Oversigt (indholdsfortegnelse)
Bilag 1
Den fulde tekst

Betænkning afgivet af Kommunaludvalget den 5. december 2013

Betænkning

over

Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse, regionsloven og lov om kommunale og regionale valg

(Suspension og afsættelse af en borgmester, frister for materiale til kommunalbestyrelsesmøder m.v.)

[af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager)]:

1. Udvalgsarbejdet

Lovforslaget blev fremsat den 2. oktober 2013 og var til 1. behandling den 1. november 2013. Lovforslaget blev efter 1. behandling henvist til behandling i Kommunaludvalget.

Møder

Udvalget har behandlet lovforslaget i 3 møder.

Høring

Et udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været sendt i høring, og økonomi- og indenrigsministeren sendte den 1. juli 2013 dette udkast til udvalget, jf. KOU alm. del – bilag 145 (folketingsåret 2012-13). Den 3. oktober 2013 sendte økonomi- og indenrigsministeren de indkomne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Spørgsmål

Udvalget har stillet 1 spørgsmål til økonomi- og indenrigsministeren til skriftlig besvarelse, som denne har besvaret.

2. Indstillinger og politiske bemærkninger

Udvalget indstiller lovforslaget til vedtagelse uændret.

Dansk Folkepartis medlemmer af udvalget støtter de i lovforslaget præciserede frister, formalia og rettigheder og pligter, der gælder, når man varetager hvervet som byrådspolitiker. Det, der i lovforslaget springer mest i øjnene, er adgangen til at suspendere og afsætte en borgmester. Den del af forslaget er velbegrundet både med baggrund i de uheldige episoder, der har været i flere kommuner, og ikke mindst den sag, der har været oprullet efter skandalen i Farum.

Tidligere var det alt for tungt at fjerne en borgmester, og det gav borgmesteren en helt urimelig magtposition, når denne først var valgt. Derfor er det også glædeligt, at der nu blødes lidt op, så der åbnes for, at en inkompetent eller anløben borgmester hurtigere vil kunne afsættes. Dansk Folkeparti kunne dog godt have ønsket, at der ikke skulle 90 pct.s tilslutning til at fjerne en borgmester, da en borgmester så vil kunne blive siddende, hvis denne bare har få støtter. Dansk Folkeparti havde gerne set, at man havde sat tallet lavere, men stadig således, at der skulle stå et stort flertal bag - f.eks. at man krævede, at 70, 75 eller 80 pct. af kommunalbestyrelsens medlemmer skulle støtte afsættelsen.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin var på tidspunktet for betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i betænkningen.

Per Husted (S) Annette Lind (S) Jan Johansen (S) Kirsten Brosbøl (S) Jacob Bjerregaard (S) Torben Hansen (S) Rasmus Prehn (S) Liv Holm Andersen (RV) Marlene Borst Hansen (RV) fmd. Nadeem Farooq (RV) Lisbeth Bech Poulsen (SF) Pernille Vigsø Bagge (SF) Lars Dohn (EL) Rosa Lund (EL) Finn Sørensen (EL) Erling Bonnesen (V) Michael Aastrup Jensen (V) Martin Geertsen (V) Jacob Jensen (V) Jan E. Jørgensen (V) Sophie Løhde (V) Finn Thranum (V) Hans Christian Thoning (V) Morten Marinus (DF) Mikkel Dencker (DF) Jørn Dohrmann (DF) Mette Hjermind Dencker (DF) Ole Birk Olesen (LA) Mike Legarth (KF) nfmd.

Inuit Ataqatigiit, Siumut, Sambandsflokkurin og Javnaðarflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 22
Radikale Venstre (RV) 16
Socialistisk Folkeparti (SF) 15
Enhedslisten (EL) 12
Liberal Alliance (LA) 9
Det Konservative Folkeparti (KF) 8
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Javnaðarflokkurin (JF) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 1


Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 25

Bilagsnr.

Titel

1
Høringsnotat og høringssvar, fra økonomi- og indenrigsministeren
2
Udkast til tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
3
Tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
4
Udkast til betænkning

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 25

Spm.nr.
Titel
1
Spm. , om ministeren vil uddybe baggrunden for, at det er ni tiendedele af samtlige kommunalbestyrelses medlemmer, der skal stå bag en vedtagelse om at afsætte borgmesteren, til økonomi- og indenrigsministeren, og ministerens svar herpå