Ændrer i/ophæver
Oversigt (indholdsfortegnelse)
Kapitel 1 Anvendelsesområde
Kapitel 2 Fælles bestemmelser om registrering og offentlighed
Kapitel 3 Registrering af kapitalselskaber og anmeldelse til registrering af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet
Kapitel 4 Registrering af virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder
Kapitel 5 Kapitalforeninger
Kapitel 6 Registrering af erhvervsdrivende fonde
Kapitel 7 Registrering af europæiske økonomiske firmagrupper m.v.
Kapitel 8 Registrering af europæiske selskaber (SE-selskaber)
Kapitel 9 Anmeldelse vedrørende europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) m.v.
Kapitel 10 Anmeldelse om registrering i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen
Kapitel 11 Klageadgang
Kapitel 12 Straf
Kapitel 13 Ikrafttræden m.v.
Bilag 1 Dokumenter, som skal indsendes på dansk, norsk eller svensk for kapitalselskaber, jf. § 9, stk. 3
Bilag 2 Takster
Bilag 3 Gebyrer og takster for oplysninger og dokumenter m.v.
Den fulde tekst

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

I medfør af § 1 a, stk. 1 og 2, § 8 og § 10, stk. 2, i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1204 af 14. oktober 2013, 8 a, stk. 1 og 2, § 8 b, § 12, stk. 2, § 13, stk. 1 og 2, § 350, stk. 2, og 367, stk. 4, i lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 322 af 11. april 2011, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 2, stk. 4, § 5 a, § 5 b, § 12, stk. 2, 2. pkt., § 13, stk. 2, § 14, stk. 1, og § 23, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, jf. lovbekendtgørelse nr. 1295 af 15. november 2013, § 3 b, stk. 1 og 2, § 56, stk. 3, § 60, stk. 1-4, § 61, stk. 3, og § 63, stk. 6, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovbekendtgørelse nr. 560 af 19. maj 2010, som ændret ved lov nr. 1231 af 18. december 2012, § 156, stk. 1, i årsregnskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1253 af 1. november 2013, § 15, stk. 4, § 23, stk. 1, og § 336, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 948 af 2. juli 2013, § 68 i lov om tilsyn med firmapensionskasser, jf. lovbekendtgørelse nr. 1561 af 19. december 2007, som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 11, stk. 1 og 3, § 160, § 161, stk. 6, § 216 a, stk. 5, og § 224 i lov om investeringsforeninger m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 333 af 20. marts 2013, § 136, stk. 7, i lov nr. 598 af 12. juni 2013 om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., § 1 i lov om administration af Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs forordninger om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper, jf. lovbekendtgørelse nr. 281 af 17. april 1997, § 17, stk. 2, i lov om det europæiske selskab (SE-loven), jf. lovbekendtgørelse nr. 654 af 15. juni 2006, § 14, stk. 2, og § 15, stk. 2, i lov nr. 454 af 22. maj 2006 om det europæiske andelsselskab (SCE-loven), som ændret ved lov nr. 516 af 12. juni 2009, § 6 i lov om DSB, jf. lovbekendtgørelse nr. 1184 af 12. oktober 2010, som ændret ved lov nr. 1402 af 23. december 2012, § 16 i lov om Energinet.dk, jf. lovbekendtgørelse nr. 1097 af 8. november 2011, § 6 i lov nr. 529 af 26. maj 2010 om Naviair, og § 5 i lov nr. 600 af 12. juni 2013 om Danpilot fastsættes:

Kapitel 1

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsens kapitel 2-8 og 10-12 samt bilag 1-3 finder anvendelse på følgende virksomheder, som i henhold til lovgivningen skal anmeldes til registrering i Erhvervsstyrelsen:

1) Kapitalselskaber:

a) Aktieselskaber.

b) Anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber.

c) Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber).

2) Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registreres efter reglerne om aktieselskaber:

a) Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser.

b) Investeringsforeninger, specialforeninger, hedgeforeninger, fåmandsforeninger, der er godkendt af Finanstilsynet, ikkegodkendte fåmandsforeninger samt SIKAV’er m.v.

c) Tværgående pensionskasser.

d) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed.

e) Firmapensionskasser.

f) Sparevirksomheder.

3) Virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

4) Erhvervsdrivende fonde.

5) Europæiske økonomiske firmagrupper.

6) SCE-selskaber.

7) SE-selskaber.

8) DSB.

9) Energinet.dk.

10) Naviair.

11) Professionelle foreninger, jf. § 147, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v.

12) Kapitalforeninger.

Stk. 2. Bekendtgørelsens kapitel 2 og 10-13 finder anvendelse på registreringer, som foretages i Erhvervsstyrelsen i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen. Endvidere finder bilag 2 anvendelse på værdipapirfonde.

Kapitel 2

Fælles bestemmelser om registrering og offentlighed

Registrering samt offentliggørelse af indkaldelser m.v. via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.

§ 2. Et aktie- eller et anpartsselskab, herunder et iværksætterselskab, en virksomhed, der er registreringspligtig efter lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, en erhvervsdrivende fond, en virksomhed, som er indberetningspligtig efter bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove eller en person, som er bemyndiget af selskabet eller virksomheden, kan få adgang til at foretage registrering, indberetning eller offentliggørelse i Erhvervsstyrelsens it-system via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., jf. denne bekendtgørelses §§ 3 og 4, hvis selskabet eller den pågældende:

1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger, og

2) har indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvregistreringsløsningen, eller

3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVR-nummer anføres i anmeldelsen.

Stk. 3. Hvis der er tale om anmeldelse om oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i HVL-registeret.

§ 3. Stiftelser og ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivningen, kan registreres via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type registrering for den pågældende virksomhedstype via selvregistreringsløsningen, jf. dog stk. 2. Det samme gælder ændringer i allerede registrerede oplysninger, som er registreret efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.

Stk. 2. SE-selskaber, SCE-selskaber og kapitalforeninger samt selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, må ikke anvende Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. til registrering af stiftelser og ændringer i allerede registrerede forhold, som er registreret efter reglerne i selskabslovgivningen.

§ 4. Offentliggørelse af meddelelser og erklæringer m.v. via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. kan ske i det omfang, Erhvervsstyrelsen har udviklet it-systemet til at håndtere den pågældende type meddelelser via selvregistreringsløsningen. Oplysning herom offentliggøres på hjemmesiden www.erst.dk.

Stk. 2. Selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, kan uanset § 3, stk. 2, anvende Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. til indsendelse af meddelelser og erklæringer m.v. til offentliggørelse, jf. stk. 1.

Stk. 3. Offentliggørelse af selskabsoplysninger på andre sprog end dansk, jf. selskabslovens § 13, stk. 2, skal ske via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.

§ 5. Registrering, indberetning eller offentliggørelse via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., jf. §§ 3 og 4, skal foregå i overensstemmelse med, hvad der fremgår af selvregistreringssystemet.

Stk. 2. Ved registrering, indberetning eller offentliggørelse via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. anvendes brugerens digitale signatur eller NemID, medmindre Erhvervsstyrelsen bestemmer andet.

Stk. 3. Hvis styrelsen har begrundet formodning om, at der er sket eller vil ske misbrug af adgangen til registrering, indberetning eller offentliggørelse via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., er styrelsen berettiget til med øjeblikkelig virkning at lukke brugerens adgang hertil.

Indsendelse af anmeldelse til registrering

§ 6. Hvor anmelder ikke selv forestår registreringen i Erhvervsstyrelsens it-system via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., skal anmeldelse af virksomheder foretages på Erhvervsstyrelsens anmeldelsesblanketter.

Stk. 2. Anmeldelsen og den dokumentation, som skal indsendes sammen med anmeldelsen, kan indsendes elektronisk.

Stk. 3. Indeholder en anmeldelsesblanket ændringer i flere anmeldte forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold.

Ansvar for registreringen m.v. via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. og ansvar for den indsendte anmeldelse

§ 7. Virksomheden bemyndiger anmelderen til at optræde som fuldmægtig på virksomhedens vegne i forhold til Erhvervsstyrelsen og til at foretage registreringen i Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller til at underskrive anmeldelsen af forhold, som skal registreres efter selskabslovgivningen.

Stk. 2. Ved anmeldelse af forhold, som skal registreres efter skatte- og afgiftslovgivningen, skal anmeldelsen underskrives af de tegningsberettigede for virksomheden eller af en person, som virksomheden har givet fuldmagt hertil.

§ 8. En anmelder, der registrerer et forhold i Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller indsender anmeldelse herom til registrering i Erhvervsstyrelsens it-system, indestår for, at registreringen eller anmeldelsen er lovligt foretaget, herunder at der foreligger behørig fuldmagt, og at dokumentationen i forbindelse med indberetningen, registreringen eller anmeldelsen er gyldig.

Stk. 2. Styrelsen kan kræve, at der indsendes bevis for, at registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelsen er lovligt foretaget, jf. § 17 i selskabsloven, § 15 c i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og § 5, stk. 2 og § 57, stk. 3, og § 60, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde og § 2 i lov om fremgangsmåden ved anmeldelse m.v. af visse oplysninger hos Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 gælder tilsvarende ved offentliggørelse af meddelelser m.v. via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., jf. denne bekendtgørelses § 4.

Sprogkrav

§ 9. De oplysninger, som registreres i Erhvervsstyrelsens it-system, skal være på dansk.

Stk. 2. De dokumenter, der efter selskabslovgivningen skal tilknyttes en registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indsendes til registrering, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 37, skal være på dansk, norsk eller svensk, jf. dog stk. 3-5.

Stk. 3. For kapitalselskaber skal de dokumenter, som er nævnt i bilag 1, være på dansk, norsk eller svensk. For kapitalselskaber kan øvrige dokumenter, der tilknyttes en registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse, der indsendes til registrering efter reglerne i selskabslovgivningen, eller som skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, være på engelsk.

Stk. 4. For filialer af udenlandske kapitalselskaber kan de dokumenter, som skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, være på dansk, norsk, svensk eller engelsk. Selskabets formål og tegningsregel skal dog være på dansk med henblik på registrering.

Stk. 5. Styrelsen kan forlange en autoriseret oversættelse til dansk af alle de dokumenter, som tilknyttes via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller som indsendes til styrelsen, jf. stk. 2-4.

Registreringsbevis og gebyr for registrering

§ 10. Når registrering er sket, sendes bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger.

Stk. 2. For gebyrbelagte registreringer sendes gebyropkrævning til anmelderen, der er gebyrpligtig over for Erhvervsstyrelsen efter de takster, som er fastsat i bilag 2.

Stk. 3. Betaling af registreringsgebyr skal ske via de af Erhvervsstyrelsen udsendte betalingsopkrævninger eller ved overførsel til en af styrelsen anvist bankkonto. Styrelsen forbeholder sig ret til at afvise anden form for indbetaling, f.eks. indbetaling i checks eller kontanter.

Stk. 4. Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr på det i bilag 2 anførte beløb til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver registreringsgebyret med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso.

Stk. 5. I tilfælde af gebyrrestance vil der blive krævet forudbetaling af registreringsgebyr for nye anmeldelser, indtil gebyrrestancen er betalt.

Stk. 6. Hvis en anmeldelse ikke fører til registrering, skal der ikke betales gebyr. Et eventuelt forudbetalt gebyr returneres.

§ 11. Erhvervsstyrelsen kan udstede dokumenter i medfør af selskabsloven eller regler udstedt i medfør heraf med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller med digital signatur eller NemID, der sikrer en entydig identifikation af den person, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen udsender nedenstående digitalt generede skrivelser alene med angivelse af styrelsen som afsender:

1) Kvitteringer for foretagne registreringer.

2) Tegningsudskrifter.

3) Sammenskrevet resumeer.

4) Fuldstændige udskrifter.

5) Tvangsopløsningsbreve.

Stk. 3. Dokumenter, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

Offentlighed

§ 12. Registreringer, modtagelse af vurderingsberetninger, fusionsplaner, spaltningsplaner, erklæringer fra vurderingsmænd og ledelseserklæringer m.v., som efter reglerne i selskabslovgivningen skal offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, offentliggøres på Erhvervsstyrelsens hjemmeside www.cvr.dk. Det samme gælder for registreringer, som er foretaget efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen.

Stk. 2. Registreringer m.v. efter reglerne i selskabslovgivningen, som er offentliggjort på www.cvr.dk, anses for at være kommet til tredjemands kundskab.

§ 13. Virksomhedsdokumenter, der findes i Erhvervsstyrelsen, er offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke dokumenter, som er undtaget fra offentlighed efter offentlighedsloven eller forvaltningsloven, herunder følgende dokumenter:

1) Attester om personlige forhold.

2) Regnskaber, der i henhold til lov ikke er offentligt tilgængelige.

3) Oplysninger om erhvervsdrivende fondes forretningsmæssige og driftsmæssige forhold eller lignende, som styrelsen som fondsmyndighed er i besiddelse af efter § 57, stk. 3, i lov om erhvervsdrivende fonde, for så vidt det er af væsentlig økonomisk betydning for fonden, at oplysningen undtages fra aktindsigt, jf. lovens § 61, stk. 2, jf. offentlighedslovens § 30.

Stk. 2. For erhvervsdrivende fonde gælder bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., kun i det omfang, styrelsen bestemmer det, for:

1) De oplysninger, styrelsen pålægger revisor at give om fondens forhold efter § 37 i lov om erhvervsdrivende fonde.

2) Den beretning, granskningsmændene skal afgive efter § 59, stk. 4, i lov om erhvervsdrivende fonde, jf. forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 3.

§ 14. Dokumenter, der er offentligt tilgængelige i Erhvervsstyrelsen, kan på forlangende gennemses i styrelsens ekspedition.

Stk. 2. Udskrifter af registerets oplysninger om virksomheder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af de dokumenter, der er offentligt tilgængelige, kan fås ved henvendelse til styrelsen.

Stk. 3. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at fotokopi eller aftryk af mikrofilm også kan tages ved selvbetjening af kopieringsapparater opstillet i styrelsen.

Stk. 4. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at alle eller bestemte offentligt tilgængelige oplysninger om flere selskaber kan fås maskinelt efter særlig aftale eller i henhold til eventuelle af styrelsen fastsatte almindelige bestemmelser.

Stk. 5. For de oplysninger, som er omfattet af stk. 1-4, og for brugen af www.cvr.dk, betales gebyr efter taksterne i bilag 3. Gebyret opkræves efterfølgende, jf. dog stk. 6, 2. pkt. § 10, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 6. Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Erhvervsstyrelsen på vilkår, som er fastsat i aftalen, få adgang til www.cvr.dk’s gebyrbelagte oplysninger og dokumenter. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til gebyrbelagte oplysninger og dokumenter, jf. bilag 3, via www.cvr.dk forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler.

Kapitel 3

Registrering af kapitalselskaber og anmeldelse til registrering af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet

Stiftelse

§ 15. Registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse til registrering af stiftelse af et kapitalselskab skal mindst angive:

1) Selskabets navn og eventuelle binavne.

2) Selskabets adresse og hjemstedskommune.

3) Selskabets stiftelsesdato og formål.

4) Selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen er indbetalt, jf. selskabslovens § 40, stk. 2, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb.

6) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i, og registreringsnummeret.

7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

8) For partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer, adresse og størrelsen af den enkelte deltagers eventuelle indskud.

Stk. 2. Stk. 1 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse om stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog § 3, stk. 2, idet registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. ikke må finde sted for disse virksomheder.

Stk. 3. For investeringsforeninger, SIKAV’er, specialforeninger og godkendte fåmandsforeninger skal tillige oplyses depotselskabets og dets eventuelle investeringsforvaltningsselskabs navn, binavn, CVR-nummer og adresse.

§ 16. Med registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller den indsendte anmeldelse skal følge:

1) Stiftelsesdokumentet, herunder selskabets vedtægter, og eventuelle andre dokumenter, som er oprettet i forbindelse med stiftelsen.

2) Dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. stk. 2 og 3.

3) For partnerselskaber (kommanditaktieselskaber) oplysning om de fuldt ansvarlige deltageres fulde navn, funktion i selskabet, adresse og eventuelle indskud.

Stk. 2. Som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen, jf. dog stk. 3, kan anvendes:

1) Bankbilag, der viser, at kapitalen inklusiv evt. overkurs er indsat på en konto tilhørende kapitalselskabet under stiftelse. Udskrift fra netbank udgør ikke tilstrækkelig dokumentation.

2) Udtog af advokats klientkonto, hvoraf det fremgår, at kapitalen er bogført i en advokats bogholderi på det pågældende kapitalselskab under stiftelse.

3) Erklæring fra en advokat om, at kapitalen er indsat på advokatens bankkonto eller klientkonto tilhørende kapitalselskabet.

4) Erklæring fra en godkendt revisor om, at kapitalen er indsat på en bankkonto tilhørende selskabet eller foreligger som kassebeholdning.

Stk. 3. Iværksætterselskaber, der stiftes med en selskabskapital på 25.000 kr. eller mindre, kan som dokumentation for kontant indbetaling af selskabskapitalen indsende en erklæring fra stifterne om, at kapitalen er til stede.

Stk. 4. Ved indbetaling af selskabskapitalen i andre værdier end kontanter skal vurderingsberetning med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 36, eller ledelseserklæring med eventuel åbningsbalance, jf. selskabslovens § 38, stk. 3, tilknyttes en registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller vedlægges som bilag til en anmeldelse.

Stk. 5. For personer, som ikke har dansk CPR-nummer, jf. § 15, stk. 1, nr. 6 og 7, skal der sammen med anmeldelsen indsendes kopi af pas eller entydigt identifikationsnummer fra nationalt identifikationskort, der kan anvendes ved indrejse i et Schengenland, samt oplysning om fødselsdato og statsborgerskab ved fødslen. Hvis registreringen foretages via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v., indtastes pasnummer eller identitetskortnummer, jf. 1. pkt.

Stk. 6. Hvis stifter er et udenlandsk selskab, skal der medsendes dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet.

Stk. 7. Stk. 1-2 og 4-5 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse om stiftelse af selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog § 3, stk. 2, idet registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. ikke må finde sted for disse virksomheder.

Oprettelse af filial af udenlandsk kapitalselskab

§ 17. Anmeldelse om oprettelse af en filial af et udenlandsk kapitalselskab skal mindst angive:

1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål, dets tegnede kapital og regnskabsår.

2) Filialens navn, adresse og formål.

3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge:

1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet.

2) Det udenlandske selskabs stiftelsesdokument og vedtægter, hvis selskabet har hjemsted uden for EU- og EØS-landene.

3) Filialbestyrernes fuldmagt.

4) For kapitalselskaber med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene officielt bevis fra vedkommende selskabs hjemland, som dokumenterer, at et dansk selskab med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial.

Stk. 3. For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Ændringer i registrerede forhold

§ 18. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal registreringen af ændringerne via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

Stk. 2. Anmeldelse om ændring af regnskabsår skal være modtaget i styrelsen senest 5 måneder efter udløbet af det regnskabsår, som ønskes ændret, dog senest 5 måneder efter omlægningsperiodens udløb. Fristen for statslige aktieselskaber og kapitalselskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land, er dog 4 måneder. Modtages anmeldelsen efter udløbet af fristen i 1. eller 2. pkt., nægtes registrering, jf. årsregnskabslovens § 15, stk. 4.

Stk. 3. Ved kapitalforhøjelse i andre værdier end kontanter finder § 16, stk. 4, tilsvarende anvendelse.

Stk. 4. Ved kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne ved udlodning af andre værdier end kontanter skal der med registreringen via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller den indsendte anmeldelse følge en eventuel ledelseserklæring, jf. selskabslovens § 190, stk. 2.

Stk. 5. Ved beslutning om kapitalnedsættelse til udbetaling til kapitalejerne eller henlæggelse til en særlig reserve, skal vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen, jf. stk. 7, indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse efter kapitalnedsættelsen. Hvis kapitalnedsættelsen ikke gennemføres, skal dette registreres eller anmeldes, jf. selskabslovens § 193, stk. 2, og vedtægterne, der følger med registreringen eller anmeldelsen heraf, jf. stk. 7, skal indeholde oplysning om selskabskapitalens størrelse.

Stk. 6. Hvis et kapitalselskab, som er registreret med delvist indbetalt kapital, ikke længere har udestående kapital, skal der gives meddelelse herom til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 7. Med registreringen eller anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der tilknyttes eller indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Stk. 8. Stk. 1-5 og 7 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på anmeldelse, jf. § 7, om ændring af vedtægter eller registrerede forhold for selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, jf. dog § 3, stk. 2, idet registrering via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. ikke må finde sted for disse virksomheder.

Likvidation

§ 19. Anmeldelse af et kapitalselskabs beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens § 220, skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning herom. Anmeldelsen skal vedlægges:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

§ 20. Anmeldelse om endelig likvidation af et kapitalselskab skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af selskabet. Anmeldelsen skal vedlægges:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift)

2) Afsluttende likvidationsregnskab samt eventuel årsrapport for afsluttede regnskabsår.

Genoptagelse m.v.

§ 21. Anmeldelse om genoptagelse af et kapitalselskab, som er under tvangsopløsning, jf. selskabslovens § 232, skal mindst angive:

1) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse.

2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse.

2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse.

3) Erklæring udarbejdet af en vurderingsmand, jf. selskabslovens § 37, om at kapitalen er til stede på tidspunktet for beslutningen om at genoptage selskabet, og at der ikke er ydet lån til selskabsdeltagere i strid med selskabslovens § 210, stk. 1.

4) Manglende årsrapport, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

5) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

§ 22. Ved anmeldelse om genregistrering af en filial af et udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. selskabslovens § 350, skal der indsendes dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger. Hvis filialen er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. selskabslovens § 350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter for den pågældende periode indsendes.

Statslige aktieselskaber og selskaber, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked

§ 23. Aktieselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når de omfattes af reglerne for statslige aktieselskaber, og når de ikke længere er omfattet af disse regler.

Stk. 2. Kapitalselskaber har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når deres kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land.

National fusion

§ 24. Erhvervsstyrelsen skal, jf. selskabslovens § 244, stk. 1, senest 4 uger efter en eventuel fusionsplans underskrivelse have modtaget en kopi af fusionsplanen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis de deltagende selskaber har udnyttet muligheden for at fravælge fusionsplan i en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, jf. selskabslovens § 237, stk. 2, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af de deltagende selskabers navne og CVR-numre.

Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 242, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens § 242, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i fusionen.

§ 25. Beslutningen om at gennemføre en fusion skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af fusionen.

3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i fusionen.

4) Følgende dokumenter skal endvidere medsendes, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen eller meddelelsen om fravalg af fusionsplan:

a) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens § 238.

b) Mellembalance, jf. selskabslovens § 239.

c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens § 240.

d) Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte fusion, herunder en eventuel fusionsplan, jf. selskabslovens § 241.

Stk. 3. Beslutning om gennemførelse af en fusion må tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse, jf. selskabslovens § 244, stk. 5, af modtagelsen af oplysninger om den påtænkte fusion, jf. dog stk. 4. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre fusionen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen.

Stk. 4. Hvis der er tale om en fusion, hvor der alene deltager anpartsselskaber, og hvis vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 242, finder, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter fusionen, kan anpartshaverne i enighed beslutte at fravige fristen efter stk. 3, 1. pkt.

Grænseoverskridende fusion

§ 26. Ved en grænseoverskridende fusion skal der som bilag til en fusionsplan indsendes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret, medmindre oplysningerne fremgår af fusionsplanen:

1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted.

2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen skal senest 4 uger efter fusionsplanens underskrivelse have modtaget en kopi af fusionsplanen for de bestående danske deltagende selskaber.

Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 277, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens § 277, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i fusionen.

§ 27. Beslutning om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion må for de deltagende danske selskaber tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af oplysninger om den påtænkte fusion. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre fusionen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen.

Stk. 2. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 286 er opfyldt.

3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens § 289, stk. 3.

4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse.

Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere medsendes som bilag til anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende fusion, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med fusionsplanen:

1) Fusionsredegørelse, jf. selskabslovens § 273.

2) Mellembalance, jf. selskabslovens § 274.

3) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens § 275.

4) Vurderingsmandsudtalelse om fusionsplanen, jf. selskabslovens § 276.

Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende fusion betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 284, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

Stk. 5. Hvis der er tale om en egentlig fusion, hvor det fortsættende selskab skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de øvrige deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal fusionsplanen endvidere vedlægges anmeldelse om gennemførelsen af den grænseoverskridende fusion.

§ 28. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende fusion, hvor det fortsættende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Erklæring fra ledelsen om, at betingelserne i selskabslovens § 286 er opfyldt.

3) Erklæring fra ledelsen i det fortsættende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det fortsættende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende fusion i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse.

National spaltning

§ 29. Erhvervsstyrelsen skal, jf. selskabslovens § 262, stk. 1, senest 4 uger efter en eventuel spaltningsplans underskrivelse have modtaget en kopi af spaltningsplanen, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Hvis de deltagende selskaber har udnyttet muligheden for at fravælge spaltningsplan i en spaltning, hvor der alene deltager anpartsselskaber, jf. selskabslovens § 255, stk. 2, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af de deltagende selskabers navne og CVR-numre.

Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 260, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens § 260, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i spaltningen.

§ 30. Beslutningen om at gennemføre en spaltning skal anmeldes til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af spaltningen.

3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i spaltningen.

4) Følgende dokumenter skal endvidere medsendes, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen eller meddelelsen om fravalg af spaltningsplan:

a) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens § 256.

b) Mellembalance, jf. selskabslovens § 257.

c) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens § 258.

d) Vurderingsmandsudtalelse om den påtænkte spaltning, herunder en eventuel spaltningsplan, jf. selskabslovens § 259.

Stk. 3. Beslutning om gennemførelse af en spaltning må tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse, jf. selskabslovens § 262, stk. 5, af modtagelsen af oplysninger om den påtænkte spaltning, jf. dog stk. 4. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre spaltningen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen.

Stk. 4. Hvis der er tale om en spaltning, hvor der alene deltager anpartsselskaber, og hvis vurderingsmændene i deres erklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 260, finder, at kreditorerne i det enkelte anpartsselskab er tilstrækkeligt sikrede efter spaltningen, kan anpartshaverne i enighed beslutte at fravige fristen efter stk. 3, 1. pkt.

Grænseoverskridende spaltning

§ 31. Ved en grænseoverskridende spaltning skal der som bilag til en spaltningsplan indsendes følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret:

1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted.

2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registeret i samt registreringsnumrene i registrene.

Stk. 2. Erhvervsstyrelsen skal senest 4 uger efter spaltningsplanens underskrivelse have modtaget en kopi af spaltningsplanen for de bestående danske deltagende selskaber.

Stk. 3. Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 297, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 4.

Stk. 4. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens § 297, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navne og CVR-numre på de selskaber, som deltager i spaltningen.

§ 32. Beslutning om at gennemføre en grænseoverskridende spaltning må for de deltagende danske selskaber tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af modtagelsen af oplysninger om den påtænkte spaltning. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om at gennemføre spaltningen tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af fravalget af erklæringen.

Stk. 2. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges følgende, medmindre oplysningerne fremgår af spaltningsplanen:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 306 er opfyldt.

3) Myndighedsattester, jf. selskabslovens § 309, stk. 3.

4) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse.

5) Dokumentation for opfyldelse af betingelserne i selskabslovens § 291, stk. 2.

Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere medsendes som bilag til anmeldelsen om gennemførelsen af en grænseoverskridende spaltning, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen:

1) Spaltningsredegørelse, jf. selskabslovens § 293.

2) Mellembalance, jf. selskabslovens § 294.

3) Vurderingsberetning, jf. selskabslovens § 295.

4) Vurderingsmandsudtalelse om spaltningsplanen, jf. selskabslovens § 296.

Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende spaltning betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 304, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

Stk. 5. Hvis der er tale om spaltning, hvor der opstår et eller flere nye modtagende selskaber, som skal høre under dansk ret, og hvor ingen af de bestående deltagende selskaber henhører under dansk ret, skal spaltningsplanen endvidere vedlægges anmeldelse om gennemførelsen af den grænseoverskridende spaltning.

§ 33. Som bilag til en anmeldelse om gennemførelse af en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende selskab ikke skal høre under dansk ret, skal mindst vedlægges:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at betingelserne i selskabslovens § 306 er opfyldt.

3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan i det modtagende selskab om, at medarbejdernes medbestemmelse i det modtagende selskab er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse ved grænseoverskridende spaltning i selskabsloven, såfremt bestemmelserne herom finder anvendelse.

Grænseoverskridende flytning af hjemsted

§ 34. Ved en grænseoverskridende flytning af hjemsted til et andet EU/EØS-land, jf. selskabslovens § 318 b, skal Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter flytteplanens underskrivelse have modtaget en kopi af flytteplanen. Overskrides fristen, kan offentliggørelse ikke finde sted.

Stk. 2. Vurderingsmandsudtalelse om kreditorernes stilling, jf. selskabslovens § 318 d, stk. 1, 1. pkt., skal indsendes til Erhvervsstyrelsen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis muligheden for at fravælge vurderingsmandserklæring efter selskabslovens § 318 d, stk. 1, 2. pkt., er udnyttet, skal dette meddeles Erhvervsstyrelsen med angivelse af navn og CVR-nummer på det kapitalselskab, der skal flytte hjemsted.

§ 35. Beslutning om gennemførelse af en flytning af et kapitalselskabs hjemsted til et andet EU/EØS-land må tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse af den påtænkte flytning. Hvis vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling er fravalgt, kan beslutningen om flytning tidligst træffes 4 uger efter Erhvervsstyrelsens offentliggørelse om fravalget af erklæringen.

Stk. 2. Som bilag til en anmeldelse om grænseoverskridende flytning af hjemsted skal mindst vedlægges:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Erklæring fra selskabets centrale ledelsesorgan om at betingelserne i selskabslovens § 318 k er opfyldt.

3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at medarbejdernes medbestemmelse er i overensstemmelse med reglerne om medarbejdernes medbestemmelse i selskabsloven, hvis bestemmelserne herom finder anvendelse.

Stk. 3. Følgende dokumenter skal endvidere medsendes som bilag til anmeldelsen om grænseoverskridende flytning af hjemsted, medmindre dokumenterne ikke udarbejdes, eller de er indsendt sammen med flytteplanen:

1) Flytteredegørelse, jf. selskabslovens § 318 c.

Stk. 4. Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende flytning af hjemsted betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 318 j, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

§ 36. Som bilag til en anmeldelse om en grænseoverskridende flytning til Danmark, jf. selskabslovens § 318 n, skal vedlægges en attest fra den kompetente myndighed i det land, hvor kapitalselskabet hidtil har haft hjemsted om, at alle de handlinger og formaliteter, der skal opfyldes forud for flytningen, er afsluttet, og at den udenlandske myndighed vil registrere flytningen af hjemsted.

Offentliggørelse af visse indkaldelser, meddelelser og erklæringer m.v.

§ 37. Kapitalselskaber skal offentliggøre følgende via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v.:

1) Indkaldelse af aktier til registrering i en værdipapircentral, jf. selskabslovens § 63, 1. pkt.

2) Mortifikationsindkaldelse, jf. selskabslovens § 66, stk. 3, 2. pkt.

3) Indkaldelse med henblik på indløsning af visse kapitalejere, jf. selskabslovens § 72, stk. 3.

4) Indkaldelse til generalforsamling i aktieselskaber, hvis aktier lyder på ihændehaveren, jf. selskabslovens § 95, stk. 3, 2. pkt.

5) Opfordring til kapitalejere til at afhente kapitalandele, jf. selskabslovens § 166, stk. 1.

6) Opfordring til kapitalejere til at anmode om optagelse i selskabets aktiebog, jf. selskabslovens § 337, stk. 6, 1. pkt.

7) Meddelelser m.v., som efter selskabsloven skal offentliggøres efter reglerne om indkaldelse til generalforsamling i selskaber, der har ihændehaveraktier.

Stk. 2. Kapitalselskaber skal offentliggøre følgende via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. eller indsende følgende til Erhvervsstyrelsen med henblik på offentliggørelse:

1) Det centrale ledelsesorgans erklæring i forbindelse med udbytteudbetaling i andre værdier end kontanter, hvor vurderingsberetning er fravalgt, jf. selskabslovens § 181 og § 183, stk. 5.

2) Redegørelse i forbindelse med ydelse af økonomisk bistand med et kapitalselskabs egne midler, jf. selskabslovens § 207, stk. 3.

3) Beslutning om at indføre en ordning, hvorefter foranstaltninger, som skal lægge hindringer i vejen for et overtagelsestilbud, skal godkendes af generalforsamlingen, jf. selskabslovens § 339, stk. 6.

4) Beslutning om at indføre en ordning, hvorved visse aktionærrettigheder m.v. suspenderes i forbindelse med et overtagelsestilbud, jf. selskabslovens § 340, stk. 3.

Stk. 3. Stk. 1 og 2 finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse på selskaber og andre virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet.

Kapitel 4

Registrering af virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

Stiftelse

§ 38. Anmeldelse om stiftelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. §§ 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive:

1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne.

2) Virksomhedens adresse og hjemstedskommune.

3) Virksomhedens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

4) Virksomhedens regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Fulde navn, funktion i selskabet, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, og adresse på medlemmer af bestyrelse og direktion eller tilsvarende ledelsesorganer.

6) Hvem der er tegningsberettiget i virksomheden.

Stk. 2. Hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, skal der gives oplysning om fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 4, eller CVR-nummer og adresse for revisor.

Stk. 3. Med anmeldelsen skal følge virksomhedens gældende vedtægter og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf (stiftelsesdokument el.lign. ).

Stk. 4. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, og stk. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 5. For professionelle foreninger skal tillige oplyses investeringsforvaltningsselskabets navn og adresse.

§ 39. Anmeldelse om stiftelse af et interessentskab eller et kommanditselskab, som er omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de oplysninger, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 38, stk. 1, tillige angive:

1) Navn, adresse og CVR-nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden.

2) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for virksomhedens revisor.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge de dokumenter, som er nævnt i § 38, stk. 3.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Oprettelse af filial af udenlandsk virksomhed

§ 40. Anmeldelse om oprettelse af en filial af en udenlandsk virksomhed med begrænset ansvar, jf. § 8, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal mindst angive:

1) Den udenlandske virksomheds navn, retlige form, adresse og hjemsted, eventuelt register og registreringsnummer for virksomheden i hjemlandet, virksomhedens formål og regnskabsår.

2) Filialens navn, adresse og formål.

3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske selskab og for filialbestyrerne.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge:

1) Officielt bevis for, at den udenlandske virksomhed er lovligt bestående i hjemlandet.

2) Filialbestyrerens fuldmagt.

3) En erklæring afgivet af virksomheden om, at den forpligter sig til i alle af virksomheden her i landet opstående retsforhold at underkaste sig dansk ret og danske domstoles afgørelse.

4) For virksomheder med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene skal der medsendes officielt bevis fra vedkommende virksomheds hjemland, som dokumenterer, at en dansk virksomhed med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial.

Stk. 3. For filialbestyrere, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Ændringer i registrerede forhold

§ 41. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift el.lign. ). Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Likvidation

§ 42. Anmeldelse af en virksomhed med begrænset ansvars beslutning om at træde i likvidation, jf. selskabslovens § 220, jf. § 20 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal indsendes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at generalforsamlingen har truffet beslutning herom. Anmeldelsen skal vedlægges:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

§ 43. Anmeldelse om endelig likvidation af en virksomhed med begrænset ansvar skal ske senest 2 uger efter, at der er truffet beslutning om endelig likvidation af virksomheden. Anmeldelsen skal vedlægges:

1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift)

2) Afsluttende likvidationsregnskab samt evt. årsrapporter for regnskabsår, der afsluttes under likvidationen.

Genoptagelse m.v.

§ 44. Som bilag til anmeldelse om genoptagelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, jf. §§ 3 og 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal vedlægges:

1) Dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

2) Nye daterede og ajourførte vedtægter, hvis vedtægterne er ændret i forbindelse med beslutningen om genoptagelse.

3) Manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

4) Dokumentation for at en eventuel likvidator, som er udnævnt af skifteretten, giver samtykke til genoptagelsen.

Stk. 2. Hvis virksomheden har indsendt undtagelseserklæring, kan Erhvervsstyrelsen forlange, at der indsendes en erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om, at virksomheden er solvent.

§ 45. Anmeldelse om genregistrering af et interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af § 12, stk. 2, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal foruden de i denne bekendtgørelses § 38, stk. 1, nævnte oplysninger tillige angive:

1) Navn, adresse og CPR/CVR-nummer på de ansvarlige deltagere i virksomheden.

2) Navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 2, og adresse på medlemmerne af ledelsen i virksomheden.

3) Hvis selskabet er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport eller undtagelseserklæring, jf. § 12, stk. 1, nr. 3, i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal årsrapporter eller undtagelseserklæringer indsendes for den manglende periode.

4) Hvis selskabet i en periode har haft ansvarlige deltagere, der var kapitalselskaber, men dette ikke har været anmeldt, skal oplysninger herom indsendes for den manglende periode.

Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 2, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Virksomheder, som har værdipapirer optaget til handel på et reguleret marked

§ 46. En virksomhed, som er omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., §§ 3 eller 4 i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, har pligt til at meddele Erhvervsstyrelsen, når dens kapitalandele, gældsinstrumenter eller andre værdipapirer optages eller ikke længere er optaget til handel på et reguleret marked i et EU- eller EØS-land.

Grænseoverskridende fusion og spaltning

§ 47. Denne bekendtgørelses §§ 26-28 eller §§ 31-33 finder tilsvarende anvendelse ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en eller flere virksomheder med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder og en eller flere tilsvarende virksomheder med begrænset ansvar, der hører under mindst et andet EU/EØS-lands lovgivning.

Stk. 2. Ved en grænseoverskridende fusion eller spaltning, hvori der deltager en virksomhed med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, skal der endvidere medsendes en erklæring fra den kompetente myndighed i de lande, hvis selskabslovgivning de øvrige deltagende selskaber hører under, om at det pågældende lands selskabslovgivning tillader grænseoverskridende fusion og/eller spaltning med den pågældende virksomhedstype.

Kapitel 5

Kapitalforeninger

Stiftelse m.v.

§ 48. Anmeldelse om registrering af en kapitalforening skal mindst angive:

1) Kapitalforeningens navn,

2) Kapitalforeningens hjemsted og hjemstedskommune, jf. dog stk. 2.

3) Kapitalforeningens stiftelsesdato og formål,

4) Kapitalforeningens regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Fulde navn, funktion, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for stiftere, bestyrelsesmedlemmer, direktører, forvaltere og depositarer. Hvis forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister, selskabet er registreret i, samt registreringsnummer.

6) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 16, stk. 5, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis foreningen er omfattet af revisionspligt eller frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

Stk. 2. Hvis kapitalforeningen har hjemsted i et andet EU/EØS-land, skal navn, adresse og hjemstedskommune for kapitalforeningens danske repræsentants hovedkontor angives.

§ 49. Med anmeldelsen skal følge:

1) Stiftelsesdokument, herunder vedtægter, og eventuelle andre dokumenter oprettet i forbindelse med stiftelsen.

2) En erklæring afgivet af forvalteren, hvor det fremgår, at det anmeldte er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Stk. 2. Hvis stifter, forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal der medsendes dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet.

Ændringer i registrerede forhold

§ 50. Ændres vedtægter, eller ændres allerede registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

Stk. 2. Anmeldelse om ændring af registrerede forhold skal vedlægges en erklæring afgivet af forvalteren, hvor det fremgår, at de anmeldte forhold er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Kapitel 6

Registrering af erhvervsdrivende fonde

Stiftelse m.v.

§ 51. Anmeldelse om stiftelse af en erhvervsdrivende fond eller anmeldelse af, at en fond er blevet erhvervsdrivende, jf. § 51 i lov om erhvervsdrivende fonde, skal mindst angive:

1) Fondens navn og eventuelle binavne.

2) Fondens adresse og hjemstedskommune.

3) Fondens stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

4) Fondens regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Grundkapitalens størrelse, og hvorvidt den er indbetalt kontant eller i andre værdier.

6) Fulde navn, funktion i fonden, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for bestyrelsesmedlemmer, eventuelle direktører, revisorer og eventuelle suppleanter for bestyrelsesmedlemmer, direktører og revisorer.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge:

1) Det retlige grundlag for fondens oprettelse (testamente, gavebrev eller andet).

2) Vedtægt og andre dokumenter oprettet i anledning af stiftelsen.

3) Dokumentation for, at den fastsatte grundkapital er indbetalt til fonden.

4) Dokumentation for, at fonden er erhvervsdrivende.

5) Oplysning om, hvorvidt fonden modtager offentlige tilskud, og om fonden er underlagt andet offentligt tilsyn.

6) Den seneste årsrapport i tilfælde af, at der er tale om en eksisterende fond, der bliver omfattet af lov om erhvervsdrivende fonde, jf. lovens § 51.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 6, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Ændringer i registrerede forhold

§ 52. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 4 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Kapitel 7

Registrering af europæiske økonomiske firmagrupper m.v.

§ 53. Anmeldelse af en europæisk økonomisk firmagruppe eller af et forretningssted for en firmagruppe med hjemsted i et andet EU-land skal mindst angive:

1) Firmagruppens navn og adresse.

2) Fulde navn eller firma, retlig organisationsform, adresse eller hjemsted og i givet fald registreringsnummer og sted for firmagruppens medlemmer.

3) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, og adresse for firmagruppens forretningsførere.

4) Firmagruppens varighed, hvis denne ikke er ubegrænset.

Stk. 2. Firmagruppens stiftelsesoverenskomst skal følge med anmeldelsen.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, nr. 3, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Ændringer i registrerede forhold

§ 54. Anmeldelse om ændringer vedrørende firmagruppers forhold, jf. art. 7 i rådets forordning nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver ændring i stiftelsesoverenskomsten skal indsendes dateret overenskomst med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Kapitel 8

Registrering af europæiske selskaber (SE-selskaber)

§ 55. Anmeldelse af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive:

1) SE-selskabets navn og eventuelle binavne.

2) SE-selskabets adresse og hjemstedskommune.

3) SE-selskabets stiftelsesdato og formål.

4) SE-selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af selskabskapitalen er indbetalt, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb.

6) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 53, stk. 3, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse.

7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 53, stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

§ 56. Som bilag til anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst vedlægges:

1) Eventuelt stiftelsesdokument og andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen, herunder selskabets vedtægter.

2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SE-forordningens art. 2 og eventuelt § 4 i SE-loven er opfyldt.

3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling.

5) Eventuelle myndighedsattester.

6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse.

7) Eventuel dokumentation for indbetaling af kapitalen.

8) Ved stiftelse af et SE-holdingselskab bevis i henhold til SE-forordningens art. 33, stk. 5.

9) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SE-forordningen eller national ret.

Stk. 2. For personer, jf. § 55, nr. 6 og 7, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

§ 57. Når et selskab, som er registreret her i landet, deltager i stiftelsen af et SE-selskab i henhold til SE-forordningens art. 2, stk. 1 eller 2, og SE-selskabet skal have hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, skal med anmeldelsen mindst følge de dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 56, stk. 1, nr. 1-3 og 9. I tilfælde af fusion til et SE-selskab skal der tillige vedlægges erklæring fra selskabets øverste ledelsesorgan om, at betingelserne i § 5 i SE-loven er opfyldt.

Stk. 2. Meddelelse om registrering af et SE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land.

§ 58. Som bilag til anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab, der flytter hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges:

1) Flytteplan og beretning.

2) Myndighedsattest.

3) SE-selskabets stiftelsesdokument og vedtægter.

§ 59. Som bilag til anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges:

1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen.

2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

3) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i §§ 6 og 7 i SE-loven er opfyldt.

§ 60. Anmeldelse om omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst angive fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og eventuelle suppleanter for disse. Endvidere skal angives fulde navn, CPR-nummer jf. dog stk. 3, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

Stk. 2. Som bilag til anmeldelse om omdannelse af et SE-selskab til et aktieselskab skal mindst vedlægges:

1) Omdannelsesplan og eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen.

2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SE-forordningens art. 66, stk. 5.

Stk. 3. For personer, jf. stk. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

§ 61. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Kapitel 9

Anmeldelse vedrørende europæiske andelsselskaber (SCE-selskaber) m.v.

§ 62. Anmeldelse af et SCE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive:

1) SCE-selskabets navn og eventuelle binavne.

2) SCE-selskabets adresse og hjemstedskommune.

3) SCE-selskabets stiftelsesdato og formål.

4) SCE-selskabets regnskabsår og første regnskabsperiode.

5) Den tegnede kapitals størrelse og indbetalingsmåde.

6) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 63, stk. 2, funktion i selskabet og adresse for bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse.

7) Fulde navn, CPR-nummer, jf. dog § 63, stk. 2, eller CVR-nummer og adresse for revisor, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven, eller selskabet frivilligt har valgt at lade sit årsregnskab revidere.

§ 63. Som bilag til anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet skal mindst vedlægges:

1) Vedtægter og eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen.

2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SCE-forordningens art. 2 og eventuelt § 3 i SCE-loven er opfyldt.

3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerende generalforsamling.

5) Eventuelle myndighedsattester.

6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse.

7) Dokumentation for indbetaling af den del af den tegnede kapital, som skal være indbetalt ved tegningen.

8) Oplysninger og dokumenter, der i øvrigt skal registreres og offentliggøres i henhold til SCE-forordningen eller national ret.

Stk. 2. For personer, jf. § 62, nr. 6 og 7, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

§ 64. Anmeldelse om oprettelse af en filial af et udenlandsk SCE-selskab skal mindst angive:

1) Det udenlandske SCE-selskabs navn, hjemsted, register og registreringsnummer for selskabet i hjemlandet, selskabets formål og regnskabsår.

2) Filialens navn, adresse og formål.

3) Fulde navn og adresse for de tegningsberettigede i det udenlandske SCE-selskab og for filialbestyrerne.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge:

1) Officielt bevis for, at det udenlandske SCE-selskab er lovligt bestående i hjemlandet.

2) Det udenlandske SCE-selskabs vedtægter.

3) Filialbestyrernes fuldmagt.

§ 65. Når et her i landet registreret andelsselskab deltager i oprettelsen af et SCE-selskab ved fusion i henhold til SCE-forordningens art. 2, stk. 1, 4. pind, og SCE-selskabet skal have vedtægtsmæssigt hjemsted i et andet EU- eller EØS-land, skal med anmeldelsen mindst følge de i § 63, stk. 1, nr. 1-3 og 8 nævnte dokumenter. Endvidere skal der vedlægges en erklæring fra andelsselskabets ledelse om, at betingelserne i § 4 i SCE-loven er opfyldt.

Stk. 2. Meddelelse om registrering af et SCE-selskab med hjemsted i et andet EU- eller EØS-land skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter registreringen i det pågældende land.

§ 66. Som bilag til anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges:

1) Flytteplan og beretning.

2) Myndighedsattest.

3) SCE-selskabets stiftelsesdokument og vedtægter.

§ 67. Som bilag til anmeldelse til Erhvervsstyrelsen af et SCE-selskab med vedtægtsmæssigt hjemsted her i landet, der flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted til et andet EU- eller EØS-land, skal mindst vedlægges:

1) Flytteplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter udarbejdet i anledning af flytningen.

2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

3) Erklæring fra ledelses- eller administrationsorganet om, at betingelserne i § 5 i SCE-loven er opfyldt.

§ 68. Anmeldelse om omdannelse af et SCE-selskab til et andelsselskab skal mindst angive fulde navn, CPR-nummer, jf. dog stk. 3, funktion i andelsselskabet og adresse på bestyrelsesmedlemmer, direktører, medlemmer af tilsynsråd og suppleanter for disse.

Stk. 2. Som bilag til anmeldelse om omdannelse af et SCE-selskab til et andelsselskab skal mindst vedlægges:

1) Omdannelsesplan og beretning samt eventuelle andre dokumenter oprettet i anledning af omdannelsen.

2) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

3) Vurderingsmændenes attest i henhold til SCE-forordningens art. 76, stk. 5.

Stk. 3. For personer, jf. stk. 1, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

§ 69. Ændres vedtægter, eller ændres registrerede forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen. Ændres regnskabsåret, finder § 18, stk. 2, tilsvarende anvendelse.

Stk. 2. Med anmeldelsen skal følge dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse. Ved enhver vedtægtsændring skal der indsendes daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

Kapitel 10

Anmeldelse om registrering i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen

§ 70. Anmeldelse om registrering i henhold til de love, som er nævnt i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, skal mindst angive:

1) Virksomhedens navn og eventuelle binavne.

2) Virksomhedens adresse, herunder supplerende adresser.

3) Virksomhedens driftsform og branche.

4) Dato for regnskabsårets afslutning.

5) Navn, CVR-nummer eller CPR-nummer, jf. dog stk. 2, samt indtrædelses- og udtrædelsesdato for ansvarlige deltagere i virksomheden.

6) Eventuelt tidligere indehaver.

7) Andre forhold, som virksomheden skal registreres for i henhold til skatte- og afgiftslovene.

8) Navn, adresse og CPR-nummer på en person, som virksomheden har givet fuldmagt til at anmelde oplysninger om virksomheden til registrering.

Stk. 2. For personer, jf. stk. 1, nr. 5, som ikke har dansk CPR-nummer, finder § 16, stk. 5, tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Ændres anmeldte forhold, skal anmeldelse om ændringerne være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter, at de er vedtaget, medmindre andet er bestemt i lovgivningen.

§ 71. Erhvervsstyrelsen eller SKAT træffer afgørelse om registrering på baggrund af anmeldelsen, jf. bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove.

Stk. 2. Registrering sker i SKAT’s Erhvervssystem. Der udstedes et bevis for registreringen.

Kapitel 11

Klageadgang

§ 72. Erhvervsstyrelsens afgørelser i medfør af denne bekendtgørelse kan indbringes for Erhvervsankenævnet senest 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende, jf. dog stk. 2.

Stk. 2. Afgørelser, der er truffet af Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed, kan ikke indbringes for højere administrativ myndighed, jf. § 62, stk. 2, jf. § 57, stk. 1, 1. pkt., i lov om erhvervsdrivende fonde.

Kapitel 12

Straf

§ 73. Er strengere straf ikke forskyldt efter straffeloven, straffes misbrug af adgangen til at foretage registrering, indberetning og offentliggørelse via Erhvervsstyrelsens selvregistreringsløsning på www.virk.dk for selskaber m.v. og misbrug af den digitale signatur, jf. denne bekendtgørelses §§ 3-5, 7 og 8, med bøde.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

Kapitel 13

Ikrafttræden m.v.

§ 74. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2014.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 675 af 26. juni 2012 om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Erhvervsstyrelsen, den 11. december 2013

Victor Kjær

/ Lars Bunch


Bilag 1

Dokumenter, som skal indsendes på dansk, norsk eller svensk for kapitalselskaber, jf. § 9, stk. 3

1) Stiftelsesdokument.

2) Vedtægter.

3) Vurderingsberetning om apportindskud ved stiftelse, efterfølgende erhvervelser og kapitalforhøjelse i andet end kontanter.

4) Det centrale ledelsesorgans erklæring, hvor denne erstatter en vurderingsberetning.

5) Indkaldelser, meddelelser og erklæringer m.v., som offentliggøres i Erhvervsstyrelsens it-system, jf. § 31.

6) Fusionsplan ved national og grænseoverskridende fusion.

7) Flytteplan ved grænseoverskridende flytning af hjemsted.

8) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved national og grænseoverskridende fusion.

9) Spaltningsplan ved national og grænseoverskridende spaltning.

10) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved national og grænseoverskridende spaltning.

11) Omdannelsesplan ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab.

12) Vurderingsmandserklæring om kreditorernes stilling ved omdannelse af andelsselskab til aktieselskab.


Bilag 2

Takster

Registrerings- og årsgebyrer for registreringspligtige virksomheder

1. Registreringsgebyr

A. Virksomhedsformer

Registrering i Erhvervsstyrelsen vedrørende følgende virksomhedsformer er gebyrbelagt:

1. Aktie-, anpartsselskaber, herunder iværksætterselskaber

2. Partnerselskaber (kommanditaktieselskaber)

3. Filialer af udenlandske kapitalselskaber og virksomheder med begrænset ansvar

4. Virksomheder, som er omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder dog undtaget interessentskaber (I/S) samt kommanditselskaber (K/S)

5. Europæiske økonomiske firmagrupper

6. SE-selskaber

7. SCE-selskaber

8. Energinet.dk

9. Naviair

10. Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registres efter reglerne om aktieselskaber:

a) Spare- og andelskasser samt sammenslutninger af andelskasser

b) Tværgående pensionskasser

c) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af § 301 i lov om finansiel virksomhed

d) Firmapensionskasser

e) Sparevirksomheder

f) SIKAV’er

g) Investeringsforeninger

h) Specialforeninger

i) Hedgeforeninger

j) Godkendte fåmandsforeninger

11. Værdipapirfonde

For registrering vedrørende ovennævnte virksomhedsformer skal der betales registreringsgebyr efter taksterne i afsnit B.

B. Takster

For de virksomhedsformer, der er nævnt i afsnit A, skal der betales registreringsgebyr efter nedenstående takster, jf. § 10:

   
Registreringsgebyr for
Gebyrtakst
   
Webreg stiftelse
670,00 kr.
Webreg ændring
180,00 kr.
Stiftelse af iværksætterselskab
Stiftelse af SIKAV
670,00 kr.
92.856,00 kr.
Oprettelse af værdipapirfond
38.341,00 kr.
Øvrig stiftelse
2.150,00 kr.
Øvrig ændring bortset fra SIKAV og værdipapirfond
340,00 kr.
Genoptagelse
350,00 kr.
   

Indeholder en registrering flere forhold, skal der kun betales ét gebyr svarende til den højeste takst.

C. Gebyrfri

Dog skal der ikke betales registreringsgebyr i følgende tilfælde:

1. Ændring af adresse og hjemsted

2. Ændring af regnskabsår

3. Ændring af revisor

4. Ændring af status (under afvikling eller opløsning)

5. Offentliggørelse af planer og erklæringer om fusion og spaltning

6. Offentliggørelse af planer og erklæringer om omdannelse af andelsselskab til aktieselskab

7. Genoptagelse efter afsagt konkursdekret, når der ikke afsiges endelig konkursdekret

8. Omdannelse af selskab, der er registreret i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, til ikke-erhvervsdrivende virksomhed

9. Rettelse af fejlregistreringer, når fejl skyldes Erhvervsstyrelsen

10. Effektuering af kapitalnedsættelser

11. Notering af, at en virksomhed er undtaget fra registrering i henhold til lov om visse erhvervsdrivende virksomheder

D. Binavne i aktieselskaber og anpartsselskaber

For registrering af binavne udover 5 i et aktieselskab eller et anpartsselskab skal der betales et gebyr pr. binavn på 1.000 kr., jf. selskabslovens § 3, stk. 2.

E. Rykkergebyr

I tilfælde af manglende betaling af registreringsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr., jf. § 10, stk. 4.

2. Årsgebyrer o.l.

A. Erhvervsdrivende fonde

For erhvervsdrivende fonde betales et årsgebyr på 1/10 promille af egenkapitalen, dog mindst 100 kr. og højst 15.000 kr.

Årsgebyret for fonde skal bl.a. dække modtagelse og bekendtgørelse af årsrapporter, administration af den omhandlede lovgivning og visse ikke særligt prissatte ydelser.

Årsgebyret betales for et helt kalenderår ad gangen. Gebyret beregnes på grundlag af fondens egenkapital ifølge årsrapporten for det seneste regnskabsår. Det nedrundes til nærmeste hele kronebeløb. Årsgebyret forfalder 5 måneder efter et regnskabsårs udløb.

I tilfælde af manglende betaling af årsgebyr vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

B. SIKAV’er

For SIKAV’er betales en årlig afgift på 15.476,00 kr.

Afgiften skal dække Erhvervsstyrelsens og SKAT’s omkostninger ved administration af lovgivningen, herunder bl.a. registreringsopgaver i forbindelse med ændringer i virksomhedsoplysninger og SE-numre samt offentliggørelse af årsrapporter.

Erhvervsstyrelsen opkræver afgiften hos den pågældende SIKAV i marts måned for et helt kalenderår ad gangen.

Det første år opkræves afgiften dog samtidig med stiftelsesgebyret. Hvis SIKAV’en ikke stiftes pr. 1. januar, reduceres afgiften det første år til en forholdsmæssig andel af årsafgiften, beregnet fra første løbende måned efter stiftelsestidspunktet.

I tilfælde af manglende betaling af årsafgift vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.

C. Værdipapirfonde

For værdipapirfonde betales en årlig afgift på 7.029,00 kr.

Afgiften skal dække Erhvervsstyrelsens og SKAT’s omkostninger ved administration af lovgivningen, herunder bl.a. registreringsopgaver i forbindelse med ændringer i virksomhedsoplysninger og SE-numre.

Erhvervsstyrelsen opkræver afgiften hos det investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab, der administrerer den pågældende værdipapirfond. Afgiften opkræves i marts måned for et helt kalenderår ad gangen.

I tilfælde af manglende betaling af årsafgift vil der blive pålagt et rykkergebyr på 100 kr.


Bilag 3

Gebyrer og takster for oplysninger og dokumenter m.v.

Nedenstående takster gælder for gebyrbelagte ydelser vedrørende selskabsregistreringer, som leveres fra Erhvervsstyrelsens IT-system

   
Kopier af virksomhedsdokumenter, årsrapporter og andre regnskaber pr. bestilt ydelse
100,00 kr.
Ekspres levering af en eller flere ydelser, ekspresgebyr
300,00 kr.
Regnskabsside kopieret eller udskrevet i styrelsens ekspedition pr. side
4,00 kr.
Bekræftede udskrifter af følgende dokumenter
 
Fuldstændig udskrift
400,00 kr.
Sammenskrevet resumé
300,00 kr.
Tegningsudskrift
100,00 kr.
Selskabscertifikat
500,00 kr.
Navneændringscertifikat
500,00 kr.
Tilmeldte brugere til CVR (www. Virk.dk/cvr)
 
Årsrapporter og andre regnskaber leveret pr. mail i PDF-format
37,00 kr.
Digitalt regnskab (XBRL-format)
15,00 kr.
For særlige attestationer, erklæringer m.v. betales efter regning.