Senere ændringer til afgørelsen
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 83-13 om bil - trivselsmæssigt grundlag - behandlingsmuligheder - vægttab - merudgifter

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

For at yde støtte til bil og merudgifter til voksne efter serviceloven skal borgeren have en varig nedsættelse af funktionsevnen, som ikke kan forbedres ved behandling.

En kommune kan i sager om merudgifter og støtte til køb af bil som udgangspunkt stille krav om vægttab, hvis begrænsningen af funktionsevnen helt eller delvist er forårsaget af overvægten. Borgeren har pligt til at medvirke ved behandlingen, hvis det har betydning for funktionsevnen.

Ved vurderingen af, om overvægt i sager efter serviceloven er en varig lidelse uden mulighed for behandling, kan der som udgangspunkt lægges vægt på mulighederne for behandling af overvægt under følgende forudsætninger:

Der skal foreligge konkrete oplysninger om forslag til realistisk vægttab, som kan medføre forbedring af funktionsevnen

Det skal være dokumenteret, at overvægten i sig selv har indflydelse på funktionsevnen

Der skal være lægelig indikation for, at vægttab vil forbedre funktionsevnen

Behandlingen må ikke indeholde væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed. Der kan ikke lægges vægt på muligheden for operativt indgreb, hvis borgeren ikke vil medvirke, da operation kan indebære risiko for liv og førlighed.

Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed kunne medføre en forbedring af funktionsevnen

Lov:

Lov om social service - lovbekendtgørelse nr. 810 af 19. juli 2012 - § 114 og § 100

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012 - § 11

Bekendtgørelse:

Social- og integrationsministeriets bekendtgørelse nr. 1123 af 2. december 2011 om støtte til køb af bil efter serviceloven § 114

Konkrete eksempler

Sag nr. 1 (5000065-12)

Sagen vedrørte ansøgning om støtte til bil på trivselsmæssigt grundlag. Vi vurderede, at der i denne sag ikke kunne lægges vægt på muligheden for behandling af overvægt.

Borgeren havde begrænsninger i funktionsevnen som følge af en kronisk obstruktiv lungelidelse, slidgigt i begge knæ, venstresidig dropfod, uroligt hjerte, lændesmerter og hoftesmerter ved belastning, muskelsvind og indskrænket bevægelighed i den ene skulder samt en nerveskade i venstre underben. Borgeren havde endvidere en svær overvægt med et BMI på 48,5.

Vi lagde vægt på, at selvom vægttab kunne have en vis effekt på generne, vurderedes et vægttab ikke realistisk. Der blev herunder lagt vægt på, at borgeren fortsat langsomt tog på sammenholdt med omfanget af overvægten og borgerens øvrige lidelser. Der var ikke i øvrigt oplysninger i de lægelige akter omkring mulig bedring af tilstanden ved vægttab, ligesom der ikke var opstillet en behandlingsplan herfor.

Sag nr. 2

Sagen vedrørte en ansøgning om merudgifter til transportudgifter efter serviceloven § 100.

Det vurderedes, at der ikke kunne lægges vægt på mulighed for behandling af overvægt.

Borgeren havde diabetes 2 med komplikation i form af charcotfod og fodsår, neuropati, forhøjet blodtryk samt svær overvægt. Der var iværksat ugentlig sårpleje, og borgeren havde hjælpemidler i form af kompressionsstrømpe, tåkapper og ortopædiske sko samt aircaststøvle. Borgeren var endvidere tilkendt hjemmehjælp og tilmeldt indkøbsordning. På grund af lidelserne havde borgeren dårlig balance og en nedsat gangdistance og kunne kun gå 30 meter af gangen.

Nævnet vurderede, at der ikke var tale om en varig funktionsnedsættelse, da der var mulighed for bedring over tid med den rette behandling og vægttab.

Vi lagde vægt på, at der i den konkrete sag ikke var oplysninger om konkrete behandlingsmuligheder eller forslag til realistisk vægttab, som kunne forbedre borgerens funktionsevne.

Vi lagde endvidere vægt på, at det ikke var dokumenteret, at overvægten i sig selv havde indflydelse på funktionsevnen, og at følgerne efter borgerens andre lidelser ikke i sig selv medførte en væsentlig funktionsnedsættelse.

Vi fandt endvidere sagen utilstrækkeligt oplyst i forhold til borgerens overvægt.

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare i hvilket omfang, der kan henvises til behandlingsmulighed i form af vægttab ved ansøgning om bil.

2. Reglerne

Lov om social service § 114 fastslår, at kommunen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

1) vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,

2) vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil eller

3) forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Det fremgår af § 1, stk. 2 i Socialministeriets dagældende bekendtgørelse nr. 1043 af 1. september 2010 om støtte til køb af bil efter serviceloven § 114, at der ikke inden for en overskuelig fremtid må være udsigt til bedring af de helbredsmæssige forhold, og at der i lang tid fremover skal være et behov for at afhjælpe følgerne af den nedsatte funktionsevne.

I bekendtgørelsens § 2 fremgår det, at støtte til køb af bil ydes på grundlag af en samlet vurdering af ansøgers helbredsmæssige og sociale forhold samt ansøgers manglende evne til at færdes. I vurderingen indgår også oplysninger om ansøgers daglige kørselsbehov, og en vurdering af om støtte til køb af bil i væsentlig grad vil gøre ansøger selvhjulpen.

I § 3, stk. 1, nr. 3 fremgår det, at behovet for kørsel i væsentlig grad skal kunne afhjælpe følgerne af funktionsnedsættelsen.

Det fremgår af § 9, at kommunen træffer afgørelse om fritagelse for afgift efter § 7, stk. 1 og 3, i lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler, hvorefter personer med varigt nedsat funktionsevne, som efter lov om social service kan opnå støtte til erhvervelse af en bil, når det vurderes, at personen er berettiget til støtte til erhvervelse af bil efter § 114 i lov om social service og §§ 1-3 i denne bekendtgørelse.

Disse bestemmelser svarer til §§ 1, 2, 3 og 10 i senere bekendtgørelse nr. 1123 af 2. december 2011 om støtte til køb af bil efter efterseviceloven.

3. Andre Principafgørelser

Gældende

Ankestyrelsen har ikke andre principafgørelser på området

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, i hvilket omfang, der kan henvises til behandlingsmulighed i form af vægttab ved ansøgning om støtte til bil.

Resultatet er

• Vi hjemviser sagen

Det betyder, at afgørelsen fra Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y ikke gælder.

Afgørelsen fra A Kommune gælder heller ikke.

Det Sociale Nævn i Statsforvaltningen Y skal træffe en ny afgørelse.

Nævnet vil kontakte dig.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at der ikke kan lægges vægt på muligheden for behandling af overvægt i din sag om støtte til køb af bil, ved vurderingen af din funktionsevne.

Nævnet skal derfor foretage en fornyet vurdering af din sag, hvor dine funktionsbegrænsninger som følge af din overvægt skal indgå i den samlede vurdering af din funktionsevne.

Vi har lagt vægt på, at det af statusattest af 1. juni 2010 fremgår, at der ikke findes yderligere behandlingsmuligheder, og at vægttab vil hjælpe på en del af generne, men at tidsforløbet har vist, at du tager på langsomt i stedet for at tabe dig. Det vurderes, at prognosen ikke er god og at vægttab kunne have en vis effekt på dine smerter, men at dette vurderes ikke længere at være realistisk.

Der er ikke i øvrigt oplysninger i de lægelige akter omkring bedring af tilstanden ved vægttab, eller i øvrigt opstillet en plan for vægttab.

Vi har endvidere lagt vægt på, at din betydelige overvægt med et BMI på 48,5 har et omfang, sammenholdt med dine øvrige lidelser og de lægelige oplysninger i sagen, efter vores vurdering ikke kan anses som realistisk med et vægttab, som kan forbedre funktionsevnen.

Vi vurderer, at der ikke kan lægges vægt på mulighed for behandling af overvægt i din sag, når der ikke foreligger konkrete oplysninger om forslag til realistisk vægttab, som med rimelig sikkerhed kan medføre en forbedring af din funktionsevne.

I lighed med Ankestyrelsens praksis vedrørende blandt andet førtidspension, kan der som udgangspunkt lægges vægt på mulighederne for behandling af overvægt under følgende forudsætninger:

• Der skal foreligge konkrete oplysninger om forslag til realistisk vægttab, som kan medføre forbedring af funktionsevnen.

• Behandlingen må ikke indeholde væsentlig risiko for borgerens liv og førlighed. Der kan ikke lægges vægt på muligheden for operativt indgreb, hvis borgeren ikke vil medvirke, da operation indebærer risiko for liv og førlighed.

• Behandlingen skal efter al erfaring med rimelig sikkerhed medføre en forbedring af funktionsevnen

• Det skal være dokumenteret, at overvægten i sig selv har indflydelse på funktionsevnen

• Der skal være lægelig indikation for, at vægttab vil forbedre funktionsevnen.

Vi skal i den forbindelse henvise til vores Principafgørelse 10-11.

Det er en betingelse for at opnå støtte til bil, at der er behov for kørsel, der i væsentlig grad kan afhjælpe følgerne af ansøgerens funktionsnedsættelse og derved i væsentlig grad kan lette den daglige tilværelse.

Afgørelsen af, om der kan bevilges støtte til køb af bil beror på en samlet vurdering, der omfatter alle væsentlige forhold af betydning for sagen.

Der skal blandt andet ses på ansøgerens sociale og helbredsmæssige forhold. Det samlede kørselsbehov skal sammenholdes med ansøgerens alder, almentilstand og forholdene i øvrigt, og det skal samtidig vurderes, om kørselsbehovet i øvrigt mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses ved andre ordninger.

Bemærkninger til klagen

Du har oplyst, at det fremgår af udtalelse fra lægekonsulent P, at funktionsniveauet i forhold til gangfunktionen er meget dårlig.

Du henviser endvidere til overlæge S, der den 7. juni udtaler, at det må forventes at tilstanden er stationær, og at der ikke er udsigt til bedring. Overlæge T har ligeledes i ortopædkirurgisk speciallægeerklæring vurderet, at tilstanden er stationær uden mulighed for bedring.

Du har endvidere anført, at de sociale forhold skal indgå i vurderingen, hvilket ikke er sket. Din mand lider af epilepsi, og er derfor ikke i stand til at køre bil. Du har 2 børn som er bosat i henholdsvis B og C Kommune, og sidstnævnte er psykisk syg og har brug for din hjælp flere gange ugentligt. Derudover har du behov for kørsel i forbindelse med dit arbejde som kasserer i en privat bankoklub flere gange ugentligt.

Du har fået et handicapskilt til din bil, og du kan ikke anvende den bevilgede peroneusskinne, som skulle forbedre din gangfunktion.

Du oplyser endvidere, at du udover at være stærkt gangbesværet lider af KOL, uroligt hjerte, hoftesmerter og muskelatrofi.

Vi bemærker, at vi har hjemvist sagen til nævnet, som skal foretage en fornyet vurdering af din sag.

Nævnet vil i forbindelse inddrage dine bemærkninger i vurderingen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 1. marts 2012

• Klagen til Ankestyrelsen af 7. marts 2012

• Nævnets genvurdering

• Samtalenotat af 3. maj 2012

A Kommune traf den 29. august 2011 afgørelse om, at du ikke var berettiget til støtte til køb af bil eller afgiftsfritagelse.

Kommunen vurderede, at din funktionsevne ikke er nedsat i tilstrækkelig svær grad til at kunne få støtte til bil på trivselsmæssigt grundlag.

Kommunen lagde i den forbindelse vægt på, at gangfunktionen er nedsat på grund af smerter i knæ og lammelse af nerve i underben

Kommunen lagde endvidere vægt på, at du har fået en peronusskinne til at afhjælpe den nedsatte gangfunktion samt at din gangfunktion kan bedres ved vægttab.

Ved afgørelse af 1. marts 2012 stadfæstede nævnet kommunens afgørelse.

Nævnet begrundede afgørelsen med, at det ikke er godtgjort, at funktionsnedsættelsen varigt forringer din evne til at færdes uden bil i tilstrækkelig grad. Nævnet lagde i den forbindelse vægt på, at det ikke er godtgjort, at et vægttab ikke vil kunne forbedre din gangfunktion.

Nævnet lagde herunder vægt på, at du lider af svær overvægt med BMI på 48,5 og at det af de lægelige oplysninger fremgår, at et betydeligt vægttab vil kunne forbedre den helbredsmæssige tilstand, herunder gangdistance.

Nævnet har ved brev af 11. maj 2012 bemærket, at nævnet er opmærksomt på, at du har en række varige lidelser, som nedsætter din funktionsevne. Efter nævnets vurdering nedsætter disse lidelser ikke i sig selv din evne til at færdes i så væsentlig grad, at du er berettiget til bilstøtte. Hertil kommer, at du lider af massiv overvægt, som ikke anses for at være en varig lidelse.