Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere

I medfør af tekstanmærkning nr. 105 til § 7 i Finansloven for finansåret 2013 fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Den statslige refusionsordning (fleksjobordningen) omfatter institutioner (tilskudsmodtagere), når de modtager driftstilskud fra staten, der falder ind under stk. 2 eller stk. 3.

Stk. 2. Tilskud fra staten, der dækker mindst 50 pct. af de ordinære driftsudgifter.

Stk. 3. Driftstilskud fra staten, uanset hvor stort driftstilskuddet er, hvis det er bevilget i henhold til særskilt lovgivning. Særskilt lovgivning er fx tilskud efter lov om Kulturministeriets kulturaftaler med kommuner mv. og om regionernes opgaver på kulturområdet, teaterlovens kapitel 7, samt lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål (Lov nr. 696 af 25/06/2010) dog ikke denne lovs § 3, stk. 1, nr. 1 – 6 (Kulturministeriets midler til andet end kulturelle formål), § 4, stk. 1, nr. 1-2 (Undervisningsministeriets midler til andet end undervisning og folkeoplysning) og § 5 (Miljøministeriets midler til støtte af friluftslivet).

Stk. 4. Den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere omfatter ikke tilskudsmodtagere, som er omfattet af cirkulære om fleksjob i staten.

§ 2. Den myndighed (tilskudsyder), som yder driftstilskud, jf. § 1, stk. 2 eller 3, træffer samtidig med bevilling af driftstilskud afgørelse om, hvorvidt tilskudsmodtager er omfattet af fleksjobordningen.

Stk. 2. Tilskudsyder skal til Statens Administration indberette hvilke institutioner, der er omfattet af fleksjobordningen. Indberetningen skal ske i umiddelbar forbindelse med, at tilskudsyder træffer afgørelse efter § 2, stk.1.

Stk. 3. Hvis tilskudsyder efterfølgende ændrer afgørelser om driftstilskud efter § 2, stk. 1, som betyder, at en institution enten bliver omfattet eller udtræder af fleksjobordningen, skal tilskudsyder indberette ændringerne til Statens Administration i umiddelbar forbindelse med ændringen af afgørelsen.

§ 3. Statens Administration meddeler tilskudsmodtager, at institutionen er omfattet eller udtrådt af fleksjobordningen, når Statens Administration har modtaget indberetning fra tilskudsyder efter § 2, stk. 2 eller 3.

§ 4. Tilskudsmodtager bliver omfattet af fleksjobordningen fra begyndelsen af det kvartal, hvor Statens Administration giver tilskudsyder meddelelse herom.

Stk. 2. Tilskudsmodtager er omfattet af fleksjobordningen i en periode af samme længde, som den periode driftstilskuddet jf. § 1, stk. 2 eller 3, vedrører. Hvis driftstilskuddet efter § 1, stk. 2 eller 3, er ydet for et finansår, vil tilskudsmodtager blive omfattet af fleksjobordningen i 4 på hinanden følgende kvartaler, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Perioden, hvor tilskudsmodtageren er omfattet af fleksjobordningen, kan højest forskydes med et kvartal i forhold til tidspunktet for bevillingen af driftstilskuddet. Hvis meddelelsen fra Statens Administration om, at tilskudsyder er omfattet af fleksjobordningen, bliver givet senere end kvartalet efter, at afgørelsen om driftstilskuddet jf. § 2, stk. 1, er truffet, bliver den samlede periode, hvor institutionen er omfattet af fleksjobordningen, forkortet tilsvarende.

Stk. 4. Tilskudsmodtager udtræder af fleksjobordningen ved udløbet af det sidste kvartal i perioden jf. stk. 2 eller 3. Det gælder dog ikke, hvis tilskudsmodtager i umiddelbar tilknytning til periodens udløb modtager et eller flere af de i § 1, stk. 2 eller stk. 3 nævnte tilskud.

Bidrag

§ 5. Tilskudsmodtager er forpligtet til at betale bidrag til fleksjobordningen for de kvartaler, hvor institutionen efter § 4 er omfattet af fleksjobordningen. Bidragspligten indtræder ved begyndelsen af det første kvartal, hvor institutionen er omfattet, og bortfalder ved udgangen af det sidste kvartal, institutionen er omfattet af fleksjobordningen.

Stk. 2. Tilskudsmodtageren skal indbetale bidrag til fleksjobordningen hvert kvartal. Betalingen skal ske til Statens Administration senest 2 måneder efter udløbet af det kvartal, som bidraget vedrører.

Stk. 3. Statens Administration kan modregne bidrag i tilskudsmodtagers eventuelle krav på refusion vedrørende samme kvartal.

§ 6. Bidraget til finansiering af fleksjobordningen er fastsat på Finansloven som et beløb pr. årsværk pr. måned. Statens Administration offentliggør bidragssatsen på sin hjemmeside, www.statens-adm.dk.

Stk. 2. Bidraget for tilskudsmodtagerne bliver nedsat i løbet af finansåret, hvis Statens Administration beslutter at nedsætte bidraget for statsinstitutioner mv., der er omfattet af cirkulære om fleksjob i staten. Nedsættelsen af bidraget skal forholdsmæssigt være lige stor for institutioner omfattet af denne bekendtgørelse og for institutioner omfattet af cirkulære om fleksjob i staten.

Stk. 3. Statens Administration informerer om ændringer i bidraget på Statens Administrations hjemmeside www.statens-adm.dk og udsender nyhedsmail til de omfattede tilskudsmodtagere.

§ 7. Statens Administration beregner og opkræver bidrag hos de omfattede tilskudsmodtagere hvert kvartal på baggrund af oplysninger om tilskudsmodtagers registrerede årsværksforbrug. Regler om beregning af bidrag for tilskudsmodtagere, der anvender Statens Løn System fremgår af § 8, mens regler om beregning af bidrag for øvrige tilskudsmodtagere fremgår af § 9.

§ 8. Statens Administration beregner bidrag for tilskudsmodtagere, der anvender Statens Løn System (SLS), på grundlag af det årsværksforbrug, som tilskudsmodtager har registreret i SLS i det foregående kvartal. Bidrag for 1. kvartal i året bliver beregnet på grundlag af registreringer for 4. kvartal året før, jf. dog stk.2.

Stk. 2. For det første kvartal en tilskudsmodtager anvender SLS til anvisning af løn, bliver bidraget beregnet på grundlag af årsværksforbruget i det pågældende kvartal. Herefter bliver bidraget beregnet efter stk. 1.

Stk. 3. Hvis årsværksforbruget i et kvartal er under 5 årsværk, er tilskudsmodtager fritaget for betaling af bidrag i det efterfølgende kvartal.

Stk. 4. Tilskudsmodtagere, der anvender SLS til anvisning af løn, skal ikke indberette årsværksforbrug for foregående kvartal, med mindre Statens Administration særskilt anmoder tilskudsmodtageren om kvartalsvis indberetning.

§ 9. Statens Administration beregner bidrag for tilskudsmodtagere, der ikke er omfattet af § 8 på grundlag af tilskudsmodtagers indberetning af det gennemsnitlige årsværk i året forud for finansåret, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Bidrag for nyoprettede tilskudsmodtagere bliver i det år, institutionen er oprettet, beregnet på grundlag af det faktiske årsværksforbrug i de enkelte kvartaler.

Stk. 3. Hvis det gennemsnitlige antal årsværk for finansåret forud er under 5 årsværk, er tilskudsmodtageren fritaget for bidragsbetaling i det indeværende finansår.

Stk. 4. Der sker ikke regulering af bidragsbetalingen ved afvigelser mellem det gennemsnitlige årsværksforbrug i året forud for finansåret og det faktiske årsværksforbrug i samme periode.

Stk. 5. Tilskudsmodtagere, der er omfattet af stk. 3, skal indberette gennemsnitligt årsværksforbrug for foregående finansår inden 1. marts.

Stk. 6. Hvis tilskudsmodtageren ikke indberetter det gennemsnitlige årsværk for året forud inden den fastsatte frist, kan Statens Administration opkræve bidrag til fleksjobordningen på grundlag af et skønnet antal årsværk. Statens Administrations skøn tager udgangspunkt i det interval af antal ansatte, som institutionen er registreret med i CVR-registeret.

Refusion

§ 10. Tilskudsmodtager har ret til at søge refusion efter reglerne i denne bekendtgørelse for de kvartaler, hvor institutionen efter § 4 er omfattet af fleksjobordningen.

Stk. 2. En tilskudsmodtager, der udtræder helt af fleksjobordningen har yderligere ret til at søge refusion for det første kvartal efter at bidragspligten efter § 5 er ophørt.

§ 11. Refusionen udgør halvdelen af den lønudgift, som ikke dækkes af tilskuddet fra kommunen, jf. § 71, stk. 2-4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller af refusion efter anden lovgivning, herunder dagpenge ved sygdom. Hvis tilskudsmodtagerens forhold medfører, at tilskud eller refusion fra anden side, jf. 1. pkt., ikke kommer til udbetaling, fratrækkes det beløb, som tilskudsmodtager ville have været berettiget til inden beregning af refusion fra fleksjobordningen.

Stk. 2. Bidrag til fleksjobordningen indgår ikke i lønudgiften.

Stk. 3. Lønudgiften for et kvartal kan maksimalt udgøre ¼ af det årlige maksimumsbeløb fastsat i § 71, stk. 3, 3. pkt., i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ved deltidsansættelse nedsættes det maksimale beløb forholdsmæssigt i forhold til arbejdstidsbrøken.

§ 12. Tilskudsmodtageren skal anmode Statens Administration om refusion senest 2 måneder efter udgangen af det kvartal, som refusionen vedrører.

Stk. 2. Kan det endelige krav på refusion for en fleksjobansat ikke opgøres, skal anmodning om et skønnet beløb indberettes inden for fristen i stk. 1. Krav på regulering af tidligere søgt refusion for en fleksjobansat skal indberettes senest 14 måneder efter udløbet af det kvartal, reguleringen vedrører.

Stk. 3. Anmodning om refusion skal indberettes elektronisk på www.fleksbarsel.dk ved anvendelse af digital signatur (medarbejdercertifikat). Tilskudsmodtager har ansvaret for, at de indberettede oplysninger er korrekte.

Stk. 4. Statens Administration kan forlænge fristen for indberetning for et kvartal med op til 1 måned, hvis fristoverskridelsen skyldes problemer med institutionens it-udstyr eller den digitale signatur, og institutionen så tidligt som muligt og senest 2 hverdage efter fristens udløb meddeler Statens Administration dette.

Stk. 5. Overskrides fristerne efter stk. 1, 2 og 4, bortfalder retten til refusion eller regulering af refusionsbeløbet.

Stk. 6. Statens Administration kan dispensere fra indberetningsfristerne, hvis fristoverskridelsen skyldes ganske særlige forhold.

Stk. 7. Statens Administration kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra den elektroniske indberetning, hvis tilskudsmodtager er en lille institution uden adgang til it-udstyr, eller hvor tilskudsmodtagers it-udstyr ikke opfylder de tekniske krav til anvendelse af digital signatur.

Stk. 8. Ansøgning om fristforlængelse efter stk. 4 og dispensation efter stk. 6 og 7 skal sendes til Statens Administration.

Revision

§ 13. Revision skal udføres efter stk. 2-4 af en sagkyndig revision, medmindre tilskudsmodtager revideres af Rigsrevisionen i henhold til § 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m.

Stk. 2. Revisionen skal som minimum omfatte:

1) beregning af bidrag til ordningen, herunder opgørelse af årsværksforbrug, og

2) beregning af lønrefusionsbeløb fra staten, herunder at ansættelsesforholdet vedrører et godkendt fleksjob samt beregning af løn og kommunal refusion.

Stk. 3. Revisor skal i revisionsprotokollen oplyse, at ordningen om fleksjob er revideret i henhold til gældende regler og retningslinjer.

Stk. 4. Giver revisionen anledning til kritiske bemærkninger i forhold til det i stk. 2 anførte, skal institutionen skriftligt meddele dette til Statens Administration og foretage de nødvendige korrektioner uden unødig forsinkelse.

Administration af ordningen

§ 14. Fleksjobordningen administreres af Statens Administration, der kan fastsætte nærmere retningslinjer for ordningen. Retningslinjerne fremgår af Statens Administrations hjemmesider (www.statens-adm.dk og www.fleksbarsel.dk).

Klageadgang

§ 15. Tilskudsmodtager kan klage over afgørelser truffet af tilskudsyder efter § 2, stk.1 eller 3, efter samme regler, som gælder for klager over selve afgørelsen om driftstilskud.

Stk. 2. Statens Administrations afgørelser om udbetaling af refusion og om dispensation fra indberetningsfristerne kan indbringes for Finansministeriets departement. Klagen skal være modtaget af Statens Administration senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt institutionen. Statens Administration videresender herefter, medmindre styrelsen giver klageren medhold, klagen til Finansministeriets departement med styrelsens udtalelse i sagen.

Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser mv.

§ 16. Bekendtgørelsen træder i kraft den 13. december 2013 og har virkning for refusioner og bidrag, der vedrører 1. kvartal 2014 eller senere.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 973 af 11. august 2010 om den statslige fleksjobordning for tilskudsmodtagere ophæves.

Stk. 3. Afgørelser om refusionsanmodning eller bidragsopkrævning for perioder før 1. kvartal 2014 træffes efter den bekendtgørelse, der var gældende på henholdsvis indberetningstidspunktet for refusionsanmodningen og på udsendelsestidspunktet for bidragsopkrævningen.

Stk. 4. Øvrige afgørelser træffes efter den bekendtgørelse, der var gældende på ansøgningstidspunktet.

§ 17. For personer ansat i fleksjob før 1. april 2002 refunderes 100 pct. af beregningsgrundlaget, jf. § 11. Dette gælder også, hvis den pågældende skifter stilling som følge af organisatoriske omlægninger eller lignende. Opnormering og forfremmelse mv. betragtes ikke som stillingsskifte. Stillingsskifte af anden årsag betragtes som en nyansættelse.

Stk. 2. Bestemmelsen i § 11, stk. 3, gælder ikke for personer, der den 4. juli 2006 var ansat i fleksjob eller personer, der denne dato havde indgået aftale om fleksjob til påbegyndelse efter 5. juli 2006.

Finansministeriet, den 2. december 2013

Bjarne Corydon

/ Frank Petersen