. januar 2013, 6. marts 2013 og 11. april 2013, samt

kontorrapport af 6. marts 2013

Redaktionel note
  • Denne principafgørelse er kasseret den 9. april 2019, da den er erstattet af principafgørelse 20-19.