Senere ændringer til forskriften
Lovgivning forskriften vedrører
Ændrer i/ophæver
Links til EU direktiver, jf. note 1
32010L0013
 
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet1)

I medfør af § 39, stk. 3, og § 40, stk. 6, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1188 af 23. september 2013, og efter indhentet udtalelse fra Radio- og tv-nævnet, fastsættes:

Radio- og tv-nævnets organisation

§ 1. Radio- og tv-nævnet består af 10 medlemmer, som beskikkes af kulturministeren. Kulturministeren udpeger 8 medlemmer, herunder formand og næstformand. Samarbejdsforum for Danske Lytter- og Seerorganisationer udpeger 1 medlem, og Den Danske Dommerforening udpeger 1 medlem.

Stk. 2. De af ministeren udpegede medlemmer repræsenterer juridisk, herunder et medlem med særlig strafferetlig indsigt, økonomisk/administrativ, erhvervsmæssig og mediemæssig/kulturel sagkundskab.

Stk. 3. Formanden er jurist.

Stk. 4. Nævnet er nedsat for 4 år ad gangen.

Stk. 5. Det medlem, der er udpeget af Den Danske Dommerforening, og det medlem med særlig strafferetlig indsigt, der er udpeget af kulturministeren, deltager alene i nævnets arbejde ved behandlingen af sager, hvor der vil kunne træffes afgørelse efter radio- og fjernsynslovens § 50, stk. 1, nr. 1, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, vedrørende regler som fastsat i medfør af lovens § 48, 3. pkt. Ved behandlingen af disse sager fungerer det medlem, der er udpeget af Den Danske Dommerforening, som nævnets formand, og den af ministeren udpegede formand fungerer som næstformand.

Stk. 6. Bekendtgørelsens bestemmelser om formandens ansvar og opgaver finder tilsvarende anvendelse på de i stk. 5 nævnte sager, jf. dog § 15, stk. 4.

§ 2. Radio- og tv-nævnet kan oprette sagsforberedende underudvalg vedrørende nævnets opgaver.

§ 3. Radio- og tv-nævnet kan beslutte at knytte tilforordnede med særlig sagkundskab til sig eller til de nævnte underudvalg.

Stk. 2. Tilforordnede har ikke stemmeret.

Radio- og tv-nævnets opgaver

§ 4. Radio- og tv-nævnets opgaver fremgår af §§ 40- 44 b i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed.

Stk. 2. Radio og tv-nævnets behandling af sager om godkendelse af DR’s og de regionale TV 2-virksomheders iværksættelse af væsentlige nye tjenester og væsentlige ændringer af eksisterende tjenester sker efter reglerne i lovens § 44 b og bestemmelserne herom fastsat efter loven.

Behandling af sager

§ 5. Radio- og tv-nævnet kan på grundlag af ansøgninger, klager eller lignende eller på eget initiativ tage sager op til behandling.

Stk. 2. Nævnet kan afvise åbenbart grundløse klager, ansøgninger m.v. uden at inddrage den radiostation, tv-station eller medietjenesteudbyder, der er klaget over.

§ 6. Klager skal være skriftlige og modtaget i Radio- og tv-nævnet senest 3 måneder efter, at det forhold, der har givet anledning til klagen, er indtruffet. Nævnet kan i særlige tilfælde fravige fristen.

Stk. 2. Klager over indholdet af reklameindslag, jf. lovens § 44, skal dog være modtaget i nævnet senest 4 uger efter, at indslaget eller programmet er udsendt.

§ 7. Radio- og tv-nævnet kan afkræve DR, de regionale TV 2-virksomheder, vedkommende tilladelseshaver, udbyder af on-demand audiovisuel programvirksomhed eller registrerede virksomhed enhver oplysning, som er af betydning for nævnets sager, ligesom de nævnte foretagender skal stille optagelser af reklamer, udsendelser m.v. til rådighed for nævnet, jf. lovens § 39, stk. 4 og § 87.

§ 8. Ved høring af en sags parter fastsætter Radio- og tv-nævnet en frist for indsendelse af svar. Fristen bør normalt ikke overstige 14 dage.

§ 9. Radio- og tv-nævnets afgørelser skal ledsages af en begrundelse, og skal indeholde oplysning om eventuelle mindretalsopfattelser og begrundelser for disse.

§ 10. Radio- og tv-nævnets formand sørger for, at afgørelser og udtalelser snarest bringes til adressatens kundskab, samt for, at principielle afgørelser og udtalelser offentliggøres.

§ 11. Radio- og tv-nævnets afgørelser kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed, jf. dog lovens § 40, stk. 5.

§ 12. En afgørelse truffet efter § 50, stk. 1, nr. 1, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed kan af den, afgørelsen vedrører, forlanges indbragt for domstolene, hvis afgørelsen vedrører regler som fastsat i medfør af lovens § 48, 2. eller 3. pkt.

Stk. 2. Begæring herom skal fremsættes til Radio- og tv-nævnet, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Afgørelsen skal indeholde oplysninger om adgangen til at kræve domstolsprøvelse og om fristen herfor. Radio- og tv-nævnet anlægger sag mod den pågældende i den borgerlige retsplejes former.

Udtalelser

§ 13. Nævnet afgiver årligt udtalelser om DR’s og de regionale TV 2-virksomheders redegørelser for opfyldelse af public service-kontrakterne, jf. lovens § 40, stk. 2.

Stk. 2. Herudover afgiver nævnet udtalelse om andre forhold, hvis dette er fastsat i radio- og fjernsynsforetagenders public service-kontrakter, tilladelser eller lignende, jf. lovens § 40, stk. 3.

Nævnets møder m.v.

§ 14. Radio- og tv-nævnets formand tilrettelægger nævnets arbejde og leder forhandlingerne på nævnets møder. Formanden fastsætter tid og sted for møderne og påser, at de for nævnet forelagte sager fremmes med tilbørlig hurtighed.

Stk. 2. Kulturstyrelsen yder sekretariatsbistand til nævnet. Styrelsen indkalder og udsender materiale til nævnsmøderne senest 1 uge før mødernes afholdelse.

Stk. 3. Formanden kan træffe beslutning om, at sager af rutinemæssig karakter behandles skriftligt.

Stk. 4. I særlige tilfælde kan formanden, når praktiske hensyn tilsiger dette, træffe beslutning om, at sager behandles skriftligt.

§ 15. Radio- og tv-nævnet er beslutningsdygtigt, når mindst 4 medlemmer er til stede. I sager om overtrædelse af radio- og fjernsynslovens § 50, stk. 1, nr. 1, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, vedrørende regler som er fastsat i medfør af lovens § 48, 3. pkt., er Radio- og tv-nævnet dog beslutningsdygtigt, når mindst 5 medlemmer er til stede.

Stk. 2. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Stk. 3. I sager, der ikke tåler opsættelse, kan formanden træffe afgørelse på nævnets vegne, såfremt det ikke er praktisk muligt at indkalde nævnsmedlemmerne eller at behandle sagen skriftligt.

Stk. 4. Stk. 3 finder ikke anvendelse ved sager, hvor der vil kunne træffes afgørelse efter radio- og fjernsynslovens § 50, stk. 1, nr. 1, stk. 2, nr. 1, eller stk. 3, vedrørende regler som fastsat i medfør af lovens § 48, 3. pkt.

§ 16. Formanden sørger for, at der tages referat af de stedfundne forhandlinger og de trufne beslutninger. Et medlem, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet.

Stk. 2. Kopi af referatet udsendes til medlemmerne senest i forbindelse med indkaldelse til det efterfølgende nævnsmøde. Hvis der ikke på dette møde fremkommer indsigelser mod referatets indhold, betragtes dette som godkendt.

§ 17. Ved udgangen af hvert finansår udarbejder nævnet en beretning om nævnets virksomhed i det forløbne år. Beretningen sendes til kulturministeren.

Samarbejde med andre tilsynsorganer

§ 18. Radio- og tv-nævnet samarbejder med tilsynsorganer i andre EU-lande, lande, som Fællesskabet har indgået aftale med, og øvrige europæiske lande, jf. lovens § 40, stk. 6.

§ 19. Hvis Radio- og tv-nævnet vurderer, at et fjernsynsforetagende, som hører under en anden EU-medlemsstats eller EFTA-medlemsstats myndighed, ved udbud af en fjernsynsudsendelse, der er rettet helt eller fortrinsvis mod Danmark, overtræder bestemmelser i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed eller bestemmelser fastsat i medfør af loven vedrørende offentlighedens interesse, der er mere restriktive end bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester, kan nævnet fremsætte en begrundet anmodning til den anden medlemsstat med henblik på at finde en gensidigt tilfredsstillende løsning.

Stk. 2. Hvis Radio- og tv-nævnet vurderer, at det resultat, der er opnået ved anvendelsen af stk. 1, ikke er tilfredsstillende, og at fjernsynsforetagendet har etableret sig i den anden medlemsstat, der har myndighed over foretagendet, for på de områder, der samordnes ved Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester, at omgå de mere restriktive regler, der ville være gældende hvis foretagendet var etableret i Danmark, kan Radio- og tv-nævnet træffe passende foranstaltninger over for det pågældende fjernsynsforetagende, hvis sådanne foranstaltninger er objektivt nødvendige, anvendes på en ikke-diskriminerende måde og ikke er mere vidtgående end nødvendigt for at opnå disse resultater samt hvis de betingelser, der er nævnt i stk. 3, er opfyldt.

Stk. 3. Radio- og tv-nævnet kan alene træffe de foranstaltninger, der er nævnt i stk. 2, hvis følgende betingelser er opfyldt:

1) Radio- og tv-nævnet har meddelt Kommissionen og den medlemsstat, hvor fjernsynsforetagendet er etableret, at nævnet har til hensigt at træffe sådanne foranstaltninger, og nævnet har angivet de grunde, nævnet baserer sin vurdering på, og

2) Kommissionen træffer afgørelse om, at foranstaltningerne er forenelige med fællesskabsretten, og at den vurdering, der er foretaget af nævnet i forhold til foranstaltningerne, hviler på et korrekt grundlag.

Stk. 4. Radio- og tv-nævnet skal, hvis en anden medlemsstat har fremsat en begrundet anmodning som nævnt i stk. 1 til Danmark, vurdere om anmodningen vedrører et fjernsynsforetagende under dansk myndighed, som udbyder en fjernsynsudsendelse, som helt eller fortrinsvis er rettet mod denne anden medlemsstat, og om anmodningen vedrører overtrædelse af en bestemmelse vedrørende offentlighedens interesse, som er mere restriktiv end bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester. Hvis Radio- og tv-nævnet vurderer, at dette er tilfældet, skal nævnet opfordre fjernsynsforetagendet til at overholde bestemmelsen. Radio- og tv-nævnet skal senest 2 måneder efter, at nævnet har modtaget anmodningen, underrette den anden medlemsstat om de trufne foranstaltninger og om det resultat, der er opnået.

Ikrafttræden

§ 20. Bekendtgørelsen træder i kraft den 23. december 2013.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 199 af 9. marts 2011 om forretningsorden for Radio- og tv-nævnet.

Kulturministeriet, den 16. december 2013

Marianne Jelved

/ Lars M. Banke

Officielle noter

1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/13/EU af 10. marts 2010 om samordning af visse love og administrative bestemmelser i medlemsstaterne om udbud af audiovisuelle medietjenester (direktiv om audiovisuelle medietjenester), EU-Tidende 2010 nr. L 95, side 1.