Den fulde tekst
L 91
Forslag til lov om ændring af selskabsskatteloven. (Henstand med exitskat ved selskabers overførsel af aktiver og passiver til et andet EU-/EØS-land).
Af skatteministeren (Holger K. Nielsen (SF)).
Lovf som fremsat 4/12 13
Fremsat skr 4/12 13
1.beh 19/12 13
Betænkning 21/1 14
2.beh 30/1 14
Lovf som vedt 6/2 14
3.beh 6/2 14
Lov nr 170 af 26. februar 2014
Ordførere: (1.beh) Thomas Jensen (S), Mads Rørvig (V), Dennis Flydtkjær (DF), Nadeem Farooq (RV), Annika Smith (SF), Ole Birk Olesen (LA), Tom Behnke (KF).
Ministre: (1.beh) skatteministeren (Jonas Dahl).
Efter 1.beh henvist til Skatteudvalget(SAU).
Efter 2.beh direkte overgang til 3.beh.
Loven er en opfølgning på en afgørelse fra EU-Domstolen af 18. juli 2013 om de danske regler vedrørende beskatning af selskaber m.v., der overfører aktiver eller passiver til andre EU-/EØS-lande, dvs. exitbeskatning. EU-Domstolen fandt, at de danske exitskatteregler for selskaber ikke fuldt ud er i overensstemmelse med EU-retten, fordi exitskatten kræves betalt med det samme, og der således ikke er mulighed for at vælge henstand med betaling af skatten. Loven bringer de danske exitskatteregler i overensstemmelse med EU-retten.
Loven indebærer en justering af reglerne om beskatning ved et selskabs overførsel af aktiver og passiver til et andet EU-/EØS-land. Der etableres med loven en henstandsordning (afdragsordning), der gør det muligt at udskyde betalingen af exitskatten mod forrentning. Henstandsbeløbet afdrages i takt med, at der oppebæres afkast (indtægter, gevinster, udbytter) af de overførte aktiver, som ville være blevet beskattet i Danmark, hvis aktiverne var forblevet her i landet. Dog skal det årlige afdrag mindst udgøre et beløb svarende til 1/7 af den opgjorte exitskat. Henstandsperioden er således maksimalt 7 år.
Afstemning:
Vedtaget
92 stemmer for forslaget (V, S, RV, SF, LA, KF)
22 stemmer imod forslaget (DF, EL, UFG)
0 stemmer hverken for eller imod forslaget