Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 90-13 om arbejdsskade - tab af erhvervsevne - årsløn - tilskadekomst i arbejde med løntilskud

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

Vurdering af tab af erhvervsevne ved tilskadekomst under arbejde med løntilskud

Erhvervsevnetabet ved tilskadekomst under arbejde med løntilskud skal fastsættes med udgangspunkt i et skøn over, hvad skadelidte kunne have tjent i et ordinært arbejde inden arbejdsskaden. Denne skønnede indtægt skulle herefter sammenlignes med den forventede indtægt med arbejdsskadens følger.

Vurdering af årsløn ved tilskadekomst under arbejde med løntilskud

Årslønnen ved tilskadekomst under arbejde med løntilskud skal beregnes ud fra et skøn over skadelidtes forventede indtægt i et ordinært arbejde.

Lov:

Lov om arbejdsskadesikring - lovbekendtgørelse nr. 278 af 14. marts 2013 - § 12, § 17 og § 24

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare, hvordan tab af erhvervsevne og årsløn skal vurderes, når skadelidte er kommet til skade under arbejde med løntilskud.

2. Reglerne

Lov om arbejdsskadesikring § 17 fastslår, at hvis en arbejdsskade har medført en nedsat evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde, har den tilskadekomne ret til erstatning for tab af erhvervsevne. § 17 fastslår endvidere, at tab af erhvervsevne skal vurderes udfra den tilskadekomnes muligheder for at skaffe sig indtægt ved sådant arbejde, som med rimelighed kan forlanges af den pågældende efter dennes evner, uddannelse, alder og muligheder for erhvervsmæssig omskoling og optræning.

Lov om arbejdsskadesikring § 12 fastslår, at erstatning og godtgørelse kan nedsættes eller bortfalde, hvis den tilskadekomnes aktuelle lægelige eller sociale situation ikke udelukkende kan henføres til arbejdsskaden. Et påvist tab af erhvervsevne, varigt men eller en persons død anses for at være en følge af arbejdsskaden, medmindre overvejende sandsynlighed taler herimod.

Lov om arbejdsskadesikring § 24 fastslår, at årslønnen udgør den tilskadekomnes samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskadens indtræden. Årslønnen fastsættes efter et skøn, når særlige ansættelsesforhold gør sig gældende.

3. Andre Principafgørelser

Ankestyrelsen har ikke andre Principafgørelser på området.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i principielt møde truffet afgørelse om midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne og årsløn som følge af arbejdsskaden 8. februar 2010, hvor du kom til skade med din venstre hånd.

Vi har besluttet at behandle sagen principielt til belysning af, hvordan vi skal vurdere tab af erhvervsevne og årsløn, når arbejdsskaden sker under arbejde med løntilskud.

Resultatet er

• Du har ikke ret til midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne på mere end 15 procent, som du allerede har fået

• Den midlertidige erstatning skal løbe fra 11. januar 2012

• Den midlertidige erstatning skal beregnes på grundlag af en årsløn på 246.000 kr.

Vi er således kommet til samme resultat som Arbejdsskadestyrelsen, men med en ændret begrundelse.

Vi er enige i, at Arbejdsskadestyrelsen skal kigge på din sag om erhvervsevnetab igen med det samme.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen om midlertidigt erhvervsevnetab

Vi vurderer, at du har et midlertidigt tab af erhvervsevne på 15 procent. Din erhvervsmæssige situation er ikke endelig afklaret.

Vi har lagt til grund, at du var ansat i arbejde som pædagogmedhjælper med løntilskud, da arbejdsskaden skete. Efter arbejdsskaden blev du sygemeldt, og du vendte ikke tilbage til arbejdet som pædagogmedhjælper. Du har tidligere blandt andet arbejdet med rengøring og i butik. Du har fået tilkendt 15 procent i varigt mén for følger i form af smerter, nedsat bevægelighed og svind af muskulaturen i venstre håndled og omkring tommelfingeren. Du er højrehåndet. Du er per 11. januar 2012 påbegyndt omskoling til kontorassistent under revalidering. Du er startet med et 1-årigt studieforløb, HG-turbo, hvilket skal efterfølges af 2 år i en virksomhed.

Vi har lagt vægt på, at du ikke har været i ordinært arbejde siden arbejdsskaden i februar 2010, og at du nu er i gang med omskoling til kontorassistent under revalidering. Følgerne af arbejdsskaden er til hinder for, at du kan genoptage dit hidtidige erhverv som pædagogmedhjælper og kræver skånehensyn i form af, at du ikke kan udføre egentligt manuelt arbejde, som medfører betydelig belastning af venstre hånd og håndled. Det er endvidere vores vurdering, at du heller ikke kan vende tilbage til dine tidligere erhvervsmæssige beskæftigelser. Du kan således ikke udføre rengøringsarbejde, da du på grund af generne i venstre hånd ikke kan vaske gulv eller vride karklude. Du kan endvidere ikke arbejde i butik, da du ikke kan løfte og håndtere mange tunge varer.

Da arbejdsskaden skete, mens du var i arbejde med løntilskud, giver din reelle indtjening på dette tidspunkt ikke nødvendigvis et retvisende billede af din indtjeningsevne forud for arbejdsskaden. Ved vurderingen af dit erhvervsevnetab har vi i stedet taget udgangspunkt i, hvad du forventeligt kunne have tjent i et ordinært arbejde.

Det er vores skøn, at du i et ordinært arbejde inden arbejdsskaden kunne have haft en årlig indtægt i omegnen af 240.000 – 250.000 kr. i 2010-niveau. Dette svarer opreguleret til 2012-niveau til en indtægt på 255.000 – 260.000 kr.

Ved dette skøn har vi taget udgangspunkt i, at du inden arbejdsskaden arbejdede som pædagogmedhjælper, og at du tidligere havde varetaget forskelligt ufaglært arbejde såsom rengørings- og butiksarbejde.

Det er således vores skøn, at din reelle indtægt forud for arbejdsskaden nogenlunde svarede til den indtægt, du ville have haft i et ordinært arbejde.

Indtægten skal herefter sammenlignes med, hvad du burde kunne tjene i 2012-niveau med arbejdsskadens følger, hvis du ikke var under omskoling til kontorassistent med revalideringsydelse.

På baggrund af et samlet skøn over dine helbreds- og erhvervsmæssige forhold er det vores vurdering, at du med arbejdsskadens følger burde kunne oppebære en årlig indtægt i omegnen af 220.000 kr. i 2012-niveau.

I denne vurdering har vi særligt inddraget, at du har en forholdsvis ung alder, men at du ikke har en uddannelse, og at du på grund af arbejdsskadens følger ikke kan anvende dine tidligere erhvervsmæssige kompetencer. Vi har endvidere inddraget, at du er tilkendt et varigt mén på 15 procent for så vidt angår generne fra venstre hånd, og at man i de fleste ufaglærte erhverv er meget afhængig af at kunne bruge begge hænder.

Det er således vores vurdering, at du forud for arbejdsskaden havde en fuld erhvervsevne, men at denne er blevet begrænset efter arbejdsskaden.

På baggrund af en skønsmæssig vurdering af din indtjeningsevne forud for arbejdsskaden med din indtjeningsevne med følgerne af arbejdsskaden i dag, har vi fastsat dit tab af erhvervsevne på 15 procent efter et skøn.

Du er ikke endeligt afklaret, og din erstatning for tab af erhvervsevne skal derfor udbetales som en løbende ydelse. Arbejdsskadestyrelsen vil se på dit tab af erhvervsevne igen med det samme.

Vi har været opmærksomme på, at du forud for arbejdsskaden havde problemer med lænderyggen, og at der efter arbejdsskaden er tilkommet gener fra din højre hånd.

Det er vores vurdering, at disse gener ikke kan tilskrives arbejdsskaden, men at der ikke er grundlag for at nedsætte din erstatning for tab af erhvervsevne på grund af disse gener.

Vi har i den forbindelse inddraget, at du med ryggenerne har formået at arbejde i en børnehave i et år fra 2008-2009. Videre har vi inddraget, at dine gener fra højre hånd ikke efter de foreliggende oplysninger synes at påvirke din erhvervsevne i et sådant omfang, at der er grundlag for at nedsætte din erstatning for tab af erhvervsevne.

Vi anser et tab af erhvervsevne for at være en følge af arbejdsskaden, medmindre det er overvejende sandsynligt, at det skyldes noget andet. I så fald kan vi nedsætte erstatningen.

Der udbetales erstatning for tab af erhvervsevne, hvis arbejdsskaden har medført nedsat evne til at skaffe sig indtægt ved arbejde. Der gives ikke erstatning, hvis erhvervsevnen er nedsat med mindre end 15 procent.

Oplysningerne fremgår særligt af bevilling om arbejde som pædagogmedhjælper med løntilskud af 22. december 2011, speciallægeerklæring af 6. juli 2011 fra XX og arbejdsevnevurderingsjournal fra A Kommune senest ajourført 24. februar 2012.

Begrundelsen for afgørelsen om tilkendelsestidspunktet

Den midlertidige erstatning skal løbe fra 11. januar 2012.

Vi vurderer, at et midlertidigt tab af erhvervsevne var påvist 11. januar 2012, hvor du påbegyndte omskoling til kontorassistent.

Efter loven kan der tilkendes erstatning for tab af erhvervsevne fra det tidspunkt, hvor der er påvist et tab af erhvervsevne.

Begrundelsen for afgørelsen om årsløn

Vi har fastsat din årsløn til 246.000 kr. efter et skøn.

Ved fastsættelsen af din årsløn har vi taget udgangspunkt i, hvad du forventeligt ville kunne have tjent i et ordinært arbejde.

Vi begrunder dette med, at din reelle indtægt som pædagogmedhjælper med løntilskud ikke nødvendigvis er et udtryk for din indtjeningsevne inden arbejdsskaden. Din årsløn skal derfor fastsættes ud fra et skøn over din indtjeningsevne i et ordinært arbejde inden arbejdsskaden.

Ved dette skøn har vi taget udgangspunkt i, at du arbejdede som pædagogmedhjælper på skadestidspunktet, og at du tidligere havde varetaget andet ufaglært arbejde, herunder rengørings- og butiksarbejde. På denne baggrund har vi ikke fundet grundlag for at ændre den af Arbejdsskadestyrelsen skønsmæssigt fastsatte årsløn på 246.000 kr.

Vi fastsætter årslønnen ud fra den samlede arbejdsfortjeneste i året før arbejdsskaden. Vi fastsætter årslønnen efter et skøn, hvis der er tale om særlige ansættelsesforhold.

Oplysningerne fremgår særligt af bevilling om arbejde som pædagogmedhjælper med løntilskud af 22. december 2011.

Bemærkninger til klagen

Din advokat har anført, at erhvervsevnetabet er højere end 15 procent.

Advokaten har endvidere anført, at der ikke er grundlag for at nedsætte din erstatning for erhvervsevnetab. Advokaten har vedlagt 2 domme til illustration af fradragsproblematikken.

Vi bemærker, at vi har været opmærksomme på din advokats betragtninger under sagens behandling.

Vi kan oplyse, at vi ikke har foretaget fradrag i dit tab af erhvervsevne, men at vi i stedet har henført hele det aktuelle erhvervsevnetab til arbejdsskaden.

Vi henviser i øvrigt til ovenstående begrundelser.

Oplysningerne i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af

• de oplysninger, som forelå, da Arbejdsskadestyrelsen traf afgørelse i sagen

• Arbejdsskadestyrelsens afgørelse af 16. april 2012. Ved denne afgørelse fik du tilkendt midlertidig erstatning for tab af erhvervsevne på 15 procent fra 11. januar 2012. Din årsløn blev fastsat til 246.000 kr. Der blev fastsat revision i din sag om erhvervsevnetab 1. september 2012

• klagen til Ankestyrelsen

• Arbejdsskadestyrelsens brev om genvurdering

Ankestyrelsens lægekonsulent har vejledt om de lægelige spørgsmål i sagen.