Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af lov om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag i ejendomsværdiskatten m.v.)

I medfør af § 7, stk. 8, i lov nr. 1347 af 3. december 2013 om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag i ejendomsværdiskatten m.v.) fastsættes:

§ 1. § 1, nr. 12, i lov nr. 1347 af 3. december 2013 om ændring af fusionsskatteloven, selskabsskatteloven, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love (Skattefri omstrukturering med deltagelse af selskaber hjemmehørende i EØS-lande, skattefri sammenlægning af vandforsyninger og nedslag i ejendomsværdiskatten m.v.) for så vidt angår § 15 c, stk. 10, i fusionsskatteloven, sættes i kraft.

§ 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 6. december 2013.

Erhvervs- og Vækstministeriet, den 29. november 2013

Henrik Sass Larsen

/ Jesper Olesen