Den fulde tekst

Fremsat den 10. december 2013 af Frank Aaen (EL) og Finn Sørensen (EL)

Forslag til folketingsbeslutning

om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. tilbage

Folketinget pålægger finansministeren at trække aktstykke 37 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. tilbage fra Finansudvalget. DONG bør drives ud fra hensyn til energiforbrugernes interesser på en måde, der gavner miljø og klima mest muligt. Ved en privatisering bliver det investorernes ønske om overskud, der bliver afgørende for driften.

Bemærkninger til forslaget

Det er Enhedslistens opfattelse, at hvis DONG har brug for en kapitaltilførsel, kan det ske ved et indskud fra staten. Det vil være billigere for DONG end ved indskud fra private investorer, og det vil give bedre muligheder for at lade hensyn til klimaet have en styrende rolle for selskabets udvikling. Derfor opfordres regeringen til at fremsætte et nyt aktstykke, der sikrer DONG det nødvendige kapitalgrundlag via et statsligt indskud. Pengene til et sådant indskud kan staten sikre til en meget billig rente, langt under det afkast, private investorer kræver for et tilsvarende indskud.

Skriftlig fremsættelse

Frank Aaen (EL):

Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte

Forslag til folketingsbeslutning om at trække aktstykke 37 af 3. december 2013 om kapitaludvidelse i DONG Energy A/S m.v. tilbage.

(Beslutningsforslag nr. B 30)

Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.