Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen)

(Maksimal belastning af køretøjer, mv.)

§ 1

I bekendtgørelse nr. 577 af 6. juni 2011 om køretøjers største bredde, længde, højde, vægt og akseltryk (Dimensionsbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1165 af 8. december 2011, foretages følgende ændringer:

1. I § 3, stk. 1, indsættes efter »motorredskab, arbejds- eller påhængsredskab«: »særligt indrettet«.

2. I § 3, stk. 2, 2. pkt., ændres »redskabet« til: »køretøjerne«.

3. I § 3 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Traktor og motorredskab må trække ubelæsset traktorpåhængsvogn opbygget som buffertank mellem mark og avlsgård med en bredde på indtil 3,30 m.«

4. I § 10, stk. 5, indsættes efter »og en eller to påhængsvogne«: », eller traktor og en påhængsvogn og et påhængsredskab, hvis bredde ikke overskrider 3,0 m,«.

5. I § 10 indsættes som stk. 7:

»Stk. 7. Vogntog bestående af mejetærsker eller skårlægger og påhængskøretøj, belæsset med skærebord, må have en længde, der ikke overstiger 25,0 m hvis der på påhængskøretøjet

1) er minimum to aksler,

2) tvangsstyring på alle aksler, og

3) kørsel sker i henhold til § 10, stk. 6, 2. pkt.«

6. I § 14 indsættes som stk. 6:

»Stk. 6. For motordrevet køretøj med styrende hjul skal mindst 20 %, for motorcykel og knallert dog 25 %, af køretøjets faktiske totalvægt hvile på køretøjets styrende hjul.«

7. I § 19 indsættes efter 1. pkt.:

»Er køretøjet hverken godkendt eller registreret, må det i øvrigt ikke belastes med større aksel/bæltetryk end de af køretøjsfabrikanten teknisk tilladte.«

8. § 21, stk. 2, nr. 2, affattes således:

»2) for motordrevet køretøj med tre aksler: ledbus 28.000 kg, andre køretøjer 24.000 kg, dog 26.000 kg, hvis køretøjets drivaksel har tvillingmonterede dæk, og

a) har vejvenlig affjedring, eller

b) ingen af køretøjets akseltryk overstiger 9.500 kg,«

9. § 21, stk. 2, nr. 8, affattes således:

»8) for vogntog med seks aksler bestående af bil med registreringspligtigt påhængskøretøj: 50.000 kg, og«

10. § 23, stk. 2, affattes således:

»Stk. 2. Ved vogntogets faktiske totalvægt skal mindst 20 % hvile på bilens drivende hjul.«

11. § 24 affattes således:

»§ 24. For påhængskøretøj, der trækkes af motorcykel eller knallert, må den faktiske totalvægt ikke overstige 50 % af motorcyklens henholdsvis knallertens egenvægt.«

12. § 30 affattes således:

»§ 30. Et køretøj eller et vogntog må i øvrigt aldrig belastes med større vægt, herunder vogntogsvægt, end det er registreret eller godkendt til. Er køretøjet hverken godkendt eller registreret, må det i øvrigt ikke belastes med større vægt end den af køretøjsfabrikanten teknisk tilladte.

Stk. 2. For vogntog må den faktiske vægt endvidere ikke overstige summen af køretøjernes registrerede eller godkendte totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede registrerede eller godkendte akseltryk. Såfremt et køretøj, som indgår i et vogntog, ikke er registreret eller godkendt, anvendes i stedet køretøjsfabrikantens tekniske tilladte totalvægt, for sættevogn og påhængskøretøj med stiv trækstang dog det samlede registerrede eller godkendte akseltryk.

Stk. 3. Tilladt vægt efter stk. 2 kan dog ikke medføre fravigelse af de grænser for totalvægt, som i øvrigt fremgår af denne bekendtgørelse.«

13. § 33, stk. 3, affattes således:

»Stk. 3. Når overtrædelse af vilkår meddelt efter § 20 og § 30, og overtrædelse af § 21, stk. 1, 2, 5, og 6, § 29 og § 31, er sket under kørsel med et køretøj med en tilladt totalvægt på over 3.500 kg, udmåles en skærpet bøde. Det samme gælder ved overtrædelse af § 23, stk. 1 og § 27.«

14. § 33, stk. 1, affattes således:

»§ 33. Overtrædelse af § 2, stk. 1-5, § 3, stk. 1, 2 samt stk. 4-7, § 4, §§ 6-10, § 11, stk. 2, § 12, stk. 1, § 14, stk. 1-4 og stk. 6, § 15, stk. 1-4, §§ 16-19, § 21, stk. 1, 2, 5 og 6, §§ 22-24, § 25, stk. 1 og 2, §§ 26-30 og § 32, stk. 2-4 straffes med bøde. Det samme gælder kørsel i strid med forbud efter § 3, stk. 3.«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Trafikstyrelsen, den 12. december 2013

Carsten Falk Hansen

/ Leif Lorenzen

Redaktionel note
  • Juristforbundets Færdselslovsamling