Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32009L0072
 
32012L0027
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget1)

I medfør af § 20, stk. 2, § 22, stk. 4, § 28, stk. 3, og § 70, stk. 2, i lov om elforsyning, jf. lovbekendtgørelse nr. 1329 af 25. november 2013, og § 5, stk. 5, i lov nr. 575 af 18. juni 2012 om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om Energinet.dk, som ændret ved lov nr. 641 af 12. juni 2013, og efter forelæggelse for Folketingets Klima-, Energi- og Bygningsudvalg fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen finder anvendelse på netvirksomheders fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet hos slutbrugere.

Stk. 2. Ved slutbruger forstås i denne bekendtgørelse en fysisk eller juridisk person, hvis levering eller aftag af elektricitet i nettet er omfattet af netvirksomhedens pligt til at måle levering og aftag af elektricitet i nettet, jf. § 20, stk. 1, nr. 4, i lov om elforsyning.

Idriftsættelse af fjernaflæste elmålere

§ 2. Netvirksomhederne skal sikre, at der inden den 31. december 2020 er idriftsat fjernaflæste elmålere hos alle slutbrugere.

Stk. 2. Fjernaflæste elmålere skal opfylde kravene i §§ 4-7, jf. dog § 11.

Stk. 3. En fjernaflæst elmåler, der opfylder kravene i §§ 4-7, kan ikke udskiftes med en elmåler, som ikke opfylder disse krav.

§ 3. Ved installation af fjernaflæste elmålere hos slutbrugere skal netvirksomhederne informere og rådgive slutbrugerne om anvendelsen af fjernaflæste elmålere og potentialet for brugen af disse.

Tekniske krav til fjernaflæste elmålere

§ 4. En fjernaflæst elmåler skal kunne

1) registrere aftag og levering af elektricitet i det kollektive elforsyningsnet særskilt og med en registrering hvert 15. minut eller med kortere intervaller,

2) ændre indstillinger for registreringsfrekvensen via et fjernaflæsningssystem, og

3) lagre målte data til brug for forbrugsafregning.

Stk. 2. Målersystemet skal kunne registrere forsyningsafbrud hos forbrugeren og på forespørgsel fra netvirksomheden overføre afbrudsdata.

§ 5. En fjernaflæst elmåler skal være i stand til at videreformidle målte data om aftag og levering af elektricitet for de enkelte tidsserier til netvirksomheden og en ekstern enhed. Den fjernaflæste elmåler skal som minimum kunne bringes til at vise akkumulerede værdier for aftag og levering af elektricitet samt den aktuelle elektriske effekt.

§ 6. Intervallet for overførsel af målte data til netvirksomheden skal kunne justeres og tilpasses selskabernes afregnings- og faktureringsrutiner i henhold til forskrifter udstedt af Energinet.dk.

Stk. 2. Målte data skal til enhver tid kunne indhentes fra den fjernaflæste elmåler af netvirksomheden.

§ 7. Det skal være muligt for forbrugeren efter åbne standarder at tilkoble eksterne enheder til den fjernaflæste elmåler og løbende udtage forbrugsrelevante data, jf. § 5.

Stk. 2. Overførsel af data skal være sikret via kryptering eller lignende.

Stk. 3. Tilkobling af eksterne enheder skal kunne foretages af lægmand uden at bryde plomber eller lignende. Netvirksomheden kan beslutte, at aktivering skal foretages eksternt af netvirksomheden. Dette må ikke påføre forbrugeren unødige ekstraomkostninger.

Stk. 4. Udtagning af data må ikke være til gene for netvirksomheders brug af den fjernaflæste elmåler.

Formidling af data til datahub

§ 8. Netvirksomhederne indsender timemålte forbrugsdata til datahubben fra de af netvirksomhedernes slutbrugere, hvor der er idriftsat fjernaflæste elmålere, når der i forskrifter udstedt af Energinet.dk er indført en model for timeafregning af alle slutbrugere.

Stk. 2. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte en tidsfrist for Energinet.dk’s udstedelse af forskrifter, der indfører en model for timeafregning af alle slutbrugere.

Dokumenterede meromkostninger for netvirksomhederne

§ 9. Energitilsynet kan efter ansøgning forhøje reguleringsprisen for netvirksomheder, der har dokumenterede meromkostninger som følge af pålæggene i § 2, stk. 1 og 2, og § 8, stk. 1, i henhold til reglerne i bekendtgørelsen om indtægtsrammer for netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder omfattet af lov om elforsyning.

Stk. 2. Dokumenterede meromkostninger ved fremskyndelse af investeringer som følge af tidsfristen i § 2, stk. 1, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 1. pkt. i lov om elforsyning. Kompensationen kan beregnes ved brug af standardiserede forudsætninger, jf. stk. 4.

Stk. 3. Dokumenterede meromkostninger til udskiftning eller opgradering af elmålere til fjernaflæste elmålere, der opfylder kravene i §§ 4-7, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 2. pkt. i lov om elforsyning. Kompensationen kan beregnes ved brug af standardiserede forudsætninger, jf. stk. 4.

Stk. 4. Energitilsynet kan fastsætte standardiserede forudsætninger for forhøjelse af reguleringsprisen som følge af dokumenterede meromkostninger. Ved fastsættelsen heraf tager Energitilsynet blandt andet hensyn til en forventet levetid på 15 år for elmålerne og netvirksomhedernes sparede omkostninger til den relevante alternative investering, der indtil den 31. december 2020 vil være en elektronisk ikke-fjernaflæst elmåler.

Stk. 5. Øgede driftsomkostninger som følge af forskrifter udstedt af Energinet.dk om indsendelse af timemålte forbrugsdata, jf. § 8, stk. 1, kompenseres i medfør af § 70, stk. 7, 2. pkt. i lov om elforsyning.

Stk. 6. På baggrund af Energinet.dk’s forskrifter, jf. § 8, stk. 1, fastsætter Energitilsynet standardiserede forudsætninger for forhøjelse af reguleringsprisen som følge af øgede driftsomkostninger, jf. stk. 5.

Stk. 7. Netvirksomhederne kan alene ansøge Energitilsynet om kompensation for dokumenterede meromkostninger, jf. stk. 1, én gang årligt for meromkostninger i det foregående regnskabsår. Retten til at få godkendt en indtægtsrammeforhøjelse som følge af meromkostningerne bortfalder, såfremt ansøgningen ikke foreligger i Energitilsynet senest den 31. maj i regnskabsaflæggelsesåret.

Ikrafttrædelse og overgangsbestemmelser

§ 10. Bekendtgørelsen træder i kraft den 10. december 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 783 af 29. juni 2011 om måling af elektricitet i slutforbruget.

§ 11. De fjernaflæste elmålere, der allerede er idriftsat på tidspunktet for bekendtgørelsens ikrafttræden, men ikke opfylder alle kravene i §§ 4-7, kan forblive i drift i de pågældende elmåleres restlevetid, såfremt de kan benyttes til indsendelse af timemålte forbrugsdata til datahubben, jf. § 8, stk. 1.

Stk. 2. I målersystemer med fjernaflæste elmålere som nævnt i stk. 1, finder § 2, stk. 2, ikke anvendelse ved udskiftning af enkelte defekte fjernaflæste elmålere og tilslutning af nye fjernaflæste elmålere.

Energistyrensen, den 3. december 2013

Ib Larsen

/ Anne-Sofie Jensen

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/72/EF af 13. juli 2009 om fælles regler for det indre marked for elektricitet og om ophævelse af direktiv 2003/54/EF, EU-Tidende 2009, nr. L 211, side 55, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU af 25. oktober 2012 om energieffektivitet, om ophævelse af direktiv 2009/125/EF og 2010/30/EU samt om ophævelse af direktiv 2004/8/EF og 2006/32/EF, EU-Tidende 2012, nr. L 315, side 1. Bekendtgørelsen har som udkast været notificeret i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/34/EF (informationsproceduredirektivet), som ændret ved direktiv 98/48/EF.