Senere ændringer til afgørelsen
Lovgivning, afgørelsen vedrører
Den fulde tekst

Ankestyrelsens principafgørelse 94-13 om kompetence - processuel beslutning - forældre - undersøgelse - afgørelse - børnefaglig undersøgelse - oplysningsgrundlag

Resumé:

Principafgørelsen fastslår

En beslutning om ikke at iværksætte en ny forældrekompetenceundersøgelse er ikke en afgørelse, der kan påklages, men en processuel beslutning uden klageadgang i det administrative system.

En klage over sagsbehandlingen kan rettes til kommunalbestyrelsen.

Forældrekompetenceundersøgelse

En forældrekompetenceundersøgelse foretages af psykolog og/eller psykiater og tilbydes, når kommunen eller forældrene ønsker en vurdering af, om forældrene ud fra deres evner er i stand til at varetage omsorgen for barnet eller den unge.

En forældrekompetenceundersøgelse er ikke nærmere defineret i serviceloven, men bliver typisk gennemført som en del af den børnefaglige undersøgelse, der har til formål at afdække ressourcer og vanskeligheder hos barnet og familien. En beslutning om at foretage en børnefaglig undersøgelse kan påklages i det administrative system.

Baggrunden for at iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse vil altid bero på en konkret vurdering.

Lov:

Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - lovbekendtgørelse nr. 930 af 17. september 2012 - § 60

Afgørelse:

1. Baggrund for at behandle sagen

Ankestyrelsen har behandlet sagen for at afklare nævnenes prøvelsesadgang i forhold til beslutninger om at iværksætte eller afslå at iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse.

2. Reglerne

Det fremgår af § 60 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven), at når det fremgår af lovgivningen, kan kommunens afgørelser indbringes for det sociale nævn og kommunens eller statens afgørelser i et jobcenter for beskæftigelsesankenævnet.

Det fremgår af punkt 188 i vejledning nr. 73 om retssikkerhed og administration på det sociale område, at afgørelser truffet af en kommune eller af staten i jobcentret kan indbringes for det sociale nævn eller for beskæftigelsesankenævnet. Ved en afgørelse forstås en beslutning, der træffes af en forvaltningsmyndighed i en konkret sag, og som i forhold til den enkelte borger og/eller myndighed tilsigter at have en retsvirkning efter sit indhold. Det vil sige, at afgørelsen bindende regulerer borgerens eller kommunens rettigheder og pligter i sagen

Det fremgår af punkt 189 i vejledning nr. 73 om retssikkerhed og administration på det sociale område, at beslutninger i forbindelse med sagsbehandlingen, som ikke afslutter sagen – de såkaldte processuelle beslutninger – er ikke afgørelser og kan derfor ikke indbringes for klageorganerne. Det er f.eks. beslutninger om at indhente oplysninger, om at udsætte sagen eller om at genoptage sagen eller Ankestyrelsens beslutning om at optage en sag til principiel behandling. Da processuelle beslutninger ikke er afgørelser, er der ikke adgang til at klage over beslutninger. Retssikkerhedsloven giver ikke borgerne klageadgang i forhold til processuelle beslutninger.

3. Andre Principafgørelser

64-11: Beskæftigelsesankenævnet havde kompetence til at tage stilling til en klage over jobcentrets afslag på at afklare arbejdsevnen, idet afslaget indeholdt en afgørelse om afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag, selv om det ikke direkte fremgik af sagen.

Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg lagde vægt på, at borgeren ansøgte om afklaring af arbejdsevnen i forhold til fleksjob, at sagen havde været behandlet på møde, og at jobcenterets afgørelse var ledsaget af en klagevejledning. Beskæftigelsesudvalget vurderede, at jobcentrets afslag på at afklare arbejdsevnen måtte anses for en afgørelse og ikke en processuel beslutning, da afgørelsen tilsigtede at have retsvirkning efter sit indhold - et afslag på fleksjob på det foreliggende grundlag.

41-10: En kommunes beslutning om, at der ved udskiftning af kropsbårne hjælpemidler skulle indhentes 2 tilbud, var en processuel beslutning. Der var ikke klageadgang til det sociale nævn.

Der blev lagt vægt på, at fremgangsmåden med at indhente 2 tilbud forud for bevilling af et hjælpemiddel anses som en del af den oplysning, der foregår i sagen forud for, at der træffes afgørelse. Der er klageadgang til kommunalbestyrelsen over sagsbehandlingen.

R-8-08: Kommunens krav om, at modtageren af sygedagpenge skulle modtage behandling for fortsat at kunne modtage sygedagpenge, var en afgørelse, som kunne påklages og ikke en processuel beslutning.

Begrundelsen var, at kommunen havde fastsat, hvad der skulle være ret i dagpengemodtagerens sag, og kommunen havde i den forbindelse truffet en ensidig og bindende tilkendegivelse om forhold, der havde væsentlig betydning for dagpengemodtageren.

Dagpengemodtageren havde derfor i det konkrete tilfælde krav på at få sin sag behandlet af klageinstansen, uanset at dagpengemodtageren havde påbegyndt behandlingen for ikke at miste dagpengene.

U-2-98: Beslutning om henlæggelse af en sag, idet der ikke skønnedes at være erstatningsberettigende følger, var en processuel beslutning og ikke en egentlig afgørelse, som kunne indbringes for Ankestyrelsen. Denne del af afgørelsen skulle således ikke forsynes med klagevejledning.

4. Den konkrete afgørelse

Ankestyrelsen har i møde truffet afgørelse i din sag om, hvorvidt en beslutning om ikke at iværksætte en ny forældrekompetenceundersøgelse er en processuel beslutning uden klageadgang.

Resultatet er

• Det sociale nævn har ikke kompetence til at behandle din klage over afslag på iværksættelse af ny forældrekompetenceundersøgelse

Det betyder, at det sociale nævn ikke havde kompetencen til at realitetsbehandle sagen, og at det sociale nævns afgørelse ikke gælder.

Der var enighed på mødet.

Begrundelsen for afgørelsen

Ankestyrelsen finder, at det sociale nævn ikke har haft kompetencen til at efterprøve kommunens beslutning om afslag på iværksættelse af en forældrekompetenceundersøgelse.

En forudsætning for at det sociale nævn kan behandle en klage er, at kommunen har truffet en afgørelse.

Kommunens beslutning om ikke at iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse er ikke en afgørelse.

Ved en afgørelse (juridisk set) forstås en beslutning, der fastsætter, hvad der er eller skal være ret for borgeren i det enkelte tilfælde.

En beslutning om afslag på iværksættelse af en forældrekompetenceundersøgelse er en processuel beslutning, som træffes som led i den løbende sagsbehandling.

Vi har lagt vægt på, at en forældrekompetenceundersøgelse foretages af en psykolog og/eller en psykiater og tilbydes, når kommunen eller forældrene ønsker en vurdering af, om forældrene ud fra deres evner er i stand til at varetage omsorgen for barnet eller den unge.

En forældrekompetenceundersøgelse indgår typisk som en del af oplysningsgrundlaget i en sag om særlig støtte til børn og unge, inden der træffes en endelig afgørelse.

Baggrunden for at iværksætte en forældrekompetenceundersøgelse beror altid på en konkret vurdering og vil derfor ikke altid være et relevant eller nødvendigt redskab i alle sager om særlig støtte til børn og unge.

Vi henviser til, at muligheden for at klage over oplysningsgrundlaget altid vil være til stede, når der træffes endelig afgørelse efter lov om særlig støtte til børn og unge.

Vi henviser endeligt til, at du kan klage over sagsbehandlingen herunder selve beslutningen om afslag på iværksættelse af ny forældrekompetenceundersøgelse til kommunalbestyrelsen.

Oplysninger i sagen

Vi har afgjort sagen på grundlag af:

• De oplysninger, som forelå, da nævnet traf afgørelse i sagen

• Nævnets afgørelse af 28. september 2012

• Klagen til Ankestyrelsen

• Nævnets genvurdering

X Kommune har givet afslag på at iværksætte ny forældrekompetenceundersøgelse under henvisning til, at der ikke er sket ændringer i dine forhold.

Efter gentagne henvendelse fra din side har kommunen den xx sendt sagen til det sociale nævn.

Det sociale nævn har af de grunde kommunen har anført afslået iværksættelse af ny forældrekompetenceundersøgelse. Nævnet har i den forbindelse henvist til den tidligere udarbejdede forældrekompetenceundersøgelse fra xx som konkluderer, at du har store personlighedsmæssige og følelsesmæssige vanskeligheder.