Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Bilag 2
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kulturudvalget den 4. december 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om visse foranstaltninger imod tyveri fra det kgl. bibliotek

(Udvidelse af visitationsadgang til visse statslige og statsanerkendte kulturarvsinstitutioner med publikumsadgang til samlingerne)

[af kulturministeren (Marianne Jelved)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 2. oktober 2013 og var til 1. behandling den 8. oktober 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kulturudvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 4 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og kulturministeren sendte den 2. juli 2013 dette udkast til udvalget, jf. folketingsåret 2012-13, KUU alm. del – bilag 222. Den 3. og den 7. oktober 2013 sendte kulturministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlig henvendelse

Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget 1 skriftlig henvendelse fra Organisationen Danske Arkiver og Sammenslutningen af Lokalarkiver.

Kulturministeren har over for udvalget kommenteret den skriftlige henvendelse til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 4 spørgsmål til kulturministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret. Et af udvalgets spørgsmål og kulturministerens svar herpå er optrykt som bilag 2 til betækningen.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget støtter udvidelsen af muligheden for at visitere gæster i danske kulturarvsinstitutioner, sådan som det i dag er muligt for Det Kongelige Bibliotek for at modvirke tyveri fra vore arkiver. Loven bør dog også gælde for offentlige kommunearkiver, fordi Statens Arkiver ofte låner materiale ud til sikkerhedsgodkendte læsesale. Gælder loven kun for statslige institutioner, vil der være en forskel i sikkerhedsniveau mellem statslige og kommunale læsesale, og der vil derfor ikke kunne lånes materialer til kommunale arkiver længere, hvilket vil være til gene for kommunale arkivers betjening af borgerne.

Enhedslistens medlemmer af udvalget har været betænkelige ved de retssikkerhedsmæssige problemer, hvis ganske almindelige mennesker kan blive udsat for visitationer uden begrundet mistanke om et kriminelt forhold. Derfor har Enhedslisten fået kulturministeren til at sende lovforslaget til de retspolitiske interessenter Advokatrådet, Danske Advokater, Dommerforeningen, Retspolitisk Forening og Institut for Menneskerettigheder for at få et høringssvar fra dem. De har alle godkendt lovforslaget, og på denne baggrund vil Enhedslisten støtte lovforslaget. I forlængelse af dette vil Enhedslisten følge op på virkningerne af lovforslaget. Det handler bl.a. om, at kulturarvsinstitutionerne skal sørge for, at folk får mulighed for at klage, hvis de bliver visiteret uden grund.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Flemming Møller Mortensen (S) fmd. Jan Johansen (S) Benny Engelbrecht (S) Leif Lahn Jensen (S) Troels Ravn (S) Mogens Jensen (S) Sophie Hæstorp Andersen (S) Marlene Borst Hansen (RV) Lone Loklindt (RV) Zenia Stampe (RV) Pernille Vigsø Bagge (SF) Ole Sohn (SF) Jonas Dahl (SF) Pernille Skipper (EL) Jørgen Arbo-Bæhr (EL) Kim Andersen (V) Anni Matthiesen (V) nfmd. Eva Kjer Hansen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Flemming Damgaard Larsen (V) Ellen Trane Nørby (V) Eyvind Vesselbo (V) Alex Ahrendtsen (DF) Morten Marinus (DF) Karin Nødgaard (DF) Pia Kjærsgaard (DF) Mette Bock (LA) Lars Barfoed (KF) Brian Mikkelsen (KF)

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 18

Bilagsnr.

Titel

1
Høringssvar og kommenteret høringsnotat, fra kulturministeren
2
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Opdateret høringsnotat og høringssvar, fra kulturministeren
4
1. udkast til betænkning
5
Henvendelse af 21/11-13 fra Organisationen Danske Arkiver og Sammenslutningen af Lokalarkiver
6
2. udkast til betænkning
7
3. udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 18

Spm.nr.
Titel
1
Spm. om indhentelse af høringssvar fra retspolitiske interessenter, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
2
Spm. om, hvor grænsen går for visitation af personer i forhold til respekten for personlig integritet, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
3
Spm. om, i hvilket omfang en person, der skal visiteres, har ret til at nægte visitation, og hvilke forholdsregler der vil blive taget, hvis en person nægter at lade sig visitere, til kulturministeren, og ministerens svar herpå
4
Spm. om kommentar til henvendelsen af 21/11-13 fra Organisationen Danske Arkiver og Sammenslutningen af Lokalarkiver, til kulturministeren, og ministerens svar herpå


Bilag 2

Et af udvalgets spørgsmål og kulturministerens svar herpå

Spørgsmål og svar er optrykt efter ønske fra V

Spørgsmål 2:

Vil ministeren redegøre for, hvor grænsen går for visitation af personer i forhold til respekten for personlig integritet?

Svar:

Eftersom visitationen er begrundet i risiko for tyveri af arkivalier, museumsgenstande mv., er formålet med visitationen begrænset til kontrol af, om sådanne arkivalier, museumsgenstande mv. findes i publikums tasker, pakker og lignende samt overtøj.

Derudover lægger lovforslaget op til, at kulturarvsinstitutionen ved skiltning skal oplyse omkring visitationsområdet, således at man kan undgå visitation. Endelig er det med lovforslaget tiltænkt, at lovens anvendelsesområde alene skal udvides til de kulturarvsinstitutioner, hvor der vurderes at være et behov for at gennemføre visitation af personer.

Det er Kulturministeriets vurdering, at det fremsatte lovforslag (L 18) har fundet en hensigtsmæssig balance mellem hensynet til sikringen af kulturværdier og hensynet til respekten for personlig integritet.