Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 89-13 om arbejdsskade - erhvervsevnetab - under uddannelse

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Når en arbejdsskade opstår under uddannelse, og den tilskadekomne herefter må opgive at gennemføre uddannelsen, skal arbejdsskademyndighederne vurdere, om der er grundlag for at fastsætte et erhvervsevnetab.

Arbejdsskademyndighederne skal konkret vurdere, om den tilskadekomne skal stilles som om uddannelsen ville være blevet gennemført, hvis arbejdsskaden ikke var indtrådt, eller om der foreligger forhold, som betyder, at udgangspunktet vil være et andet.

Anden uddannelse

Når den tilskadekomne på grund af arbejdsskaden overgår til en anden uddannelse, vil der som udgangspunkt ikke være grundlag for at fastsætte et erhvervsevnetab. Dette gælder, uanset hvilke aflønningsformer der er tale om under henholdsvis den tidligere og den nuværende uddannelse, og uanset om der modtages lærlingeløn under den første uddannelse og SU under den anden. Det skyldes, at den enkelte uddannelses aflønningsform ikke er udtryk for den uddannelsessøgendes erhvervsevne.

Afsluttet uddannelse forsinkes

Der kan være tale om et erhvervsevnetab, hvis den første uddannelse, som den tilskadekomne måtte opgive på grund af arbejdsskaden, ville have været afsluttet, før den næste uddannelse afsluttes. Arbejdsskaden medfører da, at uddannelsesperioden forlænges for den tilskadekomne, og der vil være grundlag for at tilkende en midlertidig og løbende erstatning svarende til det tab, som er forårsaget af, at den tilskadekomne endnu ikke kan blive aflønnet som en uddannet person.

Tabet fastsættes da ved at sammenholde, hvad den tilskadekomne kunne have tjent som nyuddannet i den uddannelse, som måtte afbrydes på grund af arbejdsskaden, og hvad det kan forventes, at hun ville kunne tjene på det ordinære arbejdsmarked med hensyntagen til de gener, som arbejdsskaden har medført.

Tabet vil blive fastsat som en midlertidig erstatning, der løber i den periode, hvor tabet gør sig gældende. Altså frem til afslutningen af den uddannelse, som den tilskadekomne er startet på efter arbejdsskaden.

Når den seneste uddannelse bliver afsluttet, kan der blive tale om et varigt tab, når lønnen i det erhverv, som den tilskadekomne måtte skifte til på grund af arbejdsskaden, sammenholdes med den løn, han eller hun ville have haft efter den oprindelige uddannelse.

Lov:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 17

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, hvordan et erhvervsevnetab skal vurderes, når den tilskadekomne er under uddannelse. Afgørelsen skal afløse Principafgørelse U-25-02, som nu er kasseret.

2. Reglerne

Lov om arbejdsskadesikring § 17 fastslår, at hvis en arbejdsskade har medført en nedsat evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har man ret til erstatning for tab af erhvervsevne. Hvis den erhvervsmæssige situation ikke er afklaret, kan der træffes en midlertidig afgørelse om erstatning for erhvervsevnetab.

3. Andre Principafgørelser

Kasserede

Følgende Principafgørelser er kasserede og gælder ikke længere:

U-25-02: historisk, gælder ikke længere. Praksis erstattes af denne Principafgørelse.

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse om tab af erhvervsevne som følge af den anerkendte erhvervssygdom i form af eksem på dine hænder.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af hvordan et erhvervsevnetab fastsættes, når en arbejdsskade sker under uddannelse.

Resultatet er

• Du har på nuværende tidspunkt ikke ret til erstatning for tab af erhvervsevne

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen, men vores begrundelse er en anden.

Vi beder Arbejdsskadestyrelsen om at tage spørgsmålet om tab af erhvervsevne op til revision den 30. januar 2014. Vi beder også Arbejdsskadestyrelsen om at tage erhvervsevnetabet op til fornyet revision den 12. juni 2015.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Vi vurderer, at du på nuværende tidspunkt ikke har et indtægtstab på 15 procent eller mere. Vi vurderer også, at der er grundlag for at se på spørgsmålet om tab af erhvervsevne igen på det tidspunkt, hvor du var blevet færdig med din frisøruddannelse og på det tidspunkt, hvor du bliver færdig med skiltemaleruddannelsen.

Vi har lagt vægt på, at din eksemsygdom har betydet, at du måtte afbryde din frisøruddannelse.

Hvis du fortsat havde været under uddannelse til frisør, havde du været færdigudlært den 30. januar 2014.

Vi har også lagt vægt på, at du nu er under uddannelse til skiltemaler.

Det er vores vurdering, at du ikke har noget tab, så længe du er under uddannelse. Det er indgået i denne vurdering, at forskellige uddannelser indeholder forskellige aflønningsformer. Den enkelte uddannelses aflønningsform er ikke et udtryk for den uddannelsessøgendes erhvervsevne, og vi finder derfor, at eventuelle forskelle i aflønningerne ikke kan medføre, at der skal fastsættes et erhvervsevnetab.

Det er dog samtidig vores vurdering, at der er grundlag for at tage spørgsmålet om tab af erhvervsevne op til vurdering igen på det tidspunkt, hvor du ville have været færdig med din uddannelse som frisør.

Vi har ved denne vurdering lagt vægt på, at der ikke er forhold ved forløbet af din frisøruddannelse, der indikerer, at du ikke ville have færdiggjort uddannelsen. Vi har herunder lagt vægt på, at det forhold at du kun havde gennemført lidt mere end et år af din uddannelse, da du måtte afbryde den på grund af din eksemsygdom, ikke i sig selv kan betyde, at det må anses for usikkert, om du ville have gennemført uddannelsen, hvis sygdommen ikke havde vist sig.

Det er derfor vores vurdering, at det er sandsynligt, at du ville have gennemført din frisøruddannelse, hvis ikke arbejdsskaden var indtrådt.

Vi har herefter lagt vægt på, at du ville have været færdig med din frisøruddannelse, før du kan påregne at blive færdig med din uddannelse som skiltemaler. Din uddannelsesperiode er derfor blevet forlænget som følge af arbejdsskaden.

Den 30. januar 2014 hvor du ville have færdiggjort din frisøruddannelse beder vi derfor Arbejdsskadestyrelsen undersøge, om du har et erhvervsevnetab, set i forhold til hvad du ville have tjent som nyudlært frisør. Ved vurdering af din erhvervsevne på dette tidspunkt skal Arbejdsskadestyrelsen sammenligne lønnen som nyuddannet frisør med, hvad det kan forventes, at du ville kunne tjene på det ordinære arbejdsmarked, med de skånehensyn som arbejdsskaden har givet anledning til.

Hvis der er tale om et tab på dette tidspunkt, skal Arbejdsskadestyrelsen fastsætte en midlertidig og løbende erstatning for den periode, hvor tabet gør sig gældende.

Når du har afsluttet din uddannelse som skiltemaler skal Arbejdsskadestyrelsen tage stilling til, om du derefter må påregne et tab i forhold til, hvad du kunne have tjent som frisør. Hvis dette er tilfældet, vil der som udgangspunkt blive tale om en endelig og kapitaliseret erstatning.

Der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden har medført nedsat evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Der gives ikke erstatning, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindre end 15 procent.

Du vil høre fra Arbejdsskadestyrelsen.

Oplysningerne fremgår særligt af speciallægeerklæring 22. september 2011, dit svar af 11. februar 2012 på spørgeskema og mail fra dit forbund af 2. januar 2013, hvor du har gjort rede for dine uddannelsesforhold.

Bemærkninger til klagen

Dit forbund har anført, at for at få varig tilknytning til arbejdsmarkedet har du måtte påbegynde en ny uddannelse, hvor du modtager SU. Som 3. års elev på frisøruddannelsen ville du have haft en ugentlig indtægt på 3001, 44 kr.

Vi bemærker, at vi har taget dette med i vores vurdering af din sag, men vi finder, at uddannelsers forskellige aflønningsformer ikke kan medføre, at der kan fastsættes et erhvervsevnetab. Vi henviser til vores begrundelse ovenfor.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

• de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

• Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 7. marts 2012. Ved denne afgørelse fik du afslag på erstatning for tab af erhvervsevne.

• klagen til Ankestyrelsen

• Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

• mail fra dit forbund af 24. oktober 2012 og 2. januar 2013