Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Links til øvrige EU dokumenter
32007R1234
 
32008R0110
 
32009R0607
 
32012R1151
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer1)

I medfør af § 17, stk. 1, § 40, stk. 1, § 49, stk. 1, og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 250 af 8. marts 2013, fastsættes:

Ansøgning om beskyttelse

§ 1. Ansøgning om registrering af en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), en beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller en garanteret traditionel specialitet (GTS) i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 14. december 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, skal sendes til Fødevarestyrelsen.

§ 2. Ansøgning om registrering af en beskyttet oprindelsesbetegnelse (BOB), en beskyttet geografisk betegnelse (BGB) eller en traditionel benævnelse i henhold til Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), skal sendes til Fødevarestyrelsen.

§ 3. Ansøgning om registrering af en geografisk betegnelse i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89, skal sendes til Fødevarestyrelsen.

§ 4. Ansøgning om ændring af specifikationer for produkter, der er registreret i henhold til de i §§ 1-3 nævnte forordninger, skal sendes til Fødevarestyrelsen.

National indsigelsesprocedure

§ 5. Efter Fødevarestyrelsens verifikation af, at en ansøgning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 14. december 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer eller fusionsmarkedsordningen er berettiget og indeholder de krævede oplysninger og dokumentationer, offentliggøres ansøgningen på høringsportalen og Fødevarestyrelsens hjemmeside.

Stk. 2. En ansøgning om en eller flere væsentlige ændringer af en varespecifikation i henhold til en af de forordninger, der er nævnt i stk. 1, offentliggøres på høringsportalen og Fødevarestyrelsens hjemmeside.

§ 6. Inden for en frist på en måned fra datoen for offentliggørelsen af ansøgningen, jf. § 5, kan enhver fysisk og juridisk person med en legitim interesse, og som er etableret eller har bopæl i Danmark, gøre indsigelse mod ansøgningen.

Stk. 2. Indsigelser, som omhandlet i stk. 1, skal sendes til Fødevarestyrelsen.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge indsigelsesfristen i stk. 1.

EU indsigelsesprocedure

§ 7. Såfremt en fysisk eller en juridisk person med en legitim interesse, og som er etableret eller har bopæl i Danmark, ønsker at gøre indsigelse mod en af Kommissionen offentliggjort ansøgning om beskyttelse i henhold til en af de forordninger, der er nævnt i §§ 1-3, skal indsigelsen sendes til Fødevarestyrelsen senest en måned før, indsigelsesperioden udløber.

Kontrolorganer

§ 8. Kontrolorganer, der er akkrediteret, jf. art. 39, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1151 af 14. december 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, kan ansøge Fødevarestyrelsen om tilladelse til at varetage specifikke opgaver vedrørende den officielle kontrol af overholdelsen af varespecifikationer for landbrugsprodukter og fødevarer.

Stk. 2. Kontrolorganer, der er akkrediteret, jf. art. 118p i fusionsmarkedsordningen eller art. 22, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89, kan ansøge Fødevarestyrelsen om tilladelse til at varetage specifikke opgaver vedrørende den officielle kontrol af overholdelsen af produktspecifikationer for vin og spiritus.

Stk. 3. Et kontrolorgan, jf. stk. 1 og 2, skal med henblik på Fødevarestyrelsens godkendelse af ansøgningen godtgøre,

1) at en produktsammenslutning har anmodet kontrolorganet om at foretage kontrollen,

2) at kontrollen foregår på dansk, og

3) at kontrolorganet opfylder kriterierne i art. 5, stk. 2, litra b og c, i kontrolforordningen.

§ 9. Hvis Fødevarestyrelsen imødekommer kontrolorganets ansøgning, udarbejder styrelsen det kontraktmæssige grundlag, der indeholder de krav og betingelser, som kontrolorganet skal overholde. Kontraktforholdet har en varighed på 5 år.

Stk. 2. Kontraktforholdet kan forlænges efter en konkret vurdering, såfremt

1) kontrolorganet har dokumenteret, at organet har overholdt de krav og betingelser, der fremgår af det kontraktmæssige grundlag, jf. stk. 1, og

2) Fødevarestyrelsen i hele kontraktsperioden har fået stillet alle relevante data til brug for en eventuel sagsopfølgning til rådighed af kontrolorganet.

Stk. 3. Fødevarestyrelsen kan opsige kontrakten, jf. art. 5, stk. 3, i kontrolforordningen, hvis en audit eller et tilsynsbesøg viser, at kontrolorganet ikke varetager kontrollen af kvalitetsordningen tilfredsstillende.

Straffebestemmelser

§ 10. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der overtræder:

1) Art. 12, stk. 3, art. 15, stk. 3, art. 23, stk. 3, eller art. 44, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer.

2) Art. 118v, stk. 1, afsnit 1, art. 118y, stk. 1, litra b, eller art. 118za, stk. 2, i fusionsmarkedsordningen.

3) Art. 9, stk. 4 og 7, art. 10, stk. 1, og art. 14, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89.

§ 11. Forkert anvendelse af de fakultative angivelser i art. 118z, stk. 1, litra d, e og g, i fusionsmarkedsordningen straffes med bøde.

§ 12. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes følgende handlinger, jf. art. 13, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, med bøde:

1) Enhver direkte eller indirekte kommerciel brug af en registreret betegnelse for produkter, der ikke er omfattet af registreringen, hvis disse produkter kan sammenlignes med de produkter, der er registreret under denne betegnelse, eller hvis anvendelse af betegnelsen indebærer udnyttelse af den beskyttede betegnelses omdømme, herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens.

2) Enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produkternes eller tjenesteydelsernes virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk såsom »art«, »type«, »måde«, »som fremstillet i«, »efterligning« eller tilsvarende, herunder hvis produkterne anvendes som ingrediens.

3) Enhver form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art eller vigtigste egenskaber på den indre eller ydre emballage, i reklamer eller i de dokumenter, der vedrører det pågældende produkt, samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse.

4) Enhver anden praksis, der kan vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

§ 13. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes følgende handlinger, jf. art. 118m, stk. 2, i fusionsmarkedsordningen, med bøde:

1) Enhver direkte eller indirekte kommerciel anvendelse af en beskyttet betegnelse

a) for lignende produkter, som ikke er i overensstemmelse med den beskyttede betegnelses produktspecifikation, eller

b) for så vidt sådan anvendelse udnytter en oprindelsesbetegnelses eller en geografisk betegnelses omdømme.

2) Enhver uretmæssig anvendelse, efterligning eller antydning, selv om produktets eller tjenesteydelsens virkelige oprindelse er angivet, eller den beskyttede betegnelse er oversat eller er ledsaget af udtryk som »art«, »type«, »måde«, »som fremstillet i«, »efterligning«, »smag«, »som« eller tilsvarende.

3) Enhver anden form for falsk eller vildledende angivelse af produktets herkomst, oprindelse, art eller væsentlige egenskaber på den indre eller ydre emballage, i reklamerne eller i dokumenterne for det pågældende vinavlsprodukt samt anvendelse af emballager, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse.

4) Enhver anden form for praksis, der kan vildlede forbrugerne med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

§ 14. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes følgende handlinger, jf. art. 40, stk. 2, i Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter, med bøde:

1) Ethvert misbrug, selv hvis den beskyttede benævnelse er ledsaget af udtryk som fx »art«, »type«, »metode«, »manér«, »efterligning«, »smag«, »lignende« eller tilsvarende udtryk.

2) Enhver anden falsk eller vildledende angivelse af produktets art, kendetegn eller hovedegenskaber på pakningen eller emballagen, i reklamerne eller i dokumenterne for det pågældende produkt.

3) Enhver anden praksis, som kan vildlede forbrugerne og navnlig give indtryk af, at vinen er berettiget til den beskyttede traditionelle benævnelse.

§ 15. Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes følgende handlinger, jf. art. 16 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89, med bøde:

1) Enhver direkte eller indirekte kommerciel brug i forbindelse med produkter, der ikke er omfattet af registreringen, for så vidt produkterne kan sammenlignes med den spiritus, der er registreret under den geografiske betegnelse, eller for så vidt anvendelsen af betegnelsen udnytter betegnelsens omdømme.

2) Ethvert misbrug eller enhver efterligning eller antydning, selv hvis produktets virkelige oprindelse er angivet, eller den geografiske betegnelse er anvendt i oversættelse eller ledsaget af et udtryk som »art«, »type«, »stil«, »fremstillet« eller »smag« eller andre tilsvarende angivelser.

3) Enhver anden falsk eller vildledende angivelse af herkomst, oprindelse, art og hovedegenskaber i forbindelse med produktets betegnelse, præsentation eller mærkning, der kan give et fejlagtigt indtryk af produktets oprindelse.

4) Enhver anden praksis, der kan vildlede forbrugeren med hensyn til produktets virkelige oprindelse.

§ 16. Straffen, jf. §§ 10-15, kan stige til fængsel i indtil 2 år, hvis overtrædelsen er begået med fortsæt eller grov uagtsomhed, og der ved overtrædelsen er

1) forvoldt skade på sundheden eller fremkaldt fare herfor, eller

2) opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller for andre.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kap. 5.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1001 af 22. oktober 2012 om beskyttede betegnelser for landbrugs- og fødevarer og bekendtgørelse nr. 1303 af 17. december 2012 om straffebestemmelser for overtrædelse af forordning om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer.

Fødevarestyrelsen, den 6. december 2013

P.D.V.
Hanne Larsen

/ Lisbet V. Nordly

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder straffebestemmelser, som er nødvendige for at håndhæve visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1151/2012 af 21. november 2012 om kvalitetsordninger for landbrugsprodukter og fødevarer, EU-Tidende 2012, nr. L 343, s. 1, Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 af 22. oktober 2007 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter og om særlige bestemmelser for visse landbrugsprodukter (fusionsmarkedsordningen), EU-Tidende 2007, nr. L 299, s. 1, Kommissionens forordning (EF) nr. 607/2009 af 14. juli 2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) 479/2008 for så vidt angår beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser, traditionelle benævnelser og mærkning og præsentation af visse vinavlsprodukter, EU-Tidende 2009, nr. L 193, s. 60, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 110/2008 af 15. januar 2008 om definition, betegnelse, præsentation og mærkning af samt beskyttelse af geografiske betegnelser for spiritus og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 1576/89, EU-Tidende 2008, nr. L 39, s. 16.