Senere ændringer til forskriften
Ændrer i/ophæver
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor

§ 1

I bekendtgørelse nr. 906 af 14. september 2009 om anvendelse af og kontrol med principper for god laboratoriepraksis (GLP) for kemiske stoffer og blandinger og GLP-inspektion samt gebyrer herfor, som ændret ved bekendtgørelse nr. 23 af 7. januar 2010 foretages følgende ændring:

1. Indledningen affattes således:

»I medfør af § 10 a, § 43, § 45, stk. 1, § 58, stk. 2-3, § 59, stk. 4, og § 60 i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878 af 26. juni 2010, som ændret ved lov nr. 294 af 11. april 2011, lov nr. 161 af 28. februar 2012, lov nr. 277 af 19. marts 2013 og lov nr. 489 af 21. maj 2013, fastsættes:«

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Miljøministeriet, den 9. december 2013

Ida Auken

/ Michel Schilling